Comparare de titluri – contract de vânzare cumpărare şi hotărâre judecătorească ulterioară pronunţată în uzucapiune. Distincţie între autoritate de lucru judecat şi opozabilitate.

Sentinţă civilă 76 din 24.02.2015


Dosar nr. 14484/212/2012

TRIBUNALUL CONSTANŢA

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 76/2015

Şedinţa publică din 24 Februarie 2015

 PREŞEDINTE : jud.

JUDECĂTORI :

:

GREFIER :

Pe rol soluţionarea recursului civil având ca obiect - revendicare imobiliară, recurs formulat de recurenţii reclamanţi ...şi ..., ambii cu domiciliul în localitatea ..., împotriva sentinţei civile nr.7275/25.06.2014 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr.14484/212/2012, în contradictoriu cu intimaţii pârâţi ... şi ..., ambii cu domiciliul în ..., ..., toţi cu sediul în localitatea ..., ... şi ..., ambii cu domiciliul în localitatea ... şi ..., cu domiciliul în ....

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă recurentul reclamant ... personal şi asistat de avocat ... în baza împuternicirii avocaţiale nr.0004646/3.11.2014 aflată la fila 8 din dosar, pentru recurenta reclamantă ...se prezintă avocat ... în baza aceleiaşi împuterniciri avocaţiale depuse la dosar, intimaţii pârâţi ... şi ... personal, pentru intimaţii pârâţi ... se prezintă avocat ... în baza împuternicirii avocaţiale pe care o depune la dosar, lipsind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită cu respectarea disp. art.88 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă.

Prezentul recurs este motivat şi insuficient timbrat.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Se constată că la dosar s-a depus prin grefa instanţei întâmpinare formulată de intimaţii ..., care a fost comunicată la data de 04.02.2015.

De asemenea, la dosar s-a depus întâmpinarea formulată de intimaţii pârâţi ....

Apărătorul recurenţilor reclamanţi depune la dosar dovada suplimentării taxei judiciare de timbru cu suma de 65 lei conform chitanţei seria CTXWM nr.5691916PJ/23.02.2015.

Având cuvântul, intimatul pârât ... arată că are apărător ales care urmează a se prezenta în instanţă.

Pentru a se da posibilitatea apărătorului intimatului pârât ... de a se prezenta, instanţa lasă cauza la a doua apelare.

La a doua apelare în şedinţă publică, se prezintă recurentul reclamant ... personal şi asistat de avocat ... în baza împuternicirii avocaţiale nr.0004646/3.11.2014 aflată la fila 8 din dosar, pentru recurenta reclamantă ...se prezintă avocat ... în baza aceleiaşi împuterniciri avocaţiale depuse la dosar, intimaţii pârâţi ... şi ... personal şi asistaţi de avocat ... în baza împuternicirii avocaţiale nr.0025229/24.02.2015 pe care o depune la dosar, pentru intimaţii pârâţi ..., se prezintă avocat ... în baza împuternicirii avocaţiale din 18.02.2015, lipsind celelalte părţi.

Întrebate, părţile arată că nu mai au alte cereri de formulat sau probe de propus.

Instanţa, luând act de declaraţiile părţilor în sensul că nu mai sunt cereri prealabile de formulat, în temeiul disp. art.150 Cod Pr. Civilă constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Având cuvântul, apărătorul recurenţilor reclamanţi solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea sentinţei civile recurate în conformitate cu disp. art.312 pct.2 Cod Pr.Civilă, fără cheltuieli de judecată.

Se arată că iniţial s-a solicitat posesia suprafeţei de teren de 160 mp, care a fost revendicată ca fiind a reclamanţilor urmare a unei sentinţe civile şi a deciziei rămase definitivă, aparţinând încă din anul 1948 tatălui lui ..., respectiv ..., este vorba de lotul ... în suprafaţă de 1500 mp.

Se mai arată că, urmare a ocupării unei bucăţi din teren, s-a solicitat şi desfiinţarea efectivă a lucrărilor autonome, respectiv un imobil, care s-a dovedit fi în partea pârâţilor .... Ca urmare a întâmpinării depuse de pârâţi, s-a constatat că este necesară lărgirea cadrului procesual, chemând în calitate de pârâţi pe ..., ... şi ..., necunoscând ce suprafaţă de teren ocupă fiecare dintre aceştia, care făcea parte din lotul nr.... în suprafaţă de 1500 mp.

Familia ..., încă din anul 2005, cu actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1885/25.04.2005 au devenit proprietari pe terenul vândut de .... Aceştia au formulat plângere penală împotriva reclamantului ... pentru infracţiunea prev. de art.220 al.1,2 Cod Penal, respectiv tulburare de posesie. Urmare însă a efectuării unei expertize topografice, aceasta a demonstrat foarte clar că lotul nr...., în suprafaţă de 1500 mp, aparţine reclamanţilor şi a fost al lui ..., astfel cum arată şi adeverinţa emisă încă din anul 2005. În această situaţie, familia ... ştia că ocupase abuziv o parte din terenul reclamanţilor. În anul 2008 familia ... a obţinut autorizaţie de construire pentru extindere şi mansardare. Lucrările de mansardare şi extindere, deşi autorizaţia de construire era din anul 2008, au început intens abia în anul 2010, când reclamanţii aveau hotărâri definitive şi irevocabile privind suprafaţa de 1500 mp, lotul .... La acel moment reclamanţii au sesizat cu adresa nr.8130/03.08.2010 Primăria Oraşului Techirghiol pentru oprirea lucrărilor, astfel că aceasta revine la autorizaţia de construire propunând constatarea nulităţii acesteia, lucru efectuat de către Şeful Serviciului Urbanism- ..., tocmai datorită faptului că acei 1500 mp care făceau parte din lotul ... fuseseră ai lui ..., era ocupat şi plătit la taxe şi impozite în continuare de către ...şi ....

