Contestaţie la executare, "repunere in termen de a formula contestatie. imposibilitate dovedita cu act medical":

Decizie 113 din 26.01.2012


R O M Â N I A

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECTIA I CIVILA

DOSAR NR. .../310/2011

DECIZIA CIVILA NR.133

Sedinta publica din data de 26.01.2012

T R I B U N A L U L

 Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia sub nr. .../310/2011, contestatoarea BA a formulat, în contradictoriu cu intimata BT - Sucursala B, contestatie la executare solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea partiala a executarii silite care face obiectul dosarului de executare nr. 40/PJ/BO/2010, precum si anularea partiala a actelor de executare silita constând în somatiile din data de 21.06.2011 si, respectiv din data de 23.06.2011 emise în acelasi dosar de executare silita.

 În motivarea actiunii, contestatoarea a aratat ca prin contractul de credit nr. 904/30.03.2007, intimata BT a creditat S.C. A Com S.R.L. cu suma de 456.000 lei în scopul achizitiei unui apartament cu 5 camere, situat în Bucuresti, ..., contract în care s-a stipulat, în mod expres, ca pentru împrumutul acordat societatea constituie garantie reala imobiliara cu ipoteca de rang I asupra apartamentului achizitionat; contract de garantie reala mobiliara asupra contului deschis de debitoarea S.C. A Com S.R.L. si garantie suplimentara cu bilet la ordin emis de societatea debitoare, semnat si avalizat de administrator BA.

 S-a mai mentionat ca, în baza biletului la ordin emis de S.C. A Com S.R.L., semnat si avalizat de administrator BA, intimata BT, prin executor bancar, a început executarea silita pentru suma creditata împotriva S.C. A Com S.R.L. si a contestatoarei BA, în calitatea sa de persoana fizica, cât si împotriva sotului acesteia BS.

 A apreciat contestatoarea ca executarea silita începuta împotriva sa, în calitate de persoana fizica este nelegala, deoarece nu exista titlu prin care sa fie tinuta, în solidar, cu societatea comerciala debitoare, având în vedere ca intimata a început executarea silita în baza contractului de credit încheiat cu S.C. A Com S.R.L., în conditiile în care exista forme de garantie (ipoteca imobiliara, garantie pe cont si B.O. pe contul societatii) numai pe seama societatii.

 Totodata, contestatoarea a precizat ca au fost încalcate dispozitiile art. 372 C.pr.civ., care prevad ca "executarea silita se va efectua numai în baza unei hotarâri judecatoresti ori a unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu", sens în care au fost emise acte de executare atât pentru societatea comerciala, cât si pentru contestatoare, în calitate de persoana fizica, dar si pentru o terta persoana - BS, astfel cum rezulta din somatia emisa în data de 23.06.2011 în cadrul dosarului de executare, prin se începea executarea silita imobiliara asupra unui imobil - teren si constructie - proprietatea personala a contestatoarei si a sotului ei, fiind bun comun dobândit in timpul casatoriei.

 Contestatoarea a sustinut ca nu este tinuta sa raspunda pentru obligatiile S.C. A Com S.R.L., neexistând un titlu executoriu prin care intimata BT sa solicite executarea silita a persoanei fizice, motiv pentru care solicita anularea partiala a executarii silite care face obiectul dosarului de executare nr. 40/PJ/BO/2010, precum si anularea partiala a actelor de executare silita, respectiv a somatiilor din data de 21.06.2011 si din data de 23.06.2011 emise în dosarul de executare în ceea ce priveste executarea silita a contestatoarei.

 În drept, contestatoarea a invocat disp. art. 399 si urm. C.pr.civ.

 În raport de sustinerile contestatoarei, intimata BT SA- Sucursala B a formulat, în baza art. 115 - 118 C.pr.civ., întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neîntemeiata, aratând ca nu sunt încalcate prevederile art. 372 C.pr.civ, întrucât biletele la ordin sunt titluri de credit frecvent utilizate în practica comerciala, prin care emitentul se obliga sa plateasca, la scadenta, beneficiarului sau la ordinul acestuia, într-un anumit loc, o suma de bani.

