Uzucapiune

Hotărâre 6 din 21.06.2011


 Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă, aşa cum a fost precizată ulterior, reclamanta Parohia X a solicitat, în contradictoriu cu Consiliul Local X, să se constate că a dobândit, prin uzucapiune, suprafaţa de 137 m.p., parte din suprafaţa totală de 1417 m.p.

În motivarea acţiunii, a arătat reclamanta că Parohia Sf.Z a cumpărat de la numita AB un teren în suprafaţă de 1280 m.p., prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 11 martie 1955, teren pe care urma să se construiască o biserică.

La data de 4 iunie 1996, a mai arătat reclamanta, Parohia Sf.Z a obţinut autorizaţie de construire a unei biserici pe …………, din ……….., judeţul Teleorman. S-a hotărât de Parohie ca noua biserică să se numească Sf.X, biserica fiind înfiinţată, sub această denumire, în anul 1999, preluând patrimoniul Parohiei Sf Z.

Conform măsurătorilor recente, a mai arătat reclamanta, cu aparatură modernă, Parohia Sf.X deţine o suprafaţă de 1417 m.p., pe care o foloseşte netulburată din anul 1996, de când s-a început construcţia bisericii, având ca vecini: ………………..

În susţinerea acţiunii, a depus, în copii, contract de vânzare-cumpărare încheiat la 11 martie 1955, autorizaţie de construire nr. X din 4 iunie 1996, plan de situaţie privind terenul, adeverinţa nr. X din 7 martie 2011, certificat nr. X din 29.03.2011 emis de OCPI-Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară …, certificat fiscal nr. X din 1 aprilie 2011 eliberat de Primăria ……., certificat de nomenclatură stradală nr. X din 1 aprilie 2011, proces-verbal încheiat la 7 martie 1999.

La data de 22 aprilie 2011, Consiliul Local …….. a formulat întâmpinare (primită la dosar la data de 27 aprilie 2011),  prin care a solicitat respingerea acţiunii.

S-a arătat că, din verificările efectuate, rezultă că, începând cu anul 1962, suprafaţa de 1280 m.p., aparţinând Parohiei Sf.Z a fost expropriată şi trecută în proprietatea GAC ……. (conform adresei nr. X din 8.11.1993 emisă de Circumscripţia Fiscală ………..).

În anul 1995, Parohia Af.Z a primit, prin donaţie, din partea Consiliului Local ………., o suprafaţă de teren în vederea construirii unei biserici, iar, cu ocazia demarării construcţiei bisericii, pentru organizare de şantier (iar ulterior pentru înfiinţarea unui parc) Consiliul Local ………. atribuie Parohiei în folosinţă gratuită suprafaţa de 363,7 m.p.

De asemenea, se mai arată că, în anul 2006, s-a emis titlul de proprietate nr. X/13.12.2006 numitului AC pentru suprafaţa de 729 m.p., teren intravilan, cu vecinii: ………...

Pârâtul Oraşul …………-Prin Primar nu a formulat întâmpinare, însă a comunicat, cu adresa nr. X din 16.05.2011, că nu deţine o măsurătoare exactă a suprafeţei de teren având următoarele vecinătăţi: ………….. şi că, în acest perimetru, pentru suprafaţa de 729 m.p., cu vecinii: N………….., s-a emis titlu de proprietate numitului SC, iar, pentru suprafaţa rămasă, nu a fost emis titlu de proprietate.

La termenul din 26 aprilie 2011, reclamanta şi-a modificat acţiunea, în sensul că a înţeles să cheme în judecată pe pârât Oraşul ……….-prin Primar şi nu Consiliul Local ……...

În cauză, au fost audiaţi martorii PI (fila 45) şi MV (fila 64), propuşi de reclamantă.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:Reclamanta a susţinut că, prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 11 martie 1955, a fost cumpărat un teren în suprafaţă de 1280 m.p.de către Parohia Sf.Z, al cărei patrimoniu l-a preluat ea, reclamanta, în anul 1999, în realitate însă terenul cumpărat având suprafaţa de 1417 m.p., potrivit măsurătorilor cu aparatură modernă, fără ca limitele terenului să fi suferit însă modificări.

Astfel, susţinând că a stăpânit ca proprietar un teren ale cărui limite de hotar nu s-au modificat, teren care în acte figurează ca având 1280 m.p., iar, în fapt, are o suprafaţă de 1417 m.p., reclamanta solicită să se constate că a dobândit prin uzucapiune şi diferenţa de 137 m.p.