Potrivit raportului de expertiză topografică efectuat, s-a observat că într-adevăr fiecare din cei chemaţi în judecată, cu excepţia numitei ..., care nu a fost introdusă în proces la vremea respectivă, ocupau o bucată de teren din cei 134 mp. Se solicită a se observa că sunt 134 mp la acest moment, pentru că pentru 30 mp familia ... a obţinut o sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă. În această situaţie, deşi se recunoaşte prin expertiza topografică că, într-adevăr terenul care face parte din lotul ... se află într-o anumită proporţie la fiecare dintre cei chemaţi în judecată, cu toate acestea instanţa de fond nu a dat acest teren.

Faţă de cele menţionate, se apreciază că sentinţa instanţei de fond este nelegală şi netemeinică. Era normal să fie restituită suprafaţa de 134 mp pe care reclamanţii i-au moştenit şi în continuare s-au plătit impozite şi taxe şi să  se fi considerat reaua credinţă a familiei ..., fiind una dintre cele trei care ocupă cea mai mare suprafaţă de teren, respectiv 80 mp, iar pe 40 mp din aceştia au construit o locuinţă.

Având cuvântul, reprezentantul intimaţilor pârâţi ... solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca legală şi temeinică, fără cheltuieli de judecată.

Solicită a se constata că ne aflăm în prezenţa unei acţiuni în revendicare pentru primul capăt de cerere şi pentru capătul doi de cerere acţiune în desfiinţarea unor construcţii, care se spune că au fost edificate pe terenul care face obiectul revendicării.

Se mai arată că recurenţii invocă drept titlu de proprietate aşa zisa plată a unor impozite şi taxe ca urmare a moştenirii de pe urma unui numit .... Solicită a se observa că titlul de proprietate despre care au făcut referire în dosar este vorba despre o sentinţă civilă pronunţată în anul 2009 de către Judecătoria … în contradictoriu cu Oraşul …, în sensul că s-a constatat că recurenţii de azi ar fi dobândit prin uzucapiune o suprafaţă de teren de 1500 mp. Se solicită a se observa că la momentul în care s-a pronunţată această soluţie, recurenţii au ascuns instanţei faptul că familia ... cumpărase din anul 2005 din această suprafaţă, teren + construcţie. Deci intimaţii ... din anul 2005 se aflau în posesia acestor construcţii şi a acestui teren. Cu toate acestea, recurenţii ascunzând aceste aspecte, au obţinut o sentinţă în contradictoriu cu Oraşul …, sentinţă care nu este opozabilă intimaţilor ....

Se mai arată că între părţi a mai existat un litigiu in care s-au revendicat 30 mp, este vorba despre un teren care este ocupat integral de construcţie şi mai rămâne o fâşie de câţiva zeci de mp la marginea terenului. Acea fâşie de teren a fost ocupată abuziv de către reclamanţii ..., intimaţii ... având titlu de proprietate şi prin această sentinţă s-a revendicat această suprafaţă de teren. Şi în acel litigiu reclamanţii au invocat sentinţa pronunţată de către judecătorie în uzucapiune, dar nu în contradictoriu cu intimaţii ..., iar instanţa în mod irevocabil a stabilit dreptul intimaţilor ... pe acest teren. Nici în acest litigiu situaţia nu este schimbată cu absolut nimic.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind demolarea construcţiilor, solicită a se observa că nu există niciun temei în ceea ce priveşte demolarea acestor construcţii, în cel mai rău caz s-ar pune problema aplicării disp. art.494 din vechiul Cod Civil, raportat la ridicarea unor construcţii pe terenul altei persoane. Ori, în speţă nu s-a făcut dovada relei credinţe a constructorului, în condiţiile în care ... nu este cel care a ridicat aceste construcţii, ci el a cumpărat teren + construcţii de la Radu Stan. În cauză nu s-a făcut nicio probă în ceea ce priveşte reaua credinţă a lui ..., încât să se dispună demolarea construcţiilor.

Având cuvântul, apărătorul intimaţilor pârâţi ..., solicită respingerea recursului ca nefondat pentru următoarele considerente:

În mod corect instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor ... şi a respins cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu aceşti pârâţi ca fiind îndreptată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Instanţa a reţinut în mod corect că imobilul în litigiu nu se află în posesia pârâţilor ....

