Pensie întreţinere

Sentinţă civilă 830 din 05.10.2011


Pe rol judecarea acţiunii civile având ca obiect pensie întreţinere  privind pe reclamanta  şi pârâtul  . 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru pârât lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă , după care nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau excepţii de invocat, instanţa constată închise dezbaterile şi în temeiul dispoziţiilor art. 150 Cod procedură civilă acordă cuvântul pe fond.

Av.. pentru pârât  solicită  respingerea acţiunii formulată de  către reclamantă iar în subsidiar  majorarea  pensiei  ţinându-se  seama  de  veniturile  realizate  de  pârât  cât  şi de  faptul că acesta  mai are în întreţinere un minor.

I  N  S  T  A  N  Ţ  A

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 13.09.2011 reclamanta a  chemat în judecată pe  pârâtul  solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin s.c., pronunţată de Judecătoria  Drobeta Turnu  Severin.

In motivare reclamanta  a arătat că prin hotărârea sus menţionată, pârâtul a fost obligat să-i plătească lunar suma de 200  lei  pensie de întreţinere, dar în prezent  această sumă este  modică şi nu  satisface  cerinţele  pentru întreţinere  crescând şi  veniturile pârâtului.

Mai arată reclamanta că în prezent este  studentă la Facultatea de  Economie şi Administrarea  Afacerilor  secţia Relaţii  Internaţionale din cadrul  Universităţii  de  Vest  din Timişoara  şi este în situaţia de a abandona  studiile  deoarece mama sa  este  pensionară  pe  caz de  boală  şi nu mai poate supoarta cheltuielile financiare  legate de  întreţinerea sa.

În drept acţiunea a  fost  întemeiată pe disp. Art.  86  şi 94  c.fam.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosar în copie, s.c. nr. Nr. 5773/25.11.2003,  adeverinţa din 09.09.2011  ,  certificatul de  naştere nr. 165498.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii  şi menţinerea  cuantumului pensiei de  întreţinere la suma de  200 lei stabilită prin s.c. nr. 5773/25.11.2003  iar în subsidiar  majorarea  pensiei  ţinându-se  seama  de  veniturile  realizate  cât  şi de  faptul că mai are în întreţinere un minor.

În  dovedirea  întâmpinării pârâtul a  depus la dosar  copia  certificatului de  naştere nr. 916893,  adeverinţa nr.  3573/19.09.2011 şi raport de  activitate  cont  din 15.09.2011 .

 Analizînd actele si lucrarile dosarului instanta  reţine că: Potrivit art.529 C .civ,. întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele ce urmează a o plăti.Potrivit aceluiaşi text de lege pentru  doi copii pensia de întreţinere se va stabili până la 1/3 din venitul lunar al celui obligat la întreţinere,deci instanţa urmează să stabilească o pesie de 1/6(1/2 x 1/3) din salariul pârâtului,întrucât  reclamanta  este majoră ,însă este  studentă la Universitatea De Vest Din  Timişoara – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor  ,conform adeverinţei din 09.09.2011 şi certificatului de  naştere Seria NK nr.  165498,şi chiar dacă a împlinit 18 ani, implică necesităţi sporite şi constatând că pârâtul are venituri şi va stabili o pensie raportata la nivelul acestora şi la împrejurarea că pârâtul  mai are,conform certificatului de naştere,astfel că  instanţa apreciază drept întemeiată cererea reclamantei privind obligarea la  pensie de întreţinere în sarcina pârâtului,la 1/6 din venitul minim pe economie,şi îl va obliga pe acesta la o pensie de întreţinere majorată în cuantum de 290 lei lunar către reclamanta începând cu data de 13.09.2011 si până la terminarea studiilor ,dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani de către reclamantă,ori până la intervenirea altei cauze de modificare ori stingere, având în vedere adeverinţa nr.  3573/19.09.2011 emisă de Ocolul Silvic DROBETA TURNU SEVERIN,pârâtul a avut un salariu mediu lunar de 1785 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulata de reclamanta,împotriva pârâtului . Dispune obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţienere majorate în cuantum de 290 lei lunar către reclamanta,începând cu data de 13.09.2011 si până la terminarea studiilor ,dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani de către reclamantă,ori până la intervenirea altei cauze de modificare ori stingere.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .