Suspendare provizorie

Sentinţă civilă 842 din 08.09.2015


Dosar nr. /223/2015  - suspendare provizorie executare silită -

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI - JUDEŢUL VÂLCEA

Î N C H E I E R E NR. 842

Şedinţa publică din data de 08 aprilie 2015

Instanţa constituită din:

Preşedinte: L.S.- judecător

Grefier: A.T.

Pe rol este soluţionarea acţiunii civile formulată de contestatoarea SC O.M. SRL cu sediul procesual ales la Cabinete Asociate de Avocaţi m. Burea – D.R. Ţuluca din municipiul Slatina, judeţul Olt, în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢRLOR PUBLICE VÂLCEA.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns contestatoarea S.C. OKRUG MAR S.R.L. prin reprezentant convenţional, avocat Burea Mioara, în baza delegaţiei avocaţiale nr. 01869/seria OT/2015, lipsind intimata Direcţia Regională A Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Vâlcea.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele:

Obiectul cauzei: suspendare provizorie executare silită;

Stadiul procesual: fond.

Procedura este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

Instanţa, constatând că pricina se află la primul termen de judecată, la care părţile sunt legal citate, în faţa primei instanţe, în temeiul art. 131 alin 1 Cod.proc.civ., procedează din oficiu la verificarea şi stabilirea competenţei în soluţionare pricinii şi constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză în raport de dispoziţiile prev. de art. 172 din OG nr.92/2002 coroborat cu art.650 Cod proc. civ.

În conformitate cu dispoziţiile art.237 Cod proc. civ. instanţa declară deschisă etapa cercetării procesului.

Avocat Burea Mioara pentru contestatoare învederează instanţei că nu mai are alte cereri de formulat în prezenta cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de solicitat, instanţa, constată cauza în stare de soluţionare şi acordă cuvântul asupra cererii privind suspendarea provizorie a executării silite.

Avocat Burea Mioara pentru contestatoare, având cuvântul asupra cererii de suspendare provizorie începută prin somaţia nr.67 din 24.02.2015 şi a Titlului executoriu nr.60 din 24.02.2015 ambele emise în dosarul de executare nr. 1966/38/2/2015/11568 precum şi a executării silite înseşi, solicită admiterea cererii şi pe cale de consecinţă suspendarea provizorie a executării silite a tuturor actelor de executare până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul contestaţiei la executare. Apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prealabile iar în ceea ce priveşte cauţiunea, precizează că aceasta a fost calculată conform dispoziţiilor art. 718 alin.2 Cod proc. civ. în cuantum de 4 10.140 lei iar consemnarea acesteia fiind dovedită cu recipisa aflată la fila 22 dosar. Fără cheltuieli de judecată.

Considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, în baza art. 394 Cod procedură civilă preşedintele completului de judecată închide dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 20 martie 2015 sub nr.674/223/2015, contestatoarea SC O.M. SRL cu sediul procesual ales la Cabinete Asociate de Avocaţi m. Burea – D.R. Ţuluca din municipiul Slatina, str. Mânăstirii, nr.14, bl. 8C, sc. A, ap.4, parter, intrarea laterală judeţul Olt, în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢRLOR PUBLICE VÂLCEA, solicită suspendarea provizorie a executării silite începută prin somaţia nr.67 din 24.02.2015 şi  a Titlului executoriu nr.60 din 24.02.2015 ambele emise în dosarul de executare nr. 1966/38/30/2/2015/11568, a tuturor actelor de executare până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul contestaţiei la executar, apreciind că în cauză există motive temeinice pentru luarea acestei măsuri provizorii de protecţie a patrimoniului contestatoarei.

În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea precizează că a fost supusă unei verificări fiscale de către AJFP Vâlcea, privind modul de stabilire, evidenţiere şi virare a impozitului pe profit pentru perioada 29.08.2011 – 31.12.2013 şi controlul modului de evidenţiere şi virare a TVA aferentă perioadei 01.10.2011 – 31.07.2014.

