Drept administrativ :Eliberare diplomă de licenţă şi supliment diplomă pentru studiile urmate de reclamantă la Universitatea Spiru Haret

Sentinţă civilă 359 din 07.02.2013


Drept administrativ  :

Eliberare diplomă de licenţă  şi supliment diplomă pentru  studiile urmate de reclamantă la Universitatea Spiru Haret

Prezumţia de legalitate şi veridicitate a actului  administrativ

Prin sentinţa civilă 359/07.02.2013  pronunţată în dosarul nr. …/116/2012  Tribunalul  Călăraşi a admis acţiunea formulată de reclamanta MC împotriva pârâtei U S H, a obligat  pârâta să elibereze diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă pentru  studiile urmate de reclamantă.

A admis cererea de chemare în garanţie formulată împotriva chematei în garanţie MECTS şi a obligat MECTS să aprobe tipărirea formularelor de diplomă de licenţă şi a suplimentului de diplomă pentru  reclamantă.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a avut în vedere următoarele :

Prin cererea  introdusă la această instanţă la data de 07.12.2012 reclamanta MC domiciliată în …, jud. Călăraşi  a chemat în judecată pe pârâta U S H cu sediul în Bucureşti, … şi în garanţie MECTS pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei să-i elibereze diploma de licenţă şi a suplimentului de diplomă în termen de 30 de zile de la pronunţarea sentinţei şi obligarea chematului în garanţie să  aprobe tipizarea formularelor de diplomă de licenţă.

În motivarea cererii  reclamanta a arătat că  a urmat cursurile  Facultăţii de Limbi şi Literaturi străine din Bucureşti ale  U S H  specializarea Engleză-Franceză în perioada 2006-2009 fiindu-i eliberată adeverinţa nr.7…/10.07.2009 privind rezultatele obţinute, susţinând şi promovând examenul de licenţă, dobândind astfel titlul de licenţiat în drept însă pârâta U S H refuză si-i elibereze diploma de studii. Refuzul pârâtei a fost justificat de faptul că M E N nu a pus la dispoziţie tipizatele actelor de studii necesare.

În dovedirea cererii  reclamanta a propus  administrarea dovezii cu înscrisuri  sens în care a depus la dosar  acte justificative.

La data de 04.01.2013 pârâta U S H  Bucureşti a formulat în cauză întâmpinare şi cerere de chemare în garanţie, prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei motivat de faptul  că nu se află în culpă în ceea ce priveşte emiterea diplomei de licenţă, întrucât s-a aflat în imposibilitatea  practică de a obţine tipărirea formularelor tipizate, urmând a se constata că şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de reclamanta M C în sensul că  după  terminarea studiilor  i-a eliberat  acesteia  adeverinţa de  absolvire a studiilor.

Prin cererea de chemare în garanţie pârâta U S H a solicitat  obligarea MECTS să aprobe tipărirea formularelor tipizate constând în Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru  reclamantă.

În motivarea cererii de chemare în garanţie, pârâta  a arătat că MECTS  nu a aprobat  în totalitate  necesarul de  formulate solicitate iar în baza  atribuţiilor legale care  îi revin trebuia să  o avertizeze  dacă  ar fi  constatat  că nu sunt  îndeplinite standardele de  calitate, să procedeze la  aducerea activităţii educaţionale  la nivelul standardelor de calitate, urmând ca în cazul în care  şi  al treilea raport ar fi fost nefavorabil Ministerul Educaţiei trebuia să  elaboreze  şi să promoveze, după  caz hotărâre de guvern sau lege, decizia prin care  încetează definitiv şcolarizarea în cadrul programului  respectiv. A arătat pârâta totodată că  aprobarea în parte a tipizării formularelor de  diplomă echivalează cu recunoaşterea din partea METCS să a funcţionat într-un cadrul legal care  i-a permis să organizeze formele de învăţământ cu frecvenţă  redusă sau învăţământ la distanţă.

