Legea 10/2001

Sentinţă civilă 42 din 12.01.2010


SC. 42/12.01.2010

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantele B. (fosta C., fosta P.) L. C. si P. I. D. si pe pârâtul M.F.P, având ca obiect legea 10/2001.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantii prin aparator A.C.T, cu împuternicire avocatiala la dosar, fila 14, lipsa fiind pârâtul.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Aparatorul reclamantelor depune la dosar, în sedinta publica, în 2 exemplare, un set de înscrisuri, respectiv: actul de identitate, actul de identitate, sentinta civila nr.6871/14.11.2003 pronuntata de catre Judecatoria sectorului 2 in dosarul nr.10033/2002, certificatul de mostenitor legatar nr.70/11.09.2006, certificatul de casatorie, certificatul de deces, certificatul de nastere, sentinta civila nr.18016/13.12.1999 pronuntata de catre Judecatoria sectorului 2 în dosarul nr.10298/1999, decizia civila nr.2186/11.11.2004 pronuntata de catre CAB – Sectia a IV-a civila, decizia civila nr.816R/19.12.2006 pronuntata de catre Curtea de Apel Bucuresti în dosarul nr.6175/1/2005. Învedereaza ca, din eroare a depus o alta sentinta, motiv pentru care solicita instantei sa dispuna atasarea dosarului având ca obiect obligarea pârâtului la plata pretului reactualizat al imobilului, mentionând ca în acel dosar au fost atasate toate înscrisurile; precizeaza ca, în respectivul dosar a fos emis si titlu executoriu iar din opisul ce însoteste înscrisurile depuse la acest termen de judecata a taiat respectiva sentinta; arata ca hotarârile depuse la acest termen de judecata se refera la nulitatea contractului de vânzare-cumparare.

Instanta, având în vedere solicitarea formulata de catre aparatorul reclamantelor apreciaza ca fiind suficiente înscrisurile deja atasate la dosarul cauzei, neimpunându-se atasarea respectivului dosar; se retine totodata ca respectiva sentinta se afla în sistemul informatizat Ecris. Se acorda cuvântul asupra necesitatii încuviintarii si administrarii  probei cu expertiza tehnica – specialitatea constructii, prorogata prin încheierea de sedinta de la termenul de judecata anterior.

Aparatorul reclamantelor solicita sa se mentina ca obiectiv stabilirea valorii de circulatie a imobilului la nivelul lunii decembrie 2006 când a deveni definitiva si irevocabila decizia pronuntata în recurs, de asemenea si stabilirea valorii de circulatie a imobilului la data efectuarii expertizei, instanta având posibilitatea de a alege între doua sume, de asemenea urmând a se solicita expertului sa deduca din valoarea rezultata pretul apartamentului actualizat conform sentintei anterior mentionata, definitiva, irevocabila si pusa în executare.

Instanta, având în vedere înscrisurile depuse azi la dosarul cauzei, apreciaza ca nefiind utila cauzei administrarea probei cu expertiza tehnica – specialitatea constructii, respingând aceasta solicitarea ca nefiind întemeiata.

În replica, aparatorul reclamantelor solicita instantei sa permita partilor pe care le reprezinta sa îsi formuleze probatoriu pentru a-si demonstra pretentiile.

Instanta, fata de sustinerile reprezentantului reclamantelor pune în vedere acesteia ca nu se revine asupra masurilor dispuse în sedinta publica.

În replica, aparatorul reclamantelor arata ca, în acest context, se afla într-o pozitie ingrata, fiind privata de o faza procesuala.

Instanta pune în vedere aparatorului reclamantelor ca a existat un termen pentru administrarea probatoriului.

Aparatorul reclamantelor arata ca nu întelege cum o sa judece instanta de judecata acest dosar fara administrarea respectivei probe; precizeaza ca nu din rea-credinta nu a depus la dosar sentinta, ci dintr-o eroare. Mentioneaza ca, intr-o atare situatie, o sa i se respinga actiunea formulata, daca nu i se permite sa administreze probe.