 S-a  mai aratat de intimata ca prin încheierea de sedinta nr. 385/02.06.2011 pronuntata de Judecatoria Sinaia s-a încuviintat executarea silita a contractului de credit nr. 904/30.03.2007 si a biletului la ordin emis de Bucuresti si avalizat de contestatoarea BA pentru S.C. A Com S.R.L., iar BT, în calitate de creditor, a început executarea silita împotriva contestatoarei, în baza biletului la ordin emis de societate, în favoarea bancii si avalizat de contestatoare, pentru garantarea creditului acordat societatii, în baza contractului de credit nr. 904/30.03.2007.

 S-a mai mentionat de catre intimata ca, fata de împrejurarea ca societatea comerciala nu si-a respectat obligatiile asumate în baza contractului de credit, banca a procedat la executarea silita atât împotriva societatii, cât si împotriva garantului avalist BA, mentionând ca la data de 01.02.2011, pentru  S.C. A Com S.R.L. s-a deschis procedura simplificata a insolventei în cadrul dosarului nr. 16499/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti în care intimata a depus cererea de admitere a creantei asupra averii debitoarei, pe acest considerent procedura executarii silite fiind suspendata, în conformitate cu art.36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.

 Se mai precizeaza ca, având în vedere suspendarea executarii asupra societatii debitoare, creditoarea s-a îndreptat asupra garantului avalist - contestatoarea din prezenta cauza, iar odata începuta procedura de executare, s-a constatat de executorul bancar ca bunurile identificate sunt exclusiv bunuri proprietatea comuna, în devalmasie, ale garantului avalist BA si sotului sau - BS.

 Mai arata  intimata ca, potrivit conditiilor generale de creditare ce constituie anexa contractului de credit, garantul a renuntat la beneficiul de discutiune si diviziune.

 Pe calea cererii reconventionale, intimata a solicitat sistarea starii de coproprietate devalmasa a pârâtilor BA si BS asupra imobilului situat în orasul Busteni, ..., compus din D+P+E în suprafata construita de 107 mp. împreuna cu terenul în suprafata de 612 mp., drept înscris în C.F. nr. ...a localitatii Busteni, aceasta cerere având drept scop urmarirea, în conditiile art. 493 C.pr.civ., a partii din imobil sau a întregului imobil care va reveni debitorului BA, în urma partajului, pentru realizarea obligatiilor pe care acesta si le-a asumat prin avalizarea biletului la ordin emis de S.C. A Com S.R.L. în favoarea Bancii Transilvania - Sucursala B.

 Intimata a mai solicitat ca, în cazul în care partajarea în natura nu va fi posibila, sa se procedeze la vânzarea bunului la licitatie publica, prin executor bancar, în baza art.67311  si art. 617312  C.pr.civ.

 Cererea reconventionala a fost întemeiata, în drept, pe disp. art.119, 4001 C.pr.civ. si art. 33 alin.2 C. fam.

 La termenul de judecata din data de 23.08.2011, instanta de fond a invocat, din oficiu, exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, exceptie fata de care contestatoarea BA a formulat, în temeiul art.103 C.pr.civ., cerere de repunere în termenul legal de formulare a prezentei contestatii raportat la primul act de executare silita emis de BT, respectiv somatia din data de 21.06.2011, cerere întemeiata pe certificatul medical nr. 4595/06.07.2011 eliberat de dr. psihiatru Botezatu Liviu si care atesta faptul ca aceasta a suferit un episod depresiv sever, fiindu-i recomandat un repaus la domiciliu timp de 21 de zile, afectiune care a fost determinata de problemele juridice declansate de calitatea de administrator pe care a detinut-o la S.C. A Com S.R.L.

 Pe fondul acestor probele, arata contestatoarea, a avut o cadere nervoasa extrem de puternica, caracterizata printr-o agitatie marcanta, fara a avea putere de control, astfel ca nu s-a aflat în deplinatatea functiilor mentale pentru a face acte juridice necesare apararii drepturilor sale, iar, ulterior, cu sprijinul familiei si realizând gravitatea demersurilor juridice initiate de BT, în special somatia din 23.06.2011 comunicata prin posta la data de 29.06.2011, a angajat un aparator, care a formulat contestatia la executare .

