Executarea silită împotriva terţului poprit

Sentinţă civilă 648 din 05.07.2011


Prin Sentinţa civilă nr.648/5.07.2011  pronunţată de Judecătoria Lipova în dosar nr.599/250/2011, a fost respinsă contestaţia la executare  formulată de contestatoarea /terţ poprit U.B.B.R. în contradictoriu cu intimaţii L.I.şi M.I. având obiect anularea actelor de executare silită din dosarul execuţional nr.65/2011.

Au fost menţinute actele de executare emise în dosarul execuţional nr.65/2011 al BEJ B.M.L. şi a fost  admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ B.M.L.

Pentru a pronunţa  această hotărâre, instanţa a reţinut în fapt că prin somaţia emisă de B.E.J. B.M.L. i s-a pus în vedere contestatoarei, în calitate de terţ poprit, ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să achite creditorului M.I. suma de 76.182,04 lei reprezentând echivalentul a 15.000 Euro pretenţii, dobânda legală şi cheltuieli de executare silită conform titlului executor constituit în dosarul execuţional nr.162/2009 respectiv Ordonanţa nr.37/2006 a Judecătoriei Lipova conţinând somaţia de plată a sumei antemenţionate precum şi a cheltuielilor aferente conţinute în procesul-verbal de cheltuieli de executare din 05.08.2009 reprezentând cheltuieli de executare datorate de către debitorul L.I. şi suma de 1434,30 lei reprezentând cheltuieli de executare în baza titlului executor constând în Sentinţa Civilă nr.202/2010 a Judecătoriei Lipova prin care a fost validată poprirea, anexată în copie certificată şi procesul verbal de cheltuieli de executare din 03.05.2011 anexat, în caz contrar, urmând a se proceda la vânzare prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. - Lipova.

Titlurile executorii în care a fost pornită executarea silită în dosarul execuţional nr. 65/2011 al B.E.J. B.M.L. sunt Ordonanţa nr. 37/2007 a Judecătoriei Lipova, care constituie titlu executoriu în dosarul execuţional nr. 162/2009, precum şi procesul verbal privind cheltuielile de executare din data de 5 august 2009, care a dobândit această calitate în baza art. 3717 al. 4 Cod procedură civilă.

În dosarul execuţional nr. 65/2011 s-a mai pornit executarea silită şi a titlului executoriu constituit din sentinţa civilă nr. 202/2010 a Judecătoriei Lipova şi procesul verbal de cheltuieli de executare din 3.05.2011.

În fapt, prin Ordonanţa nr.37/2006 pronunţată de Judecătoria Lipova în dosarul nr. 970/2006, numitul L.I. a fost obligat să plătească creditorului suma de 15.000 euro şi dobânda legală aferentă până la achitarea debitului în termen de 10 zile.

Titlurile executorii constau în ordonanţa nr.37/2006, învestită cu formulă executorie şi procesul verbal privind cheltuielile de executare din 5.08.2009.

Executarea silită a fost începută prin poprire, terţul poprit fiind U.B.B.R.

În acest sens a fost emisă în temeiul art. 452-456 Cod procedură civilă, o adresă de poprire din 5.08.2009.

Terţul poprit, respectiv contestatoarea din prezentul dosar nu s-a conformat obligaţiilor ce îi reveneau potrivit art. 456 Cod procedură civilă, astfel că, în baza art. 460 Cod procedură civilă, a fost sesizată instanţa în vederea validării popririi.

Validarea popririi a făcut obiectul dosarului nr.1659/250/2009 în care U.B.B.R. a avut calitatea de terţ poprit, fiind citată în această calitate.

În cauză s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 202/2010, validându-se poprirea.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin nerecurare.

În conformitate cu prevederile art. 460 al. 4 Cod procedură civilă, care prevăd că: ,, dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi. Terţul poprit, care, cu rea-credinţă, a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin aceeaşi hotărâre, cu o sumă cuprinsă între 200 lei şi 1.000 lei.

Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente.

După validarea popririi, terţul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la art. 456 Cod procedură civilă, în limita sumei determinate expres în hotărârea de validare. În caz de nerespectare a acestor obligaţii, executarea silită se va face împotriva terţului poprit, pe baza hotărârii de validare ce constituie titlu executoriu ”.

