Cerere de ordonanţă preşedinţială. Garantarea exercitării drepturilor procesuale în mod egal şi fără discriminări potrivit art. 8 din Noul Cod Procedură Civilă.

Decizie 493 din 13.11.2014


Conform art. 8 din N.C.P.Cv. „În procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări. „

Acest lucru înseamnă că părţile trebuie să beneficieze de drepturi procesuale egale, adică în situaţii identice părţilor trebuie să li se  asigure tratament identic.

Fiind dată „ fără citare”,  în virtutea  caracterului urgent al  cererii de ordonanţă preşedinţială,  înseamnă că instanţa se va pronunţa în baza actelor ataşate cererii, fără a asculta niciuna din părţi.

În contextul în care judecătorul a acordat cuvântul  reprezentanţilor reclamantei, deşi părţile nu fuseseră citate şi în lipsa oricărui  reprezentant al pârâtei, care, de asemenea, nu fusese citată, s-a creat un dezechilibru  în exercitarea drepturilor  procesuale ale părţilor. Renunţarea la etapa dezbaterilor, caracteristică ordonanţei fără citare, şi-a  produs efecte  numai faţă de pârâtă, reclamanta beneficiind de posibilitatea  susţinerii argumentelor sale în faţa instanţei.

Prin sentinţa  nr. 450/2014 din 15 septembrie 2014  pronunţată de  Tribunalul Olt  în dosarul nr. 122/104/2014/a6 s-a  admis  cererea formulată de ASISPRL în calitate de administrator judiciar al debitoarei  SCSSAB în contradictoriu cu intimaţii SCCDSA şi SCEON ERSA şi au fost obligaţi pârâţii să reia furnizarea cu energie electrică la societatea debitoare.

Împotriva  acestei sentinţe a formulat apel la 06.10.2014 pârâta SCEONERSA criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare s-a arătat că  hotărârea este lovită de nulitate deoarece, deşi instanţa a pronunţat ordonanţa preşedinţială  fără citarea părţilor, la dezbateri  au participat şi au pus concluzii pe fondul cauzei atât administratorul judiciar ASISPRLC, cât şi debitoarea în insolvenţă prin reprezentant convenţional, deşi nu aveau calitate procesuală în cauză.

Or, în această situaţie, nefiind ascultate toate părţile, a fost încălcat  principiul egalităţii prevăzut de Noul cod de procedură  civilă.

În ce priveşte netemeinicia hotărârii, apelanta  a arătat că  SCSB este un client eligibil, după cum rezultă  din contractul de furnizare a energiei electrice.

Potrivit Directivei 2009/72/CE şi a legislaţiei române  subsecvente, inclusiv Ordinul 88/2009, schimbarea furnizorului de energie electrică este un drept exclusiv al  clienţilor eligibili, nefiind posibilă exercitarea lui de către clienţii captivi.

Oricum instanţa a interpretat  greşit dispoziţiile  Ordinului nr. 88/2009 art. 1 alin. 5 din text permiţând schimbarea furnizorului actual.

În drept au fost invocate  şi dispoziţiile art. 999 din NCPC, art. 8 din Legea nr. 85/2006, art.  466 şi urm.  din N.C.P. C.

La dosar au fost depuse, în copie, contractul de furnizare a energiei electrice, notificarea de reziliere a contractului de furnizare, corespondenţă dintre părţi, doctrină.

La 4.11.2014 ASISPRLC a depus la dosar întâmpinare solicitând respingerea apelului ca nefondat.

S-a susţinut că  SC SMR SA este un consumator captiv, că toate încercările de conciliere a situaţiei s-au lovit de refuzul pârâtei, că toate costurile privind furnizarea energiei electrice anterior deschiderii procedurii se plătesc conform planului de reorganizare, societatea neputând schimba furnizorul decât după plata tuturor obligaţiilor scadente şi după rezilierea contractului.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 C.pr. civ.

La 12.11.2014 apelanta a depus la dosar note de şedinţă, invocând excepţia lipsei de interes  a reclamantei în cauză, solicitând totodată respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind rămasă fără obiect.

În motivare s-a arătat că, începând cu 01.11.2014,  reclamanta,  în virtutea calităţii sale de consumator eligibil, şi-a exprimat opţiunea de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice, optând pentru alegerea altui furnizor.

Cum reclamanta şi-a ales alt furnizor de energie electrică - FESRL, cererea sa este rămasă şi fără obiect.

La dosar au fost depuse înscrisuri constând în corespondenţă părţi, practică judiciară, facturi, contract de furnizare a energiei electrice nr. 7627/17.10.2014.

Analizând cauza, prin prisma criticilor  formulate, Curtea a apreciat apelul fondat pentru următoarele considerente:

Conform art. 8 din N.C.P.Cv. „În procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări. „

Acest lucru înseamnă că părţile trebuie să beneficieze de drepturi procesuale egale, adică în situaţii identice părţilor trebuie să li se  asigure tratament identic.

