Cerere de chemare in judecata

Sentinţă civilă 6687 din 23.06.2010


JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ 6687/23.06.2010

Pensie de întreţinere

Asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Bacău reclamanta BS , în numele şi ca reprezentantă legală a minorului BSF, născut la data de….., a chemat in judecată pârâtul B V  pentru ca prin hotărârea care se va pronunţa să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere de 1/4 din veniturile pe care le realizează.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea acţiunii reclamanta arată că este căsătorită cu pârâtul şi din căsătorie a rezultat minorul  S F. În prezent părţile sunt separate în fapt şi pârâtul nu contribuie la creşterea şi întreţinerea minorului. Precizează reclamanta că pârâtul este pensionar.

În drept reclamanta a invocat dispoziţiile art. 86 şi 94 C.fam.

In susţinerea acţiunii reclamanta a depus la dosar în copie certificatul de naştere al minorului şi certificatul de căsătorie şi a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului şi proba cu un martor. A fost audiată sub prestare de jurământ martora OM.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare dar prezent în faţa instanţei a declarat că nu este de acord cu acţiunea.

În apărare pârâtul a depus la dosarul cauzei înscrisurile de la filele 35-43.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând înscrisurile dosarului instanţa retine următoarele:

Părţile sunt căsătorite din data de 04.07.2008 şi din căsătorie a rezultat minorul BSF născut la data…. În prezent părţile sunt separate de aproximativ 6 luni, fiecare locuind în domicilii separate, reclamanta în comuna Horgeşti, jud. Bacău, iar pârâtul în comuna V, JUD. V.. Minorul rezultat din căsătorie este în grija reclamantei şi în tot acest timp singură i-a procurat toate cele necesare fără a primi nici un ajutor financiar din partea pârâtului. Aceste aspecte sunt reţinute de instanţă din declaraţia martorei şi din cererea de chemare în judecată.

La dosarul cauzei pârâtul a depus două cupoane de pensie din care rezultă că acesta are un venit total de 632 lei, respectiv din pensia civilă şi cea militară.

În temeiul art. 97 alin. 1 C.fam. ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi dacă aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei ori adoptaţi, iar potrivit art. 101 alin. 1 C.fam., părinţii sunt datori să se îngrijească de copi.l

În baza art. 94 alin. 2 C.fam. „când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care înfiază, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul sau din munca pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.”

În consecinţă, având în vedere prevederile legale enunţate şi faţă de situaţia că pârâtul nu contribuie la cheltuielile de întreţinere ale copilului său minor,  va admite acţiunea şi va obliga pârâtul să plătească reclamantei în favoarea minorului B SF, născut la data de …o pensie lunară de întreţinere în cuantum de 158 lei începând cu data introducerii acţiunii, 01.03.2010 şi până la majoratul acestuia.

Va lua act că nu s-au cerut cheltuieli de judecată.