În susţinerea întâmpinării pârâta U S H  a depus  la dosar înscrisuri care se regăsesc la  filele 20 - 47

Prin întâmpinarea formulată în cauză şi  depusă la dosar  în data de  27.12.2012, pârâtul MECTS a solicitat respingerea cererii  de  chemare în judecată formulată de reclamantă şi a cererii de chemare în  garanţie. 

În motivarea întâmpinării pârâtul MECTS arată că nu poate fi obligat să  recunoască diplome pentru activităţi desfăşurate ilegal, că eliberarea actelor de studii implică o responsabilitate majoră faţă de întreaga societate. Arată de asemenea că activitatea de învăţământ superior este reglementată pentru ocrotirea unui interes general major. Este vorba de interesul major al asigurării unui învăţământ de calitate, astfel încât diplomele de studii emise în România să fie recunoscute automat în Uniunea Europeană, fără a mai exista suspiciuni asupra corectitudinii studiilor desfăşurate.

Din acest motiv, MECTS nu poate recunoaşte diplome care să ateste studii desfăşurate cu încălcarea legii. Certificarea prin diplomă a unor studii la forme de învăţământ neautorizate, desfăşurate în aşa-zise centre tehnologice (neautorizate) care nu îndeplineau standardele de calitate prevăzute de normele în vigoare. Aceste centre tehnologice teritoriale nu au fost evaluate în condiţiile O.U.G.nr.75/2005 pentru asigurarea calităţii educaţiei, în forma în vigoare la momentul începerii „studiilor", ţinându-se cont de examinarea multicriterială a organizaţiei furnizoare de educaţie, ţinându-se cont de standardele minime specifice, care cuprind şi aspectele menţionate la art.3-5, art.8, art.9 şi, mai ales, art.10 pct. A lit. a-c, pct. B şi pct. C.

A menţionat totodată că U S H şi-a asumat, intenţionat şi fără acordul MECTS, o obligaţie pe care nu putea să o aducă la îndeplinire în mod legal, şi anume obligaţia de a da diplome pentru studii desfăşurate nelegal. U S H  a încheiat contracte de studii prin care promitea să dea diplome, stabilind obligaţii pe seama MECTS (cu toate că MECTS nu era parte a contractului).

MECTS nu are cum garanta o astfel de obligaţie asumată de către USH, deoarece studiile organizate de USH la unele specializări se desfăşurau cu încălcarea prevederilor legale, fără autorizaţia provizorie sau acreditarea necesare conform legii.

MECTS a descoperit, analizând numărul formulare de acte de studii, că USH a şcolarizat mai mulţi studenţi decât ar fi avut dreptul potrivit capacităţii de şcolarizare stabilite de ARACIS în momentul autorizării provizorii/acreditării, şi la specializări pentru care nu exista autorizare provizorie sau acreditare, şi a luat măsura de a elibera acte de studii doar în limita cifrei de şcolarizare stabilite şi doar pentru specializările şi formele de învăţământ care funcţionau legal. Riscul desfăşurării unei activităţi cu nerespectarea prevederilor legale se produce doar în sarcina organizatorului acestei activităţi, care poate fi obligat la eventuale despăgubiri.

Apreciază că MECTS (şi întreaga societate) nu poate fi obligat să suporte consecinţele negative ale unei activităţi nelegale, aprobând eliberarea de formulare de acte de studii de acelaşi tip cu cele acordate absolvenţilor care şi-au desfăşurat legal studiile, astfel că nu se poate vorbi de existenţa, în sarcina MECTS a unei obligaţii activităţi nelegale.

La  data de 30.01.2013 a formulat întâmpinare şi  M E N Prin care a precizat că a aprobat tipizarea formularelor de diplomă de licenţă, aceste formulare fiind întocmite în mod unitar, conform modelului aprobat prin OMECT nr.5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, considerent faţă de care, având în vedere că MEN a stabilit deja modelul de diplomă de licenţă, diplomele fiind întocmite în mod unitar, pe formulare tipizate, solicitarea ca MEN „să aprobe tipizarea formularelor de diplomă de licenţă" este neîntemeiată.

