Anulare proces-verbal de contravenţie circulaţie - Recurs declarat de către contravenient, cale de atac respinsă ca inadmisibilă, în considerarea dispoziţiilor art. 457 C.pr. civ.

Decizie 114/R-CA din 28.02.2014


Cod operator: 11276

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SATU MARE

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA CIVILĂ Nr. 114/R-CA

Şedinţa publică din 28 Februarie 2014

Pe rol fiind  judecarea recursului în materia contencios administrativ privind pe

recurentul-reclamant X cu domiciliul în …, împotriva sentinţei civile nr. 5031/26.08.2013 pronunţată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. …/296/2013, în contradictoriu cu intimatul-pârât Y cu sediul în …,  având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie Circulaţie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi, nu se prezintă părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că recursul este la al doilea termen de judecată după derularea procedurii administrative conform C.pr.civ.,  iar procedura de citare faţă de părţi este legal îndeplinită.

Pricina a fost amânată pentru punerea în discuţia părţilor a excepţiei inadmisibilităţii căii de atac declarată de parte, excepţie invocată din oficiu, iar la data de 27.02.2014,  prin serviciul de registratură al instanţei, intimatul-pârât a depus precizare cu privire la această excepţie, după care;

 Preşedintele completului de judecată, verificând personal, constată că procedura de citare este completă.

Având în vedere faptul că recurentul-reclamant nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a se pronunţa cu privire la această excepţie şi nu a învederat argumente în sensul că în cauză ar fi aplicabile dispoziţiile art. 152 C.pr.civ., considerând recursul lămurit, în temeiul disp. art. 394 N.C.proc.civ. declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei inadmisibilităţii căii de atac a recursului, excepţie invocată de instanţă din oficiu.

INSTANŢA

Deliberând asupra recursului declarat, constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 5031/26.08.2013 pronunţată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. …/296/2013, a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petentul X, în contradictoriu cu intimatul Y, împotriva procesului-verbal de contravenţie cu seria…, nr. …/01.04.2013.

În cuprinsul dispozitivului sentinţei primei instanţe este indicată ca şi cale de atac ce poate fi declarată împotriva acesteia, apelul în termen de 30 de zile de la comunicare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat calea de atac a recursului petentul X, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea sentinţei pronunţate în sensul admiterii plângerii şi al anulării procesului verbal contestat.

Analizând legalitatea căii de atac declarată de către instituţia publică petentă, instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat hotărârea judecătorească atacată, instanţa de recurs  reţine următoarele:

Potrivit art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor în forma în vigoare la data promovării plângerii la contravenţie şi a soluţionării acesteia de către prima instanţă, „(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărâri.”

De asemenea, în lumina dispoziţiilor art.457 C.proc.civ., „(1) Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei.

(2) Menţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac deschisă contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevăzută de lege.

(3) Dacă instanţa respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, exercitată de partea interesată în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac, hotărârea pronunţată de instanţa de control judiciar va fi comunicată, din oficiu, tuturor părţilor care au luat parte la judecata în care s-a pronunţat hotărârea atacată. De la data comunicării începe să curgă, dacă este cazul, termenul pentru exercitarea căii de atac prevăzute de lege.”

Reglementarea cuprinsă în dispoziţiile Codului de procedură civilă anterior citat, reprezintă  o aplicare particulară a principiului legalităţii procesului civil înscris în dispoziţiile art. 7 alin. 1 C.proc.civ., din interpretarea acestuia rezultând principiul potrivit căruia,  o cale de atac neprevăzută de lege atrage inadmisibilitatea ei şi nu recalificarea căii de atac, o astfel de posibilitate nemaifiind reflectată în opţiunea adoptată de noul cod.

În condiţiile în care în şedinţa publică din data de 28.02.2013, la care instanţa de recurs a pus în discuţia contradictorie a părţilor excepţia inadmisibilităţii căii de atac declarată de către petent , acesta nu a învederat instanţei împrejurări concrete de natură a forma convingerea acesteia în sensul că urmare a unei denumiri dată în mod greşit cererii de declarare a căii de atac potrivit art. 152 C.proc.civ, instituţia publică pârâtă a înţeles să declare calea de atac a recursului şi nu pe cea a apelului care se impunea a fi declarat în cazul în care intenţia părţii este aceea de a reforma hotărârea primei instanţe, prima instanţă a indicat în mod corect calea de atac în cuprinsul  dispozitivului sentinţei atacate, în aplicarea principiului legalităţii căii de atac prevăzută de art. 457 C.proc.civ, în temeiul art. 248 C.proc.civ, instanţa de recurs urmează să admită excepţia inadmisibilităţii căii de atac a recursului promovată de către intimată, cu consecinţa respingerii pentru acest motiv a recursului declarat, conform dispozitivului prezentei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

În temeiul art. 248 C.proc.civ, admite excepţia inadmisibilităţii căii de atac declarată de intimată, excepţie invocată din oficiu.

În temeiul art. 457 C.proc.civ respinge ca inadmisibil recursul declarat de petentul X  în contradictoriu cu intimatul Y, împotriva Sentinţei civile nr. 5031/26.08.2013 pronunţată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. …/296/2013.

Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.02.2014.