Plangere cf domeniu public construcţie edificata pe teren proprietate publica

Hotărâre 387 din 26.06.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECTIA CIVILA

Dosar nr. .../310/2012

DECIZIA CIVILĂ NR.387

Şedinţa publică din data de 26.06.2013

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată:

Prin cererea înregistrată cu nr. .../310/2012 la Judecătoria S, petenta SC D IFN SA, a chemat în judecată pe intimatul ORAŞUL S prin primar, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună desfiinţarea încheierii de respingere nr. 44213/ 28.08.2012, pronunţată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ploieşti în dosarul nr. 44213/30.07.2012.

În motivarea cererii, petenta a arătat că între D IFN SA, în calitate de proprietar-locator, SC D SA, în calitate de antreprenor general şi Consiliul Local S, în calitate de utilizator, a fost încheiat Contractul de achiziţie publică în sistem de leasing financiar nr. 26452/20.12.2006, privind achiziţionarea în sistem de leasing financiar a unei instalaţii de transport persoane pe cablu de tip telegondolă, având loc o cesionare în baza Contractului de cesiune a contractului de achiziţie publică pentru furnizare în sistem de leasing financiar nr. 26452/20.11.2006, din partea Consiliului Local S, cu acordul petentei a tuturor drepturilor, obligaţiilor ce îi reveneau în temeiul contractului sus menţionat, în favoarea S.C. Transport Urban S SRL, care a refuzat să îşi îndeplinească obligaţia de plată a ratelor de leasing ce îi reveneau, motiv pentru care petenta a procedat la rezilierea contractului nr. 26452/20.12.2006, în urma notificării nr. 70/30.09.2011, astfel încât instalaţia de transport persoane pe cablu de tip telegondolă S, din care fac parte pilonul nr. 5, staţiile inferioare ale instalaţiei au rămas în proprietatea petentei, caz în care în mod nelegal s-a procedat la intabularea dreptului de proprietate asupra instalaţiei de transport pe cablu tip telegondolă din S, în favoarea intimatului, invocându-se contractul sus menţionat, mai ales că niciodată nu a fost încheiat un act translativ de proprietate asupra pilonului nr. 5, staţiilor inferioare ale instalaţiei de transport persoane pe cablu de tip telegondolă S , existând între părţi în curs de soluţionare o acţiune privind constatarea transferului dreptului de proprietate asupra instalaţiei de transport pe cablu tip telegondolă în patrimoniul Consiliului Local al Oraşului S, ce face obiectul dosarului nr. 73677/3/2011 al Tribunalului Bucureşti, impunându-se desfiinţarea încheierii nr. 44213/ 28.08.2012, emisă cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie.

La data de 28 noiembrie 2012 intimatul a formulat o întâmpinare prin care a invocat excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, a tardivităţii/ inadmisibilităţii formulării plângerii, solicitând şi respingerea plângerii în condiţiile în care potrivit autorizaţiei de construire nr. 4/03.01.2007, procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 25111/29.11.2011 terenul pe care se află amplasată telegondola S, elementele acestei construcţii, inclusiv staţia inferioara, pilonul nr. 5 fac parte din domeniul public al localităţi, caz în care în mod legal s-a procedat la înscrierea în CF a dreptului de proprietate, mai ales că petenta nu deţine niciun drept de proprietate sau orice alt drept real asupra bunurilor în litigiu.

La data de 20 martie 2013 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţiile invocate, excepţii pe care le-a respins, considerând că petenta are calitate procesuală activă, având dreptul să formuleze în principiu prezenta plângere prin intermediul căreia să conteste intabularea în CF efectuată în favoarea intimatului.

La data de 23 ianuarie 2013, SC Transport Urban S SRL a formulat o cerere de intervenţie, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată, motivându-se că are calitatea de operator al telegondolei, având obligaţia de a păstra in patrimoniul public al Oraşului S bunul asupra căruia are un drept de folosinţă, aparţinând instituţiei publice la care este asociat.

La data de 20.02.2013 petenta a formulat o întâmpinare,solicitând respingerea cererii de intervenţie , inclusiv ca lipsită de interes, motivându-se că societatea respectivă nu are niciun drept asupra pilonului în litigiu şi deci implicit dreptul de a interveni în prezenta cauză.

Prin încheierea de şedinţă din 20 februarie 2013, instanţa a respins cererea de intervenţie, reţinându-se că societatea respectivă nu justifică niciun interes în baza disp.art.49 şi urm. C.proc.civ., mai ales că în cauză Oraşul S prin Primar are calitatea de intimat, fiind persoana înscrisă în Cartea Funciară, iar unicul asociat al societăţii interveniente este Consiliul Local S, care nu este înscris în Cartea Funciară.

