Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 4 din 23.05.2013


contestaţie la executare

Dosar nr. ……

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILĂ Nr. ……….

Şedinţa publică de la …..

Completul compus din:

PREŞEDINTE ….

Grefier …..

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestator ……şi pe intimat .., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la prima strigare a cauzei se prezintă reprezentantul contestatoarei avocat …., în baza delegaţiei de la dosar, la a doua strigare a cauzei se prezintă reprezentanta intimatei, …….. în baza delegaţiei de la dosar, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, în sensul celor de mai sus,  după care:

La prima strigare a cauzei:

Reprezentantul contestatoarei depune la dosar hotărârile la care face referire in cuprinsul cererii de repunere pe rol, solicită repunerea pe rol a cauzei.

Instanţa repune cauza pe rol având în vedere că nu mai subzistă motivul suspendării, dosarul nr. ……… fiind soluţionat irevocabil.

Nemaifiind alte cereri sau probe de administrat, în baza art.150 C.pr.civ., instanţa constată cauza în stare de judecată, declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul contestatoarei solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulata si precizata, a se constata prescripţia dreptului de a cere executarea silită, ridicarea sechestrului asigurator, radierea acestuia, cu cheltuieli de judecata.

La a doua strigare a cauzei:

Reprezentanta intimatei ………..solicita respingerea contestaţiei la executare, admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a acesteia, a se constata ca sechestrul asigurator putea fi pus in executare dosar de intimatul ….., fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

DELIBERÂND,

Constată că prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei … la data de …., sub dosar nr. ……., legal timbrată cu 194 lei taxă de timbru (f. 59) şi 5 lei timbru judiciar, contestatoarea ……, în contradictoriu cu intimatii …………, a solicitat instanţei constatarea intervenţiei prescripţiei extinctive a dreptului de a cere executarea sa silită de către intimatii ……., dispus conform sentinţei penale nr ….. a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr …. a Curţii de Apel ….., ridicarea sechestrului asigurător instituit de intimatul …. asupra imobilului proprietatea contestatoarei situat în .., str. ………, radierea sechestrului asigurător penal pentru suma de 4.136.301.337 lei vechi instituit în favoarea acestui intimat din CF …, nr top ….

În motivarea în fapt, contestatoarea a arătat că în dosarul nr .. al Parchetului de pe lângă Tribunalul .., organul de cercetare penală, respectiv intimatul …. a dispus instituirea sechestrului asigurător penal pentru suma de 4.136.301.337 lei vechi, pentru recuperarea prejudiciului produs.

Prin sentinţa penală nr …., pronunţată în dosar nr …. de către Judecătoria …., modificată prin decizia penală nr …… pronunţată de Tribunalul … în dosar nr …… definitivă prin decizia penală ….. pronunţată de Curtea de Apel …în dosar nr ……, contestatoarea a fost condamnată la o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare şi a fost obligată la repararea prejudiciului cauzat în favoarea intimaţilor Directia Regionala Vamala ……….. Directia Generala a Finantelor Publice …... Hotărârea de condamnare şi de obligare la recuperarea prejudiciului a rămas definitivă la data de 21.12.2004. Conform Codului de procedură fiscală, termenul de prescripţie este de 5 ani şi se calculează din anul fiscal ulterior intervenţiei obligaţiei fiscale, deci în cazul contestatoarei din 01.01.2005. Acest termen de prescripţie s-a împlinit la data de 01.01.2010 prin neexecutarea obligaţiilor fiscale de către intimaţi. În aceste condiţii nu se mai justifică păstrarea sechestrului asigurător, întrucât scopul instituirii acestuia s-a stins prin împlinirea termenului de prescripţie extinctivă.

În drept au fost invocate prevederile art 168 alin 3 Cod proc pen, Cod proc fiscală.

În conformitate cu dispoziţiile art 112 Cod proc civ, au fost anexate cererii, în copie,  înscrisuri.

Prin precizarea de acţiune depusă la termenul de judecată din ……, contestatoarea a arătat că înţelege să se judece cu …….., întrucât urmare modificărilor legislative intervenite, Direcţia Vamală Oradea nu are personalitate juridică, ci aparţine de entitatea mai sus menţionată.

Intimata DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ……… a formulat întâmpinare, în cadrul căreia a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive.

În motivare, intimata a arătat că sechestru penal a fost instituit de MINISTERUL DE INTERNE- IPJ …….. deci acesta, ca organ de cercetare penală, trebuia să aducă la îndeplinire măsura asigurătorie, nu Ministerul Finanţelor Publice prin DGFP Bihor.

În drept au fost invocate prevederile art 164 Cod proc pen.

Intimata DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CLUJ a formulat întâmpinare, în cadrul căreia a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive.

În motivare, intimata a arătat că sechestru penal a fost instituit de MINISTERUL DE INTERNE- IPJ BIHOR, iar ordonanţa de luare a măsurii asigurătorii trebuie adusă la îndeplinire de către organul de urmărire penală care a luat măsura.

În drept au fost invocate prevederile art 164 Cod proc pen.

