Rectificare carte funciara

Sentinţă civilă 2541 din 26.09.2014


Prin  cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal la data de 09.04.2014, in dosarul nr. ……/207/2014, reclamanţii N.V. şi I.C. au chemat in judecată pe pârâtii I.M. şi OCPI Olt-BCPI Slatina, solicitând instanţei, ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună rectificarea înscrierii în cartea funciară privitoare ia imobila! casă de locuit, construită din paiantă, acoperită cu tablă, compus din două camere, bucătărie şi hol, împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 321,75 mp, situat în Municipiul Caracal, , cu vecinătăţile: R – O. I., , M.zi – F. A.,  M.n – Z. N., cu nr. cadastral 1327 şi cartea funciară nr. 1095, în sensul radierii la numele proprietarului a numitei Iacob Mana şi menţionării la numele proprietarului a celor doi reclamanţi, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că în cartea funciară nr. 1095 a imobilului casă de locuit descris mai sus, a fost înscris următorul  drept al proprietarei I.M. şi anume, în baza contractului de vânzare-cumpărare  nr. 1985/2001 BNP MR Caracal şi a documentaţiei cadastrale 7529/2001, se intabulează dreptul fie proprietate asupra imobil cu titlul de drept de cumpărare. Or, aceste aspecte nu mai corespund realităţii, în sensul că prin contractul de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. 1985/05.10.2001 la BNP Caracal, pârâta I.M. a dobândit de la numitul N. M. I. imobilele descrise, însă prin decizia  nr.580/03.04.2007 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul civil nr. …./104/2007, acest contract de vânzare-cumpărare autentificat a fost revocat.

Astfel, cei doi reclamanţi sunt proprietarii acestui imobil situat în Municipiul Caracal . În  ceea ce priveşte dreptul de proprietate asupra acestor imobile, reclamanţii şi-au dovedit dreptul de proprietate conform sentinţei civile nr.3874/12.10.2009, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr……/207/2009, prin care s-a constatat dobândirea imobilului de către reclamanţi în antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între pârâtul vânzător N. D. Ş. la data de 01.03.2009, această sentinţă civilă, rămasă definitivă prin nerecurare  ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Mai mult decât atât, prin sentinţa civilă nr, 1848 din data de 11 aprilie 2013 pronunţată de Judecătoria Caracal. în dosarul nr…./207/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr.697/2013 pronunţată la data de 25.06.2013 de Tribunalul Olt în acelaşi dosar, reclamanţii sunt proprietarii acestui imobil, obiectul acestui dosar fiind acela de acţiune în revendicare imobiliară, menţionând  că toate căile de atac au fost epuizate, soluţia rămânând aceeaşi.

Reclamanţii precizează că  nu pot efectua această rectificare pe cale amiabilă, deoarece pârâta a fost evacuată din acest imobil, iar între timp s-a soluţionat şi contestaţia la executare promovată de aceasta, in sensul respingerii, şi nu pot rezolva pe cale amiabilă aceasta situaţie.

In  drept, se invocă dispoziţiile art.907-915 din Codul civil.

In  dovedirea acţiunii, se solicită încuviinţarea următoarelor mijloace de probă: proba cu înscrisuri, cu interogatoriul pârâtilor şi orice alte probe utile.

La dosar s-au depus următoarele înscrisuri:  copii acte de identiate,  extras de carte funciara,  sentinţa civila nr. 1848/11.04.2013 pronunţata de Judecatoria Caracal în dosarul nr. …/207/2012, decizia nr. 697/25 iunie 2013 a Tribunalul Olt din acelaşi dosar,  decizia nr. 580/3.04.2007 a Tribunalului Olt din dosarul nr. …/104/2007,  sentinţa civila nr. 3864/12.10.2009 a Judecătoriei Caracal din dosarul nr. …./207/2009, încheierea de învestire cu formulă executorie din 22.10.2012 a acestei sentinţe , chitanţe privind  achitarea impozitelor şi taxelor locale şi decizii de impunere emise de Primaria Mun.Caracal, taxa judiciara de timbru.

Pârâta OCPI Olt a depus întâmpinare la data de 15.05.2014, prin care a invocat  excepţia lipsei calităţii procesual pasive a OCPI Olt, întrucât prin Decizia nr 72/15.10.2007, publicata in MO nr 685 din 07.10 2008, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa înalta Curte de Casaţie si Justiţie si a stabilit ca in cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciara întemeiate pe dispoziţiile art 50 din Legea nr. 7/1996 republicata, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu are calitate procesuala pasivă.