Având cuvântul în replică, apărătorul recurenţilor arată că s-a spus că intimaţii ... au fost de bună credinţă. Solicită a se avea în vedere că la dosar există dovezile că Primăria Techirghiol a făcut intervenţii pentru a-i opri să construiască atunci când au văzut sentinţele recurenţilor din 2009 şi 2010 şi totuşi ... au continuat şi au acţionat pe recurenţi pentru tulburare de posesie.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului civil de faţă:

Prin sentinţa civilă nr.7275/25.06.2014, Judecătoria … a respins ca nefondată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii ...şi ..., în contradictoriu cu pârâţii ..., ..., ..., ... şi ..., a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii ...şi ... în contradictoriu cu pârâţii ..., ca efect al admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor ... şi ... şi a respins excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la suprafaţa de teren de 30 mp situată în loc. ....

S-a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei … la data de 08.06.2012 sub nr. de dosar 14484/212/2012, reclamanţii ... şi ...au chemat în judecată pe pârâţii ..., ..., Primăria … prin primar şi Consiliul local al oraşului …, solicitând instanţei obligarea acestora să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul teren situat în oraşul ..., în suprafaţă de 160 mp, precum şi obligarea pârâţilor ... şi ... să desfiinţeze lucrarea autonomă cu caracter durabil, efectuată cu rea-credinţă pe imobilul teren arătat mai sus, pe cheltuiala acestora.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că prin sentinţa civilă nr. 7281/21.04.2009 pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr. 10281/212/2008, irevocabilă prin decizia civilă nr.186/12.03.2010 pronunţată de Tribunalul …, în care au avut calitatea de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii … şi Consiliul …, având ca obiect uzucapiune, aceştia au devenit proprietari asupra imobilului teren în suprafaţă de 1500 mp, situat în ..., cu următoarele vecinătăţi: la Vest - str. …, la Sud – ..., la Est – ..., la Nord – ....

Reclamanţii au mai arătat că, iniţial, terenul-imobil s-a învecinat cu C.A.P.-ul din …, care s-a transformat în ..., iar, urmare desfiinţării acestei societăţi, s-a încheiat un contract de partaj voluntar privind suprafaţa de 1.821,90 mp, autentificat sub nr.2866/17.10.2003, prin care s-a transferat mai multor persoane dreptul de proprietate asupra unor suprafeţe din acest imobil teren, printre care şi numitului ..., proprietatea acestuia învecinându-se la Vest cu proprietatea reclamanţilor.

Au mai menţionat reclamanţii că au intrat în conflict cu numitul ..., deoarece înglobase în proprietatea sa şi suprafaţa de 160 mp din lotul ..., în suprafaţă de 1.500 mp. ... a vândut proprietatea sa pârâţilor ... şi ..., care au început lucări de construire pe această suprafaţă de teren, motiv pentru care reclamanţii au sesizat Primăria Oraşului …, solicitând oprirea lucrărilor.

Reclamanţii au susţinut că pârâţii ... şi ...au efectuat lucrări de construire pe suprafaţa de 160 mp după ce reclamanţii dobândiseră dreptul de proprietate asupra acestui teren prin hotărâre judecătorească, adică cu rea-credinţă.

În drept, reclamanţii au invocat prevederile art.563 alin.1, 2, 3, 4 C.civ., art.578 alin.2 C.civ. şi art.582 alin.1 şi 2 C.civ.

În probaţiune, au solicitat încuviinţarea probei cu expertiza topografică, interogatoriul pârâţilor şi a probei cu înscrisuri.

Pârâţii ... şi ... au formulat întâmpinare, prin care au invocat excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la suprafaţa de 30 mp de teren, obiect al Sentinţei civile nr.17399/21.12.2007 pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr.2507/212/2007, prin care s-a dispus obligarea reclamanţilor din prezenta cauză să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 30 mp ce făcea parte din lotul ...; excepţia lipsei calităţii procesuale pasive raportat la faptul că deţin numai loturile 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, restul din suprafaţa de 160 mp revendicată de către reclamanţi aparţinând altor proprietari.

Pe fond, pârâţii au solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată. În motivare, pârâţii au arătat că, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1885/25.04.2005 la BNP ..., au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului alcătuit din teren şi construcţii, situat în ..., loturile 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Pârâţii au mai arătat că prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei … sub nr.484/2006, au solicitat grăniţuirea proprietăţii lor de cea a reclamanţilor din prezenta cauză, ocazie cu care au constatat faptul că reclamanţii nu deţineau titlu de proprietate asupra suprafeţei de teren pe care o ocupau. Au mai precizat pârâţii că, având în vedere că reclamanţii le ocupau suprafaţa de 30 mp din imobilul cumpărat, au formulat o acţiune în revendicare în contradictoriu cu numiţii ... şi ..., înregistrată pe rolul Judecătoriei … sub nr.2507/212/2007, acţiune ce a fost soluţionată prin pronunţarea sentinţei civile nr.17399/21/12/2007, prin care s-a dispus obligarea numiţilor ... şi ...să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de teren de 30 mp ce făcea parte din lotul ....