 Prin sentinta civila nr. 1016/13.09.2011 a Judecatoriei Sinaia a fost respinsa ca neîntemeiata cererea contestatoarei de repunere în termenul de formulare a contestatiei la executare, a fost admisa exceptia tardivitatii contestatiei la executare, invocata din oficiu si respinsa ca tardiv formulata contestatia la executare formulata de contestatoare.

 Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca prin încheierea de sedinta nr. 385/02 iunie 2011 pronuntata de Judecatoria Sinaia s-a încuviintat executarea silita a contractului de credit nr. 904/30.03.2007 si a biletului la ordin emis de Bucuresti si avalizat de contestatoarea BA pentru S.C. A Com S.R.L., iar BT, în calitate de creditor, a început executarea silita împotriva contestatoarei, în baza biletului la ordin, emis de societate în favoarea bancii si avalizat de contestatoare, pentru garantarea creditului acordat societatii în baza contractului de credit nr. 904/30.03.2007.

 În dosarul de executare silita nr. 40/PJ/BO/2010 a fost emisa somatia din data de 21.06.2011 de catre Corpul executorilor bancari ai Bancii Transilvania - Executor bancar Miu Stefan, somatie care a fost comunicata contestatoarei -  debitoare BA la aceeasi data de 21.06.2011, sub semnatura de primire, astfel cum rezulta din dovada de primire si procesul-verbal de predare, prezenta contestatie la executare fiind formulata si depusa la posta la data de 11.07.2011, potrivit datei de pe stampila oficiului postal aplicata pe plicul de corespondenta.

 Apreciaza prima instanta ca termenul de 15 zile prevazut de art. 401 C.pr.civ. pentru introducerea contestatiei la executare este prevazut si pentru debitorul care contesta executarea, respectiv de la data când a primit somatia ori de la data la care a luat cunostinta de primul act de executare, acest începând sa curga de la data de 21.06.2011, când a fost comunicata somatia emisa împotriva debitoarei si s-a împlinit la data de 7.07.2011, fiind calculat pe zile libere.

 Or, contestatia la executare a fost depusa la oficiul postal la data de 11.07.2011.

 Institutia repunerii în termen este reglementata de prevederile art. 19 din Decretul nr. 167/1958 în materia prescriptiei extinctive, dispozitie legala ce acorda unei parti posibilitatea formularii unei cereri de repunere în termenul de prescriptie, în termen de o luna de la încetarea cauzelor care justifica depasirea acestuia.

 În materia contestatiei la executare, termenul de exercitare a acestei veritabile cai de atac împotriva executarii silite, astfel cum este reglementat de art.401 C.pr.civ., este un termen de 15 zile si are caracterul unui termen de decadere, care se raporteaza la disp. art.103 C.pr.civ., iar nu la cele aplicabile în materia prescriptiei extinctive.

 Având în vedere ca debitoarea - contestatoare si-a întemeiat cererea de repunere în termen pe prevederile art. 103 C.pr.civ., instanta de fond a aratat ca, cauzele împiedicarii pe care se întemeiaza cererea contestatoarei este justificata ca fiind afectiunea medicala cu care a fost diagnosticata la data de 6 iulie 2011 de medicul psihiatru Botezatu Liviu, constând în "episod depresiv sever", astfel cum confirma certificatul medical nr. 4595/06.07.2011, fiindu-i recomandat repaus la domiciliu timp de 21 de zile.

 Desi dovedita aceasta afectiune medicala a contestatoarei cu actele medicale depuse la dosar, instanta de fond nu a considerat-o ca o împrejurare mai presus de vointa partii de natura a o împiedica sa formuleze în termenul legal contestatia la executare, deoarece afectiunea contestatoarei s-a declansat la sfârsitul intervalului de timp în care trebuia formulata contestatia la executare, chiar în penultima zi a termenului de 15 zile, astfel ca, timp de 13 zile anterioare declansarii acestei afectiuni, contestatoarea a avut timp suficient pentru introducerea contestatiei în termenul legal.

