Punere în executare a sentinţei în grăniţuire.Posibilitatea de a fi pusă în executare de către oricare dintre părţi

Decizie 780/2015 din 11.06.2015


Punere în executare a sentinţei în grăniţuire.Posibilitatea de a fi pusă în executare de către oricare dintre părţi

Părţile au  calitate procesuală dublă în cadrul cererii în grăniţuire atât de reclamanţi cât şi pârâţi, în sensul că stabilirea liniei de hotar le profită în egală măsură tuturor, astfel că atât reclamantul cât şi pârâţii pot solicita punerea în executare a sentinţei.

.Dosar nr. Cod operator 2443/2442

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. 780

Şedinţa publică din 11 Iunie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

 Grefier

Pe rol fiind judecarea apelurilor civile formulate de apelantul contestator … şi de apelanţii intimaţi … împotriva sentinţei civile nr.352/22.01.2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr….. având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns  apelanta intimată B C personal şi asistată de avocat.., lipsă fiind apelanţii intimaţi B P şi P M, reprezentaţi de avocat …, apelantul contestator G V reprezentat de procurator G C şi avocat D...

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, s-a depus la dosar dovada achitării taxei de timbru aferente apelurilor, avocat D a depus împuternicirea avocaţială şi onorariul pentru avocat, iar avocat … a depus împuternicirea avocaţială şi chitanţa privind plata onorariului pentru avocat .

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul constată apelurile în stare de judecată, acordând cuvântul.

Avocat D, pentru apelantul contestator , a solicitat admiterea apelului, schimbarea sentinţei în parte în sensul respingerii contestaţiei la executare formulată de contestatorii B C, B P şi P M cu cheltuieli de judecată.

Arată că doar contestatorul G V era îndreptăţit să pună în executare titlul executoriu  reprezentat de sentinţa civilă nr.2646/2013 completată ulterior că BEJ N T a omis să facă compensarea legală în dosarul de executare ../E/2014,  această  compensare fiind pronunţată prin încheiere abia ulterior la cererea contestatorului G  şi apreciază că actele emise sunt netemeinice şi nelegale astfel că solicită anularea acestora.

A precizat în acelaşi timp că actele de executare întocmite de BEJ T E  sunt corect întocmite  şi că numai aceste executor putea să efectueze executarea silită cu toate că dispoziţiile legale nu interzic punerea în executare ale unei astfel de hotărâri,  fiind vorba de o sentinţă având ca obiect grăniţuirea.

A solicitat totodată ca instanţa de apel să dispună lămurirea dispozitivului în sensul menţionării corecte a cheltuielilor de executare şi a cheltuielilor de judecată datorate de fiecare parte.

Avocat  …, pentru apelanţii intimaţi, a solicitat  admiterea apelului declarat de aceştia şi pe fond respingerea contestaţiei formulată de contestatorul G V precum şi admiterea în tot a contestaţiei la executare formulată de  contestatorii BC, B P şi P M.

Apreciază că apelanţii intimaţi erau îndreptăţiţi să pună în executare titlul executoriu pentru că în apel  aveau de recuperat cheltuieli de judecată mai mari  iar BEJ N Ta procedat ulterior la compensarea acestor cheltuieli.

Precizează că instanţa de fond în mod  greşit a admis contestaţia la executare formulată de contestatorul G V şi a redus cheltuielile de executare. Pe de altă parte a arătat că cheltuielile de executare stabilite de BEJ TE sunt exagerat de mari raportat la activitatea depusă.

Cu privire la apelul declarat de apelantul G V a solicitat respingerea faţă de motivele expuse prin întâmpinare.

Avocat D…  a solicitat respingerea apelului declarat de apelanţii B P, B C şi P M  ca nefondat arătând că  încheierea de compensarea emisă de BEJ  N T a fost pronunţată ulterior formulării cererii de către contestatorul G V după ce a acesta primise deja somaţia de executare astfel că actele de executare sunt lovite de nulitate.

A mai precizat că BEJ N T a stabilit cheltuieli de executare ce depăşesc onorariile maximale şi minimale stabilite în cadrul Ordinului 2550/2006 al Ministrului Justiţiei.

TRIBUNALUL

Asupra apelurilor de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr…. pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu, contestatorul G V în contradictoriu cu  intimaţii B C, B P şi P M, a formulat contestaţie la executare împotriva formelor de executare întocmite de BEJ N I T, respectiv împotriva încheierii nr.5628/03.10.2014 pronunţata in dosarul nr. …/2014, împotriva somaţiei din data de 14.10.2014 si a încheierii privind stabilirea cheltuielilor de judecata din data de 14.10.2014.

