Esalonare amenda

Sentinţă penală 36 din 23.01.2013


Dosar nr. 12668/288/2012

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

Operator de date cu caracter personal nr.

SENTINŢA PENALĂ  Nr.36

Şedinţa publică din 23 Ianuarie 2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE …..

Grefier …..

DIICOT-Biroul Teritorial Vâlcea reprezentat prin procuror: …..

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe petentul ….. având ca obiect cerere de eşalonare a amenzii penale (art.425 alin.2 C.p.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a lipsit petentul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care;

Reprezentantul parchetului învederează instanţei că nu are alte cereri de formulat în cauză.

Instanţa constată procesul în stare de judecată, fiind deschise dezbaterile.

Reprezentantul DIICOT-Biroul Teritorial Vâlcea arată că, aşa cum s-a menţinat în referatul întocmit de către Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Rm.Vâlcea, petentului i s-a aplicat amendă administrativă şi nu amendă penală. acesta, în calitate de inculpat, a beneficiat de încetarea procesului penal, prin aplicarea legii favorabile, respectiv a dispoziţiilor art.74 ind.1 Cod penal. textul de lege, respectiv art.425 Cod procedură penală prevede că se poate dispune eşalonarea amenzii penale. Dat fiind caracterul diferit al amenzii aplicate petentului, respectiv amendă administrativă în cuantum de 1000 lei, aplicată prin sentinţa penală nr.185 din 14.03.2012 pronunţată de Judecătoria Rm.Vâlcea în dosarul nr.15706/288/2012, solicită respingerea cererii petentului, ca inadmisibilă.

?

INSTANŢA

Deliberând constată următoarele:

La data de 24.10.2012 s-a înregistrat sub numărul 12668/288/2012 cererea formulată de …. prin care a solicitat eşalonarea amenzii administrative în cuantum de 1000 lei aplicată prin sentinţa penală nr., 185/14.03.2012 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr 15706/288/2010.

În motivarea cererii, se arată că prin sentinţa penală nr.185 din 14.03.2012 pronunţată în dosarul nr.15706/28872012 i s-a aplicat amendă administrativă în cuantum de 1000 lei. Întrucât nu realizează venituri, nu lucrează, realizând venituri anuale în cuantum de 300 lei, are probleme de sănătate, are un copil minor în întreţinere, este în imposibilitate de a achita amenda integral, motiv pentru care solicită eşalonarea acesteia.

Petentul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.425 Cod procedură penală.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri:  copie certificat de naştere minor, adeverinţă de venit pe anul 2012.

În cauză s-a întocmit un referat de către Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Rm. Vâlcea, din cuprinsul căruia se reţine faptul că prin sentinţa penală nr./ 185 din data de 14.03.2012 pronunţată de această instanţă în dosarul nr. 15706/288/2010, definitivă la data de 17.07.2012 prin nerecurare, s-au dispus următoarele:

Prin sentinţa penală nr.185 din 14 martie 2012 pronunţată de Judecătoria Rm.Vâlcea în dosarul nr.15706/288/2012 s-a dispus, în baza art.11 pct.2 lit.b) rap.la art.10 lit.i1) Cod procedură penală corob cu art.74 ind.1 alin.2 teza II din Codul penal cu aplicarea art.13 Cod penal, art.91 lit.c) Cod penal, încetarea procesului penal privind pe inculpatul …, pentru infracţiunile continuate de înşelăciune şi fraudă informatică, prevăzute de art.215 alin.(1)-(3) Cod penal cu aplicarea art.41 alin.(2) Cod penal şi art.49 din Legea nr.171/2003 cu aplicarea art.41 alin.(2) Cod penal, fiecare alcătuită din două acte materiale, comise în perioada noiembrie-decembrie 2005, întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege.

Instanţa a aplicat inculpatului sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii de 1000 lei care se înregistrează în cazierul judiciar.

În baza art.192 pct.2 lit.a Cod procedură penală s-a dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 2000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Sentinţa penală a rămas definitivă la data de 17.07.2012, prin nerecurare.

Înregistrarea sancţiunii cu caracter administrativ a amenzii de 1000 lei a fost confirmată cu adresa nr.27411/30.08.2012 emisă de Administraţia Finanţelor Publice … De asemenea, înregistrarea debitului de 2000 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, a fost confirmată cu adresa nr.27410/30.08.2012, emisă de Administraţia Finanţelor Publice …. În registrul de evidenţă şi punere în executare a sentinţelor penale nu există menţiuni cu privire la achitarea amenzii şi a cheltuielilor judiciare către stat.

Potrivit art.441 ind. 1cod procedură penală, punerea in executare a amenzilor administrative se efectuează conform prevederilor art.442 cod procedură penală, care însă nu stipulează posibilitatea eşalonării plăţii acesteia.

Legiuitorul a prevăzut prin dispoziţiile art. 425 cod procedură penală posibilitatea plăţii eşalonate, dar numai când este vorba de punerea in executare a amenzii penale, şi nicidecum a amenzii administrative.

Eşalonarea la plata amenzii administrative se solicită în temeiul OUG nr. 24 din  6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale de către contribuabili în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire. Organul fiscal competent se pronunţă asupra cererii prin emiterea unei decizii de eşalonare la plată sau de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată.

Aşadar, petentul este îndreptăţit să solicite, potrivit dispoziţiilor de mai sus eşalonarea plăţi amenzii administrative, organului fiscal.

Faţă de considerentele expuse, instanţa va respinge cererea formulată de petentul Păun Dumitru Adrian, ca neîntemeiată.

În baza art. 192 cod procedură penală va fi obligat petentul la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de petentul ……ca neîntemeiată.

Obligă petentul la 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru petent.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23.01.2013.

Preşedinte,Grefier,

  R .B. I. M .T.

Red.R.B.

I.T./ex.2

24.01.2013

Domenii speta