Problema caracterului abuziv al clauzelor din contract fusese anterior dezlegată si nu mai putea face obiectul unei noi judecați, intrând in puterea lucrului judecat.

Decizie 78 din 06.05.2015


Cuprins pe materii: Recurs. Declinare de competenţă. Clauze abuzive. Autoritatea de lucru judecat. Completarea unei hotărâri. Termen.

Legea 193/2000, art.2812 C.p.c.

Problema caracterului abuziv al clauzelor din contract fusese anterior dezlegată si nu mai putea face obiectul unei noi judecați, intrând in puterea lucrului judecat. Urmare reținerii acestei apărări de fond, cererea de chemare in judecata este nefondată. Hotărârea instanței de fond este nelegală, întrucât reținerea puterii de lucru judecat nu permite, pe fond, o soluție de admitere a acțiunii.

Potrivit disp.art.2812 al.1 cpc, care prevede că, se poate cere completarea hotărârii in același termen in care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri.

Secţia II civilă, dec. civ. nr.78 din 06 mai 2015

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi,  reclamanta P. A. M.  a solicitat în contradictoriu cu pârâta B… să  se constate ca fiind abuzive clauzele de la art.5 si 2.10 din contractul de credit bancar. De asemenea a solicitat  să se constate că art. 6 şi 7 din acelaşi contract  reprezintă  de asemenea clauze abuzive  dar şi practici înşelătoare, aşa cum prevăd dispoziţiile Legii 363/2007, precum şi obligarea  pârâtei de a emite  şi de a comunica graficele de rambursare  aferente  contractului de credit bancar nr. 217158/18.12.2007.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia prematurităţii acţiunii şi cerere reconvenţională prin care a solicitat adaptarea contractului dedus judecăţii în sensul luării în considerare a algoritmului de calcul a ratei dobânzii variabile  propus  , respectiv valoarea  Euribor  la 6 luni plus marja formată din valoarea diferenţei dintre dobânda  de referinţă  aplicabilă în baza prevederilor contractuale iniţiale  şi indicele  de referinţă la 6 luni plus marja  fixă  din contractul  iniţial.

Prin sentinţa comercială nr. 484/2013 din 03 Iunie 2013,Tribunalul Galaţi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Galaţi.

Prin sent.civ.nr.9787/ 7.10.2014 a Judecătoriei Galați a fost admisa in parte acțiunea. S-a constatat caracterul abuziv al clauzelor prevăzute de art. 5 teza a II a si art. 2.10a din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. …… si au fost anulate aceste clauze.

Au fost respinse ca nefondate celelalte capete de cerere formulate de reclamantă.

A fost admisa în parte cererea pârâtei Banca … SA privind obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat, pentru suma de 1000 lei.

Împotriva acestei sentințe si a tuturor încheierilor de ședința a declarat recurs parata. Iar în dezvoltarea motivelor de recurs a criticat soluția primei instanțe cu privire la greșita respingere a excepției puterii de lucru judecat. Asupra clauzelor ce fac obiectul prezentului dosar, Tribunalul Galați s-a pronunțat irevocabil in dosar nr…., ce a avut ca obiect sesizarea ANPC cu privire la caracterul abuziv al unor clauze .Decizia nr.186/2013 de respingere a sesizării ANPC a fost  depusa la dosar dar a fost ignorata de instanța. Toate aspectele dezlegate deja de Tribunalul Galați se bucura de putere de lucru judecat, astfel ca instanța de fond a efectuat o noua judecata pe un aspect deja tranșat prin hotărâre irevocabila.

A mai arătat ca instanța de fond a constatat caracterul abuziv al unor clauze ce nu puteau face obiectul unui control din acest punct de vedere. A indicat art.4 al.6 din legea nr.139/2000 si faptul ca aceste clauze privesc prețul contractului si sunt clare si fără echivoc .

Cu privire la clauza referitoare la dobânda, de la art.5, a precizat ca este clara si in concordanta cu OG nr.21/1992.

Intimata P. A. M. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Verificând legalitatea sentinței civile nr. 9787/2014, a sent.civ.nr.1683/2015 si a încheierilor de ședința ale Judecătoriei Galați prin prisma motivelor de recurs invocate dar si sub toate aspectele sale, așa cum prevăd dispozițiile art. 3041 c. pr. civ., instanța de control judiciar a reţinut ca recursurile sunt fondate.

Pe rolul instanțelor a fost anterior înregistrat dos.nr…….., având ca obiect sesizarea făcută de CJPC Galați cu privire la inserarea de către B… SA in contractul încheiat cu reclamanta din prezenta cauza a unor clauze abuzive şi anume clauzele cuprinse la art.5, 2.10.a, 2.10.b si 2.11.a, adică exact clauzele pentru care se solicită in prezenta cauza constatarea caracterului abuziv si anularea, apoi pârâta a invocat excepția puterii de lucru judecat a deciziei nr.183/13.06.2013 pronunțata de Tribunalul Galați in dosarul anterior indicat, prin care a fost admis recursul formulat de B… SA, a fost modificată sentința recurata si in rejudecare a fost respinsă cererea CJPC (fosta ANPC) , cu consecința anulării procesului-verbal întocmit, însă prin încheierea din 8.05.2014 , instanța de fond a respins excepția invocată.

Din conținutul deciziei nr.186/2013 a Tribunalului Galați rezultă in mod clar ca au fost avute in vedere aceleași clauze contractuale, pentru care s-a solicitat constatarea caracterului abuziv. Prin urmare, relevant pentru soluționarea prezentei cauze a fost faptul ca o instanța s-a pronunțat anterior in mod irevocabil cu privire la caracterul abuziv al acelorași clauze contractuale , statuând ca ele nu au caracter abuziv faţă de dispozițiile legii nr.193/2000.

Cu privire la sent.civ.nr.1683/11.02.2015, de asemenea recurată, se retine că, aceasta este nelegală, cererea fiind tardiv formulată in raport de disp.art.2812 al.1 cpc, care prevede că se poate cere completarea hotărârii in același termen in care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri aceasta întrucât, potrivit art.2812a cpc o astfel de cerere nu poate fi făcută pe calea apelului sau recursului.

Nu poate fi reținut argumentul instanței de fond in sensul lipsei culpei părții in nerespectarea termenului, din cauza indicării greșite a caii de atac si termenului, deoarece calea de atac este prev. de lege.