In motivarea acţiunii, contestatorul a arătat că solicită admiterea contestaţiei la executare,  anularea tuturor formele de executare emise in dosarul nr. …/E/2014 de către BEJ N I T, obligarea creditorilor la plata cheltuielilor de judecata

 A arătat că prin sentinţa civilă nr.2646/28.03.2013 i-a fost admisa acţiunea in revendicare si stabilire linie hotar, iar prin decizia nr.469/13.05.2014, definitiva si irevocabila prin decizia 1209/08.07.2017 a Curţii de Apel Craiova, a fost stabilita linia de hotar conform raportului de contraexpertiza, i-a fost respinsă cererea privind revendicarea suprafeţei ocupate, s-au menținut celelalte dispoziţii si s-au respins celelalte petite. Deşi creditorii din prezenta cauza aveau obligaţia sa învedereze executorului judecătoresc ca, el, debitorul G V, are de recuperat suma de 526,8 lei cheltuieli de judecata si ca acesta trebuia sa dispună compensarea legala, aceştia au solicitat stabilirea liniei de hotar si punerea in posesie pe o hotărâre unde aceştia sunt pârâţi fără sa formuleze cerere reconvențională.

Or, el a pus in executare hotărârea care îi este favorabilă la un alt executor, fapt ce justifică formularea prezentei contestaţie la executare .

 De asemenea, contestatorul a arătat că formele de executare întocmite de BEJ N I T  si încheierea privind încuviinţări executării silite emisa de instanţa sunt nelegale si nule pentru următoarele considerente:  instanţa avea obligaţia sa observe că s-au menţinut celelalte dispoziţii privind cheltuielile de judecată efectuate de el la fond, respectiv suma de 526,8 lei, fapt ce o determina sa respingă cererea petentului ca fiind nelegala, cu motivarea ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.665 Cod procedură civilă; somaţia si încheierea executorului judecătoresc din data de 14.10.2014, sunt nelegale si nule, deoarece contravin normelor in vigoare si ordinii publice. Executorul judecătoresc avea obligaţia sa constate ca el, debitorul G V, are de încasat de la creditorii din dosarul nr. …./2014 suma de 526.8 lei cheltuieli de judecata.

In drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 453, 703,711 şi următoarele din  Codul de procedură civila.

Anexat acţiunii, in copie, încheierea din 14.10.2014,încheierea nr. …/03.10.2014, somaţie, sentinţa civilă nr. …/28.03.2013.

Prin rezoluţia din data de 04.11.2014 s-a stabilit termen de judecată la data de 20.11.2014, termen de judecată la care instanţa a încuviinţat părţilor proba cu înscrisuri şi a dispus emiterea unei adrese către BEJ N I T pentru a depune la dosarul cauzei, in copie conformă cu originalul dosarul de executare nr. …/E/2014.

La data de 02.12.2014, intimaţii au depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care au solicitat respingerea contestaţiei la executare formulată de contestator, arătând că prin sentinţa civila nr.2646/28.03.2013 pronunţata de Judecătoria Târgu-Jiu in dosar nr. …./2012 a fost admisa cererea intimatului G V in parte, respectiv cu privire la acţiunea in revendicare si acţiunea in grănițuire, fiind respinse celelalte capete ale cererii de chemare in judecata. Prin decizia civila nr.266/18.03.2014 pronunţata de Tribunalul Gorj, a fost admis apelul formulat de ei, pârâţi din acest dosar, iar sentinţa de mai sus modificata in sensul ca „schimbă în parte sentinţa în sensul că respinge capătul de cerere privind revendicarea şi stabileşte linia de hotar conform schiţei anexei 3 la raportul de expertiză întocmit în apel ca fiind linia ce pleacă in pct. 1 colţul gardului de la faţadă al reclamantului, pct. 2 însemnând picătura strașinei din colţul de sud - est al clădirii reclamantului, pct. 3 tot picătura strașinei din colţul de nord - est al clădirii reclamantului, pct. a situat 1 0,70 m la vest de pct. 3 până la completarea lăţimii terenului din actul pârâţilor şi pct. 6 care reprezintă colţul terenului deţinut de pârâţi şi la intersecţia dintre reclamant şi P D". Întrucât Tribunalul Gorj in apel a omis a se pronunţa asupra cheltuielilor de judecata pe care le-au solicitat prin decizia nr.469/13.05.2014 a fost admisa cererea de completare şi a obligat pe G V la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1084 lei.

