Lipsa calităţii procesuale active a administratorului special, numit conform art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, în promovarea unei cereri de constatare nulitate absolută a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun

Decizie 200 din 25.04.2014


Administratorul special al societăţii aflate în lichidare a învestit judecătoria cu o cerere, formulată pe calea dreptului comun, de constatare a nulităţii absolute a unor acte frauduloase.

Lipsa calităţii procesuale active a administratorului special

Decizia civilă nr. 200/R din 25.04.2014 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea formulată la data de 06.07.2012 de către reclamantul FM, în calitate de administrator special al SC I. SA Focșani, în contradictoriu cu parâţii BRD GSG SA - Sucursala Focșani si SC MI SRL prin Lichidator judiciar Asist Cont IPURL Focșani s-a solicitat constatarea nulității absolute a Contractului de ipotecă nr…./29.02.2008 autentificat sub nr…./29.02.2008, radierea ipotecii din cartea funciară şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare s-a arătat că PD a deținut calitatea de asociat si administrator la SC I SA Focșani şi în același timp avea calitate de asociat şi administrator şi la SC MI SRL Focșani care la rândul ei era acționara la SC I SA Focșani. Profitând de aceasta dublă calitate PD a luat un împrumut de la BRD GSG SA - Sucursala Focșani pentru SC MI SRL Focșani garantând împrumutul cu bunurile imobile ale SC I SA Focșani.  Astfel, prin contractul de credit nr. …/29.02.2008 acordat către SC MI SRL Focșani PD s-a împrumutat cu această societate pentru suma de 7 750 000 de lei, iar prin contractul de ipotecă nr. …/29.02.2008 autentificat sub nr. …/29.02.2008 SC I SA a garantat împrumutul.  Atât contractul de împrumut cât şi contractul de ipotecă au fost semnate, atât pentru SC MI SRL Focșani cât şi pentru SC I. SA de către PD în calitate de administrator şi reprezentant legal al celor două societăți conform Adunării Generale a acționarilor prin care SC I. SA este de acord cu ipotecarea bunurilor proprii pentru garantarea împrumuturilor făcute de către SC MI SRL. S-a arătat că, potrivit art. 144 ind. 4 din Legea nr. 31/1990, ipotecarea de către Asociatul administrator a unor bunuri ale societății pe care o reprezintă în favoarea unei alte societăți unde aceasta are interes constituie o conduită care nu respectă coordonatele şi rigorile interesului societar. S-a mai arătat că atitudinea lui PD nu poate fi caracterizată ca fiind neglijenţă sau inabilitate ci este o faptă intenționată, persoana în cauză abuzând de încrederea care i-a fost conferită prin acte de ipotecă semnate în favoarea sa, dar în dauna societăţii. S-a mai arătat că prejudiciul a continuat şi prin faptul că după ce a administrat şi devalizat societatea, la începutul anului 2010 SC I. SA  a intrat in procedura insolventei făcând obiectului dosarul nr. 1210/91/2010 al Tribunalului Vrancea, iar BRD GSG SA - sucursala Focșani s-a înscris la masa credală cu suma de  7 939 187, 70 lei pentru creditul luat de SC MI SRL, suma pe care tot P.D. în numele SC I. SA  s-a obligat să o achite în solidar cu SC MI SRL. S-a precizat că în speță de faţă s-a încălcat imperativul legal referitor la cota de 20% din capitalul social şi s-a fraudat legea putându-se constata în concret motivul de nulitate constând în cauza ilicită, invocat din perspectiva art. 144 ind. 4 din Legea 31/1990 coroborate cu disp. art. 966, 968 Cod civil vechi, şi art. 11 din Noul Cod civil.

In drept au fost invocate disp. art. 144 ind. 4 din Lg. 31/1990, art. 966 si 968 Cod civil vechi, art. 11 Noul Cod civil, art. 34 alin. 23 din Decretul nr. 31/1954.

Legal citată BRD GSG SA - sucursala Focșani a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondată, netemeinică si nelegală a cererii.

Pe cale de excepție s-a invocat lipsa calității procesual active a reclamantului FM desemnat administrator special la SC I. SA  în condițiile in care acesta nu este titularul dreptului subiectiv care se pretinde a fi încălcat.