 Relativ la cererea reconventionala formulata de intimata BT S.A. prin care se solicita partajarea bunului imobil care face obiectul executarii silite si care este proprietatea contestatoarei BA si a sotului acesteia - BS, s-a precizat ca aceasta a fost disjunsa, potrivit art. 120 alin. 2 C.pr.civ., la termenul de judecata din data de 6.09.2011, formându-se dosarul nr. 1847/310/2011, cu termen de judecata acordat la data de 27.09. 2011.

 Împotriva sentintei instantei de fond a declarat, recurs, în termen legal contestatoarea BA, aratând ca a formulat prezenta contestatie la executare în contradictoriu cu intimata BT S.A., solicitând anularea partiala a executarii silite ce face obiectul dosarului de executare nr.40 /PJ/BO/2010 si anularea partiala a actelor de executare silita - somatiile din data de 21.06.2011 si din data de 23.06.2011 emise în acelasi dosar de executare în ceea ce priveste executarea sa silita.

Considera contestatoarea ca sentinta instantei de fond este nelegala, întrucât au fost apreciate, în mod gresit, cererile formulate, facându-se aplicarea gresita a disp. art. 399 C.pr.civ., context în care, în mod eronat, a fost admisa exceptia tardivitatii fata de ambele acte de executare emise în dosarul de executare.

Dezvoltând motivele de recurs, contestatoarea a învederat ca a solicitat repunerea în termenul de a formula prezenta contestatie doar în raport de primul act de executare silita întocmit în dosarul de executare nr. 40/PJ/Bo/2011, fata de cel de a-l doilea act de executare silita, respectiv somatia din data de 23.06.2011 care i-a fost comunicata prin posta la data de 29.10.2011, contestatia la executare fiind introdusa în termenul legal de 15 zile prevazut de art. 401 alin.1 C.pr.civ.

În vederea clarificarii acestor aspecte, contestatoarea a solicitat a se avea în vedere ca, fata de exceptia tardivitatii contestatiei invocata de instanta de fond din oficiu, a solicitat repunerea în termenul de a formula prezenta contestatie doar cu privire la primul act de executare - somatia din 21.06.2011, aspect care rezulta din încheierea de amânare a pronuntarii din data de 6.09.2011 în care se consemneaza, în mod clar, solicitarile avocatului sau

Aceleasi aspecte sunt învederate instantei si prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, în termenul de o saptamâna, termen de amânare a pronuntarii, astfel ca rezulta fara putere de tagada ca instanta de fond a apreciat, în mod gresit, cu privire la exceptia tardivitatii, pronuntându-se si în raport de cel de-al doilea act de executare - somatia 23.06.2011 primita prin posta în data de 29.07.2011 si fata de care contestatia a fost formulata si depusa în termenul legal.

În sustinerea cererii de repunere în termenul legal de formulare a contestatiei la executare, contestatoarea a aratat ca a depus la dosar, ca înscris probator, certificatul medical nr.4595/6.07.2011 eliberat de dr. psihiatru Botezatu Liviu care atesta faptul ca a suferit un "episod depresiv sever", fiindu-i recomandat repaus la domiciliu timp de 21 zile, toate problemele juridice, dar si psihice aparând si fiind legate de calitatea sa de administrator, pe care a detinut-o la S.C. A Com S.R.L. care a încheiat contractul de credit nr. 904/ 30.03.2007 cu intimata BT prin care a împrumutat suma de 456.000 lei cu care a fost achizitionat, în acelasi an, un apartament cu 5 camere situat în Bucuresti, ... si asupra caruia s-a înfiintat si masura ipotecii de grad I.

În acest context, contestatoarea a sustinut ca este evident faptul, ca pe fondul crizei economice, acest apartament a pierdut mult din valoare, simpla valorificare nemaiacoperind creditul initial acordat si la care s-au mai adaugat dobânzi, penalitati, comisioane, etc. si, dupa ce societatea a platit ratele timp de 3 ani, a intrat în procedura insolentei (dosar nr. 16499/3/2010 ), ulterior, intimata formulând cerere de atragere a raspunderii personale (dosar nr. 16499/ 3/2010) în încercarea de a forta câstigul, indiferent de sursa si modalitate juridica.

