Obligaţie de a face – lipsa calităţii procesuale active a moştenitorului persoanei decedate

Sentinţă civilă 4427 din 06.03.2015


INSTANŢA

I. PROCEDURA

A. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 13.10.2014 sub numărul 47638/299/2014, reclamantul M.C.C. a formulat în contradictoriu cu pârâtul SC M.L.A. SA (fostă SC A.A.R. SA, anterior A.L.A. SA) acţiune prin care solicită obligarea pârâtei la soluţionarea solicitării de despăgubire nr. 024140/12.05.2014, în baza producerii evenimentului asigurat de Certificatul de Asigurare nr. RCI4903/09.11.2009 şi pe cale de consecinţă acordarea indemnizaţiei de asigurare în cuantum de 2.498,11 Euro, conform soldului contractului de leasing asigurat, obligarea pârâtei la plata de despăgubiri reprezentând penalităţile de întârziere, cheltuielile de executare şi orice alte sume datorate neacoperirii soldului contractului de leasing financiar nr. 127051/03.11.2009 încheiat cu  RLR IFN SA precum şi cheltuielile de judecată.

În fapt, reclamantul a arătat că prin Contractul de leasing financiar nr. 127051/03.11.2009 încheiat între tatăl său, M.F. şi societatea SC R.L.R. IFN SA a fost acordată finanţarea în sistem de leasing a unui autoturism marca Dacia Logan.

Adiacent contractului a fost încheiată şi o poliţă de asigurare de viaţă cu societatea de asigurare de la acea vreme, autoarea pârâtei, în vederea acoperirii soldului sau valorii reziduale a contractului de leasing, în caz de deces din accident sau îmbolnăvire, invaliditate totală permanentă sau temporară.

La data de 23.04.2014 tatăl reclamantului a decedat, beneficiarul Contractului de leasing şi a poliţei de asigurare, a decedat conform Certificatului de deces seria DZ nr. 917029 din 24.04.2014.

Reclamantul a arătat că deşi a înaintat cererea de despăgubire către pârâta, aceasta nu s-a conformat şi nu a achitat prima de asigurare, astfel în temeiul art. 1270, 1349, 1386 C.civ. şi art. 2 din Legea nr. 136/1995 reclamantul este îndreptăţit să culeagă fructele contractului.

În concluzie, reclamantul a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată..

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. 14, 15, art. 1270, 1349 şi urm. C.civ, prevederile contractuale ale contractului de leasing financiar nr. 127051/03.11.2009 şi Certificatului de Asigurare nr. RCI 4903/09.11.2009, prevederile Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările.

În materia timbrajului, cererea a fost legal timbrată cu suma de 656 lei.

B. Apărări

Pârâtul a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active, excepţia prematurităţii introducerii acţiunii.

În motivarea acestor excepţii pârâta a arătat că potrivit Contractului de Asigurare, beneficiar al despăgubirii o are R.L.R. IFN SA, singurul în măsură să formuleze pretenţii şi în cazul admiterii cererii de despăgubire să încaseze indemnizaţia de asigurare.

În ceea ce priveşte excepţia prematurităţii, pârâtul a arătat că reclamantul nu a pus la dispoziţia societăţii copia fişei medicale şi o declaraţie din partea medicului de familie referitoare la debutul şi evoluţia afecţiunii respective, având în vedere că Asiguratul era înregistrat la medicul de familie.

Pe fondul cauzei, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată.

D. Probe

În prezenta cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri, conform art. 255 C.p.c..

Reclamantul a depus la dosarul cauzei : Contract de leasing financiar, certificat de deces, certificat moştenitor, Contract asigurare, comunicări între reclamant şi pârât, procedură mediere.

Pârâtul a depus la dosarul cauzei, în copie certificată următoarele înscrisuri : certificat deces, certificat constatator al decesului, certificat asigurare, dovadă comunicare între reclamant şi pârât, certificate evoluţie clinică şi tratament.

II. ÎN FAPT

Prin Contractul de leasing financiar nr. 127051/03.11.2009 încheiat între tatăl reclamantului, M.F. şi societatea SC R.L.R. IFN SA a fost acordată finanţarea în sistem de leasing a unui autoturism marca Dacia Logan.