În motivarea excepției, s-a arătat că prin contractul de credit nr. 115/29.02.2008 BRD GSG SA  prin  Sucursala Focșani a acordat  la SC MI SRL un împrumut de 7 750 000 lei pe o perioada de 12 luni, iar prin contractul de credit nr. …/29.02.2008 i s-a acordat un credit de investiții pe termen mediu in valoarea 1 100 000 de lei, ambele credite fiind garantate cu bunurile imobile ale garantului ipotecar SC I. SA Focșani, conform contractului de ipotecă nr. …/29.02.2008 autentificat sub nr…./29.02.2008. Prin sentința comercială nr. 139/28.01.2010 pronunțată de Secția Comercială a Tribunalului Vrancea în dosar nr. 2499/91/2009 s-a deschis procedura insolventei în forma generală împotriva debitoarei Sc MI SRL la cererea creditorilor Intercom Group LTD si ITTAC ZRT ,,VA,, si s-a desemnat administrator judiciar Asist Cont Ipurl Focșani. Prin sentința comerciala nr. 1038/07.10.2010 s-a trecut la faliment in temeiul art. 107 din Legea 85/2006 şi s-a desemnat lichidator judiciar Asist Cont Ipurl Focșani, cu atribuțiile prevăzute de lege. Prin sentința comerciala nr. 785/09.06.2010 pronunțata de Tribunalul Vrancea în dosar nr. 1210/91/2010 s-a deschis procedura insolventei in forma generală şi împotriva debitoarei garante SC I. SA Focșani şi s-a desemnat administrator judiciar  provizoriu Asist Cont Ipurl Focșani, iar prin sentința comercială nr. 514/13.04.2011 s-a dispus intrarea debitoarei SC I. SA în procedura falimentului, dizolvarea societăţii debitoare, ridicarea dreptului său de administrare şi s-a desemnat lichidator judiciar CASCONT devenit C.I.I. BS cu atribuțiile prevăzute de lege.  S-a mai arătat că prin adresa nr. 14939/30.06.2010 BRD GSG SA - sucursala Focșani a depus cerere de înscriere a creanței în tabelul creditorilor cu suma de 7 939 187, 70 lei, debit datorat de Sc MI SRL şi garantat cu bunurile proprietatea debitoarei SC I. SA. S-a arătat că dosarul având ca obiect procedura falimentului debitoarei SC I. SA se afla in curs de judecată pe rolul Tribunalului Vrancea,  Secția Comercială, cauza fiind amânată pentru continuarea de către lichidatorul judiciar a operațiunilor de vânzare a bunurilor din patrimoniul debitorului. Având în vedere că debitorul SC I. SA se afla in faliment atribuțiile de conducere revin exclusiv lichidatorului judiciar desemnat in cauză.  Mai mult, mandatul administratorului special FM, prevăzut de art. 18 din Legea 85/2006 a încetat la intrarea in faliment, fiind limitat la a reprezenta interesele acționarilor - asociaților in cadrul procedurii insolventei, așa cum se prevede în mod expres la art. 18 alin. 1 din Legea 85/2006. S-a arătat că art. 3 pct. 26 din Legea 85/2006 definește noțiunea de administrator special, iar din conținutul textului de lege se deduce că administratorul special participă la procedura insolvenţei fără însă a putea fi considerat organ care aplica procedura, organelle care aplică această procedură fiind, potrivit art. 5 din Legea 85/2006, instanțele judecătorești, judecătorul sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul. După deschiderea procedurii falimentului mandatul administratorului special se rezumă la: participarea la inventarul efectuat de administratorul judiciar, primirea raportului final şi a bilanțului de închidere, participarea la ședința convocata pentru soluționarea obiecțiunilor si aprobarea raportului final de lichidare art. 18 lit. din f. din Lg. 85/2006.

Prin aceeași întâmpinare, in temeiul art. 36 din Legea 85/2006 s-a solicitat suspendarea motivate de faptul că debitorul SC I. SA se afla în procedura falimentului.

In drept au fost invocate dispozițiile legale amintite în motivarea întâmpinării, iar în dovedirea acesteia au fost depuse la dosar înscrisuri.

Prin înscrisul depus la dosar SOLVENS S.P.R.L. si C.I.I. TC, in calitate de lichidatori judiciari ai debitorului SC CE SRL, au arătat ca își însușesc acțiunea promovată de FM  administratorul special al SC I. SA si SC CE SRL.

La 26.03.2013 şi respectiv 27.03.2013 au depus întâmpinare atât SC I. SA prin lichidator judiciar C.I.I. BS, cât si SC MI SRL  prin lichidator judiciar Asist Cont IPURL.

Ambele părți au solicitat respingerea acțiunii invocând pe cale de excepție lipsa calității procesual active a reclamantului FM întrucât nu este titularul dreptului subiectiv care se pretinde ca este încălcat şi întrucât atât SC I. SA cât şi  SC MI SRL se afla în procedura insolvenţei, iar in acest context atribuțiile de conducere revin exclusive lichidatorului judiciar desemnat în cauză, iar mandatul administratorului special prev. de art. 18 din Legea 85/2006 încetează la intrarea societății in faliment, fiind limitat la a reprezenta interesele acționarilor sau asociaților în cadrul procedurii insolvenţei.

In temeiul art. 36 din Legea 85/2006 s-a solicitat suspendarea cauzei.

Prin sentința civilă nr. 2707/05.06.2013 a Judecătoriei Focșani a fost admisă excepția lipsei calității procesual active a reclamantului F.M. invocată de pârâta BRD GSG SA - sucursala Focșani prin întâmpinare și a fost respinsă ca fiind făcută de o persoană fără calitate procesual activă cererea formulată  de reclamantul FM în calitate de administrator special al SC I.SA Focșani având ca obiect constatarea nulității absolute a Contractului de ipotecă nr.193/20.02.2008 autentificat sub nr.629/29.02.2008, radierea ipotecii din cartea funciară şi obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că prin contractul de credit nr. …/29.02.2008 BRD GSG SA  prin  Sucursala Focșani a acordat  către SC MI SRL un împrumut de 7 750 000 lei pe o perioada de 12 luni,  iar prin contractul de credit nr. …/29.02.2008 i s-a acordat un credit de investiții pe termen mediu in valoarea 1 100 000 de lei, ambele credite fiind garantate cu bunurile imobile ale garantului ipotecar SC I. SA Focșani, conform contractului de ipotecă nr …/29.02.2008 autentificat sub nr …./29.02.2008. Dosarul având ca obiect procedura falimentului debitoarei SC I. SA se află în curs de judecată pe rolul Tribunalului Vrancea Secția Comercială, cauza fiind amânată pentru continuarea de către lichidatorul judiciar a operațiunilor de vânzare a bunurilor din patrimoniul debitorului. Având în vedere că debitorul SC I. SA se află în faliment atribuțiile de conducere revin exclusiv lichidatorului judiciar desemnat în cauză. Rezultă așadar că administratorul special exercită activitatea de administrare doar în procedura de reorganizare şi condiționat de păstrarea dreptului de administrare al debitorului,  iar administratorul judiciar gestionează operațiunile specifice procedurii până la înlocuirea cu lichidatorul judiciar ca efect al declanșării falimentului, sau până la închiderea procedurii, dacă redresarea reușește. După deschiderea procedurii falimentului mandatul administratorului special se rezumă la: participarea la inventarul efectuat de administratorul judiciar, primirea raportului final şi a bilanțului de închidere, participarea la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor şi aprobarea raportului final de lichidare art. 18 alin 2 lit. f. din Legea 85/2006.

Prin decizia civilă nr. 303/2013 a Tribunalului Vrancea s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Este important, în primul rând, să stabilim limitele devoluțiunii în prezentul apel, având în vedere disp. Art. 294 CPC.

Chiar dacă în apel F.M. nu a mai precizat că acționează în calitate de reprezentant al SC I. SA Focșani, ca administrator special, din cererea de apel și din susținerile verbale ale reprezentantului său avocat rezultând în oarecare măsură că de fapt ar acționa și în nume propriu, ca persoană direct interesată să se constate nulitatea actului juridic, amintitul text de lege de procedură interzice schimbarea calității părților în apel.

