Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 2057/2015 din 30.04.2015


Dosar nr.

Cod operator 2443/2442

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 2057/2015

Şedinţa publică de la 30 Aprilie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Asistent  judiciar:

Asistent  judiciar:

Grefier:

Pe rol fiind pronunţarea în cauza privind pe reclamanta P.R. împotriva  pârâtei D.S.V. S. A. Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor.

Cauza a fost dezbătută în fond la data de 23.04.2015, când cei prezenţi au pus concluzii care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi(încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă), şi instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de  30.04.2015, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin  cererea înregistrată pe rolul Secţiei de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului

 Gorj la data de 29.01.2015, sub nr…/95/2015, reclamanta P.R. a chemat în judecată pârâta D.S.V. S. A , solicitând ca prin sentinţa ce va pronunţa să se constate nulitatea absolută a prevederilor din actele adiţionale la contractul individual de muncă nr.29/14.05.2007,  încheiate succesiv în perioada 2007-2015) care se referă la durata determinată a contractului individual de muncă şi să se constate, în acelaşi timp, încadrarea sa în funcţia de inginer pe durată nedeterminată începând din 14.05.2007.

În motivarea cererii a arătat că a fost încadrat la data de 14.05.2007 ,,prin contractul înregistrat sub nr.29/14.05.2007, D.S.V. S. A, în funcţia de asistent veterinar, cu contract pe durată determinată până la 31.XII.2007. Ulterior, acest contract a fost prelungit succesiv, pe perioadă determinată până în prezent, astfel: prin actul adiţional la contractul individual de muncă nr.29/14.05.2007, fără număr şi fără dată, de la data de 01.01.2008 până la data de 31.XII.2008, potrivit art.80 alin.3, prin actul adiţional la contractul individual de muncă nr.29/14.05.2009 de la 1.09.2009 până la 31.XII.2009, prin actul adiţional nr.3/4.01.2010 la contractul individual de muncă nr.44/14.05.2007 de la 4.01.2010 până la 31.X11.2010, prin actul adiţional nr.3/3.01.2011 la contractul individual de muncă nr.29/14.05.2007 s-a prelungit contractul existent până la 31.XII.2011;prin actul adiţional nr1/03.01.2011 ( la contractul individual de muncă nr.29/14.05.2007) de la 31.12.2010 până la 31.12.2011, prin actul adiţional nr.40/30.XII.201 la contractul individual de muncă de la 30.12.2011 până la 31.12.2013, prin actul adiţional nr.3/28.XII.2012 ( la contractul individual de muncă nr.29/14.05.2007 de la 31.12.2012 până la 31.12.2013; prin actul adiţional nr. 9/24.12.2013 la contractul individual de muncă nr. 29/14.05.2007 de la 31.12.2013 până la 31.12.2014; prin actul adiţional din 30.12.2014 se prelungeşte durata contractului individual de muncă de la 01.01.2015 până la finalizarea procedurii de concurs.

Astfel, angajatorul a încheiat succesiv, timp de peste 7 ani, contracte individuale de muncă pe durată determinată care au fost prelungite în mod repetat, în ciuda faptului că şi-a desfăşurat pe întreaga perioadă,  în mod neîntrerupt activitatea în aceeaşi funcţii, având aceeaşi încadrare şi aceleaşi atribuţii. In acest sens sunt prevederile legale incidente în materie: art.82 alin.l "Prin derogare de la regula prevăzută la art.12 alin.l, angajatorii au posibilitatea de a angaja,  în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată '',  art.82 alin.4 "Intre aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată" -art.82 alin.5 "Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe 'durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare", art.83 (cazuri ) "Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri : înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă,cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă,  creşterea şi  /sau  modificarea  temporară  a  structurii activităţii angajatorului, desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier, în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă, angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul , în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe. Conform art.84  alin.1(durata), contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.  In cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Aşadar, regula în dreptul muncii ( nu e vorba numai de textele legale invocate, dar şi de opinia majoritară din practica şi doctrina de specialitate ) este durata nedeterminată a contractului individual de muncă, iar excepţia o constituie durata determinată (şi ea este expres reglementată de legiuitor).

