Drept procesual civil. Contestatie la executare. Acte de executare întocmite împotriva unei persoane ce detine un titlu valabil asupra imobilului din care se cere evacuarea sa.

Decizie 1005 din 04.12.2014


SECTIA  I - A CIVILA

Materie: DREPT  PROCESUAL CIVIL. Contestatie la executare. Acte de executare întocmite împotriva unei persoane ce detine un titlu valabil asupra imobilului din care se cere evacuarea sa.

 

- Art. 516 alin.1 pct.8 Cod procedura civila.

- Art.518 alin.4 Cod procedura civila.

Actul de adjudecare constituie, potrivit art.516 alin.1 pct.8 din Codul de procedura civila, titlu de proprietate împotriva oricarei persoane care are în posesiune ori detine în fapt, fara nici un titlu valabil, imobilul adjudecat, or în speta, partea împotriva careia au fost întocmite actele de executare, este în posesia unui astfel de titlu, acesta datând chiar anterior actului de adjudecare.

Titlul opus de pârât adjudecatarului a fost obtinut în baza unei conventii încheiate cu mult anterior vânzarii imobilului la licitatie publica, nefiind astfel vorba despre o promisiune de a fi încheiat un contract viitor în sensul art.518 alin.4 din Codul de procedura civila, ca atare pentru a se putea proceda la evacuarea sa este necesara obtinerea unui titlu executoriu valabil împotriva acestuia.

DECIZIA CIVILA NR. 1005/2014-R din 4.12.2014

(Dosar nr. 1602/266/2011)

Prin sentinta civila nr.76/18.01.2012 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr.1602/266/2011 a fost admisa contestatia la executare silita promovata de catre contestatorul M.V. în contradictoriu cu intimatii A. R. si T. T.si în consecinta s-a dispus anularea tuturor formelor de executare silita efectuate de catre BEJ I.A.M. D.în dosar executional nr.536/2011, fiind obligati intimatii la plata cheltuielilor de judecata ocazionate contestatorului.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre prima instanta a retinut ca în dosarul executional mentionat debitoarea T. T.(nasc.D.) a fost executata silit în privinta apartamentului identificat conform datelor din sentinta, imobilul fiind adjudecat de catre intimatul Ardelean Radu.

S-a mai retinut ca potrivit adeverintei nr.13/28.09.2011 eliberata de A. de P.nr.3 din N. O., imobilul executat silit a fost locuit înca din data de 01.11.2004 de catre contestator si apoi de catre fratele acestuia, în evidentele asociatiei de proprietari respectivul apartament figurând ca apartinând contestatorului.

Instanta de fond a mai retinut ca executarea silita în cauza a început în anul 2011 si s-a finalizat prin actul de adjudecare din 15.09.2011, dar ca formele de executare silita în cauza fac obiectul controlului judiciar ce urmeaza a fi exercitat în cadrul litigiului initiat de catre contestator sub dosar nr.1498/266/2011.

Raportat la starea de fapt expusa mai sus prima instanta a apreciat ca executarea silita astfel derulata este nelegala motiv pentru care a gasit întemeiata contestatia formulata, din perspectiva disp.art.399 si urm. Cod de procedura civila, admitând-o conform celor de mai sus.

Împotriva acestei sentinte a promovat în termenul legal calea de atac intitulata recurs si recalificata ulterior în apel, la termenul de judecata din data de 17.07.2012 (fila nr.29), intimatul adjudecatar A.R., care a solicitat schimbarea în tot a hotarârii atacate în sensul respingerii contestatiei la executare silita formulata.

Prin decizia civila nr. 172/Ap din data de 08.10.2012, pronuntata de Tribunalul Satu Mare, în dosar nr. 1602/266/2011, s-a respins cererea de repunere pe rol a cauzei, formulata de intimatul-contestator M. V. la data de 08.10.2011.

S-a admis apelul declarat de apelantul A. R., împotriva Sentintei civile nr. 76/18.01.2012 pronuntata de Judecatoria Negresti-Oas în dosar nr. 1602/266/2011, în contradictoriu cu intimatii M. V., si T. (fosta .) T., dom. în orasul Negresti-Oas, str. S., bl. 2, ap. 1,  jud. Satu Mare, si în consecinta:

A fost schimbata în tot sentinta apelata, în sensul ca s-a respins contestatia înaintata de contestatorul M. V. împotriva formelor de executare silita efectuate în dosar executional nr. 536/2011 al BEJ I. A. M. Dan.

A fost obligat intimatul-contestator M.V. sa plateasca apelantului suma de 97,30 lei, cheltuieli de judecata în apel.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de apel a avut în vedere urmatoarele considerente:

Adjudecarea în temeiul careia apelantul a dobândit proprietatea asupra apartamentului în cauza s-a realizat cu ocazia executarii silite din dosar executional nr.536/2011 al BEJ I. A.M. D., în cursul anului 2011, în temeiul titlului executoriu contractul de împrumut cu garantie imobiliara autentificat sub nr.4366/04.2010 si respectiv sub nr.1158/25.03.2010 (fila nr.20 din dosarul primei instante).

S-a mai retinut ca intimatul contestator a invocat la rândul sau existenta unui contract de vânzare-cumparare sub semnatura privata încheiat la data de 20.10.2004 cu vânzatoarea debitor executat silit T.T. (nasc.D.).

În privinta datei încheierii contractului de vânzare-cumparare mentionat tribunalul a retinut ca un prim aspect ca acesta nu are data certa si ca valoreaza mai de graba o promisiune de vânzare-cumparare, astfel încât în vederea validarii sale contestatorul a promovat actiunea civila înregistrata sub dosar nr.1498/266/2011 al Judecatoriei Negresti Oas.

Este adevarat ca potrivit adeverintei nr.13/28.09.2011 a Asociatiei de proprietari nr.3 N.O.(fila nr.5 din dosarul primei instante) se atesta ca respectivul imobil este locuit cu începere din data de 01.11.2004 de catre contestator si membri ai familiei acestuia.

Totusi, fata de prevederile disp.art.518 alin.4 Cod de procedura civila, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.459/2006, rezulta ca  în ipoteza adjudecarii unui imobil în cadrul executarii silite, sunt inopozabile adjudecatarului toate notarile facute, inclusiv promisiunea de a încheia un contract viitor, daca exista, daca pâna la întocmirea actului de adjudecare beneficiarul promisiunii nu si-a înscris în cartea funciara dreptul dobândit în temeiul contractului care a facut obiectul acesteia.

În speta, s-a constatat ca pe durata întregii perioade scurse de la perfectarea antecontractului de vânzare-cumparare pe care se fundamenteaza contestatorul si pâna la finalizarea executarii silite prin adjudecarea realizata de catre apelant, contestatorul nu si-a înscris si nu si-a notat în cartea funciara a respectivului apartament nicio mentiune de natura sa-i conserve drepturile conferite prin respectivul antecontract si care sa puna în garda eventualii terti implicati în raporturi juridice cu vânzatoarea în cauza.

Pentru aceste considerente si retinând aplicabilitatea în cauza si a disp.art.516 pct.8 Cod de procedura civila tribunalul a gasit fondat apelul promovat si în consecinta l-a admis, schimbând în tot sentinta atacata în sensul respingerii contestatiei la executare silita formulata în cauza, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate în apel adjudecatarului, în limitele dovedirii acestora conform chitantei de la fila nr.13 din dosarul de apel si în temeiul disp.art.274 raportat la art.298 Cod de procedura civila.

Sub aspect procedural s-a mai retinut ca dupa dezbaterea în fond a cauzei dar anterior pronuntarii, intimatul contestator a formulat o cerere de repunere a cauzei pe rol la data de 08.10.2012, solicitând a se emite o adresa catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Negresti Oas în care sa se arate stadiul lucrarilor din dosar nr.512/P/2012, învederând ca a formulat o plângere penala împotriva intimatilor pentru savârsirea infractiunilor de fals în declaratii si înselaciune.

Cu privire la aceasta cerere tribunalul a retinut caracterul neîntemeiat, retinând în acest sens ca nu s-a facut dovada demersurilor întreprinse de catre intimat pentru a i se comunica stadiul lucrarilor din dosarul de urmarire penala amintit si nici dovada pretinsului refuz al Parchetului de pe lânga Judecatoria Negresti Oas de a-i furniza aceste informatii.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, timbrat cu suma de 97 lei si timbru judiciar în valoare de 0,15 lei, a declarat recurs intimatul contestator M.V., solicitând admiterea acestuia în sensul respingerii apelului si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei Judecatoriei Negresti Oas.

Prin motivele de recurs s-a invocat,  ca s-a retinut gresit ca înscrisul din 4.10.2010 încheiat cu T. M. nu ar avea data certa si nu valoreaza contract de vânzare-cumparare, desi conform art.1182 Cod civil reiese aceste aspecte din adeverinta nr.13/2011 eliberata de A. de Proprietari nr.3 N. O., din sentinta civila nr.364/2009 a Judecatoriei Negresti Oas prin care a fost obligata la taxe pentru spatii comune, acte ce fac deplina dovada, credinta si fata de creditorul adjudecatar.

Gresit s-a retinut si valoarea juridica a acestuia, oscilând între a arata ca este o promisiune de vânzare-cumparare, ca ar f un antecontract ori, din moment ce s-a achitat pretul, s-a predat apartamentul la data perfectarii, din 1.11.2010 se afla în proprietatea, posesia si folosinta lui si a membrilor familiei sale. La data încheierii în 2004, vânzarea constructiilor se putea realiza si prin înscris sub semnatura privata, apartamentul era fara teren, vânzatoarea nu era înscrisa ca proprietar si asupra terenului. Era obligatoriu act autentic doar dupa intrarea în vigoare a OUG nr.210/2008.

Dispozitiile art.518 Cod procedura civila, erau aplicabile doar când partile actioneaza cu buna credinta, ori intimatii au actionat cu rea credinta bazându-se pe o cauza ilicita ce se va stabili în dosarul penal nr.521/P/2012 în care s-a început urmarirea penala pentru fals în declaratii si înselaciune, actul de adjudecare fiind lovit de nulitate absoluta, sens în care invoca aceasta exceptie în aparare. Intimata a declarat în fals ca apartamentul nu este grevat cu sarcini iar intimatul a avut cunostinta din procesul verbal de situatie si din raportul de expertiza de evaluare ca în imobil locuieste el cu familia si totusi a insistat la executare.

Nu s-a observat ca încuviintarea executarii prin care s-a solicitat evacuarea în baza actului de adjudecare nu îl privea pe el ci pe debitoare, împotriva lui si a membrilor familiei nefiind încuviintata executarea, nefiind incidente dispozitiile art.516 pct.8 Cod procedura civila. Singura cale de evacuare era o actiune bazata pe art.480 Cod civil. Neîntemeiat i s-a respins cererea de repunere a cauzei pe rol, câta vreme a solicitat a se emite o adresa la Parchet pentru a se arata stadiul cercetarilor din dosarul penal nr.512/P/2012, iar recursul se  impune a fi de altfel suspendat în baza art.244 pct.2 Cod procedura civila, urmarirea penala fiind începuta iar infractiunile cercetate au o înrâurire hotarâtoare asupra hotarârii ce urmeaza a fi data în recurs.

În drept s-a invocat art.3041 Cod procedura civila , pct.5, 8, pct.9 Cod procedura civila, art.316 pct.8 teza finala, art.373/1, art.300, art.244 pct.2 Cod procedura civila.

Intimatul A. R., nu si-a comunicat pozitia în cauza.

Intimata T. T., a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea deciziei atacate ca fiind legala si temeinica.

Examinând decizia recurata, prin prisma motivelor de recurs cât si din oficiu, instanta de recurs a constatat urmatoarele:

Potrivit actului de adjudecare încheiat la data de 15.09.2011 –fila 20 dosar de fond, în dosar executional nr.328/2011 al Executorului Judecatoresc I. A. M. D., în vederea încasarii sumei de 5.300 euro datorata de intimata T. T., s-a procedat la vânzarea la licitatie publica a imobilului situat în N. O., strada V., bl. 24, ap.423, înscris în CF nr.100276-C1-U5 provenita din conversia de pe hârtie a CF nr.4985, fiind adjudecat de creditorul A.R., cu suma de 4.875 Euro reprezentând 75% din valoarea imobilului, depunând în contul pretului creanta sa, înscris ce potrivit art.516 pct.8 Cod procedura civila, constituie titlu de proprietate, titlu executoriu împotriva debitoarei intimate T. T..

În baza actului de adjudecare, la data de 27.09.2011, adjudecatarul A. R. a solicitat executorului judecatoresc I. A. M. D. sub nr.536/2011, executarea silita împotriva debitoarei T. T., evacuarea acesteia. Ulterior, executorul judecatoresc a somat-o pe aceasta –fila 4 dosar de fond, sa se conformeze titlului executoriu si sa evacueze imobilul.

Din adeverinta nr.13/28.09.2011 –fila 5 dosar de fond, eliberata de A.de P.nr.3 Negresti Oas, reiese ca recurentul figureaza în evidentele sale din 1.11.2004, urmare a cumpararii garsonierei de la D. T. –T. în prezent, fiind prezentat un contract de mâna provizoriu, cu semnatura privata, deoarece la acea data vânzatoarea nu avea formele legale perfectate. De la acea data -1.11.2004 recurentul M. V.si-a achitat obligatiile fata de Asociatie.

Potrivit înscrisului, aflat în copie la dosar nr.1603/266/2011 al Judecatoriei Negresti Oas –fila 8 , sub semnatura privata, la data de 20.10.2004 recurentul a cumparat de la intimata garsoniera din Negresti Oas, strada V., bl.24 ap.23 în schimbul unui pret de 3.300 Euro, achitat integral. Prin sentinta civila nr.290/2012 a Judecatoriei Negresti Oas –fila 15 dosar de apel, a fost obligata intimata în baza acestui înscris sa încheie cu recurentul contract de vânzare-cumparare în forma autentica, pentru acest imobil în litigiu, în caz contrar, hotarârea urmând sa tina loc de act autentic si s-a dispus întabularea acestuia în cartea funciara.

Din extrasul de carte funciara pentru informare nr.14787/10.11.2014 depus în recurs, se retine ca, imobilul în litigiu CF nr.100276 N. O., având nr.top.89/13/423 provenit din CF nr.4985 N. O., compus dintr-o camera si dependinte, formeaza dreptul de proprietate al intimatului A. R., dobândit cu titlu de cumparare la licitatie prin încheierea de întabulare nr.6282/30.09.2011 în baza actului nr.328/15.09.2011 emis de BEJ IVA A. M. D..

Curtea a retinut raportat la cele expuse, ca ambele parti în litigiu – atât recurentul contestator cât si intimatul A. R.- detin acte de proprietate cu privire la imobilul în litigiu, recurentul: sentinta civila nr. 290/2012 pronuntata de  Judecatoria Negresti Oas conform careia a fost obligata intimata T. T.-fost proprietar tabular sa încheie cu acesta contract autentic de vânzare-cumparare, în caz contrar hotarârea sa constituie titlu de proprietate având în vedere actul sub semnatura privata încheiat la data de 20.102004, iar intimatul A. R. –actul de adjudecare aratat mai sus, întabulat în cartea funciara.

Din cele de mai sus se desprinde însa concluzia ca nu este vorba despre o promisiune de-a fi încheiat un contract viitor în sensul art.518 alin.4 Cod procedura civila, titlul recurentului fiind obtinut în baza unei conventii încheiate cu mult anterior vânzarii imobilului la licitatie publica. Actul de adjudecare conform art.516 alin.1 pct.8 Cod procedura civila, constituie titlu de proprietate împotriva oricarei persoane care are în posesiune ori detine în fapt, fara nici un titlu valabil imobilul adjudecat, ori, câta vreme recurentul potrivit celor expuse detine un titlu de proprietate –hotarârea judecatoreasca, chiar neîntabulata în cartea funciara, -instanta de apel a interpretat si aplicat gresit aceste dispozitii legale, criticile fiind întemeiate.

Câta vreme, actul de adjudecare constituie titlu executoriu doar împotriva celor care detin fara nici un titlu valabil imobilul în litigiu,  ori recurentul este în posesia unui astfel de titlu, chiar  anterior actului de adjudecare – actul sub semnatura privata fiind act translativ de proprietate în ceea ce priveste apartamentul constructie nefiind necesar un act autentic decât în ceea ce priveste terenul, nu se mai impun a fi analizate celelalte critici formulate, fiind necesara obtinerea unui titlu executoriu valabil împotriva recurentului pentru a se putea proceda la evacuarea acestuia, în lipsa acestuia actele de executare în mod corect au fost anulate de catre instanta de fond.

Fata de toate considerentele expuse, fiind incidente dispozitiile art.304 alin.1 pct.9 Cod procedura civila, instanta de recurs, în baza art.312 alin.1 si 3 Cod procedura civila, a admis ca fondat recursul, a modificat în întregime decizia recurata, iar în baza art.296 Cod procedura civila, a respins ca nefondat apelul si a pastrat în întregime sentinta apelata, ca fiind legala si temeinica.