La termenul de judecată din ….., instanţa a pus în discuţiile excepţiile invocate, pe care le-a unit cu fondul cauzei.

La termenul de judecată din 15.03.2011, instanţa a dispus suspendarea cauzei, în baza art 244 alin 1 pct 1 Cod proc civ, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr ……….., având ca obiect cererea DIRECŢIEI REGIONALE PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CLUJ de a fi repusă în termenul de a cere executarea silită a hotărârilor penale pronunţate împotriva contestatoarei, respectiv sentinţa sentinţa nr ….., pronunţată de Judecătoria ……, decizia penală nr …… pronunţată de Tribunalul ……, decizia penală ……….. pronunţată de Curtea de Apel ……

Urmare soluţionării irevocabile a dosarului menţionat, contestatoarea a formulat cerere de repunere pe rol la data de 05.02.2013.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În dosarul nr ………. al Parchetului de pe lângă Tribunalul ……, la data de …… s-a instituit de organul de cercetare penală- MINISTERUL DE INTERNE-IPJ Bihor sechestrul asigurător asupra apartamentului proprietatea contestatoarei situat în …… (aspect menţionat şi în rechizitoriul din …), acesta fiind înscris în CF nr …… (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr ……..

Prin sentinţa penală nr ………… pronunţată de Judecătoria …. în dosar nr ……, contestatoarea din prezenta cauză a fost condamnată la închisoare pentru infracţiunile prevăzute de art 12 din legea nr 87/1994, art 48 din legea nr 26/1990, art 194 pct 5 din legea nr 31/1990.

Sub aspectul laturii civile, inculpata-contestatoare a fost obligată la plata în favoarea părţii civile MINISTERUL FINANŢELOR la suma de 7.645.892.075 lei, sumă actualizată până la 20.02.2003, cu titlu de despăgubiri.

Inculpata a fost obligată şi la plata cheltuielilor judiciare de 17.000.000 lei în favoarea Statului .

În motivare, instanţa a reţinut următoarele: MINISTERUL DE FINANŢE s-a constituit parte civilă cu două categorii de sume de bani. Astfel, DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ INTERJUDEŢEANĂ ORADEA a solicitat obligarea inculpatei la plata sumei de 12.266.775.155 lei, reprezentând taxe vamale, TVA, accize, comision vamal şi majorări de întârziere. Instanţa a respins cererea de acordare a acestor despăgubiri, reţinând că exact asupra acestor sume de bani s-a pronunţat Colegiul Jurisdicţional ……prin sentinţa nr ……, deci cu privire la acestea există deja un titlu executoriu şi nu mai pot fi acordate printr-o nouă hotărâre judecătorească.

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE …… a solicitat obligarea inculpatei la plata sumei de 7.747.425.043 lei reprezentând accize, impozite pe salarii, TVA, taxe asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii, amenzi şi majorări de întârziere.

Verificând aceste sume, instanţa a constatat că impozitul pe salarii, taxele asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii şi amenzile nu constituie rezultatul infracţiunii de evaziune fiscală şi în consecinţă a obligat-o pe inculpată la plata, în favoarea acestei părţi civile,  a sumei de 7.645.892.075 lei, reprezentând accize, TVA, majorări şi penalităţi de întârziere.

Deci prin această sentinţă s-au acordat despăgubiri civile în favoarea  MINISTERULUI FINANŢELOR- DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR.

Prin decizia penală nr ……. pronunţată de Tribunalul ……în dosar nr ……., această soluţie a fost modificată în parte, admiţându-se apelul declarat de MINISTERUL FINANŢELOR PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ ………. obligând inculpata şi la plata sumei de 14.953.448.134 lei despăgubiri civile, plus majorări de întârziere calculate până la data de 31.01.2003, reţinându-se că acesta este prejudiciul creat prin fapta inculpatei, sumă reprezentând drepturi vamale.

Astfel, s-au acordat despăgubiri civile şi în favoarea  MINISTERULUI FINANŢELOR- DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ ORADEA (în prezent DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CLUJ).

Prin această decizie, contestatoarea a fost obligată şi la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 2.000.000 lei în favoarea Statului.

Această soluţie a rămas definitivă prin decizia nr ……. pronunţată de Curtea de Apel …….la data de ……. în dosar nr ……

Prin această decizie, contestatoarea a fost obligată şi la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 2.000.000 lei în favoarea Statului.

Niciuna dintre aceste două instituţii nu a pus în executare hotărârile penale menţionate. Astfel, prin adresa nr ……., intimata DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CLUJ a comunicat instanţei că nu a pus în executare hotărârile penale întrucât contestatoarea s-a aflat în stare de arest, comunicând totodată că a formulat o cerere de repunere în termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a hotărârilor, ce face obiectul dosarului nr ………

Cererea acestei intimate a fost respinsă de instanţa de fond- Judecătoria ……..a prin sentinţa civilă nr ………….., soluţie menţinută şi de instanţa de recurs- Tribunalul ……… prin decizia nr ….

