Validare poprire – nedistribuire dividende de către terţul poprit

Sentinţă civilă 3950 din 02.03.2015


INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de creditorii R.L.G., prin ocrotitor legal şi R.M.T., prin reprezentant legal, au solicitat instanţei, în contradictoriu cu debitorul R.D. şi cu terţul poprit SC O.G. SRL. ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună validarea popririi înfiinţate prin adresa emisă de B.E.J. S.S. în dosarul de executare nr. 84/2013 până la concurenţa sumei de 64.000 CHF, echivalentul în lei la data plăţii, precum şi în continuare, până la majoratul minorilor.

În motivarea cererii, creditorii au arătat, în esenţă, că prin adresa emisă de B.E.J. S.S. în dosarul de executare nr. 84/2013 s-a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor debitorului obţinute la terţul poprit până la concurenţa sumei de 64.000 CHF, echivalentul în lei la data plăţii, precum şi în continuare, până la majoratul acestora, în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 6366/09.04.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1.

S-a mai învederat că prin adresa înregistrată la B.E.J. S.S. sub nr. 11/06.01.2014 terţul poprit a comunicat faptul că urmează să vireze începând cu luna ianuarie 2014 suma de 370,50 lei lunar reprezentând drepturi de natură salarială, fără însă a menţiona că va consemna dividendele şi alte venituri periodice pe care le obţine debitorul.

Au mai susţinut creditorii că terţul poprit nu a respectat dispoziţiile legale întrucât nu a consemnat suma urmăribilă cu excepţia salariului şi nu au fost notificaţi cu privire la încasarea sau nu a dividendelor aferente anului 2013.

Totodată, aceştia au arătat că terţul poprit a obţinut în anul 2012 un profit de 187305 lei.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 192, art. 789 şi următoarele C.proc.civ.

În probaţiune, creditorii au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În susţinerea cererii, au fost depuse copii de pe următoarele înscrisuri: adresă înfiinţare poprire (f. 3), adresă emisă de terţul poprit (f. 4), extras ONRC (f. 10-12), titlu executoriu (f. 18-23).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

Terţul poprit, legal citat, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de validare a popririi.

În motivarea întâmpinării, acesta a precizat că a consemnat la dispoziţia executorului judecătoresc cota legală a sumelor obţinute de debitor la societate cu titlu de salariu, însă nu a procedat la consemnarea şi notificarea executorului judecătoresc cu privire la dividendele datorate debitorului întrucât nu s-a procedat încă la întocmirea bilanţului contabil aferent anului 2013, pentru a se putea cunoaşte şi distribui eventualul profit.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 şi urm. C.proc.civ.

În dovedirea întâmpinării, terţul poprit a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În susţinerea acesteia, au fost depuse copii de pe următoarele înscrisuri: adresa nr. 64/12.03.2014 (f. 64),

Legal citat, debitorul nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei.

La data de 12.05.2014, creditorii au depus răspuns la întâmpinare prin care au reiterat aspectele învederate prin cererea de validare a popririi.

În urma adresei emise de instanţă din oficiu, B.E.J. S.S. a comunicat copii certificate de pe dosarul de executare nr. 84/2013 (f. 136-270).

Prin sentinţa civilă nr. 8158/2014 instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi a declinat judecata cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.

Prin sentinţa civilă nr. 5604/26.08.2014, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1, constatând ivit conflictul negativ de competenţă.

Prin sentinţa civilă nr. 1074/26.09.2014 pronunţată în dosarul nr. 30957/3/2014 al Tribunalului Bucureşti, s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

La termenul de judecată din data de 02.02.2015 instanţa a încuviinţat pentru creditori şi terţul poprit proba cu înscrisuri. 

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reţine următoarele:

Prin încheierea din data de 23.04.2013 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. 8103/302/2013 s-a dispus încuviinţarea executării silite împotriva debitorului, în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 636/09.04.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 54218/299/2010, astfel cum rezultă din încheierea anexată (f.17).

În baza acesteia s-a format dosarul de executare nr. 84/2013 al BEJ S.S..

Prin adresa din data de 10.12.2013 s-a dispus înfiinţarea popririi asupra tuturor veniturilor pe care debitorul le avea de încasat de la terţul poprit SC O.G.SRL până la concurenţa sumei de 64600 CHF echivalent în lei la data efectuării plăţii, precum şi în continuare până la majoratul minorilor, plus 11866,65 lei, adresa fiind comunicată terţului la data de 16.12.2013, astfel cum reiese din adresa şi dovada de comunicare depuse (f. 207-verso şi fila 203-verso).

Prin adresa nr. 3/03.01.2014 (f. 242) terţul poprit a comunicat că va proceda la reţinerea şi virarea sumei de 370,5 lei lunar, reprezentând ½ din salariul net al debitorului, iar prin adresa nr. 64/12.03.2014 acesta a comunicat că în perioada 2010-2013 nu a distribuit dividende, astfel cum reiese din adresa ataşată (f. 263).