Au arătat şi că în data de 29.09.2014, in calitate de creditori, au formulat cerere către BEJ N I T pentru punerea in executare a sentinţei civile nr…./28.03.2013 rămasa definitiva prin decizia nr. …/18.03.2014 si completata prin decizia nr…./13.05.2014, urmând ca prin îndeplinirea formalităților necesare sa se procedeze la executarea silita a lui G V pentru grănițuire si recuperarea cheltuielilor de judecata in cuantum de 1084 lei, executarea acestui titlu executoriu făcând obiectul dosarului de Executare nr. …/E/2014.

Or, având in vedere obiectul dosarului, respectiv, grănițuire, sunt îndreptăţiţi sa pună in executare aceasta sentinţa in aceeaşi măsura ca si contestatorul G V. Luând in considerare si cheltuielile de judecata in cuantum de 1.084 lei, pe care contestatorul nu le-a achitat, au pus in executare hotărârea judecătoreasca pentru recuperarea cheltuielilor de judecata, precum si pentru trasarea liniei de hotar, aspect pentru care prezintă interes in egala măsură, având in vedere faptul ca sentinţa ce constituie titlu executoriu are ca obiect trasarea liniei de hotar intre proprietăţile lor. Mai mult decât atât, contestatorul încearcă sa inducă in eroare instanţa de judecata, arătând că ei nu au interes sa execute sentința, întrucât aşa cum s-a stabilit linia de hotar de către experţi si apoi de Tribunalul Gorj, urmează a se intra pe terenul contestatorului si a se ridica o copertina ce-i aparţine acestuia si care se afla chiar pe linia de hotar.

Cu privire la cheltuielile de judecata stabilite prin sentinţa civila nr.2646/28.03.2013,in cuantum de 526,8 lei, intimaţii au arătat că executorul judecătoresc, prin încheiere a dispus compensarea acestor cheltuieli cu suma ce reprezintă cheltuielile acordate lor in apel,astfel ca a rămas de recuperat de la contestator suma de 557,2 lei.

In ceea ce priveşte cheltuielile de executare,  intimaţii au arătat că acestea sunt stabilite in mod corect, nu exced prevederilor legale,fiind stabilite in cuantum minim.

In drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.205 Cod procedură civilă.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr.352/22.01.2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr….. a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ T E.

A fost admisă in parte contestaţia la executare formulată de G V cu domiciliul in … în contradictoriu intimaţii B C, B P şi P M cu …

A fost anulată in parte somaţia nr. …/E/2014 privind cheltuielile de executare în sensul că va reduce cheltuielile de executare de la 1351,4 lei la 1151,4 lei.

A fost admisă in parte cererea conexă formulată de B C, B P şi P M A fost anulată in parte încheierea nr. …/E2014 în sensul că reduce cheltuielile de executare de la 2729,4 lei la 1329,4 lei.

Au fost compensate cheltuielile de executare până la concurenţa sumei de 1151,4 lei, va obliga pe contestatorul debitor G V la plata sumei de 178 lei cheltuieli de executare.

Au fost compensate cheltuielile de judecată până la concurenţa sumei de 677lei şi obligă intimaţii B C, B P şi P M la 193 lei.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă s-a pronunţat mai întâi asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, excepţie pe care a admis-o, reţinând că potrivit art. 36 C. procedură civilă, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios astfel cum acesta a fost dedus judecăţii, iar potrivit art. 644 Cod procedură civilă „sunt părţi in procedura de executare silită creditorul şi debitorul”, executorul judecătoresc fiind participant la executarea silită aşa cum prevede art. 643 Cod procedură civilă, astfel că în cadrul contestaţiei la executare executorul judecătoresc nu are calitate procesuală pasivă, neexistând identitate între acesta şi subiectele raportului juridic, părţile raportului juridic fiind creditorul şi debitorul.

Că, potrivit Deciziei ÎCCJ nr. 162/2003, pronunţată de CCR s-a reţinut că „in cadrul executării silite ca şi în cazul contestaţiei la executare, organul de executare nu are interese proprii şi in consecinţă nu are calitate de parte in proces şi nu este necesar să fie citat ca atare, iar problema unei asemenea calităţii a organului de executare s-ar putea pune numai in ipoteza din art. 399 alin. 1 ultima teză din Codul de procedură civilă, atunci când se face contestaţie la executare pentru motivul că organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare in condiţiile legii”.

