Popriri

Sentinţă civilă 6724 din 23.06.2010


JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6724/23.06.2010

Poprire asiguratorie

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată de AFP Bacău înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.05.2010 în contradictoriu cu debitorul S.C.  TI S.R.L. şi terţul poprit S.C. C S.R.L., s-a solicitat menţinerea popririi asupra veniturilor pe care debitorul le primeşte de la terţul poprit, până la concurenţa sumei de 4782 lei.

În motivarea acţiunii creditoarea a arătat faptul că în vederea recuperării debitelor restante faţă de bugetul de stat în cuantum de 4782 lei, a fost înfiinţată poprire asupra veniturilor datorate de către terţul poprit, fiind emisă în acest sens adresa de înfiinţare a popririi pentru suma de 5798 lei ( fila 5).

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 145,146,149 cod procedură fiscală.

Cererea este scutită de plata taxelor de timbru.

În dovedirea acţiunii creditoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Debitoarea şi terţul poprit, deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare şi nici nu s-au prezentat în instanţă pentru a-şi face apărări.

Analizând actele şi lucrările depuse la dosarul cauzei, prin prisma probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

În fapt, S.C. TI S.R.L. este debitor al statului pentru obligaţii fiscale în cuantum de 4782 lei, aspect care reiese din actele depuse la dosar, acte care nu au fost contestate de către debitor.

Pe de altă parte debitorul statului S.C. T I S.R.L. are calitate de creditor faţă de S.C. C S.R.L. (conform facturilor depuse la dosar).

În drept, potrivit dispoziţiilor articolului 150 cod procedură fiscală:

„Dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi”.

Poprirea reprezintă acea formă a executării silite indirecte prin care creditorul urmăreşte sumele sau efectele pe care o terţă persoană le datorează debitorului poprit. Poprirea implică indisponibilizarea sumelor în mâinile terţului popritor şi în obligarea acestuia de a plăti direct creditorului urmăritor ceea ce datorează creditorului său. În cazul de faţă se regăsesc elementele popririi: creditorul popritor-statul, debitorul poprit S.C. T I S.R.L., terţul poprit – S.C. C S.R.L., fiind conturate trei raporturi juridice. După înfiinţarea popririi, terţul poprit are următoarele obligaţii: de a plăti organului fiscal suma reţinută, de a indisponibiliza bunurile mobile necorporale poprite.

În speţa de faţă terţul poprit nu a răspuns adresei emise de organul fiscal, poziţia acestuia încadrându-se în noţiunea de „neregularităţi”, întrucât acesta nu şi-a asumat obligaţia specifică popririi. Instanţa apreciază faptul că poziţia terţului poprit aduce atingere drepturilor creditorului popritor, creditorul neputându-şi valorifica creanţa prin această formă de executare silită.

Faţă de aceste aspecte instanţa constată că sunt întrunite condiţiile articolului 150 Cod procedură fiscală, motiv pentru care va admite cererea şi va pronunţa menţinerea popririi.

Domenii speta