Mai mult, fortând legalitatea, prin somatia nr. 1/21.06.2011, intimata încearca sa atraga raspunderea contestatoarei în solidar cu societatea, cu bunurile personale ale familiei sale.

Revenind la obiectul cererii, pe fondul acestor probleme, contestatoarea a avut o cadere nervoasa extrem de puternica, caracterizata printr-o agitatie marcanta, fara a avea putere de control, conditii în care nu a fost în deplinatatea functiilor mentale pentru a face acte juridice necesare apararii drepturilor sale si, de altfel, cu sprijinul familiei si realizând gravitatea demersurilor juridice initiate de intimata BT si, în special somatia nr. 23 comunicata prin posta la data de 29 iunie, a angajat un aparator si a formulat contestatie la executare împotriva ambelor acte de executare/somatii.

În concluzie, având în vedere ca prima somatie (nr. 21) i-a fost comunicata contestatoarei în data de 21.06.2011, în data de 06.07.2011 a fost diagnosticata cu "episod depresiv sever" cu recomandarea "repaus la domiciliu 21 zile", fiindu-i eliberata si reteta medicala în acest sens, iar în data de 11.07.2011 a formulat prezenta contestatie, astfel ca solicita sa se faca aplicarea disp art.103 C.pr.civ si sa se dispuna repunerea în termenul de a formula contestatie la executare si împotriva primei somatii emisa de intimata.

Pe fondul cauzei, dupa casarea cu trimitere a cauzei la instanta de fond, solicita anularea partiala a executarii silite care face obiectul dosarului de executare nr. 40/PJ/B0/2010 si anularea tuturor actelor de executare silita costând în somatia din data de 21.06.2011 si somatia din data de 23.06.2011, emise în acelasi dosar de executare în ceea ce priveste executarea silita, aratând ca prin contractul de credit nr. 904/30.03.2007, intimata BT a creditat S.C. A Com S.R.L. suma de 456.000 lei în scopul achizitiei unui imobil în Bucuresti, stipulându-se ca, pentru împrumutul acordat societatii se constituie: garantie reala imobiliara cu ipoteca de rang I asupra apartamentului achizitionat; contract de garantie reala mobiliara asupra contului deschis de societatea; garantie suplimentara bilet la ordin emis de societate, semnat si avalizat de administrator BA.

Din cuprinsul contractului de credit, nu rezulta ca s-ar fi angajat în vreun fel contestatoarea sa raspunda personal pentru obligatiile societatii, conditii în care nu exista titlu executoriu în temeiul caruia sa fie executata silit cu bunurile personale, iar din continutul somatiilor emise de intimata, rezulta ca, executarea silita împotriva S.C. A Com S.R.L. si BA, a fost initiata în baza biletului la ordin emis de societate, semnat si avalizat de administrator BA.

Apreciaza contestatoarea ca executarea silita începuta împotriva sa, în calitate de persoana fizica este nelegala, deoarece, fara a exista titlu executoriu în acest sens, s-a început executarea silita, în solidar, împotriva sa, cât si a societatii, intimata BT începând executarea silita în baza contractului de credit încheiat cu societatea, în conditiile în care existau forme de garantie (ipoteca imobiliara, garantie pe cont si B.O. pe contul societatii) numai pe seama societatii.

În aceste conditii, executarea silita începuta împotriva contestatoarei, ca persoana fizica este nelegala si netemeinica, neexistând un titlu executoriu în acest sens si, de buna credinta si fara a exista piedici legale, prin contractul de vânzare - cumparare aut. nr. 2016/29.11.2011, a înstrainat imobilul - teren si constructie situat în Busteni, jud. Prahova, buna credinta a vânzatorilor si a cumparatorilor la încheierea tranzactiei rezultând din faptul ca, la data de 28.06.2011 a fost eliberat extrasul de carte funciara pentru autentificare, necesar încheierii operatiunii de vânzare - cumparare a imobilului, din care reiese ca nu sunt înscrise sarcini.

În aceste conditii, se dovedeste ca executarea silita este îndreptata împotriva unei terte persoane si a patrimoniului acesteia. iar în masura în care se va trece peste aceste aparari si, în mod absurd, s-ar aprecia ca imobilul în litigiu este bunul personal al contestatoarei, conditii în care este legala executarea silita a acestuia de catre intimata BT, urmeaza a se avea în vedere si ca, pâna la data înstrainarii, respectiv 29.06.2011, acesta a fost proprietatea comuna a sa si a sotului sau, prin actul de executare - somatia nr. 23/29.06. 2011 intimata initiind executarea silita având ca obiect acest bun, fara a lua în considerare interdictia legala din Codul familiei care face posibila o astfel de ipoteza doar dupa sistarea starii de devalmasie asupra bunurilor comune ale sotilor.

Desi, inadmisibila o astfel de cerere, daca s-ar admite, s-ar crea ipoteza ca dupa sistarea starii de devalmasie si atribuirea bunurilor în cote de 50 % pentru fiecare sau de 40 % si 60 % ori de 30 % si 70 % sau a atribuirii unuia din bunuri în patrimoniul unuia din soti, banca ar continua executarea silita asupra imobilului fara ca acesta sa mai existe integral în patrimoniul acestui sot sau sa existe doar într-o anumita cota, avându-se în vedere si faptul ca, prin aceasta procedura, intimata nu urmareste satisfacerea eventualei creante prin valorificarea oricaror bunuri din patrimoniul contestatoarei, ci în mod predilect imobilul din Busteni.

Acest aspect rezulta din modul precipitat al emiterii actelor de executare, a caror anulare se solicita si, asa cum s-a aratat, s-a emis somatia 55 care nu vizeaza executarea silita a bunurilor din patrimoniul contestatoarei, a imobilului din Busteni.

Contestatoarea a solicit admiterea recursului, casarea sentintei civile nr. 1016/2011 pronuntata de Judecatoria Sinaia si trimitere cauzei la aceeasi instanta de fond în vederea solutionarii pe fond a pricinii.

Primindu-se dosarul la Tribunalul Prahova, cauza a fost înregistrata sub nr. 1521/310/2011.

În raport de motivele de recurs formulate de recurenta - contestatoare BA, intimata BT S.A. prin reprezentantii sai legali a formulat, în baza art. 308 alin.2 C.pr.civ., întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Examinând sentinta recurata prin prisma criticilor formulate,  în raport cu actele si lucrarile dosarului, precum si din oficiu conform disp. art.3041 C.pr.civ., tribunalul constata ca recursul este fondat, pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

Din probatoriile administrate în cauza, respectiv înscrisurile depuse la dosar se retine ca prin contractul de credit nr. 940/30.03.2007 (pentru credite proprietati imobiliare pe firme) intimata BT S.A. - Sucursala U prin Agentia B a acordat S.C. A Com S.R.L., garant fiind contestatoarea BA, un credit în valoare de 456.000 lei.

Conform clauzelor stipulate la pct. 7 din contract, respectiv capitolul "Garantii", pentru acest împrumut, s-a constituit o garantie reala imobiliara - ipoteca de rangul I asupra imobilului - apartament compus din 5 camere si dependinte situat la demisolul imobilului din Bucuresti, ..., evaluat la suma de 135.000 Euro; contract de garantie reala mobiliara asupra soldului contului deschis la creditor în suma de 469.110 lei; garantie suplimentara constând într-un bilet la ordin, în alb, cu mentiunea "fara protest", semnat, stampilat si avalizat de contestatoarea BA.

Prin încheierea pronuntata de Judecatoria Sinaia la data de 02.06.2011, a fost admisa cererea formulata de creditoarea BT S.A., prin Corpul Executorilor Bancari - Executor Bancar Miu Stefan, în sensul încuviintarii executarii silite a contractului de credit nr. 940/30.03.2007 si a biletului la ordin emis la Bucuresti la data de 30.03.2007, avalizat de contestatoarea BA pentru S.C. A Com S.R.L. scadent la data de 26.02.2010, locul platii pentru fiind Bucuresti pentru suma de 516.355,71 lei, refuzat la plata la data de 03.03.2010.