După administrarea probei cu acte, prin sentinţa civilă nr. 307/27.03.2013 a Judecătoriei S, a fost respinsă plângerea formulată de petentă în contradictoriu cu intimatul , ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa o asemenea soluţie, s-a reţinut că în raport de actele existente la dosar, între petentă, Consiliul Local S a intervenit Contractul de achiziţie publică pentru furnizarea în sistem de leasing financiar nr. 26452/20.12.2006, având ca obiect achiziţionarea în sistem de leasing financiar a unei instalaţii de transport persoane pe cablu de tip telegondolă, însă, prin Contractul de cesiune a contractului de achiziţie publică pentru furnizare în sistem de leasing financiar nr. 26452/20.11.2006, Consiliul Local S a cesionat, cu acordul petentei, toate drepturile, obligaţiile ce îi reveneau în temeiul contractului sus menţionat, inclusiv cele derivând din autorizaţia de construire obţinută pentru derularea contractului, în favoarea S.C. Transport Urban S S.R.L. care a refuzat să îşi îndeplinească obligaţia de plată a ratelor de leasing ce îi revenea, fapt ce a determinat rezilierea contractului, astfel încât în urma analizării tuturor actelor existente la dosar, a susţinerilor petentei, s-a constatat că aceasta din urmă invoca un drept real propriu asupra Pilonului nr. 5 al telegondolei, pe care înţelege sa îl opună dreptului de proprietate publica al Oraşului S asupra aceluiaşi bun în cadrul procesual limitativ al unei plângeri împotriva unei încheieri de către funciară, caz în care nu este posibilă punerea în discuţie a dreptului proprietarului tabular în cadrul acestei proceduri, procedură în cadrul căreia are loc o verificare exclusivă doar în ceea ce priveşte existenta, legalitatea actelor in temeiul cărora s-a dispus intabularea, mai ales că opunerea unui pretins drept de proprietate, de către un terţ, in contradictoriu cu proprietarul tabular, poate fi făcuta pe calea dreptului comun.

S-a menţionat că telegondola cu pilonul gondolă nr. 5 în litigiu care face obiectul înscrierii contestate are natura juridica a unui imobil prin destinaţie, fiind supus procedurilor de publicitate imobiliara prevăzute de Legea nr. 7/1996, reprezentând o construcţie , în accepţiunea Legii nr. 50/1991, impunându-se respectarea unei anumite proceduri, constând în obligativitatea emiterii unei autorizaţii de construire anterior începerii lucrărilor efective de construcţii, a încheierii unui proces-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor in momentul recepţiei bunului, acte care au fost întocmite în favoarea intimatului cu respectarea condiţiilor Legii nr. 50/1991, având caracter administrativ , prevăzute în mod expres de disp. art. 20, alin. 3, art. 55, alin. 1 din Legea 7/1996,care stabilesc înscrierea în CF a dreptului de proprietate în temeiul acestor acte, existenţa unei cesiuni a Contractului de achiziţie publica încheiat între petenta si Consiliul Local al Oraşului S nefiind de natură să înlăture efectele autorizaţiei de construire privindu-l pe intimatul Oraşul S, in calitate de titular al acesteia, iar în condiţiile în care autorizaţia de construire, procesul verbal de recepţie lucrări emise Oraşului S nu au fost modificate sau revocate de către emitent, anulate de o instanţă judecătorească, acestea au un caracter valabil, producând efectele prevăzute de lege, inclusiv în ceea ce priveşte înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate asupra construcţiei edificate in temeiul acestora.

 S-a specificat că toate actele existente la dosar, inclusiv HCL S nr. 26/10.02.2012, adeverinţele nr. 20640/03.10.2012, 20641/03.10.2012, 236/17.01.2006, 1921/31.01.2006, 4274/20.02.2012, 6754/21.03.2012, autorizaţia de construire nr. 4/03.01.2007, Proces verbal de recepţie nr. 25111/29.11.2011, Ordin nr. 1061/13.10.2005, fişele de mijloace fixe, de inventar, demonstrează ca terenul in litigiu pe care se află telegondola face parte din domeniul public al Oraşului S, mai ales că HCL nr.26/2012 produce efecte juridice, nefiind desfiinţată, caz în care atestă înregistrarea bunurilor în litigiu în domeniul public.

Prin urmare, instanţa a respins plângerea formulată de petenta împotriva încheierii de respingere nr. 44213/28.08.2012, ca neîntemeiată deoarece pe de o parte la dosarul respectiv având ca obiect înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate publică al Oraşului S asupra construcţiei reprezentata de pilonul nr. 5 al Telegondolei S au fost depuse toate documentele prevăzute de art. 55, alin. 1 din Legea 7/1996, respectiv autorizaţie de construcţie, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, documentaţie cadastrală, precum si alte acte administrative, în sensul disp. art. 20, alin. 3 din Legea 7/1996, iar pe de altă parte punerea în discuţie a dreptului de proprietate al titularului încheierii de carte funciara, în sensul opunerii acestuia a unui pretins drept de proprietate de către o altă persoană, exced cadrului procesual prevăzut de această procedură necontencioasă, putându-se realiza în cadrul altui litigiu pe calea dreptului comun.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel petenta, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei în sensul admiterii plângerii, obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată, motivându-se că i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil, fiind vătămată în drepturile sale, prev. de disp. art. 6 din CEDO, în baza cărora orice persoană are dreptul la un proces echitabil de o instanţă imparţială, fără prejudecăţi, idei preconcepute, existând referiri fie la pilonul nr.4, staţiile inferioare ale instalaţiei, înscrierile in CF nr. 22960, fie la pilonul nr.1, staţiile inferioare, înscrierile în CF nr.22938, fiind formulate 5 plângeri similare ce au vizat înscrierea in mod fraudulos, în patrimoniul public al intimatei a unor părţi din instalaţia telegondolă, plângeri ce fac obiectul unor dosare aflate la Judecătoria S şi că dosarele nr.1801/310/2012, 1802/310/2012, privind înscrierile in CF au fost repartizate aceluiaşi complet de judecată, motivările sentinţelor fiind similare, reprezentând indicii temeinice privind copierea argumentelor folosite în motivare de către alte complete de judecată în soluţionarea celorlalte plângeri, soluţia adoptată în primă instanţă fiind influenţată de soluţiile adoptate in plângerile respective.