Instanţa constată că, prin hotărârea nr. X din 19 ianuarie 1995 a Consiliului Local ………… (fila 35), s-a aprobat donaţia terenului în suprafaţă de 940,80 m.p., situat în ……….., iar suprafaţa de 363,7 m.p., situată tot pe B-dul …….., a fost dată în folosinţă gratuită bisericii, prin hotărârea nr. X din 28.09.2000 (fila 25), aşa cum a fost modificată prin hotărârea nr. X din 29.11.2001 (fila 26).

Însă reclamanta, prin cererea depusă la 17 mai 2011 (fila 32), a precizat expres că suprafaţa de 1417 m.p., pe care susţine că o stăpâneşte în fapt (1280 m.p.în acte, respectiv în contractul încheiat la 11 martie 1955), reprezintă o altă suprafaţă de teren, în care nu se includ cele două suprafeţe de teren anterior menţionate (940,80 m.p.ca donaţie şi 363 m.p.primiţi în folosinţă gratuită).

Instanţa consideră însă că nu se impune să stabilească, faţă şi de susţinerile reclamantei (fila 32), dacă terenul în suprafaţă de 1280 m.p.(1417 m.p. în fapt) se suprapune cu terenurile în suprafaţă de 940,80 m.p.şi 363 m.p.sau cu terenul în suprafaţă de 729 m.p.al cărui proprietar este numitul SC, atât timp cât, şi într-un caz şi în altul, reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiei privind termenul de 30 de ani, prev.de art. 1890 c.civ.

Astfel, în ce priveşte dovada dreptului său de proprietate asupra terenului de 1280 m.p.(suprafaţa din acte), reclamanta s-a întemeiat pe contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 11 martie 1955 şi pe certificatul fiscal nr. X din 1 aprilie 2011 eliberat de Primăria …………..

Însă, terenul ce a făcut obiectul acestui contract a fost expropriat în anul 1962, aşa cum s-a comunicat de Primăria ……….. (fila 18) şi cum rezultă şi din adresa nr. X din 8 noiembrie 1993 (fila 23), în acelaşi sens fiind şi declaraţiile martorilor audiaţi, propuşi chiar de reclamantă, PI (fila 45) şi MV (fila 64), care au cunoştinţă de faptul că terenul pe care, în prezent, se construieşte biserica, a fost în CAP.

Faţă de cele reţinute mai sus, instanţa constată că dreptul de proprietate al autoarei reclamantei (Parohia Sf.Z) asupra terenului în suprafaţă de 1280 m.p. (în fapt, 1417 m.p., după susţinerile sale), drept dobândit prin contractul încheiat la 11 martie 1955, s-a stins în anul 1962, ca urmare a exproprierii.

Din declaraţiile aceloraşi martori, rezultă că s-a început o nouă posesie asupra terenului ce face obiectul acţiunii începând cu o dată ulterioară anului 1990, de către Parohia Sf.Z, posesie continuată de reclamantă după preluarea patrimoniului acesteia, nefiind astfel îndeplinită condiţia prev.de art. 1890 c.civ.privind exercitarea posesiei timp de 30 de ani.

În ce priveşte susţinerea reclamantei în sensul că certificatul fiscal nr. X din 1 aprilie 2011 ar face o dovadă în plus a dreptului său de proprietate asupra terenului de 1280 m.p., aceasta nu poate fi reţinută, având în vedere că certificatul fiscal atestă numai situaţia obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil. De altfel, reclamantei i s-a deschis rol fiscal pentru o suprafaţă de teren de 1280 m.p. ca urmare a cererii formulate la data de 29 martie 2011, dată ulterioară introducerii acestei acţiuni, aşa cum rezultă din adresa nr. X din 15 iunie 2011 a Primăriei ……...

Pe de altă parte, din declaraţiile aceloraşi martori rezultă că terenul nu a fost şi nu este împrejmuit cu  gard pe toate laturile, pentru a se putea stabili cu certitudine că s-ar fi exercitat o posesie asupra întregii suprafeţe de teren pretinse.

Aşa fiind, văzând şi disp.art. 1890 c.civ., art. 645 c.civ., art. 1837 c.civ., instanţa urmează să respingă ca nefondată acţiunea.

În temeiul disp.art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 147/1996, va dispune restituirea către reclamantă a taxei judiciare de timbru în sumă de 900 lei, achitată cu chitanţa  seria XXX la Primăria …….