Proprietate privata

Hotărâre 868 din 27.11.2008


Dosar nr. 868/239/2008

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, reclamanta Nanacu Ileana, domiciliată în satul Poiana Mărului comuna Cepleniţa judeţul Iaşi, a chemat în judecată pe pârâtul Vrăjmaşu Gheorghe, cu acelaşi domiciliu, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună evacuarea pârâtului din locuinţa moştenire de la părinţii săi, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul. Ulterior pronunţării divorţului, acesta a continuat să locuiască în fostul domiciliu comun, casă care a rămas moştenire reclamantei de la părinţii săi.

A învederat reclamanta faptul că pârâtul este foarte agresiv, săvârşeşte acte de furt atât din propria locuinţă cât şi de la vecini.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri şi martori.

La dosar au fost depuse, în copie, sentinţa civilă de divorţ şi referatul de anchetă socială efectuat în cauză. Au fost audiaţi şi doi martori, declaraţiile sub jurământ ale acestora fiind ataşate la dosarul prezentei cauze.

Deşi legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare în prezenta cauză şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Analizând sentinţa civilă de divorţ, instanţa reţine că reclamanta a fost căsătorită cu pârâtul. Ulterior pronunţării divorţului, pârâtul a continuat să locuiască în fostul domiciliu comun.

Analizând declaraţiile martorilor, coroborate cu concluziile referatului de anchetă socială efectuat în prezenta cauză, instanţa reţine că imobilul casă a rămas moştenire reclamantei de la părinţii săi, fiind deci în prezent în proprietatea exclusivă a reclamantei.

Se reţine, totodată, şi faptul că pârâtul este foarte agresiv cu reclamanta, este un mare consumator de băuturi alcoolice şi săvârşeşte acte de furt atât din propria locuinţă cât şi de la vecini.

Analizând susţinerile reclamantei, coroborate cu înscrisurile depuse la dosar şi cu declaraţiile martorilor, instanţa a stabilit că pârâtul nu are niciun drept de a locui legal în fostul domiciliu comun al părţilor, are un comportament profund antisocial, mai ales că reclamanta suferă de surdomutitism şi alte boli grave.

Instanţa a ajuns la situaţia de fapt arătată mai sus prin analiza susţinerilor reclamantei, coroborate cu toate înscrisurile depuse la dosarul cauzei, având în vedere şi declaraţiile sub jurământ ale martorilor audiaţi în prezenta cauză.

Astfel, având în vedere toate consideraţiile de mai sus, instanţa urmează să admită cererea reclamantei şi să dispună evacuarea pârâtului din imobilul casă rămas moştenire de la părinţii reclamantei.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., instanţa va obliga pe pârât la plata sumei de 200 lei, cheltuieli de judecată către reclamantă, reprezintă onorariul avocatului ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea reclamantei Nanacu Ileana, domiciliată în satul Poiana Mărului comuna Cepleniţa judeţul Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul Vrăjmaşu Gheorghe, cu acelaşi domiciliu.

Dispune evacuarea pârâtului din locuinţa proprietatea reclamantei, rămasă moştenire de la părinţii săi.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., obligă pe pârât la plata sumei de 200 lei, cheltuieli de judecată către reclamantă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.11.2008.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

Pristavu Codrin Mirel Doboş Mirela

Red./tehnored. P.C.M.

4 ex.

04.12.2008

1