În continuare, petenta a arătat că există o serie de lipsuri ale documentaţiei aparţinând intimatului privind înscrierea unui drept de proprietate publică în CF, imposibil în procedura necontencioasă, neexistând acte care să ateste deţinerea de către intimat a dreptului de proprietate publică, asupra pilonului nr. 5, dovada transferului pilonului, a terenului din domeniul privat în domeniul public, lipsind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al pilonului nr. 5, al terenului, aspecte neanalizate de către instanţa de fond, lipsuri constatate de către OCPI şi că eronat s-a considerat că petenta pretinde valorificarea unui drept de proprietate propriu faţă de intimat, fără să se ţină seama de situaţia de fapt invocată pe parcursul cauzei, situaţie ce atestă interesul său în promovarea plângerii în baza disp. art. 50 alin.21 din Legea nr. 7/1996, mai ales că soluţia instanţei de fond are un caracter nelegal, întemeindu-se pe acte ce nu fac parte din documentaţia depusă la OCPI de intimat, neputând fi analizate în cadrul procedurii necontencioase, procedură în cadrul căreia potrivit jurisprudenţei instanţa investită cu soluţionarea unei plângeri verifică legalitatea, temeinicia soluţiei date cererii de înscriere in CF de către Oficiul de cadastru, fiind legată definitiv de documentaţia pe care s-a bazat înscrierea contestată.

De asemenea, petenta a precizat că eronat nu s-a ţinut seama de lipsurile documentaţiei de înscriere, constatate de OCPI prin referatul nr. 84/02.03.2012, justificate pe baza actelor depuse la dosar, acte ce nu fac parte din documentaţia ce a stat la baza înscrierii, fiind imposibilă analizarea acestora cu ocazia verificării legalităţii înscrierilor în CF, adeverinţele nr.20640/03.10.2012, 20641/03.10.2012, fişele mijloacelor fixe, fişele de inventar, procesul verbal din 13.11.2009, fiind emise pro causa, ulterior înregistrării plângerii şi că adeverinţa nr.20640/03.10.2012 atestă înregistrarea în evidenţele contabile în domeniul public a instalaţiei de transport pe cablu, evidenţe ce nu suplinesc obligativitatea înscrierii bunului în inventarul domeniului public al localităţii în baza Legii nr. 213/1998, procedură administrativă care nu se confundă cu inventarul contabil, scriptic pe care fiecare unitate administrativ teritorială îl gestionează, mai ales că nu se poate stabili autoritatea emitentă, scopul pentru care a fost întocmit, procesul verbal din 13.11.2009, adresele nr.236/17.01.2006, 1921/ 31.01.2006, 4274/20.02.2012, reprezentând o simplă corespondenţă, neputând să reflecte o altă situaţie decât cea stabilită prin OMAPDR nr.1061/13.10.2005, nefăcând parte din documentaţia depusă la OCPI.

Totodată, petenta a menţionat că instanţa de fond a atribuit o semnificaţie juridică nereală adresei nr.6754/21.03.2012, considerând că atestă terenul aferent instalaţiei face parte din domeniul public al localităţii, deşi aceasta vizează inventarierea domeniului public, publicarea acestuia în monitorul oficial cu caracter obligatoriu, neînscrierea terenului în inventarul bunurilor din domeniul public, înscrierile în CF având un caracter nelegal, atât timp cât documentaţia existentă la OCPI nu atestă un drept de proprietate publică al intimatului asupra terenului cu numărul cadastral 22935, pilonului nr. 5 al instalaţiei şi că, OMAPDR nr. 1061/13.10.2005 atestă transferul unui teren din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a intimatului de 3,1090 ha, ţinându-se seama de codul silvic, terenul de 6,0600 ha T.20, P.159, oferit în compensaţie de intimat, intrând în proprietatea publică a statului, mai ales că HCL nr. 26/10.02.2012, adeverinţele subsecvente acesteia, atestă o situaţie de drept falsă, fără să se ţină seama de Codul silvic, de Ordinul nr.1061/2005 privind înscrierea în proprietatea publică a intimatului a terenurilor aferente telegondolei, ordin ce vizează terenul de 3,1090 ha transferat în proprietatea privată a intimatului şi că adeverinţa nr. 4274/20.02.2012 privind terenul de 248 mp ca fiind în patrimoniul public al intimatului, în raport de HCL nr. 26/2012 reprezintă un act nelegal, vizând o situaţie diferită faţă de cea existentă în fapt.

Pe de altă parte, petenta a învederat că, în condiţiile în care terenul pe care se află amplasat pilonul nr. 5 al telegondolei se află în domeniul privat al intimatei, accesiunea imobiliară artificială prin intermediul căreia acesta pretinde dobândirea unui drept de proprietate asupra pilonului determina înscrierea in CF a unui drept de proprietate privată asupra instalaţiei, nicidecum de proprietate publică, intimatul nefiind proprietarul elementului în litigiu şi că terenul număr cadastral 22935, pilonul nr. 5 nu se află înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al intimatului, nefiind respectate dispoziţiile imperative prev. de art. 3 alin. 4, art. 21, 22 din Legea nr. 213/1998, neexistând o hotărâre de consiliu local privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al intimatului, a bunurilor în litigiu, lipsind din inventarul întocmit în baza HG nr. 1359/27.12.2001 bunurile în litigiu, mai ales că referatul nr. 84/02.03.2012, adresele nr. 5494/05.03.2012, 6052/13.03.2012, 6754/21.03.2012 atestă recunoaşterea intimatului privind neincluderea în inventarul bunurilor din domeniul public a bunurilor în litigiu.