Instanta, fata de sustinerile aparatorului reclamantelor mai sus  retinute pune în vedere acesteia ca: la termenul de judecata din data de 10.11.2009 s-a încuviintat probatoriul, fiind încuviintata doar proba cu înscrisuri;  la prezentul termen de judecata s-au depus respectivele înscrisuri, administrându-se astfel aceasta proba; prin încheierea de sedinta de la termenul de judecata din data 10.11.2009 s-a prorogat necesitatea administrarii si încuviintarii probei cu expertiza tehnica – specialitatea constructii dupa administrarea probei cu înscrisuri; la acest termen de judecata s-a dispus respingerea acestei probe cu expertiza, avându-se în vedere actele depuse la dosar; se retine ca exista la dosar cele 3 sentinte referitoare la constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare, sentinta referitoare la pretul reactualizat al imobilului existând în sistemul informatizat Ecris, si nu vizeaza oricum cauza de fata, inc are se solicita plata valorii de piata a imobilului.

În replica, aparatorul reclamantelor arata ca respectiva sentinta nu este depusa la dosar, astfel ca nu se poate aprecia ca fiind o proba în cauza.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata, acordând cuvântul asupra fondului.

Aparatorul reclamantelor solicita instantei admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si obligarea pârâtului la plata catre partile pe care le reprezinta a pretului la valoarea de circulatie a imobilului situat în Bucuresti, în baza unei evaluari pe care nu stie de unde o va lua.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.07.2009, sub nr. 8369, reclamantele B. (fosta C., fosta P.) L. C. si P. I. D. au chemat în judecata pe pârâtul MFP, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna obligarea acestuia la plata pretului la valoare de circulatie a apartamentului nr.14 situat în Bucuresti, , achitat în baza contractului de vânzare-cuparare cu plata în rate NO4787/19.10.1998, declarat nul prin decizia civila nr.2186/11.11.2004 definitiva si irevocabila pronuntata de CAB – Sectia a IV-a civila.

În motivarea actiunii s-a aratat ca reclamanta B. L. C. împreuna cu fostul sau sot P.I. au achizitionat apartamentul nr. 14 situat în Bucuresti,prin contractul de vânzare-cumparare cu plata în rate, în conformitate cu L.nr. 112/1995.

S-a mai retinut ca  prin actiunea înregistrata la 06.08.2002 la Judecatoria Sectorului 2, reclamanta S. I. A. S. a actionat în judecata pe B. L. C. si pe mostenitoarele fostului sau sot, P. I. D., în calitate de fiica si pe P. G. A., în calitate de sotie supravietuitoare, pentru revendicarea imobilului pentru nevalabilitatea titlului de preluare al statului si anularea contractului de vânzare-cumparare sus-indicat.

Prin decizia civila nr. 2186/11.11.2004 pronuntata de CAB, sectia a IV -a civila în apel, a fost validata solutia instantei de fond privind nevalabilitatea titlului statului si schimbata în parte sentinta fondului în sensul anularii contractului de vânzare-cumparare. Cerere de recurs a fost respinsa, solutia pronuntata în apel devenind definitiva si irevocabila.

 Au mai aratat reclamantele ca, prin certificatul de mostenitor de legatar nr. 70/11.09.2006 emis de BNP sotia supravietuitoare a defunctului P.I., a renuntat în favoarea reclamantei P.D.I la cota sa succesorala si, pe cale de consecinta, acesteia îi revine în prezent, cota de ½  din imobilul din Bucuresti, .

S-a mai învederat ca cealalta jumatate apartine fostei sotii, B.(fosta C.) L.C. în conformitate cu regimul comunitatii matrimoniale de bunuri, reclamanta B. (fosta C.) L.C. divortând de defunctul P. I.conform sentintei civile nr. 18.016/13.12.1999 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, iar, în prezent, fiind recasatorita si purtând numele de “B.”, conform certificatului de casatorie .

În ceea ce priveste pretul apartamentului 14, reclamantele au precizat ca acesta a fost achitat integral conform adresei nr. 15400/08.07.2002 emisa de AFI, prêt ce le a si fost restituit cf sentintei civile nr. 6932/26.09.2008 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, irevocabila.

În drept, cererea de chemarea în judecata a fost întemeiata pe dispozitiile legii 1/2009 ce modifica legea nr.10/2001.

În sustinerea cererii de chemare în judecata nu au fost depuse la dosar înscrisuri.