In speţă acelaşi angajator, D.S.V. S. A ,  a apelat de mai multe ori la aceeaşi persoană prin intermediul unor contracte pe durată determinată, pentru desfăşurarea aceluiaşi tip de activitate. Încheierea mai multor contracte de muncă pe durată determinată, în condiţiile arătate duce la concluzia unei nevoi permanente a unităţii pârâte de un post de tipul celui ocupat de subsemnatul printr-un contract individual de muncă pe durată determinată, rezultând, prin urmare, caracterul simulat al caracterului temporar al acestei nevoi şi menţinerea nelegală a raporturilor de muncă pe durată determinată. Încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată, în afara situaţiilor expres prevăzute de lege, atrage nulitatea absolută a clauzei care stabileşte această durată determinată a contractului, efectul constând în înlocuirea acestei clauze şi, practic în constatarea ca fiind încheiat pe durată nedeterminată contractul. De subliniat că în toate cazurile operaţiunile susmenţionate au fost efectuate din iniţiativa şi dispoziţia angajatorului, acordul subsemnatului fiind dat deoarece în caz contrar angajatorul nu mi-ar mai fi asigurat locul de muncă, iar menţinerea mea timp de peste 7 ani şi în continuare ca salariat cu contract de muncă pe durată determinată mă privează în mod artificial de o serie de drepturi ce mi se cuvin în mod legal, creându-i totodată o stare de incertitudine şi tensiune, astfel că din cele prezentate mai sus rezultă indubitabil că în mod voit au fost încălcate prevederile legislaţiei muncii fapt ce-l îndreptăţeşte să concluzioneze că menţinerea sa continuă în unitate a fost necesară dat fiind pregătirea de specialitate, promovarea în grad profesional, iar cererea de a fi încadrat ca salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, începând cu data de 14.05.2007 este pe deplin justificată.

In justificarea cererii a invocat şi prevederile art.268 alin.l lit.d din Codul muncii, conform cărora  "(l) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori unor clauze ale acestuia".

Reclamanta a depus la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: cartea de identitate, acte adiţionale  la contractul individual de muncă, carnetul de muncă, sentinţa  civilă  nr.6968/2012  din 15 noiembrie  dată  în  dosarul 11467/95/2012 a Tribunalului Gorj.

Legal citată, pârâta D.S.V. S. A a formulat întâmpinare, invocând excepţia prescripţiei dreptului la acţiune având în vedere data de la care reclamanta solicită să se constate încadrarea acesteia ca salariat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cauză fiind incidente prevederile art. 2501 alin.1 din C.Proc. Civ. iar pe fondul cauzei solicitând respingerea acţiunii ca fiind netemeinică şi nelegală.

In conformitate cu prevederile art.248 alin.1 Cod de procedura civila, instanta  va solutiona  cu prioritate excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocata de parata.

Reclamanta P.R. este angajată a  paratei D.S.V. S. A, in profesia de asistent veterinar.

Prin acţiunea de fata aceasta a solicitat sa se constate  încadrarea sa ca salariat cu contract individual de munca, începând cu data  de 14.05.2007. Acesta a  susţinut ca a lucrat in cadrul D.S.V. S. A, începând din 14.05.2007, in baza unor contracte individuale de munca încheiate pe durata  determinata, ce au  fost prelungite in mod repetat.

In conformitate cu dispoziţiile art.268 alin.1 lit. d din Codul muncii, cererile  ce au ca obiect constatarea nulităţii unui contract individual de munca ori a unor clauze cuprinse in acesta pot fi formulate pe toata durata existentei contractului. Cum contractul de munca s-a prelungit succesiv, iar raporturile de munca exista si in prezent,  excepţia prescripţiei dreptului la acţiune este neîntemeiata.

Pe fondul cauzei, instanţa retine că în baza contractului  individual de muncă nr.29/14.05.2007, reclamanta P.R. a fost încadrată la D.S.V. S. A, pe postul de asistent veterinar, pe o perioadă determinată, cuprinsă între data de 14.05.2007 şi 31.12.2007.

Acest contract individual de muncă a fost prelungit prin acte adiţionale succesive, ultimul act adiţional fiind cel  înregistrat sub nr.19134/30.12.2014, prin care s-a prelungit durata contractului individual începând cu data de 01.01.2015 şi până la finalizarea procedurilor de ocupare a postului prin concurs(fila 19).

În ceea ce priveşte durata contractului individual de muncă, ca regulă generală, art.12 alin.1 din Codul muncii republicat prevede încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată. Prin excepţie, conform prevederilor de la alin.2 al aceluiaşi articol, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe perioadă determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.

