Partaj succesoral

Sentinţă civilă 3554 din 18.11.2011


R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA  ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 7024/270/2010

Înreg. 29.10.2010 – partaj succesoral -

SENTINTA CIVILA NR. 3554

Sedinta publica din data de 18.11.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN :

PRESEDINTE – ……

GREFIER –  ……

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect partaj succesoral formulata de reclamantul …. împotriva pârâtilor …, …., … si …….. 

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantul personal si asistat de avocat ….., pârâtii …. si …, personal, avocat …… reprezentând pârâtele ….. si …, reprezentantul legal …..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ….. depune la dosar actele de stare civila, respectiv certificatul de nastere si de deces ale lui ….., traducerea actului de deces si a celui de aducere în tara a defunctului  ……. si interogatoriile pentru pârâtele ….. si …

Instanta învedereaza ca pârâtele au invocat exceptia prescriptiei unei cereri de raport, exceptia invocata prin întâmpinare si o pune în discutia partilor.

Avocat …. arata ca asa cum s-a mentionat si prin întâmpinare cei doi defuncti ……si sotul acesteia, …, înca din timpul vietii au înteles sa-i înzestreze pe copii cu bunuri. La deces, cei doi nu mai stapâneau nimic. Chiar daca partajul a fost unul imperfect,  exista un partaj de ascendent pentru a putea fi opozabil, chiar daca nu a îmbracat aceasta forma, având în vedere ca partile din prezenta cauza au înteles sa respecte manifestarea de vointa a defunctilor, fiecare a stapânit ce a primit de la autori, fara a exista discutii. Exista declaratia martorei .. care arata ca fiecare din parti a primit terenurile mentionate si în actiune si în reconventionala. Exista la dosar interogatorii: cel luat pârâtului …. la întrebarea 8 acesta afirma ca la punctul …. au fost terenuri primite de el si sora sa, la interogatoriul de la fila 118 dosar, la întrebarea 2 se arata ca reclamantul arata ca a primit terenul de la punctul „….”, deci rezulta clar ca parintii au dat parte din terenuri. Din declaratia martorei ..rezulta ca cei doi defuncti au dat fiului ……casa si terenul aferent si, de asemenea, si ce au primit ceilalti copii. De asemenea, martora ……la fila 123 arata ca fiecare dintre copii au primit terenuri. Art. 1167 al. 2 Cod civil instituie aceasta exceptie, sunt situatii în care oamenii stapânesc chiar 20-40 ani. Nu se poate interveni dupa un asemenea timp sa strici o atare situatie. Rezulta clar ca manifestarea de vointa a lui ….si ….a fost respectata dupa decesul celor doi, orice deficienta a fost acoperita fata de modul cum s-au comportat partile. Solutia pe care ar fi avut-o la îndemâna mostenitorii ar fi fost aceea de a apela la raportul donatiei, însa raportul donatiilor este o institutie afectata de un termen de prescriptie de 3 ani. Având în vedere datele la care au decedat cei doi, Simina în 2003, cererea de raport ar fi putut fi formulata în anul 2006. Raportul, la data introducerii actiunii, este prescris. Solicita admiterea exceptiei, a se constata ca este prescrisa actiunea având în vedere ca între parti a avut loc un partaj de ascendent, a fost acoperit viciul, nu se poate solicita la acest moment, a se respinge actiunea.