Primindu-se dosarul la Tribunalul Prahova cauza a fost înregistrată cu nr. .../310/2012 la data de 14.05.2013.

La data de 17.06.2013 intimatul a formulat o întâmpinare prin care a invocat excepţiile inadmisibilităţii apelului şi a lipsei de interes a apelantei în condiţiile în care, cu ocazia promovării apelului, petenta şi-a modificat obiectul pretenţiilor, cauza ce a stat la baza formulării acestora, neavând niciun interes pentru a modifica regimul juridic al bunurilor în litigiu, atât timp cât prin promovarea plângerii nu se stabileşte un drept de proprietate în patrimoniul petentei, solicitând şi respingerea apelului deoarece în mod corect instanţa de fond a reţinut situaţia de fapt şi a respins plângerea ca neîntemeiată, mai ales că niciuna dintre criticile formulate nu este întemeiată.

În şedinţa publică din data de 19.06.2013 au fost puse în discuţia părţilor cele două excepţii invocate, excepţii asupra cărora s-a dispus ca instanţa de apel să se pronunţe odată cu apelul, fiind respinsă şi cererea referitoare la excepţia de nelegalitate şi sesizarea secţiei a II-a civilă şi de contencios administrativ a Tribunalului Prahova.

Tribunalul, examinând cauza, in raport de situaţia de fapt reţinuta, de probele administrate in cauza, de criticile formulate, si ţinând seama de dispoziţiile legale incidente in cauza, constata ca apelul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Prin încheierea de respingere nr. 442013/03.09.2012 emisă de OCPI a fost respinsă cererea de reexaminare formulată de către petentă privind înscrierea în CF a imobilului cu număr cadastral 22935 privind terenul de 248 mp T.16, P. 116/1 Lot. 4, şi a pilonului gondolă nr. 5 în favoarea intimatului, reprezentând dreptul de proprietate ca domeniu public al acestuia dobândit prin construire, motivându-se că o asemenea înscriere s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, ţinându-se seama de autorizaţia de construire nr. 4/03.01.2007, de procesul verbal de recepţie nr. 25111/29.11.2011.

În baza contractului de achiziţie publică pentru furnizare in sistem de leasing financiar nr. 26452/20.12.2006 încheiat între petentă, SC D SA, ca antreprenor general şi Consiliul Local S, în calitate de utilizator s-a procedat la achiziţionarea în sistem de leasing financiar a unui echipament descris în anexa 1 la contract, respectiv a unei instalaţii de transport persoane pe cablu tip telegondolă‚ cu două staţii, de la Cota 998 la Cota 1400 pe o durată de 61 de luni, începând cu luna decembrie 2006, în schimbul sumei de 7.735.590 Euro, ocazie cu care s-a stipulat că petenta, în calitate de locator, va achiziţiona echipamentul ce face obiectul leasingului financiar asumându-şi obligaţia să întocmească diferite studii topo şi geo menţionate expres în contract, având obligaţia să predea Consiliului Local S telegondola in funcţiune la 01.06.2007, contract reziliat ulterior la cererea petentei.

În conformitate cu contactul de concesiune nr. 26452/20.11.2006 petenta Consiliul Local S au încheiat cu SC Transport Urban S SRL contractul sus menţionat în baza căruia s-a transmis de către Consiliul Local S, în calitate de cedent utilizator, contractul de leasing financiar nr. 26452/2006, cu acordul petentei care s-a obligat să garanteze cesionarului folosinţa liniştită a bunului care a făcut obiectul contractului de leasing financiar.

În cuprinsul Ordinului nr. 1061/13.10.2005 emis de MAPDR s-a menţionat că s-a aprobat scoaterea din fondul forestier naţional prin ocupare definitivă, cu compensare echivalentă de către Primăria S a terenului forestier de 3,1090 ha. în vederea defrişării vegetaţiei forestiere în scopul realizării obiectivului de investiţii, Dezvoltarea zonei turistice S - Perla Carpaţilor, urmând ca Primăria S să predea anticipat Direcţiei Silvice Ploieşti, în compensare echivalentă, terenul de 6,0600 ha situat în T.20, P.159 în vecinătatea fondului forestier administrat de direcţia respectivă, Ocolul Silvic S - Valea lui Bogdan, terenul de 3,1090 ha intrând în proprietatea privată a Primăriei S.

Conform adreselor nr. 41931/05.03.2012, 6754/21.03.2012, 20640/03.10.2012, 20641/03.10.2012, 4274/20.02.2012, încheierilor nr.10690/2012, 10695/2012, 10696/2012, 10693/2012, 10684/2012, 10710/2012, 10699/2012, 10703/2012, intimatul a comunicat OCPI Prahova, la solicitarea acestuia din urmă, că terenul de 1,6112 ha. compus din 9 loturi, ţinându-se seama de HCL nr. 26/2012, face parte din suprafaţa totală de 3,1090 ha ce a făcut obiectul transmiterii din proprietatea publică a statului administrat de RNP Romsilva prin DS Ploieşti - Ocolul Silvic S, aflându-se în proprietatea publică a Oraşului S, în temeiul Ordinului nr. 1061/2005, menţionându-se că la data intrării în vigoare a Legii nr. 213/1998 terenul de 3,1090 ha a fost inventariat în domeniul public al statului, eliberându-se adeverinţele sus menţionate în cadrul cărora s-a specificat că activul fix telegondolă, instalaţie de transport pe cablu împreună cu terenul aferent acesteia fac parte din domeniul public al localităţii, telegondola figurând în evidenţele contabile ale domeniului public, procedându-se la înscrierea în C.F a terenurilor pe care se află telegondola ca fiind în domeniul public.