De asemenea, art. 32 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare, modificata şi completată provede ca soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciara, a acţiunii in justificare tabulara, in rectificare precum st prestaţie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial.

Pe  fondul cauzei, cu privire la solicitarea de obligare la rectificarea cărţii funciare nr. 1095 UAT Caracal, pârâta OCPI Olt  precizează faptul că art. 89 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară , aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr 033/2006 prevede la art. 89 - (1) că rectificarea este operaţiunea de carte funciara care reprezintă radierea  îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibila a face obiectul unei înscrieri  in cartea funciara.

Rectificarea unei înscrieri în cartea funciare poate fi cerută de orice persoana interesata ,prin persoana interesata înţelegându-se acea persoane care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat pun înscrierile anterioare şi se poate face  pe cale amiabila, prin declaraţie autentica, iar în caz de litigiu, prin hotărâre judecătoreasca definitiva şi irevocabila.

Pârâta OCPI Olt a arătat prin întâmpinare că lasă la aprecierea instanţei solutia ce se va pronunţa în baza probelor care vor fi administrate.

În drept, întâmpinare este întemeiată pe disp. art. 205 Cpc.

Reclamantii au formulat răspuns la întâmpinare, potrivit art. 201 alin. 2 Cpc, arătând ca lasa la aprecierea instanţei  soluţionarea excepţiei invocate de OCPI Olt, iar pe fond solicita admiterea acţiunii şi rectificarea înscrierii în CF, depunand ulterior şi concluzii scrise.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Potrivit art. 248 C.p.c.  instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi asupra celor de fond care fac inutilă în tot sau în parte administrarea de probe ori după caz cercetarea in fond  a cauzei , urmând  să fie admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Olt întrucât prin Decizia nr 72/15.10.2007, publicata in MO nr 685 din 07.10 2008, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa înalta Curte de Casaţie si Justiţie si a stabilit ca in cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciara întemeiate pe dispoziţiile art 50 din Legea nr. 7/1996 republicata, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu are calitate procesuala pasivă cu consecinţa respingerii acţiunii reclamanţilor formulată împotriva OCPI Olt  ca fiind îndreptată împotriva unei persoane care nu are calitate de pârâtă.

Pe fondul cauzei instanţa verificând înscrisurile depuse constată că acţiunea formulată de către reclamanţi este întemeiată având în vedere că titlul în virtutea căruia pârâta I.M. a obţinut înscrierea în cartea funciară a dreptului său de proprietate cu privire la imobilul în litigiu a fost desfiinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, reclamanţii obţinând în acelaşi timp titlul de proprietate vizând acelaşi imobil.

Astfel, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1985/05.10.2001 la BNP Caracal, pârâta I.M. a dobândit de la numitul N. M. I. imobilele descrise în acţiune  însă prin decizia  nr.580/03.04.2007 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul civil nr. 591/104/2007, acest contract de vânzare-cumpărare autentificat a fost  desfiinţat,cei doi reclamanţi fiind proprietarii acestui imobil situat în Municipiul Caracal . judeţul  Olt conform sentinţei civile nr……/12.10.2009, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr…../207/2009 rămasă definitivă prin nerecurare şi care ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Art. 89 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară , aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr 033/2006 prevede la art. 89 - (1)  a statuat că rectificarea este operaţiunea de carte funciara care reprezintă radierea  îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibila a face obiectul unei înscrieri  in Cartea funciara, aceasta putând fi cerută de orice persoana interesata care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare şi se poate face  pe cale amiabila, prin declaraţie autentica, iar în caz de litigiu, prin hotărâre judecătoreasca definitiva şi irevocabila.

Constatând îndeplinite  cumulativ cerinţele legale, inclusiv aceea că rectificarea nu s-a putut realiza pe cale amiabilă, instanţa va admite acţiunea formulată de către reclamanţi dispunând ca OCPI Olt să efectueze rectificarea cărţii funciare nr.1095 UAT Caracal în sensul radierii de la B.Partea a II-a ,, înscrieri privitoare la proprietate,, a pârâtei I.M. şi a înscrierii la această rubrică a celor doi reclamanţi  N.V. şi I.C.. 

Pe cale de consecinţă va fi admisă şi cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 50 lei reprezentând taxa judiciară de timbru potrivit disp. art. 451 C.p.c.

Postat 30.09.2014