Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5733 din 27.03.2012


Dosar nr. 2024/318/2012

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 5733/2012

Sedinta publica de la 27 Martie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE ANGELA ELENA GAVANESCU

Grefier DANIELA DUMITRESCU

Pe rol fiind pronuntarea asupra contestatiei la executare formulate de contestatoarea N.P. în contradictoriu cu intimatii  P.C.C.T.D., C.C., C.L.C., P.C.C.

 La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 20.03.2012, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data ce face parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de astazi, 27.03.2012, când a hotarât urmatoarele:

INSTANTA

Prin contestatia la executare înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr.2024/318/2012 la data de 17.02.2012 contestatoarea  N.P. a solicitat instantei de judecata ca în contradictoriu cu intimatii P.C.C.T.D., C.C., C.L.C., P.C.C sa se dispuna anularea formelor de executare silita întocmite în dosarul de executare silita nr.56/08.12.2011, respectiv titlul executoriu nr.56/08.12.2011, înstiintarea de plata nr.21/08.12.2011 si somatia de executare.

În motivarea contestatiei la executare, a aratat ca prin actele contestate s-a dispus impunerea terenului si cladirilor mostenite de la sotul sau N.I., veteran de razboi, prin emiterea în aceeasi zi atât a titlului executoriu, cât si a înstiintarii de plata si somatiei, acte ce i-au fost comunicate dupa ce a notificat intimatii prin BEJ I.D.

A sustinut ca organul de executare a încalcat dispozitiile art.9 alin.1 si art.86 alin.1 din OG nr.92/2003, procedând contrar procedurilor fiscale succesive, în sensul ca în loc sa emita mai întâi titlul executoriu, a emis în aceeasi zi înstiintarea de plata si apoi titlul contestat, asa cum rezulta din data si ora tiparirii actelor.

A mai precizat ca organul de executare avea cunostinta de faptul ca sotul sau a fost veteran de razboi si ca doar contestatoarea a mostenit în mod sezinar averea acestuia, calculând majorari, fara a o înstiinta dupa decesul sotului sau ca are obligatia vreunei plati reprezentând impozit pe teren si cladiri.

A justificat scutirea sa de la plata impozitului prin aceea ca potrivit art.284 din Legea nr.571/2003 impozitul pe teren si pe cladiri nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

În drept, contestatia la executare a fost întemeiata pe dispozitiile art.172, 173, 205 din OG nr.92/2003, precum si pe dispozitiile art.284 alin.1 si 3 din Codul fiscal (Legea nr.571/2003).

În dovedirea contestatiei la executare, a depus la dosar în copie  înstiintare de plata nr.21/08.12.2011, titlul executoriu nr.56/08.12.2011, somatie nr.56/08.12.2011, dovada comunicarii actelor contestate, legitimatie de veteran de razboi contestatoare, certificat de deces, notificare adresata intimatilor înregistrata la BEJ D.I. sub nr.3 N/06.02.2012.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 194 lei, achitata cu chitanta nr.305690021/09.03.2012 emisa de P.C.C. si 3 lei timbru judiciar.

Instanta, din oficiu, în temeiul dispozitiilor art.129 alin.5 C.proc.civ., a dispus emiterea unei adrese catre P.C.C. pentru a înainta copie certificata dupa dosarul de executare silita în care a fost emis titlul executoriu nr.56/08.12.2011, dosarul de executare fiind înaintat cu adresa nr.784/06.03.2012 (filele 21-25).

În cauza s-a formulat întâmpinare, solicitându-se respingerea contestatiei la executare ca neîntemeiata.

În aparare, s-a sustinut ca contestatoarea N.P. nu a depus la organul fiscal declaratiile fiscale prevazute de Codul fiscal, în termenele prevazute de lege. Astfel, s-a sustinut ca în conformitate cu prevederile art.254 si art.259 din Codul fiscal si art.70 si 89 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr.44/2004, contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale la termenele stabilite de acestea, de la data la care s-au produs modificari, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau scutire la plata impozitului.

A invocat prevederile pct.67 lit.d, 89 lit.c din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr.44/2004, precum si faptul ca potrivit art.81 lit.b din OG nr.92/2003 obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si atunci când obligatia fiscala respectiva este scutita de plata, conform reglementarilor legale.

A sustinut ca a luat cunostinta de calitatea contestatoarei de mostenitoare a sotului sau la data de 08.02.2012, astfel ca urmeaza ca scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sa se acorde acestea începând cu data de 01.03.2012 si nu retroactiv.

A solicitat judecarea cauzei în lipsa, conform disp.art.242 alin.2 C.proc.civ.

Contestatia la executare a fost formulata cu respectarea termenului de 15 zile prevazut de art.172,173 din OG nr.92/2003, titlul executoriu fiind comunicat contestatoarei în data de 10.02.2012, termen calculat conform disp.art. 101 alin.1 C.proc.civ.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Contestatoarea domiciliaza în ....., iar pâna în data de 24.08.2007 titular al rolului fiscal cu privire la terenurile intravilan si extravilan, precum si cu privire la cladirile detinute pe raza localitatii C. a figurat sotul sau, N.I., veteran de razboi, care a decedat la data de 24.08.2007, conform certificatului de deces atasat la fila 12 în dosar.

Potrivit continutului notificarii nr.3N/06.02.2012 a BEJ D.I. de la data decesului acestuia, cu acordul celorlalti mostenitori ai defunctului, contestatoarea  a ramas în posesia si  folosinta sezinara a bunurilor, fiind singura care a continuat în fapt manifestarea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ramase mostenire de la defunctul N.I. de la data decesului acestuia 24.08.2007.

Potrivit sustinerilor contestatoarei, pe durata vietii sale, defunctul N.I., în calitate de veteran de razboi,  a beneficiat de scutire la impozitul pe imobile, aspect necontestat de catre intimati.

Din legitimatia de veteran depusa în copie la fila 11  din 28.08.2007 rezulta ca numita N.N.P. a fost recunoscuta de catre A.N.V.R. ca având la rândul sau calitatea de veteran de razboi.

În perioada 30.09.2007 -30.09.2011 P.C.C. a calculat ca impozit datorat de catre mostenitorii titularului de rol fiscal N.I. pentru imobilele aflate pe raza localitatii C. un impozit în cuantum total de 1457,98 lei si 967,25 lei penalitati de întârziere, fiind emis titlul executoriu nr.56/08.12.2001 aflat la fila 7 în dosar.

În ceea ce priveste legalitatea titlului executoriu si a somatiei emise, instanta retine ca  acestea cuprind  la rubrica "numele si prenumele debitorului" "N.M.G.I." .

Instanta apreciaza ca actele de executare efectuate de catre P.C., respectiv titlul executoriu si somatia mentionate sunt acte administrative fiscale si nu cuprind mentiunea  obligatorie prevazuta de art.43 alin.2 lit.c din OG nr.92/2003 referitoare la numele si prenumele contribuabilului, fiind lovite astfel de nulitate potrivit dispozitiilor art.46 din OG nr.92/2003, nulitate care se constata nu doar la cerere, ci si din oficiu potrivit aceluiasi text de lege.

Definitia actului administrativ fiscal, cuprinsa în textul art.41 din OG nr.92/2003 ( actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale) nu poate duce la o alta concluzie, de vreme ce executarea silita este o modalitate de stingere a obligatiilor fiscale, iar aceste acte sunt emise de organul fiscal competent în acest scop.

Pe de alta parte, somatia si titlul executoriu sunt si acte de executare, însa aceasta nu înseamna ca ele nu sunt supuse exigentelor OG nr.92/2003 privind actul administrativ fiscal.

În ceea ce priveste motivele de netemeinicie a actelor contestate invocate de contestatoare, instanta retine ca într-adevar organul fiscal a încalcat obligatia prevazuta de art.86 alin.1 din OG nr.92/2003 în conformitate cu care "Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de impunere, ca urmare a unor  constatari prealabile ale organului fiscal sau în baza unei inspectii fiscale", o astfel de decizie nefiind emisa în speta.

Întrucât a avut cunostinta despre decesul titularului de rol  din moment ce actele de executare au fost emise pe numele unei mosteniri, organul fiscal avea obligatia de a se conforma dispozitiilor art.6, 7 si art.9 alin.1 din OG nr.92/2003.