Totodată, pârâţii au precizat că reclamanţii nu şi-au exercitat corect şi legal acţiunea în constatarea uzucapiunii pentru suprafaţa de 160 mp din lotul ..., suprafaţă ce nu se putea dobândi prin uzucapiune pentru că nu a fost niciodată în posesia lor. Au mai arătat pârâţii că hotărârea prin care reclamanţii au dobândit prin efectul prescripţiei achizitive suprafaţa de 160 mp nu le este opozabilă.

În probaţiune, pârâţii au solicitat încuviinţarea probei cu interogatoriul reclamanţilor şi proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată din 27.09.2012, reclamanţii au modificat cadrul procesual pasiv, în sensul că au solicitat introducerea în cauză, în calitate de pârât, a …. În aceeaşi şedinţă de judecată, pârâţii ... şi ... au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor ....

Prin cererea formulată la data de 08.11.2012, reclamanţii au solicitat introducerea în cauză în calitate de pârâţi şi a numiţilor ..., ... şi ....

Prin încheierea din 13.12.2012, instanţa a dispus unirea cu fondul cauzei a excepţiei autorităţii de lucru judecat cu privire la suprafaţa de 30 mp de teren şi a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Primăria …, Consiliul Local al Oraşului …, Oraşul … prin Primar, ... şi ....

Sub aspectul probatoriului, în cauză a fost încuviinţată proba cu înscrisuri, proba cu expertiză tehnică imobiliară şi proba cu expertiză tehnică topografică.

La solicitarea instanţei, a fost ataşat dosarul civil nr.2507/212/2007.

Faţă de dispoziţiile art.137 alin.1 C.proc.civ., instanţa a analizat cu prioritate excepţiile invocate.

1). Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor ..., instanţa de fond a reţinut că reclamanţii ...şi ... au învestit instanţa cu o cerere având ca obiect acţiune în revendicare, solicitând obligarea pârâţilor să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul teren în suprafaţă de 160 mp ce face parte din lotul ..., situat în Oraşul ....

Acţiunea în revendicare poate fi exercitată împotriva posesorului, a celui care deţine bunul revendicat.

Din susţinerile reclamanţilor şi probele administrate în cauză, rezultă că imobilul teren în suprafaţă de 160 mp nu se află în posesia pârâţilor ..., astfel că instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate.

2). Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor ... şi ..., instanţa a reţinut că aceştia deţin din imobilul teren revendicat de către reclamanţi, loturile 4 şi 5, cu o suprafaţă de 80 mp. Având în vedere că pârâţii exercită posesia asupra unei părţi din acest imobil teren, raportat la obiectul cauzei, a fost respinsă excepţia invocată ca neîntemeiată.

3). Cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la suprafaţa de 30 mp situată în localitatea ..., s-a reţinut că prin contractual de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1885/25.04.2005 la BNP ..., pârâţii ... şi ... au dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor loturi: LOTUL 2 compus din construcţie de locuit şi teren în suprafaţă de 60,10 mp, ce se învecinează la Nord – str. …, la Sud – alee de acces, la Est – lot 3 şi la Vest – lot 1; LOTUL 3 compus din construcţie de locuit şi teren în suprafaţă de 64,30 mp, ce se învecinează la Nord – str.., la Sud – alee de acces, la Est – lot 4 şi la Vest – lot 2; LOTUL 4 compus din construcţie de locuit şi teren în suprafaţă de 65,40 mp, ce se învecinează la Nord – str…, la Sud – alee de acces şi lot 5, la Est – lot 5 şi la Vest – lot 3; LOTUL 5 compus din construcţie de locuit şi teren în suprafaţă de 75,40 mp ce se învecinează la Nord – str. ..., la Sud – alee de acces şi lot 6, la Est – vecin ...  şi la Vest – lot 4; LOTUL 10 compus din teren în suprafaţă de 91,00 mp  ce se învecinează la Nord – str. ..., la Sud – alee de acces, la Est – lot 1 şi la Vest – alee acces; LOTUL 11 compus din teren în suprafaţă de 99,20 mp ce se învecinează la Nord – alee acces, la Sud şi la Vest – alee acces şi la Est – lot 12; LOTUL 12 compus din teren în suprafaţă de 96,40 mp ce se învecinează la Nord – alee acces, la Sud – alee acces, la Est – lot 13 şi la Vest – lot 11; LOTUL 13 compus din teren în suprafaţă de 97,70 mp ce se învecinează la Nord – alee acces, la Sud – alee acces, la Est – loturile 14, 15 şi 16 şi la Vest – lot 12, precum şi cota indiviză de ½ din LOTUL 14 compus din teren în suprafaţă de 99,60 mp ce se învecinează la Nord – alee acces, la Sud – lot 15, la Est – alee acces şi la Vest – lot 13.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei … la data de 21.02.2007 sub nr.2507/212/2007, numiţii ... şi ..., în calitate de reclamanţi, au chemat în judecată pârâţii ... şi ..., solicitând instanţei obligarea acestora să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul teren în suprafaţă de 30 mp, situat în localitatea .... Prin sentinţa civilă nr.17399/21.12.2007, instanţa a admis cererea şi a obligat pârâţii ... şi ...să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 30 mp situată în ..., astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză tehnică judiciară topografică efectuat în cauză. Împotriva acestei hotărâri, pârâţii au formulat recurs, care a fost anulat ca netimbrat prin decizia civilă nr.635/17.06.2008 pronunţată de Tribunalul ... Aşadar, hotărârea pronunţată a intrat în puterea de lucru judecat.