De vreme ce a formulat acțiunea introductivă susținând că este reprezentant al reclamantei SC I.SA Focșani, calitatea sa decurgând din cea de administrator special al acestei societăți, domnul F.M. nu putea schimba această calitate în apel, ca și când ar fi formulat atât acțiunea, cât și apelul în nume propriu și astfel să devină el însuși parte în proces.

De aceea, instanța de apel a stabilit că cererea de apel nu putea fi formulată și deci nu va fi analizată decât în limitele acțiunii introductive, respectiv de F.M. în calitate de reprezentant al reclamantei SC I. SA, iar nu în calitate de reclamant în nume propriu, acesta putând formula o astfel de acțiune personală pe cale separată.

De asemenea, s-a stabilit chiar dacă nicio parte implicată în proces și nici prima instanță nu au remarcat corect, ceea ce s-a discutat în cauză nu este îndreptățirea directă a lui F.M. ori a reclamantei SC I. SA de a invoca nulitatea actului juridic dedus judecății, deci calitatea procesuală activă, ci îndreptățirea lui F.M. de a reprezenta reclamanta în proces, deci calitatea sa de reprezentant, excepții procesuale diferite, care atrag sancțiuni diferite (prima respingerea, a doua anularea cererii), deși în final ambele au efect peremptoriu, împiedicând judecata pe fond a cererii.

S-a reţinut acest lucru întrucât, deși atât prima instanță a analizat în mod corect, pe baza susținerilor părților, lipsa dovezii calității de reprezentant a lui F.M. pentru reclamantă, a respins acțiunea ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă – reclamantul F.M. ca administrator special al SC I. SA Focșani, fiind astfel greșit calificată excepția supusă analizei și sancțiunea concretă aplicată.

Pe de altă parte, având în vedere criticile formulate în apel și efectul final peremptoriu al soluției de primă instanță, instanța de apel nu a mai găsit de cuviință să pună în discuția părților acest aspect care ar fi atras doar o schimbare de ordin formal a soluției în cauză.

În ceea ce privește lipsa calității administratorului special F.M. de reprezentant al reclamantei SC I. SA Focșani, instanța de apel a constatat că în primă instanță în mod corect s-a determinat întinderea puterilor de reprezentare ale acestei persoane după ce prin sentința comercială nr. 514/13.04.2011 a Tribunalului  Vrancea s-a dispus intrarea debitoarei SC I. SA în procedura falimentului, dizolvarea societății debitoare, ridicarea dreptului de administrare și desemnarea lichidatorului judiciar Cascont devenit CII BS. Cu această dată, potrivit art.18 alin.2 lit. f din Legea 85/2006 administratorul special participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și bilanțul de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului, mandatul său fiind limitat la a reprezenta interesele acționarilor în cadrul procedurii insolvenței, iar debitoarea este reprezentată de administratorul judiciar/lichidatorul care conduce și activitatea comercială.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul care a criticat decizia instanţei de apel sub două aspecte:

1)În mod greşit a apreciat Tribunalul că acţiunea a fost promovată doar în calitate de administrator special nu şi în calitate de persoană fizică;

2)Pe fondul cauzei, din actele dosarului rezultă caracterul fictiv al transferului în baza căruia SC „MI” SRL a ipotecat bunurile ce aparţineau SC „I.” SA.

Prin decizia civilă nr. 200/R din 25.04.2014 a Curţii de Apel Galaţi s-a respins ca nefondat recursul, din următoarele considerente:

1.Susţinerile recurentului că ar fi formulat acţiunea, atât în calitatea sa de administrator

special, cât şi de persoana fizică nu pot fi primite din următoarele considerente:

Studiind conţinutul cererii de chemare în judecată se observă, în mod clar, că aceasta este formulată de FM, în calitate de administrator special al SC „I.” SA Focşani şi nu în dubla calitate de persoană fizică şi administrator special.

De altfel, chiar dacă ar fi fost formulată de la început de reclamant, în calitate de persoană fizică, această nu ar fi schimbat datele problemei.