Avocat …… în legatura cu prescriptia cererii de raport, trebuie calificata cererea ca fiind partaj sau de raport. Partajul de ascendent în forma autentica este obligatoriu, se pune întrebarea care este donatia si unde este imperfectiunea, a existat o tranzactie, de ce pârâtele nu s-au referit la acea tranzactie. Daca instanta se va pronunta pe sustinerile pârâtelor va trebui sa tina cont de aceasta tranzactie. În ceea ce priveste situatia juridica a bunurilor, acestea nu au facut obiectul unei donatii exprese sau tacite, ci au facut obiectul unei tranzactii care s-a încheiat la un termen, în graba, numai pentru a primi pârâtele casa si terenul. Din sentinta civila de divort, respectiv nr. 3738 din 22.11.1997 rezulta ca  partile, respectiv … si …..s-au despartit din anul 2003, ocazie cu care mama si cele doua fiice au parasit domiciliul din ….. Deci au plecat în 2003, pleaca si …… la munca, casa ramânând de izbeliste. Instanta se poate pronunta, actiunea este una de partaj si nu se poate primi ca este un act de ascendent. De ce nu s-a facut vorbire de tranzactie, s-a restrâns cererea doar pentru a obtine act de proprietate. Rezulta din probele administrate ca niciodata nu s-a lasat a se întelege ca … si sotul ei ar fi lasat de zestre copiilor, obiectul cererii îl formeaza averea defunctei …. Nu se poate lua în considerare ca ea ar fi lasat de zestre bunurile. Solicita ca instanta sa constate ca cererea este una de partaj, lucru ce rezulta din probele administrate în cauza. Bunurile nu au facut obiectul vreunei înzestrari. Exceptia este lipsita de obiect si de interes. Bunurile nu au iesit din patrimoniu. A se avea în vedere actele depuse la dosar. Cererea principala nu este cerere de raport, ci cerere de partaj. Solicita a se aprecia ca niciodata nu a existat o manifestare de vointa a lui ….. sa-i lase lui ….. bunurile. Din anul 2003 mama si cu fetele au plecat din locuinta. Nu au avut perceptia ca bunurile fac obiectul înzestrarii. În dosarul în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 2897 exista anexa 24 care nu mentioneaza bunurile ce fac obiectul prezentei cereri. S-a discutat doar ca s-au facut niste modernizari, cel mult ar putea avea un drept de creanta. Daca exista în materialitatea ei, instanta nu se poate pronunta pe exceptie.

În replica, avocat ….. arata ca la fila 50 dosar exista adeverinta de rol din care reiese ca înca din 2001, la rolul lui …. au fost trecute casa si terenul. Exista si adeverinte de rol a celorlalti mostenitori în care apar terenurile primite de zestre. Este declaratia martorei …… edificatoare în acest sens. Se spune ca tranzactionarea pârâtelor a fost o actiune facuta în graba. Este o afirmatie inexacta, tranzactia s-a încheiat între cele doua surori, care au înteles sa partajeze între ele. Depune la dosar practica judiciara în acest sens si solicita amânarea pronuntarii pentru a depune concluzii scrise.

În replica, avocat ….. arata ca sentinta de tranzactionare nu este opozabila. Este posibil ca în anul 2001 sa apara la rolul lui ……. însa anexa 24, dupa divortul partilor, cuprinde exact situatia bunurilor la data decesului lui Gheorghe.

Instanta, fata de situatia de fapt care reiese pâna în prezent, situatie retinuta de instanta în urma raspunsurilor la interogatorii, în urma declaratiilor tuturor martorilor si în urma înscrisurilor depuse la termenul anterior, constata ca cererea initiala introductiva de instanta are, de fapt, caracterul unei cereri de raport, motiv pentru care instanta admite exceptia prescriptiei acestei cereri, situatie în care instanta urmeaza sa se pronunte la fond doar în legatura cu pasivul solicitat si acorda cuvântul pe fond referitor la pasivul succesoral.

Avocat …., în ceea ce priveste pasivul succesoral, solicita a se constata ca reclamantul a efectuat cheltuieli de înmormântare cu ….., ….si cu …, ce au fost dovedite, în cuantum de 12.000 lei. În ceea ce priveste cererea reconventionala, a aprecia instanta.

Avocat ….. în ceea ce priveste pasivul succesoral solicitat de reclamant, ulterior, prin precizari, acesta a cuantificat pentru fiecare defunct, respectiv 4000 lei pentru fiecare defunct. Cât priveste pe defunctii …. si ….., cererea este prescrisa. Solicita a se respinge pasivul succesoral si pentru defunctul .. acesta nu a fost dovedit, au fost audiati martori si niciunul nu a spus care a fost cuantumul cheltuielilor, nu s-a facut dovada ca au fost banii reclamantului sau bani trimisi de defunct din strainatate. Din declaratiile martorilor de la filele 133-134 reiese clar ca defunctul trimitea reclamantului sume de bani cu care acesta sa achite facturi, platea pensie fiicelor acestuia si sume care ar fi putut fi cheltuite la deces. Reclamantul a depus la termenul anterior doar 2 chitante reprezentând cheltuieli înmormântare, una este din 14.10.2009, iar cealalta din 10.09.2009. Decesul a fost la data de 25.07.2009, aceste chitante sunt emise la 2-3 luni de la deces si ambele mentioneaza cheltuieli de înmormântare, însa se stie clar ca nicio persoana nu este înmormântata la 2-3 luni de la deces. Urmeaza ca instanta sa aprecieze asupra pasivului, a-l admite în parte, din cele doua facturi reiese suma de 829,99 lei. Din declaratiile martorilor nu rezulta nici o suma. Nu a fost o pomana propriu-zisa, ci s-au dat pachete. În principal, solicita respingerea cererii, iar, în subsidiar, a se constata un pasiv în suma de 819,99 lei. Solicita obligarea reclamantului la cheltuieli de judecata, având în vedere ca cererea principala a avut un anumit curs. Depune chitanta de onorariu aparator.