Astfel instanţa a constatat că executorul judecătoresc poate dobândi calitate procesuală pasivă într-o contestaţie la executare numai atunci când obiectul contestaţiei îl constituie refuzul acestuia de a îndeplini un act de executare, in toate celelalte cazuri executorul neavând calitate procesuală pasivă.

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 2646/28.03.2013 pronunţată în dosarul nr…. modificată în parte prin decizia nr. 266/18.03.2014 s-a respins cererea de revendicare, s-a stabilit linia de hotar conform raportului de expertiză întocmit in apel, s-au respins cererile având ca obiect obligaţia de a face şi obligaţia la plata contravalorii terenului casei reclamantului, pârâţii fiind obligaţi să achite reclamanţilor suma de 526,8 lei cheltuieli de judecată.

Că, prin decizia nr. 469/13.05.2014 a fost admisă cerere de completare dispozitiv şi reclamantul G V a fost obligat la plata sumei de 1084 lei cheltuieli de judecată.

La data de 29.09.2014, creditorii B C, B P şi P M au formulat cerere de executare silită la BEJ N IT formându-se dosarul de executare nr. 153/E/2014.

Prin încheierea nr. 5628/03.10.2014 s-a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu – sentinţa civilă nr.2646/28.03.2013 pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr…. completată prin decizia nr. 469/2014 şi definitivă prin decizia nr.266/2014 pronunţată de Tribunalul Gorj. La data de 14.10.2014 BEJ emite încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare in cuantum de 1351,40 lei care se compun din 1.000 lei onorariu executor, 300 lei onorariu avocat, 29,40 lei cheltuieli de corespondenţă  şi 22 lei taxe judiciare de timbru.

În cadrul acestui dosar de executare se emite somaţia prin care se solicită contestatorului G V să achite suma de 1084 lei cheltuieli de judecată şi 1351,40 lei cheltuieli de executare şi să respecte linia de hotar conform dispozitivului titlului executoriu. Împotriva formelor de executare şi a încheierii executorului judecătoresc contestatorul G V a formulat contestaţie la executare înregistrat sub nr. …. înregistrată la data de 20.10.2014.

La data de 21.10.2014 creditorul G V a formulat cerere de executare silită împotriva debitorilor B C, B P şi P M în baza aceluiaşi titlu executoriu – sentinţa civilă nr. 2646/2013 pronunţată în dosarul nr. …, în baza căreia s-a format dosarul de executare nr. ../E/2014 BEJ T E C.

Prin încheierea din 21.10.2014 dată de executorul judecătoresc s-au stabilit cheltuieli de executare in sumă de 2729,40 lei din care 2200 lei onorariu executor, 500 lei onorariu avocat, 29,40 lei cheltuieli cu corespondenţa şi s-a emis somaţia prin care se solicită debitorilor B C, B P şi P M să achite suma de 2729,40 lei cheltuieli de executare şi să respecte linia de hotar stabilită prin titlul executoriu.

Împotriva formelor de executare şi a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare debitorii B C, B P şi P M au formulat contestaţie la executare in dosarul nr. …, dosar conexat la dosarul nr. … prin încheierea din data de 08.12.2014.

Instanţa a constatat cu privire la cuantumul cheltuielilor de executare, că onorariul executor conform anexei 1 din Ordinul nr. 2550/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorul judecătoresc in cazul grăniţuirii este de 2200 lei maxim.

Că, prin încheierea …/E/2014 s-au stabilit cheltuieli de executare reprezentând onorariu executor de 1.000 lei, onorariu avocat 300 lei. Referitor la onorariu executor judecătoresc, instanţa a constatat că acesta a fost stabilit în cuantum normal, însă onorariu avocat in sumă de 300 lei este prea mare având in vedere activitatea acestuia, respectiv formularea cererii de executare silită şi depunerea acesteia, aşa încât instanţa a redus onorariul de avocat de la 300 lei la 100 lei.

Aşadar instanţa a redus cheltuielile de executare  in dosarul nr. ../E/2014 de la 1351,4 lei la 1151,4 lei stabilite de BEJ T E C în dosarul nr. ../E/2014, constatând că onorariul executor in sumă de 2200 lei nu se justifică, având in vedere activitatea acestuia privind stabilirea liniei de hotar , astfel că a redus onorariul executor la suma de 1200 lei din care 1.000 lei pentru stabilire linie hotar şi 200 lei pentru cheltuieli de judecată, de altfel şi creditorii B C, B P şi P M, pentru punerea in executare a aceluiaşi titlu executoriu.