În baza Hotărârii nr. 26/10.02.2012, Consiliul Local S a adoptat o hotărâre în temeiul căreia au fost evidenţiate terenurile care fac parte din proprietatea publică a localităţii S, reprezentând suprafeţele aferente instalaţiei telegondolei S.

Potrivit autorizaţiei de construire nr.4/30.01.2007, procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 25111/29.112011, Consiliul Local S a fost autorizat să execute lucrări privind realizarea obiectivului de Dezvoltare turistică S - Perla Carpaţilor, constând în instalaţia de transport pe cablu Cota 998, Taverna Sârbului - Cota 1400, în valoare totală de 7.735.590 euro, lucrări finalizate la data de 29.11.2011.

În temeiul Hotărârilor nr. 1359/27.12.2001, 107/09.11.1999, adreselor nr. 5494/05.03.2012, nr. 6052/13.03.2012, 236/17.01.2006, 1921/31.01.2006, extraselor CF, referatelor, fişelor de mijloace fixe, inventarelor, memoriilor tehnice depuse la dosar, certificatelor de atestare fiscală, procesului verbal din 13.11.2009, listelor de inventar s-a procedat, începând cu anul 1999, la întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Localităţii S, evidenţiindu-se componenţa acestor bunuri, procedându-se în cursul anului 2006 la predarea de către intimat a terenului de 6,06 ha. RNP Romsilva, predare în urma căreia i s-a atribuit terenul de 3,109 ha., înscriindu-se în listele de inventar în perioada 2009-2012 în domeniul public suprafaţa totală de 3,1090 ha în vederea realizării obiectivului, Dezvoltarea zonei turistice S - Perla Carpaţilor.

Dispoziţiile art. 20 alin. 3, art. 55 alin. 1 si Legea nr. 7/1996, stipulează că dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie in CF în baza unui act emis de autorităţile administrative, în cazurile în care lege prevede aceasta, prin care s-au constituit sau transmis, în mod valabil, în timp ce dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în C.F în baza autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de reprezentantul autorităţii locale, precum şi a unei documentaţii cadastrale.

Aşadar, din analiza probelor administrate în cauză rezultă că între părţi a intervenit un contract de achiziţie publică în sistem de leasing financiar nr. 26452/20.12.2006 în baza căruia petenta s-ar fi obligat să achiziţioneze în leasing financiar un echipament constând într-o instalaţie de transport persoane pe cablu tip telegondolă, cu două staţii de la Cota 998 la Cota 1400, sistem pe care urma să îl predea Consiliului Local S la data de 01.06.2007, după care, au fost emise în favoarea Consiliului Local S autorizaţia de construcţie nr. 4/03.01.2007, procesul verbal de recepţie nr. 25111/29.11.2011, privind executarea unor lucrări de instalaţie transport pe cablu Cota 998, Taverna Sârbului - Cota 1400, în scopul realizării obiectivului Dezvoltare turistică S - Perla Carpaţilor, astfel încât potrivit Ordinului nr. 1061/12.10.2005, încheierilor existente la dosar, HCL nr. 26/2012, HG nr. 1359/2001, Hotărârii nr. 107/1999, listelor de inventar, fişelor de mijloace fixe, s-a procedat la scoaterea din fondul forestier naţional cu avizul MAPDR a unui teren de 3,1090 ha. în scopul realizării obiectivului sus menţionat în schimbul predării de către intimat a terenului de 6,60 ha., ocazie cu care în anul 2006 a avut loc schimbul de terenuri, intimatul procedând la trecerea în domeniul public al localităţii din domeniul privat la data de 13.11.2009 a întregii suprafeţe de 3,1090 ha suprafaţă cu care s-a înscris în CF in cursul anului 2012.

Ca atare, atât timp cât intimatul a dobândit, iniţial, în proprietate privată, în anul 2005, terenul de 3,1090 ha în schimbul predării unei alte suprafeţe de teren în vederea realizării obiectivului Dezvoltarea zonei turistice S - Perla Carpaţilor, teren pe care la data de 13.11.2009 l-a trecut în domeniul public al localităţii, iar autorizaţia de construire nr. 4/03.01.2007, procesul verbal de recepţie nr. 25111/29.11.2011, privind executarea unor lucrări de instalaţie transport pe cablu Cota 998-Taverna Sârbului - Cota 1400, în scopul realizării obiectivului Dezvoltare turistică S - Perla Carpaţilor au fost emise pe numele Consiliului Local S şi implicit al intimatului, ca unitate administrativ teritorială, înseamnă că în realitate intimatul are, până la proba contrarie, un drept de proprietate publică asupra terenului sus menţionat şi asupra instalaţiei de transport respective, instalaţie din care face parte şi pilonul nr. 5, deoarece Ordinul nr. 1061/12.10.2005, HG nr. 1359/ 2001, Hotărârea nr. 107/1999, atestă în favoarea intimatului dobândirea unui drept de proprietate asupra terenului respectiv, autorizaţia, procesul verbal sus menţionate constituind prin însăşi natura lor acte de proprietate cu privire la instalaţia respectivă şi a tuturor elementelor care o compun, producând efecte juridice, în acest sens.