Situaţia actelor juridice frauduloase ale debitorului face obiectul unei reglementări speciale în Legea nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă, de la care nu se poate deroga prin introducerea unei acţiuni pe calea dreptului comun.

Conform disp. din Secţiunea a II-a, art. 77-85 din Legea 85/2006 acţiunile sunt de competenţa judecătorului sindic şi pot fi introduse doar de administratorul judiciar sau de lichidator şi vizează actele frauduloase încheiate de debitor, în dauna drepturilor creditorilor, în ultimii 3 ani anterior deschiderii  procedurii.

În ipoteza în care administratorul judiciar sau lichidatorul nu introduc o astfel de acţiune, calitate procesuală activă are şi comitetul creditorilor, conform art. 81 alin. 2.

În orice caz, o astfel de calitate nu este recunoscută prin legea acţionarilor sau reprezentantului acestora – administratorul special.

În plus, o astfel de acţiune poate fi introdusă în termen de cel mult 1 an şi 4 luni de la data deschiderii procedurii.

Pe cale de consecinţă, fiind supusă rigorilor unei legi speciale, o astfel de cerere nu putea fi introdusă nici de un acţionar, nici de administratorul special, ci ar fi putut cel mult să fie însuşită de lichidatorul judiciar al debitoarei SC „I.” SA, fiind în interesul creditorilor, dar prin întâmpinarea de la dosarul de fond, reprezentantul debitoarei a solicitat respingerea cererii.

În aceste condiţii, instanţele de fond au făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor Legii 85/1996, la situaţia de fapt invocată.

Se susţine astfel prin acţiune, că administratorul deţinătoarei SC „I.” SA, ce avea calitatea de asociat şi administrator şi la societatea SC „MI” SRL, a ipotecat, în mod fraudulos, bunurile debitoarei pentru garantarea unui împrumut contractat la BRD – GSE – Sucursala Focşani, de cea de a două societate, în 29.02.2008.

Această ipoteză se circumscrie situaţiilor reglementate de art. 80 din Legea nr. 85/1996, iar calitatea procesuală activă în promovarea acţiunii pentru anularea actelor frauduloase revenea conform art. 81, administratorului judiciar/lichidatorului şi, în subsidiar comitetului creditorilor.

Împrejurarea că administratorul special nu poate promova o astfel de acţiune rezultă şi din alte prevederi ale Legii nr. 85/2006 – art. 1 pct. 26 şi art. 18.

Din conţinutul acestui articol rezultă că administratorul special nu are calitate procesuală activă de a promova acţiunile prev. de art. 79 şi 80 din Legea 85/2006, ci în eventualitatea introducerii unei astfel de acţiuni de către administratorul judiciar sau lichidator, administratorul special reprezenta pe debitoare.

În plus, atribuţiile administratorului special sunt limitativ prevăzute de art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, conform cărora:

„După deschiderea procedurii, adunarea generală a acționarilor/asociaților debitorului, persoana juridica va desemna pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, administrator special, care să reprezinte interesele societății si ale acestora şi să participe la procedura, pe seama debitorului. După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care îi conduce şi activitatea comercială, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acționarilor/asociaților”.

Administratorul special are următoarele atribuții:

a) exprimă intenția debitorului de a propune un plan, potrivit art.28 alin.(1) lit. h), coroborat cu art.33 alin.(2);

b) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art.79 si 80;

c) formulează contestații in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;

d) propune un plan de reorganizare;

e) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului;

 f) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final si bilanțul de închidere şi participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor şi aprobarea raportului;

g) primește notificarea închiderii procedurii.

Din analiza disp. art. 18 alin. 2 lit. b „participă, in calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art.79 si 80”, rezultă că administratorul special are doar rolul de a reprezenta pe debitor la judecarea acţiunilor prev. de art. 79 şi 80 din Legea nr. 85/2006.

2. Cel de-al doilea motiv ce urmează analiza pe fond a temeiniciei acţiunii nu se impune a fi analizat, în condiţiile în care instanţa de fond a soluţionat cererea în baza unei excepţii dirimante.