Referitor la onorariu avocat in sumă de 500 lei, instanţa a constatat că acest este exagerat având in vedere activitatea acestuia de a formula contestaţie la executare, astfel s-a redus onorariul de 500 lei la 100 lei. Astfel instanţa a redus cheltuielile de executare în dosarul nr. …/E/2014 de la 2729,4 la 1329,4 lei.

In ceea ce priveşte somaţia emisă in dosarul nr. …/E/2014, instanţa a constatat că în mod greşit a fost somat debitorul GV să achite suma de 1084 lei cheltuieli de judecată şi că în mod corect executorul judecătoresc trebuia să compenseze conform art. 645 alin. 2 Cod procedură civilă (ceea ce a făcut ulterior prin încheierea din 20.10.2014) suma de 1084 lei cu suma de 526,8 lei, aceasta din urmă fiind datorată debitorilor B C, B P şi P M, aşa încât contestatorul G V trebuia somat să plătească cheltuielile de judecată în sumă de 557,2 lei.

Că, susţinerea contestatorului G V, in sensul că B C, B P şi P M  nu sunt creditori pentru că nu au formulat acţiunea privind grăniţuirea şi că nu puteau pune in executare sentinţa menţionată mai sus, nu se poate reţine pentru că în acţiunea in grăniţuire părţile au calităţi duble, de creditor şi debitor, fiecare având dreptul să pună în executare hotărârile judecătoreşti şi în al doilea rând creditorii B C, B P şi P M aveau de recuperat şi cheltuielile de judecată de la G V.

Instanţa nu a reţinut nici susţinerea contestatorilor B C, B P şi P M  in sensul că intimatul G V nu avea dreptul să formuleze cerere de executare silită pentru că exista o executare silită formulată de aceştia, deci nu a reţinut această susţinere, pentru faptul că şi G V este creditor in dosarul având ca obiect grăniţuire.

Faţă de cele arătate, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ T E C, a admis in parte contestaţia la executare formulată de G V, a anulat in parte somaţia nr. privind cheltuielile de executare în sensul că a redus cheltuielile de executare de la 1351,4 lei la 1151,4 lei, a admis in parte cererea conexă formulată de B C, B P şi P M a anulat in parte încheierea nr. …/E2014 în sensul că a redus cheltuielile de executare de la 2729,4 lei la 1329,4 lei, a compensat cheltuielile de executare până la concurenţa sumei de 1151,4 lei, a obligat contestatorul debitor G V la plata sumei de 178 lei cheltuieli de executare, a compensat cheltuielile de judecată până la concurenţa sumei de 677lei şi a obligat intimaţii B C, B P şi P M la 193 lei.

În temeiul art. 453 Cod procedură civilă, a obligat contestatorul G V la plata sumei de 677 lei cheltuieli de judecată din care, 400 lei onorariu avocat, 200 lei taxă de timbru şi 77 lei cheltuieli de transport, a obligat contestatorii B C, B P şi P M la 870 lei cheltuieli de judecată din care 800 lei onorariu avocat şi 70 lei taxă de timbru. A compensat cheltuielile de judecată până la concurenţa sumei de 677 lei şi a obligat contestatorii B C, B P şi P M la 193 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat au declarat apel apelantul contestator GV şi apelanţii intimaţi B C, B P şi P M, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

 În apelul declarat de apelantul contestator GV, acesta a susţinut că în mod greşit instanţa de fond a admis în parte contestaţia la executare, deoarece  formele de executare  şi toate actele procedurale emise  de Biroul Executorului Judecătoresc T E C au fost întocmite  cu respectarea normelor juridice în vigoare şi că executorul judecătoresc  a pus în executare un titlu executoriu ce provenea de la acţiunea civilă promovată de către contestator, iar faptul că pârâţii  au pus primii în executare titlul executoriu, au indus în eroare executorul judecătoresc, fără să îi precizeze că şi contestatorul G V are de recuperat cheltuieli de judecată.