De altfel, în condiţiile în care toate actele sus menţionate demonstrează existenţa, în favoarea intimatului, a unui drept de proprietate publică asupra terenului de 3,1090 ha ocupat de instalaţia de cablu respectivă, iar autorizaţia de construire nr.4/2007, procesul verbal de recepţie lucrări nr. 25111/2011 au fost emise pe numele intimatului, făcând dovada edificării întregii instalaţii pe cheltuiala Consiliului Local S, înseamnă că intimatul este îndreptăţit să solicite OCPI Prahova înscrierea in CF a dreptului de proprietate publică atât asupra terenului, cât şi asupra instalaţiei şi a tuturor elementelor care o compun, inclusiv cu privire la pilonul nr.5, fiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 20 alin. 3 art. 55 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, întrucât actele respective fac dovada prin însăşi natura lor a unui drept de proprietate publică în favoarea intimatului, acte care, nefiind desfiinţate, produc efecte juridice.

Mai mult chiar, analizându-se contractul de achiziţie publică nr. 26452/2006, contractul de cesiune, reiese cu certitudine că nu există, în prezent, niciun act juridic care să confere petentei un drept real de proprietate pentru ca aceasta din urmă să solicite respingerea cererii de înscriere in CF a unui drept de proprietate în favoarea intimatului asupra pilonului gondolă nr. 5 deoarece contractele sus menţionate au vizat pur şi simplu achiziţionarea unui echipament pentru realizarea unui anumit obiectiv, cesionarea unor obligaţii de către Consiliul Local S în favoarea unei societăţi comerciale, iar în lipsa oricărui act juridic care să ateste dobândirea de către petentă a unui drept real de proprietate sau a oricărui alt drept real, aceasta nu poate pretinde şi nu poate contesta înscrierea în favoarea intimatului a dreptului de proprietate asupra pilonului în litigiu, mai ales că în cazul contestării unei asemenea înscrieri petenta are obligaţia să facă dovada dobândirii unui drept real de proprietate asupra pilonului respectiv.

În realitate, analizându-se conţinutul plângerii formulate, ţinându-se seama de actele existente la dosar, de susţinerile tuturor părţilor, este cert că petenta încearcă, pe cale ocolită, să conteste însuşi dreptul de proprietate al intimatului asupra terenului pe care se află pilonul gondolă nr.5 şi implicit asupra acestui pilon, înlăturarea efectelor juridice produse de actele invocate de către intimat ce au stat la baza înscrierii dreptului acestuia de proprietate publică asupra bunurilor în litigiu, pretinzând un drept propriu asupra acestor bunuri, caz în care pe calea plângerii formulată împotriva unei încheieri de CF petenta se află în imposibilitate legală de a contesta dreptul de proprietate publică al intimatului, pretenţii care pot fi analizate şi dezbătute numai pe calea dreptului comun şi nicidecum în cadrul procedurii reglementată de Legea nr. 7/1996.

Astfel, în mod corect instanţa de fond a reţinut situaţia de fapt şi a respins plângerea, ca neîntemeiată, constatând că în speţă au fost respectate dispoziţiile art. 20 alin. 3, art. 55 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, privind înscrierea in CF, în favoarea intimatului a unui drept de proprietate publică asupra pilonului gondolă nr. 5 şi a terenului aferent acestuia.

Susţinerile petentei referitoare la producerea unei vătămări a drepturilor sale, încălcându-i-se dreptul la un proces echitabil, prev. de disp. art. 6 din CEDO, de a beneficia de o instanţă imparţială, fără prejudecăţi, idei preconcepute, existând referiri în sentinţă fie la pilonul nr. 4, staţiile inferioare ale acestuia, înscrierile in CF nr. 22960, fie la pilonul nr. 1, staţiile inferioare, înscrierile în CF nr. 22938, fiind formulate 5 plângeri similare ce au vizat înscrierea in mod fraudulos, în patrimoniul public al intimatei a unor părţi din instalaţia telegondolă, plângeri ce fac obiectul unor dosare aflate la Judecătoria S nu pot fi avute în vedere deoarece, în speţă, au fost respectate drepturile procesuale ale petentei, inclusiv dreptul la un proces echitabil atât timp cât a administrat probe, a pus concluzii, fiind respectat principiul contradictorialităţii, considerentele sentinţei bazându-se pe situaţiile de fapt, de drept invocate de către părţi, neavând loc o redare pur şi simplu a unor considerente aparţinând altor hotărâri judecătoreşti, iar formularea de către petentă a unor plângeri vizând întreaga instalaţie reprezentând o telegondolă, înregistrarea separată a acestora, reflectă dreptul petentei de a avea acces liber la justiţie, de a decide cu privire la modalitatea de formulare a unor pretenţii, împrejurare care nu justifică lipsa de imparţialitate din partea unei instanţe care are obligaţia să soluţioneze separat cauzele respective în baza principiului disponibilităţii petentei.

Împrejurările invocate de către petentă conform cărora dosarele nr. 1801/310/2012, 1802/310/ 2012, au fost repartizate aceluiaşi complet de judecată, considerentele sentinţei fiind similare cu celelalte, constituind copierea argumentelor folosite de alte complete de judecată în soluţionarea celorlalte plângeri, soluţia fiind influenţată de soluţiile pronunţate in plângerile respective, nu atestă nelegalitatea, netemeinicia soluţiei instanţei de fond, ci reprezintă, pur şi simplu, aprecieri subiective ale petentei, întrucât, în realitate, actele procedurale existente la dosar atestă repartizarea aleatorie a prezentei cauze la completul care a pronunţat soluţia cu respectarea principiului continuităţii, instanţele judecătoreşti având dreptul să descrie în cuprinsul unor hotărâri judecătoreşti principii de drept aplicabile cu caracter general, dispoziţii legale ce reglementează situaţii similare, iar în speţă nu există nicio dovadă la dosar privind lipsa de imparţialitate a completului de judecată, fiind de notorietate că în cadrul unei instanţe, în raport de numărul completelor de judecată, de volumul de activitate, există posibilitatea repartizării aleatorii în cadrul programului informatizat a unor cauze similare, fără să afecteze obiectivitatea, imparţialitatea completelor de judecată respective.

