Cerere de valoare redusă – lipsa calităţii procesuale active

Sentinţă civilă 511 din 05.03.2015


Conform art.248  alin. 1 C.p.c.  instanţa  se va  pronunţa  mai  întâi  asupra  excepţiilor  de procedură  precum şi  asupra  celor  de  fond  care  fac  inutilă, în tot  sau  în parte, administrarea  de  robe  ori,  după caz,  cercetarea  în fond a  cauzei.

Instanţa  constată  că în cauză  reclamanta  nu  are  calitate  procesuală  activă  din următoarele  considerente :

Conform  contractului  nr. 000  din  ……  C  O  R  SA a  prestat servicii  de telecomunicaţii  pârâtei  fiind  emise  astfel cele  două  facturi  despre  care  se  pretinde  că nu ar  fi fost achitate .

In motivarea  cererii  reclamanta a  arătat  că dreptul  de  creanţă al  O R SA  faţă  de  debitorul  B  M  provenind  din  contractul  de  abonament  încheiat a  fost cesionat  către  SC  EI RO G,  iar  E  SRL  efectuează  activităţi de recuperare a  creanţelor  cedate  în  calitate  de  administrator  al  activelor  . Astfel, dreptul la acţiune pentru  obţinerea  îndeplinirii obligaţiei  de  plată  corelative  poate  fi exercitat  de  către  EOS  KSI  R - SRL:

Susţinerile reclamantei  nu  sunt  întemeiate  deoarece  nu  a  depus la dosar  contractul de  cesiune  de  creanţă (  deşi i s-a  pus  în vedere  -  fila  65)  din  care  să rezulte  această  cesiune,  extrasul  de  la  arhiva  electronică  de  garanţii  reale  mobiliare  nefiind  suficient  pentru a  face  dovada  cesiunii  de  creanţă  de la  O  R  SA la  E I la  C.

 Pe  de  altă  parte, reclamanta  deşi a  arătat  că  nu  are  calitatea  de  administrator  al  activelor, nu a  făcut nicio  dovadă  în acest sens  şi nu  rezultă  din  niciun act  depus la dosar  că  are  dreptul de a  efectua  activitatea  de recuperare  a  creanţelor  cedate  către  EOS Investment  RO GMBH .

De  altfel,  după  cum,  se  poate  observa  în  petitul  acţiunii  reclamanta  arată,  că  are  calitatea de  creditor  cesionar  şi  solicită  creanţa  în nume  propriu  şi nu  în calitate  de  mandatar  al  E I  RO  G şi  semnează  acţiunea  ca atare.

Faţă  de  considerentele  ce preced  şi  având  în vedere  că în cauză  nu s-a  făcut nici  dovada  cesiunii  de  creanţă,  instanţa  va admite  excepţia  lipsei calităţii  procesuale  active  a reclamantei  şi  va respinge  cererea  ca atare.