Că din aceste inadvertenţe redactate de instanţa de fond în conţinutul sentinţei civile, rezultă fără de tăgadă s-a încercat a se acorda un mic ajutor creditorilor din dosarul nr.al Biroului Executorului Judecătoresc N I  T, arătând că, în opinia sa, doar actele emise de BEJ T E C sunt legate şi  întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale, solicitând astfel continuarea executării silite doar de către acesta, considerând că BEJ NI T a dat dovadă de multă superficialitate  şi nelegalitate făcând compensarea conform art. 645 alin.2 Cprciv, după ce a primit  somaţia  să achite suma de 1084 lei în loc de 557,2 lei.

A mai arătat apelantul contestator G V că în dispozitivul sentinţei apelate sunt dispoziţii ce nu pot fi puse în executare, solicitând astfel şi o lămurire a dispozitivului, respectiv câr plăteşte fiecare cheltuieli de executare şi cheltuieli de judecată.

A solicitat admiterea apelului şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată efectuate cu ocazia rejudecării apelului.

În apelul declarat de apelanţii intimaţi B C, B P şi P M, aceştia au arătat că în mod greşit instanţa de fond, judecând ambele contestaţii, a admis contestaţia  la executare formulată de G V şi a redus cheltuielile de executare de la 1351,4 lei la 1151,4 lei în mod nejustificat, astfel că sau pus în executare titlul atât pentru stabilirea liniei de hotar, cât şi pentru recuperarea cheltuielilor de judecată din dosarul nr…., stabilite în apel, în cuantum de 1084 lei.

Că la data de 30.10.2014 BEJ N I T s-a deplasat  la faţa locului, a identificat şi a stabilit potrivit raportului de expertiză întocmit în dosarul nr…, linia de hotar între cele două proprietăți şi în mod corect a dispus prin încheiere compensarea cheltuielilor stabilite la instanţa de fond cu suma ce reprezintă cheltuielile acordate în apel, astfel că a rămas de recuperat de la intimatul G V suma de 557,2 lei.

De asemenea, apelanţii intimaţi B C, B P şi P M, arată că în dosarul nr…/E/2014 sunt excesiv de mari şi a solicitat anularea încheierii de stabilire a cheltuielilor , pe motiv că nu se pot impune a fi achitate de ei, întrucât executarea silită nu mai are obiect, linia de hotar fiind deja stabilită, dar şi pentru că sunt foarte mari.

A mai invocat apelanţii intimaţi B C, B P şi P M că instanţa de fond  în mod greşit  doar a redus aceste cheltuieli de la 2729, 4 lei la 1329,4 lei având în vedere activitatea depusă de BEJ T E, în mod greşit instanţa de fond a redus cheltuielile stabilite  de BEJ T E la 1000 lei pentru stabilirea liniei de hotar şi 200 lei pentru cheltuieli de judecată, întrucât acesta a fost investit doar cu cererea pentru stabilirea liniei de hotar, iar în urma dosarului nr…. aceştia au avut de recuperat cheltuieli de judecată în cuantum de 1084 lei, nu şi intimatul. Ori, în mod eronat, instanţa de fond a reţinut că cererea pentru recuperarea cheltuielilor de judecată a formulat-o intimatul GV, în realitate aceştia au formulat cererea către BEJ N I T.

În concluzie, au solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei atacate şi pe fond, respingerea contestaţiei la executare formulată de către G V şi admiterea în totalitate a contestaţiei lor.

În drept, apelul a fost întemeiat pe  dispoziţiile art.480 alin.2 Cprciv.

La data de 06.04.2015 apelantul contestator G V a formulat întâmpinare la apelul declarat de intimaţi B C, B P şi P M, solicitând respingerea apelului declarat de aceştia ca nefondat şi obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată efectuate cu ocazia judecării prezentei cauze, arătând că motivele invocate de apelanţii intimaţi sunt nefondate. Totodată,  a mai menţionat că nu se poate  reţine că BEJ N I T a pus în executare în mod  corect titlul executoriu şi l-a  somat  să plătească cheltuieli de judecată în cuantum de 1084 lei, întrucât  compensarea acestor  cheltuieli de judecată a fost făcută ulterior  deplasării sale la sediul executorului judecătoresc.

Apreciază că în mod  greşit instanţa de fond a admis în parte  contestaţia la  executarea formulată de apelanţii intimaţi B C, B P şi P M, motiv pentru care a  formulat apel şi a criticat soluţia de admitere a  cererii, deoarece acţiunea în revendicare şi grăniţuire a fost introdusă de contestator în calitate de reclamant, iar pârâţii nu au formulat cerere reconvenţională.