Avocat ……., cu privire la distanta dintre data decesului si datele celor doua chitante, arata ca demersurile s-au facut într-un anumit timp, data înmormântarii se poate verifica.

Avocat ….., în replica, arata ca exista decalaj si între datele celor doua chitante.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 29.10.2010 sub nr. 7024/270/2010, reclamantul …., cu domiciliul în comuna ….., a chemat în judecata si personal la interogatoriu pe pârâtii: …., …., ….. si …., reprezentata legal de …, toti cu domiciliul în …, solicitând partajarea averii ramase de pe urma defunctei ….., decedata la data de 04.03.2003, cu ultimul domiciliu în …. S-au solicitat si cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii reclamantul a precizat ca este fiul rezultat dintr-o alta casatoriei a defunctei ... Din a doua casatorie a acesteia cu .. au rezultat 3 copii si anume ……, …. si …., în prezent decedat si ai carui mostenitoare sunt pârâtele …. si ... Masa succesorala se compune dintr-o casa, o veranda, un grajd si o suprafata de teren. De asemenea, reclamantul a solicitat a se retine un pasiv succesoral de 12.000 lei, reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomeni, suportate în exclusivitate pentru defunctii ….., …. si ….

În drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 728 Cod civil.

În dovedirea cererii, reclamantul a anexat, în copie, acte de stare civila (file 5-7) si o chitanta  privind cheltuielile de înmormântare (fila 9).

Actiunea a fost timbrata initial cu 220 lei taxa judiciara de timbru si 1 leu timbru judiciar.

Pârâtele ….. si ….. au formulat întâmpinare – cerere reconventionala prin care au aratat ca pe terenul de 3,5 prajini intravilan de la punctul 4 din actiune, defunctii …… si … au edificat o casa cu 2 camere si veranda, ce i-au fost date cu titlu de zestre fiului lor cel mai mic, defunctul …. Se mai arata ca bunurile solicitate la împartit de catre reclamant au facut obiectul înzestrarii în beneficiul autorului lor, situatie în care reclamantul putea sa faca cel mult o cerere de raport, însa raportul donatiilor se prescrie în 3 ani. Sub aspect reconventional, a solicitat a se retine ca de pe urma defunctei …. au ramas si alte terenuri, respectiv ? din 10 prajini fânat, extravilan …., la … din 10 prajini fânat, extravilan … situat la punctul …Referitor la cererea de pasiv, a solicitat ca reclamantul sa indice pentru fiecare defunct care este cuantumul cheltuielilor.

În drept, întâmpinarea a fost motivata pe dispozitiile art. 115-119 Cod procedura civila.

Cererea reconventionala a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 41 lei.

La termenul din 11.02.2011 reclamantul, prin aparator, a aratat ca pasivul succesoral este de 4.000 lei pentru fiecare din cei trei defuncti, ca valoarea casei este de 10.000 lei, a verandei de 1.000 lei, a grajdului de 1.500 lei si a terenului de 3,5 prajini de 1.500 lei. La acelasi termen pârâtele prin aparator au invocat exceptia prescriptiei cererii de raport.

La termenul din 11.03.2011 reclamantul a depus taxa judiciara de timbru de 400 lei, iar la termenul din 29.04.2011 reclamantul a taxa judiciara de timbru de 631 lei. La acelasi termen instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru cheltuielile de înmormântare efectuate cu defunctii … si ….

Instanta a încuviintat probele cu înscrisuri, cu interogatorii si proba testimoniala în cadrul careia au fost audiati pentru reclamant martorii …. si …. si pentru pârâtele …. si … martorii ….. si ……..

