Contopire pedepse

Hotărâre 109 din 27.11.2014


Dosar m.

 

- Contopire pedepse

 

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

Şedinţa publică din Complet constituit din:

Preşedinte :

iGrefier:

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani, reprezentat prin procuror -

■ I SENT1NTA PENALĂ NR.

 

Pe rol pronunţarea asupra Dezbaterile în fond au

cererii de contopire pedepse formulată Repetentul avut loc în şedinţa publică din data de, cuvântul părţilor: fiind consemnat în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi, când, din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea pentru data,de astăzi. Dezbaterile orale din timpul şedinţei au fost înregistrate audio potrivit dispoziţiilor art. 369 alin. I Codprocedura\ penală.

!JUDE C ATA,

■ i i

Asupra cererii de contopire pedep.se de faţă:

Prin cererea înregistrata la această instanţă la data de, petentul a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentinţji penală nr a Tribunalului, definitivă prin decizia penală nr, a Curţii de Apel, sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prin nerecurăre- la data de) şi.sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prip nerecurăre la).

Pentru soluţionarea ceijerii, instanţa a solicitat de. la• Penitenciarul • fişa privind situaţia juridica a.petentului, şi copiile Sentinţelor de condamnare.

Analizând actele şi Lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

1. Prin sentinţa penală nr. a Tribunalului, definitivă prin decizia penală-nr. a Curţii de Apel, petentul a fost condamnat la:

-pedeapsa de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 jit. a teza II, lit. b Cod pehăl 1969, pe o durată ele ani; aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de ârţ. 7 alin. 1 din Legea m\ 39/2003,-cu aplicarea art. 37 lit. a şi b Cod penal 1969 şi art. 3201 alin 1 şi 7 Cod procedurăpenală 1968 (fapta săvârşită la în cursul anului);

- pedeapsa de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II, lit. b Cod penal 1969 pe o durată de ani, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. dc art. 270 alin. 3 rap.Jaart". 274/din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 37 lit. a şi b, art. 41 alin 2 Cod penal 1969 şi art. 3201 alin 1 şl 7 febd procedliră penală 1968 (faptă săvârşită la în cursu) anului);. .;

îh;temeiul art 33 lit. a, J34'şi 35 alin. 3 Cod penal 1969, au fost Contopite pedepsele aplicate, : stabilind drept/rezulţantă pedeapsa cea mai."grea, de ani închisoare'şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. dejart. 64 alin.l liţ. a teza II şi lit. b Cod penal 19.69 pe timp de ani.

în temeiul art. 61 alin. I Cod penal 1969, a fost revocată liberarea condiţionată a inculpatului cu privire la restul de zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de ani şi luni închisoare, aplicata prin sentitjiţa penală nr. a Judecătoriei, rest pe care 1-a contopit cu. pedeapsa aplicata prin prezenta sentinţă], de ani închisoare, inculpatul urmând â executa pedeapsa cea măi grea, de âni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b: Cod penal pe timp dej ani.

S-a făcut aplic. art. 71, 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b Cod penal 1969.

i : S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive de la la.

Prin sentinţa penala nr. a judecătoriei (definitivă prin nerecurăre la di-jta de) petentul a fost

cphdâhînâţ lâ'atii M209

alin 1 lit. a, g şi e Cod penal 1969, cu aplicarea art. 37 alin 1 lit. b Cod penal j969 (faptă săvârşită în

noaptea de

Prin aceeaşi sentinţă, s-a constat că prezenta infracţiune este concurentă cu infracţiunile pentru săvârşirea cărora inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 146 din data de a Judecătoriei rămasă definitivă la data de (fapte comise în data de).

Astfel, a fost descontopită pedeapsa rezultantă de () ani şi () luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei, rămasă definitivă în data de, în pedepsele componente care au fost repuse în individualitatea lor, după cum urmează:

-() ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin. I - 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal 1969, cu aplicarea disp. art. 37 lit. a, b Cod penal 1969;

-() ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. art. 208 alin.î - 209 alin. a, g, i Cod penal 1969, cu aplicarea disp. art. 37 lit. a, b Cod penal 1969;

-restul de zile de închisoare rămas de executat din pedeapsa de ani şi luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei, cu privire la care, în baza art. 61 Cod penal 1969, s-a dispus revocarea liberării condiţionate.