Astfel, la data de 21.06.2011, Corpul Executorilor Bancari ai Bancii Transilvania S.A. a emis somatia în dosarul de executare nr.40/PJ/BO/2010, prin care, în baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin emis la data de 30.03.2007, refuzat la plata la data de 03.03.2010 si a contractului de credit nr. 940/30.03.2007, contestatoarea BA si S.C. A Com S.R.L., erau somate ca, în termen de 1 zi de la primirea, înmânarea sau afisare prezentei, sa se conformeze de bunavoie titlului executoriu în sensul de a achita, de bunavoie, creditoarei BT S.A. suma de 516,355,71 lei.

Ulterior, la data de 23.06.2011, Corpul Executorilor Bancari ai Bancii Transilvania S.A. a emis o a doua somatie în acelasi dosar de executare, prin care contestatoarea BA si S.C. A Com S.R.L., erau somate ca, în termen de 15 zile de la primirea, înmânarea sau afisare prezentei, sa se conformeze de bunavoie titlului executoriu în sensul de a achita, de bunavoie, creditoarei BT S.A. suma de 516,355,71 lei, în caz contrar urmând a se proceda la urmarirea si scoaterea la vânzare prin licitatie publica a imobilului situat în or. Busteni, ....

Trebuie precizat faptul ca somatia emisa la data de 21.06.2011 a fost comunicata contestatoarei BA, sub semnatura, la data de 21.06.2011, iar somatia emisa la data de 23.06.2011 a fost comunicata catre S.C. A Com S.R.L. la data de 29.06.2011.

Raportat la aceasta situatie, se constata ca prezenta contestatie la executare întemeiata pe disp. art.399 si urm. C.pr.civ., a fost expediata catre destinatarul Judecatoria Sinaia la data de 11.07.2011, astfel cum rezulta din data înscrisa pe stampila postei aplicata pe plic.

Potrivit disp. art.399 C.pr.civ. "împotriva executarii silite, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare", art.401 alin.1 lit.a C.pr.civ. stipulând ca, în speta, contestatia se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat la cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a îndeplini un act de executare".

Daca, în privinta somatiei emisa la data de 21.06.2011 de Corpul Executorilor Bancari ai BT SA, termenul în care se putea formula contestatie la executare împotriva acestui act de executare se împlinea, calculat fiind pe zile libere, conform art.101 alin.1 C.pr.civ. în data de 07.07.2011, în cazul celei de-a doua somatii emisa la data de 23.06.2011 de catre aceeasi institutie, termenul în care se putea initia un asemenea demers judiciar se împlinea în data de 15.07.2011, data înscrisa pe stampila aplicata pe plicul cu care a fost expediata cererea de chemare în judecata fiind 11.07.2011.

Art. 103 alin.1 C.pr.civ. prevede ca "neexercitarea oricarei cai de atac si neîndeplinirea oricarui act de procedura în termenul legal atrage decaderea, afara de cazul când legea dispune altfel sau când parte dovedeste ca a fost împiedicata printr-o împrejurare mai presus de vointa sa".

Asadar, decaderea poate fi definita ca fiind acea sanctiune procedurala care consta în pierderea dreptului de a exercita o cale de atac sau de a îndeplini orice alt act de procedura, daca nu a fost respectat termenul imperativ prevazut de lege.

Termenul de 15 zile la care face referire art.401 alin.1 C.pr.civ. este un termen legal imperativ în care trebuie introdusa o contestatie la executare, acest termen începând sa curga de la data când contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care îl contesta sau de refuzul de a îndeplini un act de executare.

Prevederile art.103 C.pr.civ., potrivit carora decaderea nu opereaza în cazul în care partea dovedeste ca a fost împiedicata printr-o împrejurare mai presus de vointa sa, actul de procedura urmând a se îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicarii, în acelasi termen fiind aratate si motivele împiedicarii, sunt prezentate în literatura de specialitate si practica judiciara ca reglementând institutia repunerii în termen.

Astfel, la termenul de judecata din data de 06.09.2011, fata de exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare invocata din oficiu de instanta de  precedent, aparatorul contestatoarei a formulat cerere de repunerea în termenul de exercitare a contestatiei la executare numai în ceea ce priveste somatia emisa la data de 21.06.2011, invocând unele afectiuni de sanatate ale contestatoarei.