Instanţa reţine că începând cu data de 29.01.2014 şi până la data soluţionării prezentei cauze terţul poprit a virat lunar suma de 351 lei, astfel cum rezultă din recipisele de consemnare ataşate (f. 253, 259, 265 dos iniţial JS1, f. 10-16 dos JS5, f. 11-24 dosar actual).

În drept, potrivit dispozițiilor art. 789 alin. (1) C.pr.civilă, dacă terțul poprit nu-și îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, creditorul poate solicita instanței de executare validarea popririi, în termen de cel mult o lună de la data la care terțul poprit trebuia să consemneze suma urmăribilă.

Validarea popririi, măsură prin care se urmărește obținerea unui titlu executoriu împotriva terțului poprit, presupune verificarea condițiilor legale pentru obligarea directă, pe cale judecătorească a terțului poprit fată de creditorul popritor.

Ca atare, în fața instanței de validare, creditorul urmăritor va trebui, în conformitate cu art. 249 C.pr.civ, să dovedească existența raportului de creanță dintre el și debitorul urmărit, raportul de creanță dintre debitorul său și terțul poprit, precum şi reaua-credinţă a terţului care nu şi-a îndeplinit obligaţiile impuse prin adresa de înfiinţare a popririi, cerințe care nu au fost îndeplinite în cauza de față având în vedere cele ce urmează:

Cu titlu preliminar, în conformitate cu dispoziţiile art. 789 alin. (2) din C. pr.civilă, instanța constată că actul de înființare a popririi îndeplinește toate cerințele legale prevăzute de 782 C. pr.civilă, fiindu-i pus în vedere terțului poprit interdicția de a plăti suma de bani datorată debitorului, totodată poprirea fiind înființată asupra tuturor sumelor datorate de terţ debitorului, fiind respectate astfel și cerințele art. 728 același act normativ.

Prin sentinţa civilă nr. 6366/09.04.2012 pronunţată în dosarul nr. 54218/299/2010 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă şi irevocabilă prin respingerea căilor de atac, debitorul a fost obligat la plata în favoarea creditorilor a unei pensii de întreţinere în cuantum de 1700 CHF, sentinţă care constituie titlu executoriu, in baza acesteia fiind dispusă încuviinţarea executării silite cum anterior a fost arătat.

Ca atare, instanţa constată că este dovedit raportul de creanță existent între creditori și debitor având în vedere că niciunul dintre pârâți nu a invocat și nu a făcut dovada stingerii debitului ulterior înființării popririi.

 Totodată, instanța reține că și între debitor și terțul poprit există un raport de creanță, debitorul fiind angajat al terțului poprit, astfel cum arată însuşi terţul prin adresa nr.. 3/03.01.2014 (f. 242).

În ceea ce priveşte cea de-a treia cerinţă prevăzută de lege, instanţa constată că aceasta nu este îndeplinită. Astfel, din recipisele de consemnare a sumelor ataşate la dosar (f. 253, 259, 265 dos JS1, f. 10-16 dos JS5, f. 11-24 dosar actual) reiese că terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţiile de achitare a sumei de 351 lei lunar, suma reprezentând ½ din venitul net lunar al debitorului, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 728 alin.(1) lit. a C.pr.civ.

În ceea ce priveşte susţinerea creditorilor în sensul că terţul nu a consemnat şi sumele provenite din dividende şi alte venituri obţinute de debitor, instanţa constată că acestea sunt neîntemeiate, Astfel, din fişele de cont nr. 129, 455, 457 aferente anului 2013 ataşate, precum şi din Hotărârile Asociatului Unic adoptate în anul 2013 şi 2014 (f. 45-53) reiese că terţul poprit nu a distribuit dividende în perioada 2013-2014, modalitatea în care acesta a ales să repartizeze profitul obţinut în anul 2012 rămas neputând fi cenzurată de instanţa în prezenta procedură.

Ca atare, instanţa reţine că la momentul înfiinţării popririi, terţul poprit datora debitorului doar salariul, aceasta situaţie menţinându-se şi ulterior acestui moment, din înscrisurile depuse nereieşind că debitorul ar fi fost îndreptăţit şi la alte sume constând în dividente sau alte tipuri de venituri.

Prin urmare, instanţa reţine că terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de 786 C.pr.civ, indisponibilizând şi consemnând sumele provenite din salariul debitorului, singurul venit pe care acesta din urmă l-a primit de la terţul poprit, nefiind ca atare îndeplinită una dintre condiţiile cumulative prevăzute de art. 789 alin. (1) C.pr.civ.

 În lumina celor ce preced, constatând neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, instanţa va respinge cererea de validare a popririi înfiinţată în dosarul de executare nr. 84/2013.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea formulată de creditorii R.G. prin ocrotitor legal C.C. şi R.M.T. prin reprezentant legal C.C., ambii cu domiciliul procesual ales la …., în contradictoriu cu debitorul R.D. domiciliat în …. şi terţul poprit SC O.G.SRL, cu sediul în …., ca neîntemeiată

Cu apel in termen de 5 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 02.03.2015.

Domenii speta