Astfel, în lipsa declaratiei contribuabilului, avea obligatia de a emite o decizie de impunere  pe baza unei constatari complete a situatiei de fapt, potrivit disp.art.6 din OG nr.92/2003 organul fiscal fiind  îndreptatit sa aprecieze, în limitele atributiilor si competentelor ce îi revin, relevanta starilor de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege, întemeiata pe constatari complete asupra tuturor împrejurarilor edificatoare în cauza.

În modalitatea în care organul fiscal a procedat în speta, au fost încalcate dispozitiile art.7 din OG nr.92/2003 care reglementeaza rolul activ al acestuia, în raport de care avea obligatia de a înstiinta contestatoarea contribuabila asupra  drepturilor si obligatiilor ce îi revin în desfasurarea procedurii potrivit legii fiscale,  obligatia sa examineze în mod obiectiv starea de fapt, precum si sa îndrume contestatoarea pentru depunerea declaratiei fiscale si a altor documente, iar aceasta îndrumare nu era necesar a fi solicitata doar de catre contestatoare, întrucât potrivit alin.5 din acest text de lege " Organul fiscal îndruma contribuabilul în aplicarea prevederilor legislatiei fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitarii contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal."

Este adevarat ca, asa cum sustin intimatii, potrivit prevederilor art.254 si art.259 din Codul fiscal, coroborate cu Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr.44/2004, contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale la termenele stabilite de acest act normativ, de la data la care s-au produs modificari, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau scutire la plata impozitului, însa instanta nu poate retine reaua-credinta a contestatoarei în îndeplinirea acestei obligatii, întrucât daca organul fiscal, în conformitate cu dispozitiile legale analizate mai sus, ar fi emis decizia de impunere înca din momentul în care a constatat schimbarea titularului de rol, aceasta ar fi avut posibilitatea de a clarifica situatia sa fiscala prin furnizarea de informatii si documente.

Mai mult, potrivit art.52 din OG nr.92/2003 contribuabilul are obligatia de a furniza informatii, însa la cererea scrisa a organului fiscal, care va specifica natura informatiilor solicitate pentru determinarea starii de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate.

Instanta constata ca din moment ce contestatoarea nu a depus la organul fiscal o declaratie fiscala, atunci procedura executarii silite nu putea fi declansata de catre organul fiscal fara emiterea unei decizii de impunere, întrucât potrivit art.110 alin.3 titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptatite, potrivit legii, iar asemenea titluri pot fi în cazul contestatoarei decizia de impunere sau declaratia fiscala.

Retinând astfel, instanta are în vedere faptul ca  potrivit art.141 teza finala din Codul de procedura fiscala cu exceptia cazului în care prin lege se prevede ca un înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenta unui titlu de creanta în baza caruia se stabilesc, în conditiile legii, creante fiscale principale sau accesorii, un astfel de titlu de creanta nefiind emis de catre organul fiscal.

Instanta apreciaza ca raportat la obligatiile care reveneau  organului fiscal potrivit celor aratate mai sus, acesta, în modalitatea în care a procedat, respectiv prin emiterea titlului executoriu dupa o perioada de 2 ani de zile, fara emiterea prealabila a titlului de creanta, se afla de asemenea în culpa, nejustificându-se obligarea retroactiva a contestatoarei la plata impozitului datorat pentru imobile pentru perioada aratata, în conditiile în care potrivit art.284 alin.3 si 8 din Codul fiscal impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit, calitate pe care contestatoarea a dovedit-o în speta.

Pentru toate aceste considerente, instanta va admite contestatia la executare si potrivit art.404 alin.1 C.proc.civ. va anula formele de executare întocmite în dosarul de executare nr.56/08.12.2011 de P.C.C., respectiv titlul executoriu nr.56/08.12.2011, înstiintare de plata nr.21/08.12.2011, somatie nr.56/08.12.2011.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea N.P., cu domiciliul în ... în contradictoriu cu intimatii P.C.C.T.D., C.C., C.L.C., P.C.C.

Anuleaza formele de executare întocmite în dosarul de executare nr.56/08.12.2011 de P.C.C., respectiv titlul executoriu nr.56/08.12.2011, înstiintare de plata nr.21/08.12.2011, somatie nr.56/08.12.2011.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 27 Martie 2012 la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

ANGELA ELENA GAVANESCU Grefier,

DANIELA DUMITRESCU

Red.Tehn.A.G.E.

26 Aprilie 2012-7 ex.