Pentru a stabili, însă, dacă a intervenit autoritatea de lucru judecat (ca parte a lucrului judecat) în ceea pe priveşte suprafaţa de 30 mp, instanţa a analizat dacă sunt întrunite cele trei elemente pe care le presupune existenţa autorităţii de lucru judecat, anume părţi, obiect şi cauză, ce trebuie să fie aceleaşi în ambele cereri.

Astfel, instanţa a reţinut că primul litigiu ce a format obiectul dosarului nr.2507/212/2007 s-a purtat între numiţii ... şi ..., în calitate de reclamanţi şi numiţii ... şi ..., în calitate de pârâţi, iar în prezenta cauză acţiunea a fost formulată de numiţii ... şi ..., în calitate de reclamanţi, în contradictori cu mai mulţi pârâţi, printre care şi numiţii ... şi .... Astfel, s-a constatat că există identitate de părţi, primul element al autorităţii de lucru judecat fiind îndeplinit.

De asemenea, ambele litigii au ca obiect revendicarea imobiliară: în primul litigiu numiţii ... şi ... au solicitat instanţei obligarea pârâţilor ... şi ...să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul teren în suprafaţă de 30 mp, iar în prezenta cauză reclamanţii ... şi ...solicită obligarea pârâţilor, printre care şi ... şi ..., să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 160 mp, în care este inclusă şi suprafaţa de 30 mp arătată.

În ceea ce priveşte însă elemental “cauză”, adică fundamentul juridic dedus judecăţii, instanţa a constatat că acest element nu este acelaşi în ambele litigii.

Astfel, în cadrul dosarului civil nr.2507/212/2007, acţiunea reclamanţilor ... şi ... s-a fundamentat pe contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1885/25.04.2005 la BNP ..., pe când, în cadrul prezentei cauze, numiţii ... şi ...îşi fundamentează acţiunea pe prescripţia achizitivă.

Având în vedere aceste considerente, prima instanţă a respins excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la suprafaţa de teren de 30 mp situată în loc. ..., ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei, în considerentele sentinţei s-au reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.7281/21.04.2009 pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr.10281/212/2008, irevocabilă prin decizia civilă nr.186/12.03.2010 pronunţată de Tribunalul …a, în care au avut calitatea de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii ... şi Consiliul ..., având ca obiect uzucapiune, reclamanţii ... şi ...au devenit proprietari asupra imobilului teren în suprafaţă de 1500 mp situat în ..., cu următoarele vecinătăţi: la Vest - str. ..., la Sud – ..., la Est – ... , la Nord – ....

Din concluziile raportului de expertiză topografică întocmit în cauză şi a planului de situaţie de la fila 13 (vol. II), instanţa a reţinut că terenul dobândit în proprietate de reclamanţi prin efectul uzucapiunii, identificat prin conturul de culoare albastră, include suprafaţa de teren de 134 mp (nu 160 mp, astfel cum s-a arătat în cererea de chemare în judecată) situată în oraş …, str. ..., aflată în posesia pârâţilor ..., ..., ... şi a numitei ..., suprafaţă marcată în planul de situaţie prin haşurare cu culoare roşie. Pe această suprafaţă de teren se află şi imobilul construcţie P+M ce ocupă 98 mp.

Potrivit răspunsului la obiecţiunile la raportul de expertiză tehnică judiciară topografică şi planului de situaţie de la fila 99 (vol. II), din suprafaţa de 134 mp, pârâţii ... şi ... deţin 80 mp (lot 4+5), din care 37 mp teren liber şi 43 mp construcţie şi teren aferent, pârâta ... deţine 41 mp (lot 6), din care 7 mp teren liber (aflat în folosinţa reclamanţilor) şi 34 mp construcţie şi teren aferent, iar numita ... deţine 26 mp (lot 6), din care 6 mp (aflaţi în folosinţa reclamanţilor) şi 20 mp construcţie şi teren aferent.

În cauza de faţă, suprafaţa de 80 mp indicată în planul de situaţie prin haşurare cu culoare verde a fost dobândită de către pârâţii ... şi ... prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat la BNP ... sub nr.1885/25.04.2005, iar suprafaţa de 41 mp indicată în planul de situaţie prin haşurare cu culoare roz a fost dobândită de către pârâta ... prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat la BNP ... sub nr.1460/04.04.2005.

Reclamanţii exhibă un mod originar de dobândire a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 1500 mp (uzucapiune), ce incude şi suprafaţa revendicată, pe când pârâţii exhibă un mod derivat, adică un act translativ de proprietate.

Din întreg probatoriul administrat în cauză, reiese că pârâţii au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului revendicat în cursul lunii aprilie 2005, iar reclamanţii au formulat cererea având ca obiect uzucapiune la data de 20.05.2008, doar în contradictoriu cu pârâţii ... şi Consiliul ..., deşi calitate procesuală pasivă în acţiunea în constatarea dobândirii dreptului real prin efectul uzucapiunii are proprietarul cu titlu al imobilului, pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a-şi apăra dreptul.