Pârâtul, desi legal citat, nu a depus la dosar întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta pentru a solicita probe în aparare.

S-a încuviintat si administrat proba cu înscrisuri, în cadrul acesteia fiind depuse urmatoarele acte: actul de identitate, actul de identitate seria, sentinta civila nr.6871/14.11.2003 pronuntata de catre Judecatoria sectorului 2, certificatul de mostenitor legatar, certificatul de casatorie seria, certificatul de deces, certificatul de nasterei seria, sentinta civila nr.18016/13.12.1999 pronuntata de catre Judecatoria sectorului 2 în dosarul, decizia civila nr.2186/11.11.2004 pronuntata de catre CAB – Sectia a IV-a civila, decizia civila nr.816R/19.12.2006 pronuntata de catre CAB.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele: reclamanta B.L.C. împreuna cu fostul sau sot P.I. au achizitionat apartamentul nr. 14 situat în Bucuresti prin contractul de vânzare-cumparare cu plata în rate , în conformitate cu L.nr. 112/1995.

Prin decizia civila nr. 2186/11.11.2004 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, sectia a IV -a civila în apel, s-a retinut nevalabilitatea titlului statului sis-a dispus în sensul anularii contractului de vânzare-cumparare. Cerere de recurs a fost respinsa, solutia pronuntata în apel devenind definitiva si irevocabila.

Pe capatul de cerere privind plata pretului de piata pentru imobil, retinem cf art. 501 legea 1/2009 - (1) Proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretului de piata al imobilelor, stabilit conform standardelor internationale de evaluare.

Din analiza textului legal, apreciem ca se intelege foarte clar care sunt conditiile in care se acorda fostilor proprietari pretul de piata pentru imobil, anume care dintre fostii proprietari sunt indreptatiti a primi aceasta valoare de piata a imobilului. Legiuitorul a statuat expres faptul ca este vorba doar de proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995.

Per a contrario, reiese ca in cazul in care este vorba despre fosti proprietari ai caror contracte de vanzare cumparare nu au fost incheiate cu respectarea prevederilor legii 112/1995, in aceste cazuri deci, aceste persoane nu au dreptul la despagubiri egale cu valoarea de piata actuala a imobilului, ci doar la restituirea pretului achitat pentru imobil.

In speta, este vorba despre un contract de vanzare cumparare pentru care s-a constatat nulitatea absoluta si s-a retinut de catre instanta in mod expres faptul ca reclamantii in speta, cumparatorii imobilului la acel moment, nu au fost de buna credinta, si, cel mai important, nu au fost respectate dispozitiile legii 112/1995 la momentul intocmirii contractului de vanzare cumparare. Avem in vedere considerentele deciziei civile 2186/11.11.2004 a CAB, care retine expres faptul ca la momentul intocmirii acestui contract de vanzare cumparare, reclamantii cumparatori au fost de rea credinta, astfel incat este vorba despre un contract incheiat cu eludarea dispozitiilor legii 112/1995.

Dat fiind aceste aspecte, consideram ca cererea de fata este neintemeiata, sub aspectul platii valorii de piata pentru imobil, caci este vorba de proprietari ale caror contract de vanzare cumparare nu s-a incheiat cu respectarea prevederilor legii 112/1995. Aceasta categorie de proprietari nu este indreptatita la plata pretului de piata pentru imobil,  ci doar au dreptul la restituirea pretului platit cf contractului anulat, cf art 50 legea 10/2001 astfel cum a fost modificata. Aceasta categorie de fosti proprietari, fosti chiriasi , pentru care au fost constatate nule contractele de vanzare cumparare, sunt indreptatiti doar la restituirea pretului reactualizat platit pentru imobil, ceea ce in speta reclamantii au incasat deja.

În consecinta, instanta va  respinge actiunea ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge actiunea  formulata de catre reclamantele B. (fosta C., fosta P.) L.C. si P. I. D., ambele cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la cab.av., cu sediul în Bucuresti, în contradictoriu cu pârâtul MFP, cu sediul în Bucuresti, sector 5, ca neintemeiata

Cu recurs in 15 zile de la comunicare

Pronuntata  in sedinta publica, azi, data de 12.01.2010.

]