Urmare a controlului fiscal s-a întocmit Raportul de Inspecţie Fiscală nr. F – VL- 505 din 30.12.2014 iar pentru valorificarea acestuia a fost emisă Decizia nr.F – VL – 675 din 30.12.2014 prin care au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit, penalităţi de întârziere, TVA suplimentar, dobânzi majorări aferente TVA-ului, penalităţi de întârziere aferente TVA-ului, care totalizează suma de 563,959 lei, sumă ce reprezintă obiectul dosarului de executare nr. 1966/38/30/2/2015/1568.

Împotriva actelor administrativ fiscale prin care au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată a formulat în temeiul art.205 – 207 din Codul de proc.fiscală contestaţie administrativă care nu a fost încă soluţionată, invocând dispoziţiile art.712 alin.2 din Codul de proc.civilă.

În continuare contestatoarea redă motivele temeinice de îndoială cu privire la realitatea şi legalitatea obligaţiilor fiscale suplimentare cuprinse în titlul executoriu, exemplificând în acest sens decizia nr. 1829/2012 pronunţată în dosarul nr. 820/57/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a statuat că în materie fiscală funcţionează principiul certitudinii impunerii, principiu conform căruia legiuitorul – atunci când elaborează norma fiscală şi autoritatea – atunci când aplică norma pentru determinarea sarcinii fiscale, să nu ajungă la interpretări arbitrare şi să stabilească în mod precis termenele, modalitatea şi sumele de plată pentru fiecare plătitor pentru ca aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar aspra sarcinii lor fiscale.

În considerentele aceleiaşi decizii, ICCJ a constatat că atunci când se încalcă principiul certitudinii impunerii, în dreptul fiscal funcţionează principiul de interpretare in dubio contra fiscum, conform căruia prevederile legale incerte se interpretează în contra autorităţilor fiscale.

În drept, cererea este motivată pe dispoziţiile art.718 alin.7 Cod proc.civilă.

Spre dovadă s-au ataşat la cerere înscrisuri, somaţie, titlu executoriu, raport de inspecţie fiscală, chitanţa cu care se face dovada achitării la 19 martie 2015 a sumei de 10.140,00 ron cauţiune, decizie de impunere.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa urmează a aprecia inadmisibilă cererea de suspendare provizorie a executării pentru următoarele motive:

În speţă se observă că este vorba despre o executare silită pornită de creditoarea A.N.A.F, D.G.R.F.P.Craiova, AJFP Vâlcea, SF al Municipiului Drăgăşani, executare silită guvernată de dispoziţiile codului de proc.fiscală(OG nr. 92/2003), după cum rezultă din înscrisurile ataşate la dosar.

Potrivit art.172 alin.2 din OG nr.92/2003, dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite în baza art.718 alin.7 din Codul de proc.civilă, nu sunt aplicabile”.

Din interpretarea acestor dispoziţii rezultă că este inadmisibilă cererea de suspendare provizorie a unei executări silite efectuate în temeiul şi după regulile prev.de OG nr.92/2003.

În cazul de faţă eliminarea posibilităţii obţinerii suspendării provizorii a executării urmăreşte un scop legitim, şi anume recuperarea creanţelor bugetare, fiind respectat raportul rezonabil de proporţionalitate între acest scop şi mijlocul ales, restricţia nefiind absolută, putându-se utiliza procedura reglementată de art.718 alin.1 cod proc.civilă.

Faţă de aceste considerente instanţa urmează a respinge ca inadmisibilă cererea de suspendare provizorie a executării silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Respinge cererea formulată de contestatoarea SC O.M. SRLcu sediul procesual ales la Cabinete Asociate de Avocaţi m. Burea – D.R. Ţuluca din municipiul Slatina, str. Mânăstirii, nr.14, bl. 8C, sc. A, ap.4, parter, intrarea laterală judeţul Olt, în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢRLOR PUBLICE VÂLCEA, ca inadmisibilă.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08 aprilie 2015, la sediul Judecătoriei Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

PREŞEDINTE GREFIER