Deşi hotărârea pronunţată în uzucapiune este opozabilă erga omnes, hotărârea se va opune faţă de terţii care nu au participat în procesul finalizat prin adoptarea ei cu valoarea unui fapt juridic şi cu valoarea unei prezumţii legale relative, ce poate fi răsturnată de terţi în cadrul unui proces ulterior.

Astfel, din probatoriul administrat în prezenta cauză, instanţa de fond a reţinut că pârâţii au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului revendicat în prezenta cauză prin contracte de vânzare-cumpărare. Obiectul acestor acte translative de proprietate este reprezentat de teren şi construcţii ce provin din dezmembrarea imobilului situat în …(fostul ...), compus în totalitate din teren în suprafaţă de 1821,80 mp şi construcţie cu suprafaţă construită de 503,60 mp, întregul imobil având nr. Cadastral …, înscris în Cartea Funciară a localităţii …. Reclamanţii ... şi ..., în cadrul dosarului  nr.2507/212/2007 având ca obiect acţiune în revendicare, unde au avut calitate de pârâţi, nu au opus reclamanţilor ... şi ... apărări privind temeiul în baza căruia stăpâneau suprafaţa de 30 mp revendicată.

Totodată, s-a reţinut faptul că imobilul situat în …, proprietatea reclamnţilor ... şi ..., nu figurează cu carte funciară deschisă (fila 80-vol. II). 

Având în vedere considerentele ce preced, instanţa a respins primul capăt al cererii de chemare în judecată formulată de reclamanţii ...şi ... în contradictoriu cu pârâţii ..., ..., ..., ... şi ..., ca neîntemeiat. Ca o consecinţă a modului de soluţionare a primului capăt de cerere, instanţa a respins ca neîntemeiat şi al doilea capăt al cererii de chemare în judecată.

Împotriva acestei hotărâri, reclamanţii au declarat în termen legal recurs.

În motivarea cererii de recurs, au reluat susţinerile din cererea de chemare în judecată. Au arătat că familia ... a devenit proprietară din anul 2005 pe terenul vândut de ..., iar acesta din urmă a formulat plângere penală împotriva reclamantului ... pentru tulburare de posesie. Ca urmare a efectuării expertizei topografice în dosarul penal nr.1415/2004, Judecătoria Constanţa a dispus achitarea acestuia, prin expertiză arătându-se că reclamantul este proprietarul lotului ... în suprafaţă de 1.500 mp prin efectul uzucapiunii.

Deci, la data când pârâţii ... au obţinut autorizaţia de construire nr.124/4.12.2008, respectiv extindere şi mansardare, se cunoştea faptul că reclamanţii sunt proprietarii lotului ... de 1.500 mp şi, mai mult decât atât, că aceştia ocupau 160 mp teren din acel lot. Lucrările de mansardare şi de extindere au început intens abia din anul 2010, când reclamanţii aveau déjà hotărâri definitive şi irevocabile privind suprafaţa de 1.500 mp din lotul .... Tocmai de aceea au sesizat Primăria oraşului Techirghiol în repetate rânduri, cu adresele nr.4244/29.04.2010 şi nr.8130/3.08.2010, care a revenit asupra autorizaţiei de construire nr.124/4.12.2008, propunând constatarea nulităţii acesteia.

Conform raportului de expertiză topografică şi a răspunsului la obiecţiuni, în folosinţa pârâţilor ... se află suprafaţa de 80 mp, din care teren liber 37 mp şi construcţie şi teren aferent 43 mp. În folosinţa pârâtei ... se află construcţie şi teren în suprafaţă de 34 mp, iar în folosinţa pârâtei ..., care a vândut numitei ..., se afla construcţie şi teren în suprafaţă de 20 mp.

Au arătat recurenţii că nu are relevanţă faptul că imobilul lor situat în…, nu are carte funciară deschisă, atât timp cât lotul ... a aparţinut încă din anul 1948 tatălui recurentei ..., conform istoricului anexat la dosar, plătindu-se pentru acesta taxe şi impozite până în prezent.

De asemenea, s-a arătat că la raportul de expertiză niciuna dintre părţi nu a formulat obiecţiuni şi, cu toate acestea, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată.

În drept, s-au invocat disp. art.304 pct.9 şi art.312 alin.2 C.pr.civ.

Intimaţii ... şi … şi ... au solicitat prin întâmpinare respingerea recursului ca nefondat. Au susţinut că sentinţa civilă nr.17399/21.12.2007 are autoritate de lucru judecat cu privire la suprafaţa de 30 mp teren. Acţiunea în constatare a dreptului dobândit prin uzucapiune a fost admisă, deşi în dosar Primăria şi Consiliul local au precizat în recurs că suprafaţa de 160 mp nu se afla în posesia familiei ..., ci în poesia lui ..., acesta fiind una dintre persoanele de la care pârâţii au cumpărat imobilul. La data procesului de uzucapiune, atât reclamanţii …, cât şi Primăria, nu au indicat în mod real adevăraţii proprietari, respective .... În concluziile expertizei topografice efectuate în dosarul penal nr.1415/2004, se confirmă că ... foloseşte în mod real suprafaţa de 1.396 mp aferentă lotului ..., diferenţa de 107 mp este ocupată de construcţia proprietatea ..., astfel încât, respectând actele de întabulare, ... ar trebui să ocupe numai suprafaţa de 1.341 mp, diferenţa de 160 mp aferentă lotului ... fiind întabulată ca fiind proprietatea lui ....