Din dosarul execuţional depus de intimata DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR rezultă că s-au luat măsuri de executare silită doar în ceea ce priveşte cheltuielile judiciare stabilite de instanţele penale în favoarea Statului (21.000.000 lei), însă nicio măsură de executare a despăgubirilor civile stabilite prin hotărârile penale în favoarea acestei instituţii.

Instanţa va respinge excepţiile lipsei calităţii procesual pasive a celor două intimate- MINISTERUL FINANŢELOR PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CLUJ şi MINISTERUL FINANŢELOR PRIN DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR întrucât prin hotărârile judecătoreşti menţionate anterior s-au admis tocmai acţiunile civile formulate de acestea. Prin urmare, pentru recuperarea prejudiciilor produse în patrimoniile acestor autorităţi urmare faptelor infracţionale ale contestatoarei, aceste autorităţi trebuiau să pună în executare silită hotărârile judecătoreşti, fiecare pentru partea de despăgubire admisă de instanţă şi în cadrul executării silite să pună în executare şi sechestrul instituit asupra imobilului proprietatea contestatoarei.

În susţinerea excepţiilor, ambele intimate au invocat dispoziţiile art 164 Cod proc pen, făcând confuzie între aducerea la îndeplinire a măsurii asigurătorii de organul care a luat măsura şi executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care s-au stabilit despăgubirile.

În acest sens, instanţa reţine că măsura asigurătorie (în speţă sechestrul asigurător) a fost adus la îndeplinire, adică înscris în CF, de organul care a luat măsura- IPJ Bihor (conform adresei către O.C.P.I. nr ……), însă acesta a acţionat doar în calitate de organ de cercetare penală, nu a beneficiat de nicio sumă de bani cu titlu de despăgubiri prin hotărârile penale, deci nu avea cum să le pună în executare silită, inclusiv sub aspectul valorificării bunului imobil sechestrat.

În plus, DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CLUJ a formulat şi cerere de repunere în termen pentru a executa hotărârile penale, deci în mod evident a cunoscut că trebuia să le pună în executare, ceea ce nu a făcut însă în termenul legal.

Conform art 131 alin 1 Cod proc fiscală (1) Dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept.

În speţă, dreptul de a cere executarea silită s-a născut la data de 01.01.2005 şi termenul de prescripţie a acestui drept s-a împlinit la data de 01.01.2010.

În consecinţă, instanţa va admite cererea contestatoarei şi va constata prescris dreptul intimatilor MINISTERUL FINANŢELOR PRIN DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR şi MINISTERUL FINANŢELOR PRIN  DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CLUJ de a cere executarea silită a contestatoarei, în baza sentinţei penale nr ……., pronunţată de Judecătoria ……. în dosar nr ……, definitivă prin decizia penală nr …….. pronunţată de Tribunalul …… în dosar nr ………

Sechestrul asigurator asupra imobilului proprietatea petentei a fost instituit pentru a garanta recuperarea prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională a contestatoarei. Cum dreptul de a solicita executarea silită a hotărârilor judecătoreşti pentru recuperarea acestui prejudiciu s-a stins prin împlinirea termenului de prescripţie, nu mai subzistă raţiunea înfiinţării şi menţinerii acestei măsuri asigurătorii.

Pentru aceste considerente, va dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilului proprietatea contestatoarei situat în …….. şi radierea acestuia din CF ….. (provenită din conversia de pe hârtie a CF …….

În baza art 23 alin 1 lit e) din legea nr 146/1997, va dispune restituirea taxei de timbru achitată, în cuantum de 194 lei, după ce prezenta hotărâre va deveni irevocabilă.

În baza art 274 Cod proc civ, va obliga intimatii …. la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 900 lei, reprezentând onorariu avocaţial, conform chitanţei seria ………., depusă în original la dosarul cauzei. Nu va obliga la plată cheltuielilor de judecată şi intimatul ……, neexistând nicio culpă procesuală a acestuia, această instituţie înfiinţând sechestrul asigurător conform prevederilor legale, instanţele penale stabilind definitiv vinovăţia contestatoarei, singurul considerent pentru care s-a admis contestaţia fiind împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a hotărârilor penale,ceea ce nu este imputabil IPJ Bihor, ci celorlalţi doi intimaţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei ..

Respinge excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei ..

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea …..în contradictoriu cu intimaţii ..

Constată prescris dreptul intimatilor …. de a cere executarea silită a contestatoarei, în baza sentinţei penale nr …….., pronunţată de Judecătoria… în dosar nr …….., definitivă prin decizia penală nr …. pronunţată de Tribunalul …..

Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilului proprietatea contestatoarei situat în …….

Dispune radierea sechestrului asigurător menţionat la alineatul precedent din CF ….. …….

Dispune restituirea taxei de timbru achitată, în cuantum de 194 lei, după ce prezenta hotărâre va deveni irevocabilă, conform art 23 alin 1 lit e) din legea nr 146/1997.

Obligă intimatii ……….. la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 900 lei, reprezentând onorariu avocaţial.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, ………..

Preşedinte, Grefier,

………