A fost atasat dosarul nr. 6418/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul .. este fiul lui …. (fosta ..), conform certificatului de nastere de la fila 27 dosar. Ulterior, din casatoria lui ….. si …. au rezultat trei copii, respectiv …… (casatorita ……  …, …. si ….., conform actelor de stare civila depuse la dosar (filele 24, 26, 22 si 21). Conform certificatului de deces de la fila 21, …. a decedat la data de 25.07.2009, lasând ca mostenitoare pe pârâtele …. si …, în calitate de fiice, aspect ce reiese din certificatul de mostenitor nr. 25 din 03.06.2010 (fila 52).

Prin cererea de chemare în judecata s-a solicitat partajarea averii ramase dupa defuncta …., decedata la data de 04.03.2003, conform certificatului de deces de la fila 7 dosar. Calitatea partilor de mostenitori ai defunctei …..a fost recunoscuta de parti la interogatoriu.

Din raspunsurile date la interogatoriu de catre reclamantul …… si pârâtii ……. si ……., instanta retine ca defunctii …. si …. în timpul casatoriei lor au edificat o casa cu 2 camere si un hol, cu pereti din lemn, acoperita cu tigla, cu lumina electrica, precum si din veranda din lemn si balcon, situata pe terenul de 3,5 prajini, intravilan …., cu vecinii ….. De asemenea, din raspunsul acelorasi parti, instanta retine ca grajdul situat pe terenul de 3,5 prajini a fost construit de defunctii …. si …. Din raspunsurile date la interogatoriu de catre reclamantul … si pârâtii …… si .. rezulta si faptul ca suprafata de 1.800 mp teren arabil, extravilan ….. a fost dat de zestre reclamantului .. de catre .., bunica sa, mama lui ……., casatorita …. De asemenea, terenul de 1.800 mp teren arabil, extravilan … a fost dat de zestre de catre defunctul .. lui ……. Referitor la acelasi teren, însusi pârâtul ….. recunoaste în raspunsul la interogatoriu (întrebarea nr. 8) ca împreuna cu …. l-a primit de zestre. Mai mult, faptul ca pârâtii …. si .. au fost înzestrati de catre defunctii ……. si .. rezulta si din înscrisurile de la filele 148-150 dosar.

Din declaratiile martorilor propusi de reclamant, respectiv … si …., instanta retine ca …… a locuit cu parintii sai (defunctii …. si …) în gospodarie si înainte de decesul acestora, acesta fiind singurul dintre copii care a locuit în casa parinteasca împreuna cu parintii. Martorii au aratat ca dupa ce ….. a ramas în casa parinteasca, nu au auzit discutii din partea celorlalti frati în legatura cu acest aspect.

Pe de alta parte, din declaratiile martorilor propusi de pârâtele … si …., respectiv …. si ….., instanta retine ca defunctii …. si …. au dat zestre copiilor în timp ce traiau, în sensul ca …. a primit teren la punctul ……., .. a primit locul de la …., iar … a primit casa batrâneasca. Martora … a aratat ca defunctii …. si .. i-au spus ca o sa-i dea lui … la …, iar lui … tot la … iar despre …… au aratat ca o sa ramâna în casa.

Din cele aratate anterior, rezulta intentia defunctilor … si ….. de a împarti bunurile între copii, sub forma înzestrarii. Edificatoare în acest sens sunt, în primul rând, raspunsurile la interogatoriu, prin care fiecare a recunoscut ca a primit de zestre o parte din averea defunctilor. Aceasta fiind intentia lui ….. si …, având în vedere inclusiv declaratiile tuturor martorilor, rezulta ca lui ……. i s-au dat de zestre bunurile solicitate a fi partajate, respectiv casa cu veranda, grajd si terenul pe care se aflau acestea, bunuri situate în …..

Fata de cele aratate mai sus, la termenul din 18.11.2011 instanta a constatat ca cererea initiala introductiva de instanta are, de fapt, caracterul unei cereri de raport.

Având în vedere faptul ca o asemenea cerere are un caracter personal si nu unul real, este supusa prescriptiei extinctive de 3 ani, prevazuta prin art. 1 si art. 3 din Decretul nr. 167/1958, termen care începe sa curga de la data deschiderii mostenirii.