Chiar dacă terenul revendicat ar fi proprietatea reclamanţilor, nu se poate dispune demolarea construcţiilor având în vedere că nu s-a făcut nicio probă privind reaua-credinţă a intimaţilor, astfel încât sunt aplicabile prevederile art.494 C.civ. 1864.

De asemenea, şi intimaţii …, … şi … au solicitat prin întâmpinare respingerea recursului ca nefondat, arătând că în mod corect s-a reţinut lipsa calităţii procesuale pasive în ceea ce îi priveşte.

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, tribunalul reţine următoarele:

În ceea ce priveşte opozabilitatea faţă de pârâţii persoane fizice a sentinţei civile nr.7281/21.04.2009 pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr.10281/212/2008, astfel cum a fost modificată prin decizia Tribunalului Constanţa nr.186/12.03.2010, tribunalul reţine că opozabilitatea este un concept fundamental diferit de autoritatea de lucru judecat, orice analogie în această privinţă fiind exclusă. Hotărârea judecătorească emană de la o autoritate publică înzestrată cu imperium şi care are prerogativa de a soluţiona în mod definitiv un litigiu dintre părţi. Hotărârea are autoritate de lucru judecat numai faţă de părţi, dar ea este o realitate juridică şi faţă de terţi, ceea ce înseamnă că ea este opozabilă terţului, dar numai atât timp cât acesta nu face, în condiţiile legii, dovada contrară. Aşadar, constatările instanţei cu privire la existenţa sau inexistenţa unui raport juridic sunt opozabile doar atâta timp cât terţul nu invocă o probă contrară.

În speţă, pârâţii ..., ... şi ... sunt terţi faţă de hotărârea menţionată mai sus, prin care s-a constatat în favoarea reclamanţilor ... constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra suprafeţei de 1.500 mp teren situat în…, astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză imobiliară .... Prin urmare, în litigiul de faţă ei pot face dovada contrară, în sensul că reclamanţii ... nu au posedat întreaga suprafaţă de 1.500 mp teren, respectiv că nu au posedat suprafaţa de 160 mp teren revendicată în cauza de faţă.

Această dovadă a fost pe deplin făcută în cauză. Astfel, cu mult anterior, a existat pe rol dosarul penal nr.1415/2004, în care ... a avut calitatea de inculpat pentru tulburare de posesie, iar numitul ... calitatea de parte vătămată. Inculpatul a fost achitat reţinându-se că, deşi martorii au afirmat că gardul ce delimita cele două proprietăţi a fost distrus, nu a fost identificat în mod cert autorul distrugerii, iar prin adeverinţa nr.8154/31.08.2004 eliberată de Primăria oraşului Techirghiol se certifică plata impozitului de către ... şi pentru suprafaţa de 160 mp teren. Ceea ce este relevant însă pentru existenţa posesiei ca stare de fapt, este faptul că în dosarul penal, expertiza topografică ... a evidenţiat că din suprafaţa de 1501 mp aferentă lotului ..., ... foloseşte doar suprafaţa de 1.394 mp, diferenţa de 160 mp (identificată în conturul GCDEG), reprezentând construcţie cu destinaţie de dormitor şi teren liber, fiind întabulată în favoarea lui ... (filele 23-26 dosar fond).

Mai mult decât atât, chiar şi în raportul de expertiză ... şi suplimentul la raport întocmit în dosarul de uzucapiune nr.10281/212/2008, partea de sud a terenului deţinut de ... se suprapune cu o construcţie denumită “construcţii fost CAP”, la acel moment având destinaţia de magazie şi fiind folosită de .... Nefiind părţi în acel dosar nici ... şi nici pârâţii din prezenta cauză, aceştia nu au putut să se apere şi să dovedească instanţei adevărata situaţie de fapt.

De altfel, în decizia civilă nr.186/12.03.2010 se reţine faptul că în motivele de recurs Consiliul local şi ... au invocat faptul că posesia exercitată de reclamanţi nu îndeplineşte condiţiile legii pentru întreaga suprafaţă pretinsă, cât timp terenul în suprafaţă de 160 mp aparţine unei alte persoane, vecină cu reclamanţii ....

În aceeaşi ordine de idei, se reţine că autorităţile locale eliberaseră în favoarea numiţilor ... autorizaţia de construire nr.124/4.12.2008 având ca obiect extindere şi mansardare locuinţă, aşadar în timpul procesului de uzucapiune, situaţie reţinută şi în sentinţa Tribunalului Constanţa nr.467/15.03.2011 – secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, prin care a fost respinsă ca nefondată acţiunea în anularea autorizaţiei de construire.