Afirmaţiile petentei conform cărora documentaţia depusă la OCPI nu cuprinde toate actele referitoare la pretinsul drept de proprietate publică, nefiind posibilă valorificarea acestui drept în procedura necontencioasă, inclusiv cu privire la pilonul nr.5, neexistând acte privind dovada transferului acestui pilon, a terenului aferent din domeniul privat în domeniul public al intimatului, lipsind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public în acest sens, aspecte neanalizate, lipsuri constatate de către OCPI, nu au relevanţă în cauză, deoarece, la momentul înscrierii în CF a dreptului de proprietate în favoarea intimatului, s-a ţinut seama de actele ce atestă existenţa acestui drept, respectiv autorizaţia de construcţie, procesul verbal de recepţie, ordinul şi adresele care confirmă înscrierea unui asemenea drept, iar intimatul nu era obligat să depună alte acte decât în măsura în care OCPI Prahova îi solicita actele respective, mai ales că, la dosar, există acte care demonstrează prin însăşi natura lor dobândirea de către intimat a unui drept de proprietate publică asupra terenului aferent pilonului nr.5 , precum şi asupra pilonului însuşi.

Apărările petentei în sensul că eronat s-a considerat invocarea unui drept de proprietate propriu faţă de intimat, fără să se ţină seama de situaţia de fapt, având interes în promovarea plângerii în baza disp. art. 50 alin. 21 din Legea nr. 7/1996, soluţia fiind nelegală, întemeindu-se pe acte ce nu fac parte din documentaţia depusă la OCPI de intimat, neputând fi analizate în cadrul procedurii necontencioase şi că potrivit jurisprudenţei în cadrul acestei proceduri se verifică legalitatea, temeinicia cererii de înscriere in CF în raport de documentaţia ce a stat la baza înscrierii contestată, sunt nejustificate întrucât, în realitate, dimpotrivă, petenta pretinde pe cale ocolită un drept de proprietate asupra pilonului în litigiu si implicit asupra terenului, urmărind înlăturarea oricărei înscrieri în CF cu privire la acest drept în raport de bunurile în litigiu, iar în speţă s-a ţinut seama de toate susţinerile părţilor, de pretenţiile petentei, indiferent de modalitatea de reglementare în jurisprudenţă a plângerii formulate, instanţele judecătoreşti având obligaţia să analizeze toate actele existente la dosar şi nicidecum pur şi simplu doar o anumită documentaţie depusă la un moment dat la OCPI, mai ales în situaţia în care petenta contestă această documentaţie, în calitate de terţă persoană.

Aspectele invocate de către petentă potrivit cărora eronat nu s-a ţinut cont de lipsurile documentaţiei de înscriere, constatate de OCPI prin referatul nr. 84/02.03.2012, justificate pe baza actelor de la dosar care nu fac parte din documentaţia ce a stat la baza înscrierii, fiind imposibilă analizarea acestora cu ocazia verificării legalităţii înscrierilor în CF şi că adeverinţele nr.20640/03.10.2012, 20641/03.10.2012, fişele mijloacelor fixe, fişele de inventar, procesul verbal din 13.11.2009 au fost emise pro causa, ulterior înregistrării plângeri, nu au niciun temei legal deoarece instanţa de fond era obligată să analizeze toate actele existente la dosar, nu numai documentaţia depusă de către intimat, la un moment dat, la OCPI, în baza rolului activ, fiind imposibil să analizeze cauza numai prin prisma susţinerilor petentei în raport de interesele acesteia, iar adeverinţele sus menţionate, toate actele nu fac altceva decât să ateste situaţia juridică a bunurilor în litigiu, intimatul având obligaţia la rândul său să furnizeze toate informaţiile necesare instanţei de judecată cu privire la bunurile respective.

Motivele invocate de către petentă în sensul că adeverinţa nr. 20640/03.10.2012 atestă înregistrarea în evidenţele contabile a instalaţiei, evidenţe ce nu suplinesc obligativitatea înscrierii bunului în inventarul domeniului public al localităţii în baza Legii nr. 213/1998, procedură care nu se confundă cu inventarul contabil, scriptic pe care fiecare unitate administrativ teritorială îl gestionează şi că nu se poate stabili autoritatea emitentă, scopul pentru care a fost întocmit, procesul verbal din 13.11.2009, adresele nr. 236/17.01.2006, 1921/31.01.2006, 4274/20.02.2012, fiind o simplă corespondenţă, neputând să reflecte o altă situaţie decât cea stabilită prin OMAPDR nr. 1061/13.10.2005, nefăcând parte din documentaţia depusă la OCPI, sunt neîntemeiate întrucât toate actele sus menţionate nu constituie prin însăşi natura lor o corespondenţă, nefiind întocmite pro cauza, ci atestă organele emitente, evidenţierea, din punct de vedere contabil a unor bunuri, apartenenţa acestora la domeniul public al localităţii, acte întocmite în baza Legii nr.213/1998 ce reglementează regimul juridic al bunurilor aparţinând unităţilor administrativ teritoriale, mai ales că toate aceste acte concordă cu Ordinul nr.1061/2005, cu contractele intervenite între părţi.