-sporul de pedeapsă de ( şase) luni închisoare.

în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 Cod penal 1969 raportat la disp. art. 33 lit. a - 34 lit. b Cod penal 1969, s-a contopit pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţa cu pedepsele aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea rezultantă, de () ani închisoare.

A fost menţinută dispoziţia din sentinţa penală nr. a Judecătoriei privind revocarea liberării condiţionate în ceea ce priveşte restul de zile de închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de () ani şi () luni aplicată inculpatului prin sentinţa penala nr. a Judecătoriei, rest pe care în contopeşte în temeiul disp. art. 61 Cod penal 1969, cu pedeapsa de () ani închisoare stabilită prin prezenta sentinţă penală, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cu închisoarea cea mai grea rezultantă, respectiv pedeapsa de () ani închisoare, pe care o sporeşte cu () ani închisoare, în final inculpatul urmând sa execute pedeapsa unica totală de () ani închisoare.

în temeiul disp. art. 71 alin. 1 Cod penal 1969, instanţa a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a Il-a şi b Cod penat 1969, pe durata pedepsei principale.

3. Prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prin nerecurare la), petentul a fost condamnat Ia pedeapsa de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin 1 - 209 alin. a, g, i Cod penal 1969, cu aplicarea disp. art. 37 Ut. a şi b Cod penal 1969 (faptă săvârşită la data de).

In temeiul disp. art. 71 alin. 1 Cod penal 1969, instanţa a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a Il-a şi b Cod penal 1969, pe durata pedepsei principale.

în temeiul art. 88 alin 1 Cod penal 1969, s-a dedus din pedeapsa durata arestării preventive a inculpatului de la data de şi până la data de inclusiv.

Verificând datele comiterii faptelor şi datele rămânerii definitive a hotărârilor de condamnare, instanţa constată că infracţiunile pentru carte a fost condamnat petentul prin cele trei sentinţe penale sunt concurente în condiţiile art. 36 alin 2 Cod penat 1969.

Din aceste considerente, instanţa constată că cererea petentului este întemeiată şi o va admite potrivit art. 585 alin 1 lit. a Cod procedură penală.

în acest sens, mai întâi, instanţa va repune în individualitatea lor pedepsele aplicate şi contopite prin sentinţa penală nr. a Tribunalului, definitivă prin decizia penală nr. a Curţii de Apel, sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prin nerecurare la data de) şi sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prin nerecurare la), după care, în temeiul art. 36 alin. 2 Cod penal 1969 combinat cu art. 33 lit. a, 34 lit. b, art. 35 alin 1 Cod penal 1969, cu aplic, art. 5 Cod penal, va contopi pedepsele aplicate prin cele 3 sentinţe şi va aplica petentului pedeapsa cea mai grea dc ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani.

Va menţine revocarea liberării condiţionate cu privire la restul de zile de închisoare rămas de executat din pedeapsa de ani şi luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei, rest pe care îl contopeşte, în temeiul art. 61 alin 1 Cod penal 1969, cu pedeapsa

 

rezultantă de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani, urmând ca petentul să execute pedeapsa cea mai grea de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev; de art. 64 alin 1 lit. a teza II, Iit. b Cod penal pe o durată de ani, pe care o sporeşte la ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II, Iii, b Cod penal pe o durata de ani.

Instanţa va face aplicarea .dispoziţiilor art. 66 lit. a şi b Cod penal.

în temeiul art. 72, 73 Co(jl penal va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la şi până la, durată arestării preventive de la şi până la, precum şi durata detenţiei de

la Ui zi.I-■,

Se va anula Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. din al Tribunalului, Mandatul de executare a pedepsei închisorii n(. din al •Judecătoriei şi Mandatul de executare nr. din 28.10.2013 al Judecătoriei şi se va emite un nou mandat conform dispoziţiilor prezentei sentinţe.  .

Potrivit art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului;

onorariu avocat oficiu în sumă de lei, delegaţie nr., se va avansa Baroului din fondurile Ministerului

Justiţiei.!

! PENTRU ACESTK MOTIVE,

. ■■  ■! ■ ÎN NUMELE LEGII, 1

HOTĂRĂŞTE:

Admite.cererea de contopire pedepse formulată de către petentul, fiul lui şi, născut la data de

în. localitatea, judeţul, domicifiat în satul şi comuna, judeţul, CNP, în prezent deţinut în

Penitenciarul.!

Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate şi contopite prin sentinţa penală nr. a Tribunalului, definitivă prin decţzia penală nr. a Curţii de Apel, respectiv:

1. pedeapsa de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II, Iit. b Cod penal-196^ pe o durată de ani, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Leg^anr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit aşi b.Codpenal 1969 şi art. ... 320' alin 1 şi 7 Cod rkocedură penală 1968; 2.- pedeapsa de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art 64 alin.llit a;,teza II, lit. b Cod penai 196^ pe o durată de ani, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 270 alin. 3 rap, lja art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art; 37 lit.''a şi b, art. 41 alin2;God penal 1969 şi art. 320' alin 1 şi 7 Cod procedură penală 1968; -3. restul de zile de-închisoare rămas de executat din pedeapsa de ani şi luhî închisoare : aplicată inculpatului Iprin sentinţa penală nr. a Judecătoriei, cu privire la care, în baza art 61 Cod penal, s-a dispus revocarea liberării condiţionate. Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate şi contopite prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prin ner^curare ladata.de) şi înlătură sporul aplicat, respectiv; .

.4. pedeapsade ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin 1 -art. 209 alin 1 lit. g şi e Cod penal 1969, cu aplicarea art. 37 alin I lit, b Cod penal 1969; '

5..-; pedeapsa de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped,de;art>;208 alin. 1 ~

. 209 alin. I Ht a, i Cod penal 1969;cu aplicarea disp. art; 37 lit; a:şi b.;Cod"pen^al 1969

aplicată prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei;v ,  r;^^f,;vrv-r

: 6, pedeapsa de-ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped.-aiţ 208 alin. 1 —

209 alin. a, g, i Cod penal 1969, cu aplicarea disp: art. 37 lit. a şi b Cod penal 1969,

aplicatăprin sentinţa penală nr. a Judecătoriei;

7. .restul de zile de închisoare rămas de executat din pedeapsa de ani şi luni închisoare

. aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei, cu privire.la:care,un baza art.

,'  \ . "' 61 Cod penal,.s-a dispus.revocarea liberării condiţionate. • .' ';^MjŞp^; "ţ^f ^-lv

.  8.. sporul.de ani închisoare; , *'•^ft'ui&.vi;4: -V-k;

Constata- că pedepsele enumerate. 1 a .punctele 1, 2', 4^ 5,' 6 -şi pedeajpsa^^Mv:îh^hisQare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 208 alin l - 209 alin. a, g, i Cod penal 1969, cu aplicarea

disp. aii. 37 Ut. a şi b Cod penal 1969, aplicată prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prin nerecurare la), sunt concurente în condiţiile art. 36 alin 1 şi 2 Cod penal 1969.

In temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 combinat cu art. 33 lit. a, 34 lit. b, art. 35 alin 1 Cod penal 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele enumerate la punctele 1, 2, 4, 5, 6 şi pedeapsa de ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei (definitivă prin nerecurare la şi aplică petentului pedeapsa cea mai grea de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II, Ut. b Cod penal pe o durată de ani.

Menţine revocarea liberării condiţionate cu privire la restul de zile de închisoare rămas de executat din pedeapsa de ani şi luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei, rest pe care îl contopeşte, în temeiul art. 61 alin 1 Cod penal 1969, cu pedeapsa rezultantă de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durata de ani, urmând ca petentul să execute pedeapsa cea mai grea de ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin I lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani, pe care o sporeşte la ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II, lit. b Cod penal pe o durată de ani.

Face aplicarea dispoziţiilor art. 66 lit. a şi b Cod penal.

In temeiul art. 72, 73 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată: durata reţinerii şi arestării preventive de la şi până la durata arestării preventive de la şi până la

- durata detenţiei de la la zi.

Anulează Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. din al Tribunalului, Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. din al Judecătoriei şi Mandatul de executare nr. din al Judecătoriei şi dispune emiterea unui nou mandat conform dispoziţiilor prezentei sentinţe.

în baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului; onorariu avocat oficiu în sumă de lei, delegaţie nr., se va avansa Baroului din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi,.

 

Ptr PREŞEDINTE,

plecat în CO

 

GREFIER,