Adiacent contractului a fost încheiată şi o poliţă de asigurare de viaţă cu societatea de asigurare de la acea vreme, autoarea pârâtei, în vederea acoperirii soldului sau valorii reziduale a contractului de leasing, în caz de deces din accident sau îmbolnăvire, invaliditate totală permanentă sau temporară.

La data de 23.04.2014 tatăl reclamantului a decedat, beneficiarul Contractului de leasing şi a poliţei de asigurare, a decedat conform Certificatului de deces seria DZ nr. 917029 din 24.04.2014.

III. ÎN DREPT

A. Reglementări procedurale incidente

În ce priveşte procedura aplicabilă prezentei cereri, instanţa reţine aplicabilitatea Codului de procedură civilă 2010 – Legea nr. 134/2010, publicată în M.Of. nr. 545 din 03.08.2012, republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010, publicată în M.Of. din 30.05.2012 – intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013.

Cauza de faţă a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti la data de 13.10.2014 prin urmare procedura se va desfăşura conform Codului de procedură civilă intrat în vigoare la 15 februarie 2013.

B. Soluţia instanţei asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active

Instanţa la termenul 27.02.2015 a pus în discuţie cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale active, rămânând în pronunţare asupra acestei excepţii ulterior ascultării concluziilor părţilor.

Instanţa constată că potrivit art. 32 C.p.c., drept condiţie de exercitare a acţiunii civile se evidenţiază şi calitatea procesuală, iar la art. 36 C.p.c. se defineşte aceasta : „calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.”

În cauza de faţă, raportul juridic litigios s-a născut în urma Contractului de asigurare, avându-l drept asigurat pe domnul M.F., tatăl reclamantului, iar pe asigurător pe A.A.R. SA, autor al pârâtei, ambele capetele de cerere avându-şi temeiul în respectiva convenţie de asigurare.

Într-un contract de asigurare, cum în mod corect a învederat pârâtul, în conformitate cu prevederile art. 2.199 şi art. 2.230 C.civ., beneficiar al indemnizaţiei de asigurare este fie Asiguratorul, iar în cazul decesului dacă nu a fost desemnat un beneficiar, indemnizaţia de asigurare intră la masa credală, revenind moştenitorului Asiguratului.

Însă, în cauza de faţă, analizând Certificatul de Asigurare depus atât de reclamant (f. 18), cât şi de către pârât, instanţa constată că Beneficiarul asigurării este R.L.R. IFN SA, iar nu Asiguratul M.F..

Pe cale de consecinţă instanţa constată că în eventualitatea nefastă a producerii incidentului asigurat – decesul domnului M.F. – nu moştenitorii acestuia vor culege prima de asigurare, ci Beneficiarul din Contract şi anume R.L.R. IFN SA.

Într-adevăr, lecturând prevederile contractuale din convenţia încheiată între părţi, instanţa conchide că respectivul certificat de asigurare a fost încheiat de societatea de leasing R.L.R. IFN SA în considerarea propriilor interese, care urmau a fi vătămate ca urmare a decesului intempestiv a persoanei cu care a contractat Convenţia de Leasing, respectivul autovehicul, care va fi suportat între timp o devalorizarea inevitabilă, urmând a fi mai greu de valorificat şi astfel, se producea un risc care urma a fi acoperit în favoarea societăţii de leasing de către societatea de asigurare.

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că respectiva calitate procesuală în fructificarea contractului de asigurare nu o are moştenitorul domnului M.F., ci beneficiarul contractului R.L.R. IFN SA şi numai aceasta din urma poate formula pretenţii derivate din Contractul de asigurare

Astfel, instanţa va constata că excepţia lipsei calităţii procesuale active este întemeiată, urmând a admite-o şi a respinge acţiunea ca fiind introdusă de o persoană fără calitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Respinge acţiunea formulata de reclamantul M.C.C., cu domiciliul in …, in contradictoriu cu  pârâta S.C. MLA S.A., cu sediul in …, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.03.2015.