Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 159/2015 din 04.02.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Contestaţie la executare

Potrivit art.2 din OG22/2002, dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Motru la data de 04.12.2014, sub nr. …../263/2014, contestatoarea Comisia Locală de Fond Funciar S. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimaţii Birou Executor Judecătoresc D. F. şi C. L., ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea formelor de executare întocmite în dosarul nr. …/E/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc D. F.

În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea a arătat că la data de 26.11.2014 a primit prin serviciul registratură o somaţie emisă de Biroul Executorului Judecătoresc D. F. prin care i s-a pus în vedere ca în termen de 6 luni de la emiterea acesteia să achite o sumă de bani reprezentând cheltuieli de judecată, precum şi cheltuieli de executare, iar în termen de 10 zile să procedeze la întocmirea documentaţiei cu privire la terenul în suprafaţă de 8,50 ha, validat în favoarea reclamantei creditoare C. L., care a formulat cerere de punere în executare a sentinţei civile nr. …/16.04.2014, rămasă definitivă prin decizia nr. …./10.09.2014, pronunţate în dosarul nr. …./263/2013.

A mai arătat contestatoarea că executarea silită presupune reaua credinţă a debitorului în ceea ce priveşte punerea în executare a celor stabilite prin titlul executoriu, pentru aceasta fiind necesar ca şi creditorul să se adreseze debitorului în vederea executării de bună voie a celor dispuse de instanţă, cu atât mai mult debitorul din prezenta cauză este o comisie locală de fond funciar a cărei activitate are un anumit specific, iar modul de lucru şi întocmire a actelor premergătoare în vederea reconstituirii dreptului de proprietate este reglementat de acte normative care stabilesc paşii ce trebuie urmaţi într-o astfel de situaţie.

În continuare, contestatoarea a arătat că graba cu care creditorul a formulat cererea de punere în executare a sentinţei civile, precum şi faptul că acesta nu a înţeles să aibă vreo discuţie cu debitorul, deşi s-a încercat luarea legăturii cu creditoarea, denotă interesul acesteia în obţinerea unor foloase în plus, concretizate în cheltuielile suplimentare cu executarea.

De asemenea, contestatoarea a arătat că deoarece Comisia Locală de Fond Funciar S. este o structură care nu deţine fonduri pentru acoperirea acestor cheltuieli, motivul pentru care s-a apelat la executorul judecătoresc atât de repede este un efect al dorinţei de răzbunare a creditoarei.

Contestatoarea a mai precizat că O.G. nr. 22/2002 statuează că executarea asupra sumelor de bani se face în cazul instituţiilor publice după un termen de graţie de 6 luni, iar în cazul de faţă executorul somează înăuntrul acestui termen, ceea ce este contrar legii.

În drept, contestatoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 711 şi următoarele Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii formulate, contestatoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri (filele 4-9).

În baza art. 22 Cod procedură civilă, instanţa a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc D. F. înaintarea spre observare în copie certificată a dosarului de executare nr. …/E/2014, relaţiile solicitate fiind comunicate la data de 15.01.2015.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. …./16.04.2014 pronunţată de Judecătoria Motru în dosarul nr…../263/2013 , sentinţă definitivă  a fost admisă acţiunea precizată formulată de reclamanta Cleciu Lucia în contradictoriu cu pârâtele CLFF S.şi CJFF Gorj .

A fost obligată CLFF S. să întocmească documentaţia completă cu privire la terenul în suprafaţă de 8,50 ha validat în favoarea reclamantei prin HCJ …/1992 şi să o înainteze CJFF Gorj . A fost obligată CJFF Gorj să emită titlul de proprietate pentru terenul menţionat mai sus , după înaintarea documentaţiei de către CLFF S. .

A fost obligată pârâta CLFF S. la plata către reclamantă a sumei de 800 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.

La data de 21.11.2014 reclamanta Cleciu Lucia s-a adresat BEJ D. F., solicitând punerea în executare silită a sentinţei civile nr…../16.04.2014 a Judecătoriei Motru rămasă definitivă.

Prin încheierea emisă în aceeaşi dată (fila 27 din dosar) BEJ D. F. a admis cererea formulată de creditoarea C. L. împotriva debitoarei CLFF S. şi a încuviinţat executarea silită în temeiul titlului executoriu , reprezentat de sentinţa civilă nr…./16.04.2014, pronunţată de Judecătoria Motru , rămasă definitivă prin decizia …. din 10.09.2014 a Tribunalului Gorj pentru întocmirea şi înaintarea către CJFF Gorj a documentaţiei aferente suprafeţei de 8,5 ha teren validat în favoarea reclamantei şi plata sumei de 800 lei stipulată în titlul executoriu , plus cheltuielile de executare silită , prin poprire asupra sumelor de bani , veniturilor , titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile incorporabile , aparţinând debitoarei CLFF S..

Dispozitivul încheierii din 21.11.2014 emisă de executor judecătoresc D. F. cuprinde şi menţiunea că încuviinţarea silită se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate şi permite creditoarei să ceară executorului judecătoresc să recurgă simultan ori succesiv la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

Prin încheierea din 31.10.2014 executorul judecătoresc a stabilit cheltuielile de executare pentru punerea în executare silită în formele prevăzute prin încheierea de încuviinţare.

La data de 24.11.2014  BEJ D. F. a emis somaţia către debitoarea CLFF S. în care punea în vedere acesteia ca , în termen de 10 zile de la primirea somaţiei să întocmească documentaţia completă aferentă cu privire la terenul în suprafaţă de 8,50 ha , validat în favoarea creditoarei reclamante prin HCJ …./20.01.1992 , arătată în titlul executoriu şi să pună documentaţia la dispoziţia CJFF Gorj în vederea eliberării titlului definitiv de proprietate pentru acest teren.

De asemenea, a fost somată debitoarea ca, în termenul de 6 luni prevăzut de OG22/2002. cu modificările ulterioare, de la primirea somaţiei , să achite suma de 2815 lei , reprezentând : suma de 800 lei cheltuieli de judecată, suma de 2015 lei reprezentând cheltuieli de executare, onorariu , onorariu avocat , taxă timbru şi timbru poştal (fila 29 din dosar).

Sub acest aspect , se reţine că susţinerile făcute de contestatoare în cuprinsul contestaţiei la executare în sensul că a fost somată debitoarea să plătească  sumele reprezentând cheltuieli de judecată şi de executare înăuntrul termenului de 6 luni prevăzut de OG22/2002, nu sunt exacte.

Astfel, potrivit art.2 din OG22/2002, dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.

În aceste condiţii, se apreciază că somaţia a fost emisă către debitoare în considerarea art.2 din OG22/2002.

De asemenea, se reţine că executarea silită a fost pornită în temeiul unui titlu executoriu şi cu respectarea disp.art. 663 şi următoarele C.p.civ.

Faţă de aceste considerente, văzând şi disp.art. 711 şi următoarele C.proc.civ. se va respinge contestaţia la executare.