Potrivit 82 din Codul muncii republicat:

„(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.

(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 83, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

(4) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.”

Art..83 din Codul muncii republicat prevede cazurile în care poate fi încheiat un contract pe durată determinată, iar la lit.h reglementează în completarea situaţiilor de excepţie ,,alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea  unor lucrări, proiecte sau programe,,.

În speţă, sunt incidente aceste prevederi,  încheierea contractului pe perioadă determinată fiind reglementată prin lege specială.

Activitatea desfăşurată de reclamant în baza contractului individual de muncă,  asistenţă, supraveghere,  inspecţie şi control  privind  respectarea normelor specifice de siguranţă alimentară în spaţiile în care se produs, se prelucrează, depozitează şi comercializează produse  alimentare de origine nonanimală, este reglementată de un act normativ special, respectiv  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.215/2007, care la art.19 alin.3 prevede: „Controlul oficial prevăzut la alin. (1) şi (2), activităţile desfăşurate în laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi alte activităţi desfăşurate în condiţiile art.48 alin. (5) se asigură de personal de specialitate angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat, în condiţiile legii, cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza tarifelor stabilite conform art.48.”

Prevederile art.19 alin.2 din O.G. nr.42/2004,  la care face trimitere art. 19 alin.3 din ordonanţă,  fac referire la  unităţile  de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, a căror  funcţionare este permisă numai dacă sunt înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Art.19 alin.4 din acelaşi act normativ  prevede următoarele: „Contractele individuale de muncă prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada maximă prevăzută de legislaţia în vigoare, pot fi prelungite ulterior, cu acordul părţilor, atât timp cât există condiţiile care au stat la baza încheierii acestora, în măsura asigurării resurselor financiare prevăzute în acest sens, până la încheierea unor noi contracte individuale de muncă, în urma organizării concursurilor, în condiţiile legii.”

În baza acestor prevederi legale a fost prelungit contractul individual de muncă încheiat între reclamant şi D.S.V. S. A , după expirarea perioadei maxime prevăzute  de Codul muncii, prin acte adiţionale ulterioare, semnate de reclamant  fără obiecţiuni,  ca urmare a menţinerii condiţiilor  existente la încheierea lui, fiind incidentă situaţia de excepţie prevăzută de art.83 alin.1 lit. h din Codul muncii republicat  raportat la art.19 alin.4 din O.G. nr.42/2004.

Aşadar, încheierea contractului de muncă şi prelungirea acestuia prin acte adiţionale au avut loc sub imperiul unei legi speciale şi datorită unor motive obiective.

Cu privire la susţinerea reclamantei în sensul că din încheierea succesivă a contractului individual de muncă şi a actelor adiţionale la acestea reiese necesitatea unei activităţi permanente în cadrul instituţiei pârâte,  instanţa reţine că prevederile legale incidente şi probele administrate în cauză nu conduc la această concluzie.

Din dispoziţiile art.19 alin.(3) şi (4) din O.G. nr.42/2004 care reglementează condiţiile de desfăşurare a activităţii de control sanitar veterinar de stat, pe baza unor contracte individuale de muncă încheiate pe durată determinată,  din clauza înscrisă  în contractul individual de muncă, conform căreia „durata contractului este determinată” şi  actele adiţionale privind prelungirea  contractul pe perioade determinate, cunoscute şi însuşite de către reclamant  fără nici un fel de obiecţiuni, precum şi clauza din contract ce stabileşte că valabilitatea sa este determinată de durata de funcţionare a unităţilor repartizate,  reiese lipsa caracterului permanent al activităţii desfăşurate de acesta.

Pe de altă parte, în situaţia în care s-ar reţine, conform susţinerilor reclamantei, caracterul permanent al activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei pârâte, s-ar impune ocuparea postului prin concurs,conform prevederilor legale privind angajarea personalului contractual pe durată nedeterminată, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.19 alin.4 din O.G. nr.42/2004.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, instanţa reţine că nu este incidentă nulitatea  clauzei privind durata determinată a contractului individual de muncă nr../…, prelungit prin actele adiţionale următoare, astfel că va fi respinsă cererea reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâta D.S.V. S. A.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta P.R. împotriva  pârâtei D.S.V. S. A .

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică….