Recurs contencios administrativ. Achiziţie publică

Decizie 2538 din 15.09.2014


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Achiziţie publică

-Art. 79 alin. 1 din H.G. nr.  925/ 2006

-Art. 35 alin. 2 din H.G. nr.  925/ 2006

-Art. 36 alin. 2 din H.G. nr.  925/ 2006

Intimata a organizat, în calitate de autoritate contractantă, procedura de atribuire, prin „cerere de oferte" a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile B. şi L., judeţul Satu Mare", cod CPV: xxxxxxxx-x, elaborând, în acest sens, documentaţia de atribuire aferentă şi publicând, în SEAP, invitaţia de participare nr. xxxxxx/xx.06.2012, conform căreia valoarea estimată a contractului este de 7.197.630 lei, fără TVA.

Prin adresa de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. xxxx/xx.04.2014, autoritatea contractantă i-a comunicat petentei că i-a respins oferta, deoarece a fost declarată neconformă, în temeiul art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006 şi al art. 36 alin. (2) din acelaşi act normativ.

Curtea a constatat că în mod legal şi temeinic a reţinut C.N.S.C. că autoritatea contractantă a procedat corect respingând oferta petentei, aceasta fiind neconformă având în vedere că în cadrul propunerii financiare depuse iniţial nu se regăsesc devizele organizării de şantier aflate în cadrul caietelor de sarcini publicate pe SEAP.

Sub acest aspect, Curtea a reţinut, în primul rând, că este necontestat faptul că în cadrul propunerii tehnice depuse iniţial de către petentă nu se regăsesc devizele organizării de şantier.

Pe de altă parte, instanţa a constatat că potrivit art. 35 alin. 2 lit. a din H.G. 925/2006 „oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.”

De asemenea, art. 79 din HG nr. 925/2006 statuează că „în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea:

 a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau

 b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile.

 (3) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2).”

Din interpretarea acestor prevederi legale rezultă că pentru ca o ofertă să fie conformă trebuie să satisfacă în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini iar în măsura în care nu le satisface, pe calea răspunsurilor la solicitările de clarificări ale autorităţii contractante nu se poate modifica conţinutul iniţial al ofertei iar în măsura în care o astfel de modificare apare oferta trebuie declarată neconformă cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.

Pe de altă parte, instanţa de control judiciar a constatat că petenta nu a contestat cerinţele din documentaţia de atribuire privind lucrările cu organizarea de şantier astfel încât acestea se impun cu forţă obligatorie faţă de toţi ofertanţii, inclusiv petenta, iar necuprinderea în ofertă a devizelor aferente organizării de şantier atrage neconformitatea ofertei.

În mod corect s-a reţinut în decizia atacată că lipsa acestor elemente din cadrul propunerii financiare atrage respingerea ofertei ca neconformă şi că depunerea lor ulterioară, odată cu răspunsul la solicitarea de clarificări, reprezintă în fapt o modificare a ofertei, o astfel de modificare neputând fi acceptată deoarece ar fi de natură să avantajeze un competitor.

Faptul că petenta a declarat odată cu răspunsul la solicitarea de clarificări că îşi asumă cheltuielile cu lucrările necesare pentru organizarea de şantier în cadrul preţului iniţial ofertat nu este de natură a suplini lipsa includerii în propunerea financiară a costurilor aferente acestor lucrări, acceptarea unei astfel de propuneri din partea petentei echivalând cu încălcarea principiului tratamentului egal care guvernează regimul juridic al achiziţiilor publice deoarece, pe de o parte, ar însemna să se accepte doar unui ofertant ca în propunerea sa financiară să nu cuprindă anumite costuri pe care autoritatea contractantă le-a cerut în mod expres tuturor ofertanţilor, iar pe de altă parte, ar însemna ca o ofertă neconformă să fie transformată în una conformă prin acceptarea unei modificări ulterioare constând în înlăturarea unei omisiuni.

Nu are relevanţă în speţă caracterul principal sau accesoriu al acestui tip de lucrări atât timp cât în documentaţia de atribuire s-a solicitat includerea în ofertele celor interesaţi a acestui tip de cheltuieli.

Decizia nr. 2538/CA/15.09.2014 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Dosar 253/35/CA/2014

Prin decizia nr. xxxx/xx/xxxx/xx.xx.xxxx C.N.S.C. a respins ca nefondată contestaţia formulată de SC V. SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă COMUNA B.

A dispus continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor dispune anterior.

Pentru a se pronunţa astfel, C.N.S.C. a avut în vedere următoarele:

COMUNA B. a organizat, în calitate de autoritate contractantă, procedura de atribuire, prin „cerere de oferte" a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile B. şi L., judeţul Satu Mare", cod CPV: xxxxxxxx-x, elaborând, în acest sens, documentaţia de atribuire aferentă şi publicând, în SEAP, invitaţia de participare nr. xxxxxx/xx.xx.xxxx, conform căreia valoarea estimată a contractului este de 7.197.630 lei, fără TVA. Conform cap. IV.2.1) din fişa de date, criteriul de atribuire al contractului este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

Anterior, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, au fost formulate următoarele contestaţii:

1. Contestaţia nr. xxxx/xx.06.2012, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. xxxxx/xx.06.2012, depusă de SC D. SRL, împotriva documentaţiei de atribuire, respinsă ca nefondată prin Decizia nr. 2201 I ZA I 2448 din data 09.07.2012;

2.Contestaţia nr. xxxx/xx.08.2012, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. xxxxx/xx.09.2012, depusă de SC V. SRL şi contestaţia nr. xxx/xx.09.2012, înregistrată la Consiliu cu nr. xxxxx/xx.09.2012, depusă de SC E. SRL, împotriva rezultatului procedurii de atribuire; prin Decizia nr. xxxx / xx / xxxx / xxxx din data xx.10.2012, Consiliul a respins ca nefondată contestaţia depusă de SC V. SRL şi a luat act de renunţarea la contestaţia depusă de SC E. SRL.

Decizia de mai sus a fost atacată cu plângere de către SC V. SRL la Curtea de Apel Oradea; potrivit informaţiilor existente pe portalul Ministerului Justiţiei, Curtea a admis, în şedinţa publică din xx. xx. 2013, plângerea formulată de SC V. SRL.

3.Contestaţia nr. xx/xx.02.2014, înregistrată la CNSC sub nr.xxxx/xx.02.2014, formulată de SC E. SRL împotriva rezultatului procedurii de atribuire, respinsă prin Decizia CNSC nr. xxx/xx xx/xxx din data xx.03.2014.

Ulterior, autoritatea contractantă a consemnat în raportul procedurii de atribuire nr. xxxx/xx.04.2014 că „având la bază procesele/rapoartele de evaluare desfăşurate, identificate şi relatate în prezentul raport al procedurii, desemnează câştigătorul".

Prin adresa de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. xxxx/xx.04.2014, autoritatea contractantă a comunicat SC V. SRL că i-a respins oferta, deoarece a fost declarată neconformă, în temeiul art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006 şi al art. 36 alin. (2) din acelaşi act normativ; ulterior luării la cunoştinţă a conţinutului documentului anterior, ofertantul în cauză a formulat contestaţia dedusă soluţionării, susţinând că „nu înţelegem în ce fel subscrisa şi-a modificat propunerea financiară iniţial depusă, nu ne dam seama cum s-a apreciat că «dvs. aveţi o altă ofertă tehnico-financiară decât cea depusă iniţial»".

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul a soluţionat contestaţia analizând modalitatea în care a evaluat autoritatea contractantă oferta contestatorului, luând în considerare prevederile documentaţiei de atribuire, legislaţia incidenţă, din domeniul achiziţiilor publice şi susţinerile părţilor.

Potrivit art. 207 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 34/2006, „în cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: (...)

b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini".

Din studiul adresei de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. xxxx/xx.04.2014, Consiliul va reţine că autoritatea contractantă a respins oferta contestatorului deoarece, pe de o parte, nu a completat, în oferta depusă iniţial, devizul aferent organizării de şantier, ci l-a transmis autorităţii contractante în urma solicitării de clarificări şi, pe de altă parte, pentru că în respectivul deviz a folosit alte preţuri unitare decât cele din oferta iniţială.

Corelativ, Consiliul a reţinut că, în cuprinsul fişei de date a achiziţiei, la secţiunea „IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare", autoritatea contractantă a solicitat „oferta - financiară va fi prezentată conform Formularele 12,12a -, însoţită de Formularele FI - F5 conform Ordin M.D.L.P.L. nr. 863/2008, completate cu preţuri unitare şi valori :

FI - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

F2 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;

F3 - lista cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări; (inclusiv si pentru OS)".

Totodată, Consiliul a reţinut că, în cuprinsul arhivei publicată, pe SEAP, în anexa anunţului de participare, sub identificatorul „[INV328821/001] lista de cantitati.zip.p7s", autoritatea contractantă a transmis potenţialilor ofertanţi listele de cantităţi F3 cu numele „LUCRĂRI PROVIZORII PENTRU ORGANIZARE.DOC", „RELOCAREA REŢEA ELECTRICA.DOC", „REŢEA CANALIZ G RA VITA TIO NA LA. DOC", „REZISTENTA SI ARHITECTURA.DOC şi „SEMĂNAT GAZON + PLANTAŢII.DOC".

Faţă de cele de mai sus, Consiliul a apreciat că, întrucât SC V. SRL nu a solicitat clarificări, în baza prevederilor art. 78 din OUG nr. 34/2006 privind secţiunii IV.4.2) a fişei de date şi nici nu le-a contestat în termenele imperative, stabilite la art. 256 indice 2 din acelaşi act normativ, se prezumă că le-a acceptat şi însuşit, urmând a elabora oferta astfel cum prevede norma juridică de la art. 170 din ordonanţa de urgenţă, respectiv „în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire", inclusiv în ceea ce priveşte „lista cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări; (inclusiv si pentru du OS)"; sintagmă care, în mod evident, desemnează organizarea de în şantier.

Din studiul dosarului cauzei, Consiliul a constatat că, în cuprinsul propunerii financiare (pag. 81-319 din dosarul achiziţiei, transmis de autoritatea contractantă la dosarul cauzei), SC V. SRL a completat formularul de ofertă (formular 12), centralizatorul cu lucrările executate de asociaţi şi subcontractanţi (formularul 12a), centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul FI) în care a prevăzut suma de 2.876,22 lei pentru organizarea de şantier, centralizatoare pe categorii de lucrări (formulare F2) pentru cele 3 obiecte ale investiţiei, liste cuprinzând cantităţile de lucrări (formulare F3), fişe tehnice şi alte documente aferente utilajelor.

Referitor la organizarea de şantier, Consiliul a reţinut că, la pagina 240 din dosarul achiziţiei se află formularul F3 cu numele „obiectul l - Organizare de şantier CC B.", a cărui conţinut nu respectă pe cel stabilit de autoritatea contractantă şi comunicat în fişierul „LUCRĂRI PROVIZORII PENTRU ORGANIZARE. DOC" din arhiva „[INV328821/001] lista de cantitati.zip.p7s"; astfel, deşi autoritatea contractantă a descris lucrările necesare organizării de şantier printr-un număr de 20 de articole de deviz, incluzând, printre altele, turnare de beton, confecţionare de armături din oţel beton pentru fundaţii şi montarea aferentă armăturilor de mai sus, contestatorul a depus în oferta sa financiară un deviz pentru organizarea de şantier compus din 4 articole de deviz aferente scarificării unor suprafeţe, executării a 20 metri de împrejmuire, procurării unei barăci şi o „diferenţă cheltuieli pe transport" de 100 lei.

Totodată, Consiliul a reţinut că, potrivit prevederilor art. 201 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, „pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate".

Consiliul a reţinut că, prin adresa nr. xxx/xx.01.2014, autoritatea contractantă a solicitat contestatorului „clarificarea următoarelor neconcordanţe faţă de documentaţia de atribuire: (...) devizul ofertă pentru lucrări provizorii pentru organizare - nu se regăseşte în propunerea financiară (aceasta aflându-se în cadrul caietului de sarcini)"; contestatorul răspunzând, prin adresa nr. xxx/xx.01.2014, că „Din punct de vedere financiar, valoarea organizării de şantier este cuprinsă în cadrul ofertei noastre. Vă anexăm: devizul Lucrări provizorii privind organizarea de şantier".

Potrivit prevederilor art. 201 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, „autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat".

În acest context, Consiliul a apreciat că autoritatea contractantă a respectat interdicţia de mai sus deoarece nu a luat în considerare devizul privind organizarea de şantier transmis de contestator prin răspunsul la clarificări ci, ulterior, prin adresa nr. xxx/xx.02.2014, a solicitat contestatorului să-i comunice „unde se regăsesc în cadrul propunerii financiare (nr. pagină) următoarele devize pe articol: devizele organizării de şantier aflate în cadrul caietelor de sarcini publicate pe SEAP"; acesta răspunzând, prin adresa nr. xxx/xx.02.2014, că „ne menţinem oferta de preţ (...) această sarcină fiind exclusiv a noastră".

Faţă de cele de mai sus, Consiliul a apreciat că autoritatea contractantă a consemnat, în mod corect, în cuprinsul adresei de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. xxxx/xx.04.2014, faţă de oferta contestatorului, atât incidenţa prevederilor art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006, potrivit cărora „în cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa a fost considerată neconformă", deoarece acesta nu a comunicat, ca răspuns la adresa nr. xxx/xx.02.2014, numărul paginii din ofertă la care se regăseşte devizul privind organizarea de şantier, cât şi cele ale art. 36 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, potrivit cărora „oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini" deoarece nu a transmis, în cadrul ofertei, devizul în cauză.

Mai mult, prin adresa nr. xxx/xx.01.2014, la care a anexat un alt deviz aferent organizării de şantier decât cel existent la pagina 240 din dosarul achiziţiei, contestatorul şi-a modificat oferta financiară, acţiune sancţionabilă potrivit prevederilor art. 72 alin. (3) din HG nr. 925/2006, potrivit cărora „în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2)"; înlocuirea unui întreg deviz nefiind inclusă în excepţia prevăzută la art. 80 alin. (2) din HG nr. 925/2006, potrivit căreia „Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător; b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător".

Subsecvent, Consiliul a apreciat că autoritatea contractantă a respins, în mod justificat, oferta contestatorului în baza obligaţiei pusă în seama sa prin prevederile art. 81 din HG nr. 925/2006, potrivit cărora „comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme".

Pentru considerentele anterior expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (5) şi alin. (6) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul a respins ca nefondată, contestaţia formulată de către SC V. SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă COMUNA B. (PRIMĂRIA COMUNEI B.) şi a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Împotriva acestei decizii a formulat plângere petenta SC V. SRL- LIDER AL ASOCIERII SC V. SRL, SC C. P. J. S. M. SRL ŞI SC S. SRL solicitând admiterea plângerii, modificarea in totalitate a deciziei contestate, cu consecinţa anularii comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire nr. xxxx/xx.04.2014, a raportului procedurii precum si a tuturor actelor subsecvente, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depuse de Asocierea SC V. SRL, SC C. P. J. S. M. SRL si SC S. SRL si stabilirea ofertei câştigătoare prin aplicarea criteriului de atribuire al procedurii prevăzut in documentaţia de atribuire.

În motivare, petenta susţine că decizia contestată este nelegală şi netemeinică ea reprezentând rezultatul unei interpretări eronate a probelor administrate în cauza precum şi a dispoziţiilor legale incidente.

După o scurtă prezentare a stării de fapt care a generat prezentul litigiu, petenta învederează instanţei că faptul că şi-a asumat realizarea lucrărilor ce ţin de organizarea de şantier la suma descrisă în cadrul ofertei depuse la autoritatea contractantă nu reprezintă o modificare a conţinutului propunerii financiare.

Mai arată petenta, în esenţă, că cenzura făcută de autoritatea contractantă nu vizează oferta sa pentru lucrarea propriu-zisă ci oferta pentru organizarea de şantier, care nu are cum să avantajeze sau să dezavantajeze în vreun fel autoritatea contractantă care ar trebui sa fie preocupată de lucrarea în sine şi de modul în care aceasta se realizează.

 De asemenea, petenta susţine că în cadrul devizului organizării de şantier comunicat la solicitarea comisiei de evaluare a descris punctual suma la care va fi realizată efectiv aceasta lucrare provizorie, cu menţiunea expresă că îşi asumă realizarea ei la valoarea ofertată.

 Petenta arată, în esenţă, că dispoziţiile legale evocate în cadrul adresei privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire nu-şi găsesc incidenţa în situaţia de faţă întrucât propunerea financiară a petentei a fost tot timpul una fermă, ea nefiind modificată.

În drept, petenta a invocat H.G. 925/2006 şi O.U.G. 34/2006.

Intimata Unitatea Administrativ Teritorială Comuna B., prin întâmpinare, a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată şi menţinerea în consecinţă a deciziei nr. xxxx/xx/xxxx a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ca fiind temeinică şi legală .

 În motivare, intimata a susţinut că este nefondată plângerea deoarece societăţile contestatoare recunosc, expresis verbis, faptul că nu au ofertat devizele organizării de şantier, deviz publicat de către autoritate in SEAP iar raportat la acest aspect nu se poate considera în nici un mod că oferta făcută de asociere este un completă fiind aplicabile prevederile art. 36 alin 2 din HG nr. 925/2004.

Apreciază intimata că susţinerile făcute de către petentă prin care se precizează că nu a existat nici o modificare a propunerii financiare depuse iniţial sunt false deoarece prin punctele de vedere exprimate de către contestatoare în data de 04.02.2014 respectiv 14.02.2014 se recunoaşte faptul că o serie de lucrări nu au fost ofertate, însă prin alte înscrisuri se arată că aceste lucrări vor fi suportate în totalitate prin suma totală care a fost ofertată. Consideră petenta că susţinerile petentei încearcă să repare viciile ofertei depuse, însă nu pot fi luate în seamă deoarece îşi găsesc aplicabilitate prevederile art. 81 din H.G. 925/2006, comisia de evaluare a ofertelor fiind obligată, potrivit legislaţiei aplicabile în domeniu, să respingă oferta depusă de asocierea petentă deoarece nu au fost îndeplinite toate condiţiile de formă solicitate de către autoritatea contractantă.

În drept, intimata a invocat H.G. 925/2006 şi O.U.G. 34/2006.

Examinând plângerea instanţa a constatat următoarele:

Intimata a organizat, în calitate de autoritate contractantă, procedura de atribuire, prin „cerere de oferte" a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile B. şi L., judeţul Satu Mare", cod CPV: xxxxxxxx-x, elaborând, în acest sens, documentaţia de atribuire aferentă şi publicând, în SEAP, invitaţia de participare nr. xxxxxx/xx.06.2012, conform căreia valoarea estimată a contractului este de 7.197.630 lei, fără TVA.

Prin adresa de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. xxxx/xx.04.2014, autoritatea contractantă i-a comunicat petentei că i-a respins oferta, deoarece a fost declarată neconformă, în temeiul art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006 şi al art. 36 alin. (2) din acelaşi act normativ.

Curtea a constatat că în mod legal şi temeinic a reţinut C.N.S.C. că autoritatea contractantă a procedat corect respingând oferta petentei, aceasta fiind neconformă având în vedere că în cadrul propunerii financiare depuse iniţial nu se regăsesc devizele organizării de şantier aflate în cadrul caietelor de sarcini publicate pe SEAP.

Sub acest aspect, Curtea a reţinut, în primul rând, că este necontestat faptul că în cadrul propunerii tehnice depuse iniţial de către petentă nu se regăsesc devizele organizării de şantier.

Pe de altă parte, instanţa a constatat că potrivit art. 35 alin. 2 lit. a din H.G. 925/2006 „oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.”

De asemenea, art. 79 din HG nr. 925/2006 statuează că „în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea:

 a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau

 b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile.

 (3) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2).”

Din interpretarea acestor prevederi legale rezultă că pentru ca o ofertă să fie conformă trebuie să satisfacă în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini iar în măsura în care nu le satisface, pe calea răspunsurilor la solicitările de clarificări ale autorităţii contractante nu se poate modifica conţinutul iniţial al ofertei iar în măsura în care o astfel de modificare apare oferta trebuie declarată neconformă cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.

Pe de altă parte, instanţa de control judiciar a constatat că petenta nu a contestat cerinţele din documentaţia de atribuire privind lucrările cu organizarea de şantier astfel încât acestea se impun cu forţă obligatorie faţă de toţi ofertanţii, inclusiv petenta, iar necuprinderea în ofertă a devizelor aferente organizării de şantier atrage neconformitatea ofertei.

În mod corect s-a reţinut în decizia atacată că lipsa acestor elemente din cadrul propunerii financiare atrage respingerea ofertei ca neconformă şi că depunerea lor ulterioară, odată cu răspunsul la solicitarea de clarificări, reprezintă în fapt o modificare a ofertei, o astfel de modificare neputând fi acceptată deoarece ar fi de natură să avantajeze un competitor.

Faptul că petenta a declarat odată cu răspunsul la solicitarea de clarificări că îşi asumă cheltuielile cu lucrările necesare pentru organizarea de şantier în cadrul preţului iniţial ofertat nu este de natură a suplini lipsa includerii în propunerea financiară a costurilor aferente acestor lucrări, acceptarea unei astfel de propuneri din partea petentei echivalând cu încălcarea principiului tratamentului egal care guvernează regimul juridic al achiziţiilor publice deoarece, pe de o parte, ar însemna să se accepte doar unui ofertant ca în propunerea sa financiară să nu cuprindă anumite costuri pe care autoritatea contractantă le-a cerut în mod expres tuturor ofertanţilor, iar pe de altă parte, ar însemna ca o ofertă neconformă să fie transformată în una conformă prin acceptarea unei modificări ulterioare constând în înlăturarea unei omisiuni.

Nu are relevanţă în speţă caracterul principal sau accesoriu al acestui tip de lucrări atât timp cât în documentaţia de atribuire s-a solicitat includerea în ofertele celor interesaţi a acestui tip de cheltuieli.

Pe cale de consecinţă, instanţa a respins ca nefondată plângerea.