Fata de data deschiderii mostenirii pentru defuncta ….., respectiv 04.03.2003, raportat la termenul de 3 ani si la data formularii cererii, la termenul din 18.11.2011 instanta a admis exceptia prescriptiei acestei cereri, exceptie formulata de catre pârâte, situatie în care se va pronunta doar în legatura cu pasivul solicitat.

De altfel, pentru o parte din bunurile pentru care în prezenta cauza s-a solicitat partajarea si pentru care instanta a constatat ca, de fapt, au facut obiectul unei cereri de raport, prin sentinta civila nr. 2897 din 18.10.2010, pronuntata în dosarul nr. 6418/270/2010 al Judecatoriei Onesti, s-a dispus iesirea din indiviziune a lui … si .., conform tranzactiei încheiate de acestea.

Referitor la pasivul solicitat (cheltuieli de înmormântare si pomeni), respectiv suma totala de 12.000 lei (câte 4.000 lei pentru fiecare din defunctii …, …. si …..), la termenul din 29.04.2011 instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru cheltuielile de înmormântare efectuate cu defunctii …. si ……..

Referitor la pasivul succesoral în cuantum de 4.000 lei, reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomeni pe care reclamantul le-a solicitat pentru …, din raspunsurile la interogatoriu si din declaratiile martorilor, instanta retine ca ….. a murit în Spania unde a fost incinerat si de unde a fost adus în tara prin grija reclamantului …. care s-a ocupat si de înmormântarea sa. Pentru cheltuielile aferente, reclamantul a depus la dosar doua facturi (fila 146), reprezentând contravaloare produse pentru înmormântare, în valoare totala de 1.379,99 lei. De asemenea, din declaratia martorei …., propusa chiar de catre reclamant, rezulta faptul ca la înmormântare nu s-a facut pomana, ci s-au dat pachete la poarta bisericii din contributia reclamantului ….., iar la 40 de zile de la înmormântare s-au dat colaci la biserica, iar a doua zi a fost facuta masa. Din declaratiile martorilor … si … rezulta ca la înmormântare s-au dat aproximativ 50 de pachete, însa acestia, desi au aratat din ce se compunea un pachet, nu au putut preciza valoarea unui pachet si nici a produselor cumparate.

Din cele aratate mai sus, având în vedere si cele doua facturi în valoare totala de 1.379,99 lei, reprezentând contravaloare produse pentru înmormântare, fara a se specifica detaliat la ce fel de produse se refera, instanta va mai retine o suma de 1.000 lei, ca fiind efectuata cu toate cele necesare unei înmormântari, inclusiv cu groapa si plata preotului, cheltuieli despre care a aratat în declaratia sa martora ……

În concluzie, instanta va retine ca pasiv succesoral dupa defunctul …… suma totala de 2.379,99 lei.

În urma decesului lui …, la data de 25.07.2009, au ramas ramas ca mostenitoare pârâtele …. si ….., în calitate de fiice, fiecare cu o cota de 1/2 din masa succesorala, aspect ce reiese din certificatul de mostenitor nr. 25 din 03.06.2010 (fila 52).

Având în vedere cele aratate anterior, fata de prevederile art. 774 din codul civil si art. 673 ind. 5 din codul de procedura civila, instanta urmeaza sa admita în parte actiunea si sa oblige pe pârâtele …. si …., reprezentata legal de …., sa achite reclamantului suma de 2.379,99 lei reprezentând contravaloare pasiv succesoral dupa defunctul ……

Conform art. 274 din codul de procedura civila, fata de solutia de admitere în parte a actiunii, urmeaza a fi obligat reclamantul sa achite pârâtelor ….. si ….. cheltuieli de judecata în suma de 700 lei reprezentând contravaloare onorariu de avocat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul .., cu domiciliul în ……, împotriva pârâtilor …., ….., …. si …., reprezentata legal de …, toti cu domiciliul în ………... 

Obliga pârâta ……, cu domiciliul în comuna ….. si pârâta …., cu acelasi domiciliu, reprezentata legal de …, sa achite reclamantului suma de 2.379,99 lei reprezentând contravaloare pasiv succesoral dupa defunctul ………

Obliga reclamantul sa achite pârâtelor ….. si ……. cheltuieli de judecata în suma de 700 lei reprezentând contravaloare onorariu de avocat. 

Cu drept la recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 18.11.2011. 

PRESEDINTE, GREFIER,