La data de 08.04.2015 apelanţii intimaţii B C, B P şi P M au formulat  întâmpinare faţă de apelul declarat de G V şi au solicitat respingerea acestuia ca nefundat, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea întâmpinării au  reiterat în esenţă aceleaşi aspecte  expuse prin motivele de apel şi au arătat că nu au indus în eroare executorul judecătoresc şi nici instanţa de fond prin formularea contestaţiei la executare, având în vedere obiectul acţiunii, respectiv  grăniţuire, fiind în egală măsură îndreptăţiţi să pună în executare acest titlu  executoriu, cu atât mai mult cu cât au avut cheltuieli de judecată mari de recuperat.

De asemenea, intimaţii apelanţi au depus la dosarul cauzei răspuns la întâmpinarea formulată de apelantul G V la data de 23.04.2015.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate de apelanţi, tribunalul constată următoarele,

Prin cererea înregistrată sub nr…. pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu, contestatorul G V în contradictoriu cu  intimaţii B C, B P şi P M, a formulat contestaţie la executare împotriva formelor de executare întocmite de BEJ N I T, respectiv împotriva încheierii nr.5628/03.10.2014 pronunţata in dosarul nr. …, împotriva somaţiei din data de 14.10.2014 si a încheierii privind stabilirea cheltuielilor de judecata din data de 14.10.2014.

Prin contestaţia la executare ce a format obiectul dosarului nr. … al Judecătoriei Tg-Jiu, contestatorii debitori B C, B P şi P M au atacat  formele de executare şi  încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare întocmite în dosarul de executare nr. .. /E/2014 al BEJ T E C.

 Instanţa de fond a dispus conexarea dosarului nr. .. la dosarul nr.. prin încheierea din data de 08.12.2014 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu.

Prin sentinţa apelată a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ T E C, a fost admisă in parte contestaţia la executare formulată de G V în contradictoriu intimaţii B C, B P şi P M.

A fost anulată in parte somaţia nr. privind cheltuielile de executare în sensul că va reduce cheltuielile de executare de la 1351,4 lei la 1151,4 lei.

A fost admisă in parte contestaţia la executare  formulată de B C, B P şi P M, a fost anulată in parte încheierea nr. ../E2014 în sensul că reduce cheltuielile de executare de la 2729,4 lei la 1329,4 lei.

Au fost compensate cheltuielile de executare până la concurenţa sumei de 1151,4 lei,  şi obligat contestatorul debitor G V la plata sumei de 178 lei cheltuieli de executare.

Au fost compensate cheltuielile de judecată până la concurenţa sumei de 677 lei şi obligă intimaţii B C, B P şi P M la 193 lei.

Tribunalul constată că apelurile declarate nu sunt fondate, că sentinţa instanţei de fond este temeinică şi legală, fiind pronunţată cu respectarea dispoziţiilor legale incidente şi în baza unui probatoriu complet.

Referitor la apelul declarat de G V, tribunalul constată că, criticile formulate, deşi nu sunt structurate în mod concis, privesc modul de soluţionare al contestaţiei formulate de contestatorii debitori B C, B P şi P M, în sensul că debitorii nu erau îndreptățiți să solicite punerea în executare a titlului executoriu, solicitând totodată o lămurire a dispozitivului în ceea ce priveşte plata cheltuielilor de executare şi de judecată de către fiecare parte.

Răspunzând acestor critici, tribunalul reţine că în conformitate cu dispoziţiile art. 663 C.pr.civ, executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă legea nu prevede altfel.

Rezultă din aceste dispoziţii legale că titularul cererii de executare silită este creditorul obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, cererea putând fi  depusă, personal sau prin reprezentant la biroul executorului judecătoresc.

Tribunalul constată că titlul executoriu care a fost pus în executare este reprezentat de  sentinţa civilă pronunţată în cauza având ca obiect revendicare, grăniţuire şi obligaţia de a face, reţinând că sentinţa civilă nr. 2646/2013 din data de 28 martie 2013 în dosarul nr. … de Judecătoria Tg Jiu a fost  schimbată prin decizia nr. 266 din 18 martie 2014 pronunţată de Tribunalul Gorj, prin admiterea apelului pârâţilor B C, B P şi P M. A fost schimbată în parte sentinţa instanţei de fond, în sensul că a fost respins capătul de cerere privind revendicarea şi a fost stabilită linia de hotar conform raportului de expertiză întocmită în cauză.

