Incompatibilitatea judecătorului de a mai soluţiona fondul cauzei , indiferent de soluţia pronunţată la soluţionarea propunerii de arestare preventivă.

Decizie 115 A din 09.09.2010


Prin acţiunea  înregistrată sub nr. 3850/740 din 7 octombrie 2009 pe rolul Judecătoriei A, reclamanta  A de  P  şi I pentru A  - Centrul Judeţean  T a chemat în judecată pe pârâta PFA M G V, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 4476  lei cu titlu de creanţă ( plată  nedatorată) , actualizată cu dobânda  legală conform  art.124 din Codul de procedură fiscală, de la data punerii în întârziere până la data  plăţii efective, precum şi la plata  cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că în baza cererii  nr. 372/23.10.2006 formulată de pârâtă,  i-a acordat  sprijin financiar pentru înfiinţarea culturii de grâu pentru anul 2006, sub formă de bonuri  valorice în sumă de 4476 lei pentru suprafaţa  de28,84 ha grâu.

A mai arătat că la data verificării culturii pentru care s-a formulat  cererea de sprijin, conform art.15  din Ordinul nr.687/2007, s-a  încheiat procesul verbal de  recepţie şi restituire nr.372/2.04.2007 prin care s-a constatat  că  pârâta nu a înfiinţat  cultura de  grâu pentru suprafaţa de  29,84 ha, astfel că trebuie să  restituie suma de  4476  lei.

Reclamanta a mai menţionat că a depus diligenţe pentru recuperarea creanţei care este  certă, lichidă şi exigibilă, inclusiv prin punerea sa în întârziere, însă  pârâta nu a înţeles să o restituie de bunăvoie.

În drept, au fost  invocate  dispoziţiile art.1092, 1105  Cod civil, OUG nr. 65/2006 şi  Codul de procedură fiscală.

În dovedirea acţiunii,  reclamanta a depus înscrisuri  (f.4-6 ).

Pârâta  a depus întâmpinare prin care a arătat că a achitat datoria, anexând în acest sens chitanţa nr. 0710021024030000/2.10.2007, emisă de BRD (f.26).

Urmare adresei dispuse de instanţă, reclamanta a comunicat că debitul nu a fost achitat, iar contul indicat în chitanţa depusă la dosar nu îi aparţinea (f.32).

Prin sentinţa  civilă nr. 1062 din 29 aprilie 2009 pronunţată de Judecătoria Alexandria s-a admis  în parte acţiunea, în sensul că a fost obligată pârâta să restituie reclamantei suma de 4476 lei reprezentând sprijin financiar nejustificat şi să plătească dobânda legală aferentă sumei respective, cu începere de la data introducerii acţiunii până la data plăţii efective.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că  pârâta nu a făcut dovada că bonurile valorice au fost utilizate efectiv în scopul pentru care au fost acordate, respectiv pentru achiziţionarea de sămânţă de grâu certificată, în scopul  înfiinţării culturii de grâu pentru suprafaţa de 29,84 ha, contrar prevederilor art. 17 din OUG nr. 123/2006.

A mai motivat că apărarea pârâtului că a restituit sprijin financiar este neîntemeiată întrucât contul indicat în chitanţa depusă de pârâtă nu corespunde contului indicat de reclamantă în procesul verbal de recepţie şi restituire.

Cât priveşte acordarea dobânzii legale aferente debitului instanţa a constatat că respectiva cerere este întemeiată în parte, în raport de prevederile art. 1088 C. civ. şi art. 3 alin. 3 din OG nr. 9/2000, însă numai de la momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data plăţii efective.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen reclamanta solicitând formulând critici pentru nelegalitate şi netemeinicie.

A motivat că în mod greşit instanţa de fond nu a obligat pârâta şi la plata dobânzii legale anterior datei formulării acţiunii, având în vedere că aceasta a fost pusă în întârziere prin înştiinţarea nr. 525/20.08.2007..

Pentru aceste motive a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii în totalitate a acţiunii formulate, mai puţin a cererii privind plata cheltuielilor de judecată.

În drept au fost invocate  dispoziţiile art.304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Intimata pârâtă nu a depus întâmpinare.

Verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate în raport de criticile formulate, tribunalul va respinge ca nefondat recursul,  pentru  considerentele care vor  succede.

Potrivit art. 1088 C. civ., în cazul obligaţiilor având ca obiect o sumă de bani, daunele - interese nu pot cuprinde decât dobânda legală, aceasta acordându-se fără ca debitorul să justifice vreo pagubă, din ziua cererii de chemare în judecată, afară de cazurile în care dobânda curge de drept.

Întrucât în cauza de faţă intimata pârâtă nu este de drept în întârziere, iar înscrisurile  din dosar nu fac dovada notificării conform art. 1079 C. civ. pentru a aprecia că a aceasta a fost notificată anterior cererii de chemare în judecată, în mod corect instanţa de fond a respins capătul de cerere privind acordarea dobânzii şi pentru perioada anterioară introducerii acţiunii.

Faţă de considerentele ce preced, în temeiul art.312 alin.1 Cod procedură civilă, se va respinge  ca nefondat recursul declarat de recurenta – reclamantă  APIA.