Trebuie menţionat faptul că prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1885/25.04.2005, ... împreună cu ceilalţi coproprietari au vândut către ... şi ... o suprafaţă de teren şi construcţie C9 - dormitor, întregul imobil având nr. cadastral 47/2, anterior fiind întocmit între vânzători actul de partaj voluntar şi dezmembrare autentificat sub nr.1872/25.04.2005.

Expertiza topografică  ... şi răspunsul la obiecţiuni, formulate în faţa instanţei de fond, au relevat faptul că din cei 1.500 mp ce au făcut obiectul procesului de uzucapiune, reclamanţii ... deţin 1.353 mp, pârâţii ... 80 mp, pârâta ... 41 mp şi numita ... (actual proprietar ...) 26 mp. În expertiză s-a reţinut că şi ... şi ... au dobândit în proprietate imobile, din care fac parte suprafeţele menţionate mai sus, prin contracte de vânzare cumpărare autentificate sub nr.1460/4.04.2005 (rectificat prin încheierea nr.6014/25.04.2005), respectiv nr.1877/25.04.2005. În mod similar, pârâţii ... se legitimează cu contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1459/4.04.2005, rectificat prin încheierea nr.6013/25.04.2005.

Toate loturile înstrăinate au făcut parte din imobilul situat în oraşul … (fostul …), compus în totalitate din teren în suprafaţă de 1.821,90 mp şi construcţie C9, cu suprafaţa construită de 503,60 mp, identificat cu nr. cadastral …, înscris în Cartea funciară 557 a localităţii … conform încheierii nr.20376/5.02.2004 şi apoi dezmembrat în 18 loturi în baza actului de partaj voluntar şi dezmembrare autentificat sub nr.1872/25.04.2005.

Prin urmare, se reţine că reclamanţii ... s-au judecat în dosarul de uzucapiune cu alte persoane decât cu proprietarii suprafeţei de teren revendicată în dosarul de faţă, cu privire la care dreptul de proprietate era anterior întabulat în cartea funciară, astfel că titlul acestora este preferabil titlului reclamanţilor.

De asemenea, reclamantul ... cunoştea că posesia i-a fost tulburată cu mult anterior procesului de uzucapiune, din moment ce la data de 19.01.2006 numiţii ..., ... şi ..., ... şi ..., au introdus o acţiune în grăniţuire, depunând contractele de vânzare cumpărare menţionate mai sus, iar instanţa a respins acţiunea pentru lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului, reţinând că din înscrisuri şi din răspunsul acestuia la interogatoriu rezultă că “nu are vreun titlu de proprietate cu privire la suprafaţa de teren faţă de care reclamanţii tind a stabili hotarul dintre cele două proprietăţi limitrofe” (sentinţa Judecătoriei Constanţa nr.8586/21.09.2006 pronunţată în dosarul nr.484/2006, depusă la filele 5-7 din dosarul civil nr.2507/212/2007 ataşat la prezentul dosar).

Tulburarea posesiei a fost cu atât mai evidentă prin promovarea cererii din dosarul nr.2507/212/2007, în care reclamanţii ... au solicitat obligarea pârâţilor ... să le lase în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 30 mp (ce face parte din suprafaţa revendicată în cadrul litigiului de faţă), cerere admisă prin sentinţa Judecătoriei Constanţa nr.17399/21.12.2007. Această sentinţă a fost pusă în executare şi, deci, posesia pierdută, aşa cum rezultă din procesul verbal întocmit la data de 11.02.2009 în dosarul de executare nr.1022/2008 al BEJA ... şi ... (filele 71-72 dosar fond, vol.I).

În consecinţă, deşi lipseşte din motivarea sentinţei primei instanţe temeiul legal reprezentat de disp. art.563 C.civ., în mod corect s-a dispus respingerea acţiunii în revendicare ca nefondată, neexistând motive de reformare a acestei hotărâri.

Totodată, în raport de excepţia autorităţii de lucru judecat în raport de sentinţa civilă nr.17399/21.12.2007, reiterată de pârâţii ... prin întâmpinarea formulată în recurs, se reţine că aceasta în mod corect a fost respinsă de prima instanţă, deoarece, deşi există identitatea de părţi şi obiect (pentru suprafaţa de 30 mp), nu există identitate de cauză, în primul proces pârâţii ... neopunând vreun titlu de proprietate, în timp ce în procesul de faţă aceştia au invocat sentinţa civilă nr.7281/21.04.2009, modificată prin decizia civilă nr.186/12.03.2010, obţinute ulterior.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.312 alin.1 rap. la art.304 pct.9 şi art.3041 C.pr.civ. 1865 tribunalul va respinge recursul ca nefondat şi va lua act că intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul formulat de recurenţii reclamanţi ...şi ..., ambii cu domiciliul în localitatea ..., împotriva sentinţei civile nr.7275/25.06.2014 pronunţată de Judecătoria … în dosarul civil nr.14484/212/2012, în contradictoriu cu intimaţii pârâţi ... şi  ..., ambii cu domiciliul în ..., ..., toţi cu sediul în localitatea ..., ... şi ..., ambii cu domiciliul în localitatea ... şi ..., cu domiciliul în ..., ca nefondat.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.02.2015.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

GREFIER,

Jud. fond.

Red./tehnored. dec. recurs jud. 24.03.2015/2 ex.