În teoria şi practica judiciară s-au conturat ideea că, în cazul acţiunii în grăniţuire în care se tinde spre stabilirea liniei de hotar prin semne exterioare vizibile, atunci când nu există un aliniament cert al liniei de hotar, precum şi acţiunea în grăniţuire prin care se tinde spre restabilirea liniei de hotar încălcate de proprietarul vecin, părţile au calitate procesuală dublă, de reclamanţi şi pârâţi (asemenea părţilor din cadrul unui proces de partaj ), ei fiind proprietarii unor terenuri limitrofe şi având acelaşi drept la grăniţuire recunoscut de art.584 Cod Civil, norma de drept substanţial având o asemenea consecinţă în plan procesual.

Deşi în cauză, iniţial acţiunea în grăniţuire a fost dublată de o acţiune în revendicarea suprafeţei de teren ocupate abuziv prin depăşirea aliniamentului corect,  fiind un capăt distinct de cerere, capătul de cerere privind revendicarea a fost respins prin schimbarea sentinţei în parte de către tribunal.

Se conchide astfel că părţile au avut calitate procesuală dublă în cadrul cererii în grăniţuire atât de reclamanţi cât şi pârâţi, în sensul că stabilirea liniei de hotar le profită în egală măsură tuturor, astfel că atât reclamantul cât şi pârâţii pot solicita punerea în executare a sentinţei, aşa cum este şi cazul de faţă.

Constatând că titlul executoriu nu-i conferă apelantului contestator G V calitatea de creditor exclusiv  faţă de intimaţii apelanţi B C, B P şi P M, susţinerile acestuia cu privire la acest aspect sunt apreciate neîntemeiate.

Cu privire la critica adusă sentinţei referitoare la lămurirea dispozitivului, tribunalul reţine că nici aceasta nu este întemeiată, dispoziţiile art. 443 C.pr.civ arătând că părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice, instanţa competentă în acest sens fiind instanţa de fond, respectiv Judecătoria Tg-Jiu.

De asemenea, tribunalul reţine că în conformitate cu disp. art. 445 C.pr.civ, îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor contradictorii prin completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau recursului, ci numai în condiţiile art. 442-444 C.pr.civ.

Cu privire la apelul declarat de intimaţii apelanţi B C, B P şi P M, tribunalul constată că nici acesta nu este fondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

Prima critică adusă de intimaţii apelanţi priveşte greşita reducere a cheltuielilor de executare stabilite de BEJ N T, de la 1351,4 lei la 1151,4 lei, arătând că executorul judecătoresc s-a deplasat la faţa locului, a stabilit linia de hotar dintre proprietăţile părţilor conform raportului de expertiză şi a dispus compensarea cheltuielilor de judecată datorate de părţi prin încheiere.

Tribunalul constată că în mod corect instanţa de fond a redus cheltuielile de executare stabilite de BEJ N T, de la 1351,4 lei la 1151,4 lei prin reducerea onorariului de avocat de la 300 la 100 lei raportat la activitatea depusă de acesta, activitate care s-a concretizat în redactarea şi depunerea cererii de executare silită, aşa cum rezultă din dosarul de executare nr. ../E/2014, aflat în copie la dosarul de fond.

Al doilea motiv de apel invocat este referitor la reducerea cheltuielilor de executare stabilite de BEJ T E de la 2729,40 lei la 1329,4 lei, în realitate impunându-se reducerea acestor cheltuieli la cuantum mult mai redus, având în vedere că executarea silită a privit doar stabilirea liniei de hotar.

Tribunalul apreciază că instanţa de fond a procedat în mod corect prin reducerea cheltuielilor de executarea în cuantumul menţionat mai sus, raportat la activitatea depusă de executorul judecătoresc precum şi la limitele onorariilor minimale şi maximale stabilite în Ordinul nr. 2550 /2006 al Ministrului Justiţiei.

Pentru aceste considerente şi în temeiul art.480 alin.1 C.pr.civ, tribunalul respinge apelurile declarate de părţi, menţinând ca temeinică şi legală sentinţa instanţei de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelurile formulate de apelantul contestator G V, domiciliat în comuna … judeţul Gorj şi de apelanţii intimaţi B C, B P şi P M, toţi cu domiciliul, împotriva sentinţei civile nr.352/22.01.2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr…. ca nefondate.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 11 Iunie 2015, la Tribunalul Gorj.