Se menţionează de  asemenea că actele de studii pot fi eliberate doar pentru acei absolvenţi care au promovat examenele de licenţă şi care au urmat o specializare la o formă de învăţământ acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu conform legislaţiei în vigoare la momentul înscrierii în anul I de facultate. Prin urmare universitatea nu are dreptul să elibereze acte de studii pentru absolvenţii unor programe de studii şi forme de învăţământ neautorizate/ neacreditate. U S H din Bucureşti a solicitat ministerului eliberarea avizului pentru ridicarea formularelor tipizate de la ROMDIDAC S.A. - Compania de Material Didactic, pentru absolvenţii din anii 2008, 2009 şi 2010. Prin urmare, MEN şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau în ceea ce priveşte emiterea avizului în vederea achiziţionării tipizatelor de către U S H.

Se arată totodată că potrivit prevederilor legale formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă trebuie să parcurgă procedura de evaluare academică. Prin urmare nici o instituţie nu este îndreptăţită să înmatriculeze, să elibereze diplome, să desfăşoare procesul de învăţământ pentru formele de învăţământ care nu au parcurs etapele obligatorii ale acreditării şi autorizării provizorii. MEN nu poate fi obligat să emită formulare tipizate pentru diplome sau să recunoască o diplomă dacă specializările urmate nu s-au desfăşurat conform prevederilor legale, respectiv dacă în urma verificărilor se constată că forma de învăţământ şi specializarea urmate nu existau, astfel că, în acest caz nu se poate vorbi de „absolvenţi", deoarece această calitate o au doar persoanele care au urmat specializări şi forme de învăţământ care respectă prevederile legale.

În raport de  probatoriul administrat în cauză, tribunalul va pronunţa o soluţie de admitere a acţiunii formulate de reclamantă pentru considerentele  în continuare expuse.

Cererea  formulată de reclamanta MC de obligare a pârâtei USH să elibereze diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă este întemeiată, având în vedere calitatea  de  cursant absolvent a  reclamantei.

U S H are obligaţia ca, ulterior eliberării adeverinţei de studii nr. 1…/17.06.2011 ce atestă absolvirea Facultăţii de Limbi  şi Literaturi  străine  din Bucureşti, program de studii  Limba  şi Literatura Engleză – Limba şi Literaturi Franceză cu  durata de 3 ani, şi  ca efect al susţinerii şi promovării examenului de licenţă în sesiunea iulie 2009, al dobândirii titlului de licenţiat al reclamantei, să elibereze şi diploma de licenţă.

Obligaţia nu poate fi dusă la îndeplinire, deoarece intimatul-pârât MECTS refuză tipărirea formularelor tipizate necesare, motivul refuzului fiind acela că nu se pot elibera în mod nelimitat formularele tipizate, ci numai pentru formele de învăţământ acreditate sau autorizate provizoriu să funcţioneze.

Prin întâmpinare chemata în garanţie MECTS nu a afirmat în mod neechivoc netemeinicia drepturilor pretinse de reclamanta-recurentă, ci a analizat în abstract condiţiile ce trebuie îndeplinite de fiecare universitate.

Este de necontestat împrejurarea că reclamanta este licenţiată în Limbă şi Literatură străină şi poate pretinde eliberarea diplomei de licenţă.

Actul prin care i s-a recunoscut calitatea de licenţiată este în fiinţă, nu a fost revocat (anulat), se bucură de prezumţia de legalitate şi veridicitate proprie unui act administrativ.

MECTS nu a solicitat în instanţă anularea adeverinţei Nr.27…/2010 şi nu a solicitat printr-o  altă acţiune  analizarea criteriilor de obţinere a formularelor tipizate de către pârâta USH.

Obligaţia  pârâtei USH  este corelativă  obligaţiei  chematei în garanţie  MECTS de a aproba formularele tipizate, astfel cum a arătat intimata-pârâtă prin întâmpinarea şi cererea de chemare în garanţie, cerere care este întemeiată şi urmează să fie admisă sub aspectul analizat.

O astfel de soluţie asigură efectiv executarea obligaţiei de către pârâtă  câtă vreme aceasta din urmă este condiţionată de aprobarea tipăririi  formularelor  tipizate.