Fiind dată „ fără citare”,  în virtutea  caracterului urgent al  cererii deduse judecăţii, acest lucru înseamnă că instanţa se va pronunţa în baza actelor ataşate cererii, fără a asculta niciuna din părţi.

În cauza de faţă însă, judecătorul sindic a acordat cuvântul  reprezentanţilor reclamantei, deşi nu fuseseră citaţi şi în lipsa oricărui  reprezentant al pârâtei, care, de asemenea, nu fusese citată.

În acest mod s-a creat un dezechilibru  în exercitarea drepturilor  procesuale ale părţilor. Renunţarea la etapa dezbaterilor, caracteristică ordonanţei fără citare, şi-a  produs efecte  numai faţă de pârâtă, reclamanta beneficiind de posibilitatea  susţinerii argumentelor sale în faţa instanţei.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, administratorul judiciar  arată că ordonanţa preşedinţială  s-a dat fără citarea părţilor, conform art. 998 alin. 2 NCPC care nu arată că aceasta se soluţionează” fără prezenţa părţilor”.

Curtea apreciază acest argument neîntemeiat:

Prezenţa uneia din părţi şi acordarea cuvântului  în etapa dezbaterilor presupune respectarea principiului  contradictorialităţii  şi oralităţii dezbaterilor, ca şi a respectării  dreptului la apărare. Or, nefiind citat pârâtul, este evident că, în ce-l priveşte, aceste principii nu au fost respectate.

Tocmai de aceea, fiind dată fără citare, procedura în ordonanţa preşedinţială de faţă nu mai includea şi etapa dezbaterilor.

Pentru aceste condiţii, în temeiul art. 176 pct. 6 N.C.P.C. şi art. 8 din NCPC coroborate cu dispoziţiile art. 480 alin. 6  Curtea a admis apelul pârâtei SCE.ONERSA, a anulat sentinţa instanţei de fond  şi a  trecut la rejudecarea cauzei.

Potrivit art. 32 alin. 1 N.C.P.C.  „Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia: a)are capacitate procesuală, în condiţiile legii; b)are calitate procesuală; c)formulează o pretenţie; d)justifică un interes. „.

Prin notele scrise depuse la dosar, pârâta SC E.ONERSA  a invocat excepţia lipsei de obiect  şi cea a lipsei de interes a cererii de chemare în judecată, întemeiate pe faptul că  a fost reziliat  unilateral contractul de furnizare a energiei  electrice, încheiat cu SCE.ONERSA, debitoarea încheind un alt contract de furnizare a energiei electrice.

Curtea a  apreciat că se impune analizarea cu prioritate a  excepţiei lipsei de obiect, pe care a apreciat-o ca fiind întemeiată, constatând că cererea de ordonanţă preşedinţială a rămas fără obiect, pentru următoarele considerente:

Prin acţiunea introductivă, formulată la 11.09.2014 de administratorul judiciar ASISPRLC pentru debitoarea  SCSSAB  s-a solicitat ca pe cale de ordonanţă preşedinţială  să fie obligate pârâtele  SCCDSA  şi  SCE.ONERSA să menţină/ reia furnizarea  serviciilor de energie electrică la sediul societăţii, motivat de  faptul că debitoarea are calitatea de consumator captiv.

Cererea a fost întemeiată pe existenţa contractului de furnizare a energiei electrice nr. 1003147345/01.2014/287 din 04.12.2013 încheiat între debitoare  şi pârâta SCE.ONERSA.

Din înscrisurile depuse de părţi la dosar în apel, ca şi din  susţinerile orale ale acestora, rezultă,  însă, că pârâta SCE.ONERSA a înţeles  să rezilieze  unilateral contractul de furnizare a energiei electrice la data de 11.09.2014, fapt cunoscut şi acceptat  de reclamantă care, la  01.11.2014  a înştiinţat-o pe pârâtă că a optat  pentru încheierea  unui alt  contract de furnizare  a energiei electrice, cu un alt furnizor, respectiv  SCFESRL.

În aceste condiţii, în care ambele părţi au fost de acord cu rezilierea  contractului de furnizare a energiei electrice  de către pârâta SCE.ONERSA, cererea de ordonanţă preşedinţială  prin care  reclamanta solicita obligarea acestei pârâte  la furnizarea de energie electrică  în baza aceluiaşi contract apare ca rămasă fără obiect.

În aceste condiţii,  cererea formulată  de reclamantă a fost respinsă, astfel încât nu s-a impus analizarea  celorlalte excepţii  şi apărări invocate de părţi.

În temeiul art. 453 C.pr.civ intimata-reclamantă a fost obligată la plata către apelanta pârâtă a sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli de judecată(taxă de timbru).