Contestatoarea apreciază ca fiind nelegală somaţia emisă în dosarul execuţional nr. 65/2011, procesul verbal din 3.05.2011 şi procesul verbal de situaţie din 2.05.2011.

Instanţa apreciază că somaţia a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor legale în baza unor titluri executorii constituite din hotărâri judecătoreşti, învestite cu formulă executorie şi procese verbale de cheltuieli de executare, care sunt titluri executorii în baza art. 3177 al. 4 Cod  procedură civilă.

Deşi contestatoarea nu a avut niciun raport obligaţional faţă de creditorul M.I., acesta neconformându-se hotărârii de validare a popririi, a devenit obligaţia faţă de acesta în baza dispoziţiilor art. 460 al. 4 Cod procedură civilă, care dispune că în acest caz executarea silită se face împotriva terţului poprit. Prin urmare, procesul verbal de situaţie din 2.05.2011 este legal, el referindu-se la un imobil proprietatea contestatoarei împotriva căruia a fost începută executarea silită.

Contestatoarea  a invocat faptul că toate actele de procedură i-au fost comunicate prin afişare şi că astfel nu a avut cunoştinţă de ele. Conform Codului de procedură civilă şi comunicarea actelor de procedură este un mod de comunicare legal care generează drepturi şi obligaţii pentru cei care-i vizează.

Admiţând ca fiind un motiv întemeiat neaducerea la cunoştinţă a actelor procedurale, respectiv a hotărârii de validare a popririi şi a somaţiei, contestatoarea avea posibilitatea să se conformeze hotărârii de validare a popririi cel mai târziu de la data depunerii contestaţiei la executare, moment de la care, în mod cert, avea cunoştinţă de toate actel legate de această executare.

Faptul că pe numele debitorului L.I. au mai fost înfiinţate şi alte popriri sau că sumele poprite depăşesc 50% din cuantumul sumelor datorate periodic debitorului de către terţul poprit, nu sunt motive ca terţul poprit să nu se conformeze unei hotărâri judecătoreşti, cu atât mai mult cu cât art. 456 al. 2 Cod procedură civilă reglementează şi această situaţie.

În concluzie, instanţa, a apreciat că toate actele de executare sunt legale, astfel că, în baza art. 399, 400 Cod procedură civilă, a respins contestaţia la executare, menţinând somaţia din data de 03.05.2011 emisă în dosarul execuţional nr. 65/2011 al B.E.J. B.M.L. şi va dispune continuarea executării silite.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs contestatoarea U.B.B.R. şi intimatul L.I., iar prin decizia civilă nr.1244/17.10.2011 pronunţată de Tribunalul Arad, au fost respinse recursurile antemenţionate, având în vedere că în motivele de recurs  atât terţul poprit cât şi intimatul au invocat faptul că Ordonanţa nr.37/2006 a Judecătoriei Lipova s-a dat în baza unui contract de împrumut a cărui nulitate absolută a fost constatată prin Sentinţa civilă nr.1980/2809.2006 a Tribunalului Arad, însă atâta vreme cât această hotărâre judecătorească nu a fost desfiinţată, iar pe baza ei s-a validat poprirea, aceste motive nu pot duce la anularea formelor de executare, aceste aspecte trebuind să fie invocate în dosarul nr.1659/250/2009 ce a avut ca obiect validarea popririi, însă deşi legal citaţi, recurenţii nu au formulat nici un fel de apărări, mai mult, nu au înţeles nici să exercite calea de atac a recursului, iar în condiţiile în care hotărârea de validare a popririi a rămas irevocabilă, recurenţii din prezenta contestaţie la executare nu mai pot invoca apărări de fond împotriva acestui titlu executoriu, dispoziţiile art.399 al.3 Cod procedură civilă interzicând acest lucru.

Prin urmare, în condiţiile în care terţul poprit nu s-a conformat obligaţiilor instituite în sarcina sa prin Sentinţa civilă nr.202/2010, în cauză devin incidente dispoziţiile art.460 al.4 Cod procedură civilă ce prevăd că executarea  silită se va face direct împotriva terţului poprit, pe baza hotărârii de valitare ce constituie titlu executoriu.