Trebuie subliniat faptul ca, relativ la somatia emisa la data de 23.06.2011 si comunicata contestatoarei la data de 29.06.2011, contestatia la executare, strict, cu privire la acest act de executare a fost introdusa în termenul legal imperativ de 15 zile prevazut de art. 401 alin.1 C.pr.civ., cererea de chemare în judecata fiind expediata în data de 11.07.2011 - data postei înscrisa pe plic, asadar, înlauntrul termenului de 15 zile care expira la data de 15.07.2011.

În sustinerea cererii de repunere în termenul de formulare a contestatiei la executare cu privire la somatia emisa la data de 21.06.2011, a fost invocat certificatul medical nr. 4595/06.07.2011 eliberat de CMI Dr. Botezat Antonescu Liviu având specialitatea medic primar psihiatru, act medical în care s-a consemnat ca BA prezinta "episod depresiv sever persistent", sens în care i s-a recomandat repaus la domiciliu timp de 21 de zile.

Astfel, desi instanta de fond a retinut în considerentele sentintei recurate aceasta situatie, apreciind-o chiar ca fiind dovedita cu actele medicale depuse la dosar, nu a considerat-o ca fiind echivalenta unei împrejurari mai presus de vointa partii, de natura a o împiedica sa formuleze, în termen legal, contestatia la executare, motivându-se ca afectiunea s-a declansat la sfârsitul intervalului de timp în care trebuia formulata contestatia la executare, astfel încât, timp de 13 zile anterioare, aceasta ar fi avut timpul material necesar introducerii cererii de chemare în judecata.

Ori, câta vreme, printr-un act medical necontestat, s-a recomandat contestatoarei ca, începând cu data emiterii acestuia - 06.07.2011, sa respecte anumite prescriptii medicale, cum ar fi un repaus la domiciliu timp de 21 de zile, este evident ca aceasta nu si-a putut valorifica, în termenul legal imperativ, drepturile procedurale recunoscute de lege, respectiv formularea în termen a contestatiei la executare, situatie care poate fi asimilata cu o împrejurare mai presus de vointa partii. 

 De altfel, retinându-se formularea în termen a contestatiei la executare cu privire la somatia emisa în data de 23.06.2011, instanta de fond era datoare, în virtutea principiului rolului activ, consacrat de art.129 C.pr.civ., sa se aplece cu mai mare atentie asupra cererii de repunere în termen în vederea contestarii acestui act de executare, cu precizarea ca prin solutia pronuntata, interesele legale ale contestatoarei au fost grav vatamate. 

Respingându-se, în totalitate contestatia la executare ca fiind tardiv formulata, fara a se face nicio distinctie între cele doua acte de executare contestate, în conditiile în care, asa cum s-a mai aratat, somatia emisa la data de 23.06.2011 a fost contestata în termenul legal imperativ de 15 zile, este evident ca sentinta recurata este nelegala, instanta de fond raportându-se, în realitate, numai la somatia emisa la data de 21.06.2011.

Pentru considerentele aratate, tribunalul în baza art.312 alin.1 C.pr.civ. rap. la art.312 alin.3 Teza a - II - a C.pr.civ., urmeaza sa admita recursul, sa caseze sentinta atacata si sa trimita cauza spre rejudecare la aceeasi instanta de fond pentru solutionarea pe fond a pricinii, dupa pronuntarea, în prealabil, asupra cererii de repunere în termenul legal de formulare a contestatiei la executare împotriva somatiei emisa la data de 21.06.2011.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

 D E C I D E:

Admite recursul declarat de recurenta - contestatoare BA împotriva sentintei civile nr. 1016/13.09.2011 pronuntata de Judecatoria Ploiesti în contradictoriu cu intimata BT - SUCURSALA B si în consecinta:

Caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare la instanta de fond, Judecatoria Sinaia, pentru judecata pe fond a contestatiei.

IREVOCABILA.

Pronuntata în sedinta publica, azi 26.01.2012.

1