Criticile petentei în sensul că eronat s-a ţinut seama de adresa nr. 6754/21.03.2012, privind apartenenţa la domeniul public a terenului aferent telegondolei, pilonului în litigiu, vizând în realitate inventarierea domeniului public, publicarea acestuia în monitorul oficial, neînscrierea terenului în inventarul bunurilor din domeniul public, şi că documentaţia existentă la OCPI nu atestă dreptul de proprietate publică al intimatului asupra bunurilor în litigiu, sunt nefondate deoarece, adresa sus menţionată se analizează în strânsă legătură cu toate celelalte probe administrate in cauză, făcând dovada situaţiei privind regimul juridic al bunurilor în litigiu, legalităţii efectuării înscrierilor în CF, iar toate actele, inclusiv cele existente la OCPI demonstrează existenţa în favoarea intimatului a unui drept de proprietate publică asupra terenului şi pilonului nr. 5 în litigiu.

Susţinerile petentei potrivit cărora OMAPDR nr. 1061/13.10.2005 atestă transferul unui teren din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a intimatului de 3,1090 ha, terenul de 6,0600 ha intrând în proprietatea publică a statului şi că HCL nr.26/10.02.2012, adeverinţele subsecvente acesteia, atestă o situaţie de drept falsă, fără să se ţină seama de Codul silvic, de Ordinul nr.1061/2005, nu au niciun fundament legal întrucât la stabilirea dreptului de proprietate publică al intimatului asupra terenului de 3,1090 ha se ţine seama nu numai de actele sus menţionate, de Ordinul nr. 1061/2005, ci şi de toate celelalte acte care atestă trecerea acestei suprafeţe de teren din domeniul privat în domeniul public în anul 2009 în vederea realizării obiectivului pentru care s-a procedat la predarea acestui teren în favoarea intimatului, iar HCL nr. 26/2012, actele subsecvente acestuia nu fac altceva decât să reflecte situaţia reală juridică a acestui teren, mai ales că era imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică din 2006, atât timp cât terenul respectiv nu aparţinea intimatului.

Împrejurările invocate de către petentă în sensul că adeverinţa nr. 4274/ 20.02.2012 în raport de HCL nr. 26/2012 reprezintă un act nelegal, vizând o situaţie diferită faţă de cea existentă în fapt, fiind imposibilă înscrierea unui drept de proprietate publică în condiţiile în care în baza accesiunii imobiliare artificiale intimatul ar putea pretinde un drept de proprietate privată asupra pilonului amplasat pe un teren, sunt nejustificate, în condiţiile în care actele sus menţionate se analizează în strânsă legătură cu Ordinul nr. 1061/13.10.2005, Hotărârile nr. 1359/27.12.2001, 107/09.11.1999, care atestă dobândirea de către intimat a unui drept de proprietate publică asupra terenului pe care se află amplasat pilonul nr.5, acte care concordă cu autorizaţia de construire nr. 103/2007, procesul verbal de recepţie din 29.11.2011 ce atestă edificarea acestui pilon de către intimat şi nicidecum de către petentă.

Apărările petentei potrivit cărora bunurile în litigiu nu se află înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public, nefiind respectate dispoziţiile imperative prev. de art.3 alin. 4, art. 21, 22 din Legea nr. 213/1998, neexistând o hotărâre de consiliu local privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al intimatului şi că referatul nr. 84/02.03.2012, adresele nr. 5494/05.03.2012, 6052/13.03.2012, 6754/21.03.2012 atestă recunoaşterea intimatului privind neincluderea în inventarul bunurilor din domeniul public a bunurilor în litigiu, sunt neîntemeiate, întrucât, indiferent de enumerarea unor bunuri în cadrul unor liste de inventar, de dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind modalitatea de inventariere a bunurilor respective, de existenţa sau inexistenţa unor hotărâri ale consiliului local, la stabilirea dreptului de proprietate publică sau privată asupra bunurilor în litigiu se ţine seama de autorizaţia de construcţie, procesul verbal din 29.11.2011, de lipsa oricărui act de proprietate al petentei cu privire la aceste bunuri, bunuri care aparţin, în proprietate, indubitabil intimatului ca unitate administrativ teritorială, iar adresele sus menţionate, referatul existent la dosar nu fac altceva decât să exprime poziţia intimatului faţă de solicitările OCPI, în raport de pretenţiile petentei.

În raport de aceste considerente, tribunalul, constatând că nu există niciun motiv de nelegalitate sau netemeinicie, în baza art. 296 C.proc.civ. va respinge apelul ca nefondat

De asemenea, tribunalul va respinge excepţiile inadmisibilităţii apelului si a lipsei de interes a apelantei-petente, întrucât, în realitate, petenta în calitate de parte în prezenta cauză are dreptul să formuleze calea de atac a apelului prin intermediul căreia să conteste soluţia pronunţată în primă instanţă, având interes în reformarea sentinţei atacate, iar împrejurările invocate în cadrul motivelor de apel vizează însuşi fondul cauzei şi nicidecum inadmisibilitatea apelului sau a lipsei de interes a apelantei.

Totodată, tribunalul va respinge cererea intimatului privind obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată, ca nedovedită, atât timp cât acesta din urmă nu a depus la dosar niciun act care să ateste suportarea unor asemenea cheltuieli, cuantumul acestora, nefiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 274 C.proc.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepţiile inadmisibilităţii apelului, a lipsei de interes a apelantei petente invocată de către intimat.

Respinge apelul ca nefondat.

Respinge cererea intimatului privind obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată, ca nedovedită.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică azi, 26.06.2013.