Acord cu minor învoială accesorii

Hotărâre 179 din 03.02.2014


Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect divorţ, privind pe reclamanta T XX, în contradictoriu cu pârâtul T DORU.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta personal şi asistată de avocat T, lipsind pârâtul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Grefierul expune referatul cauzei în cadrul căruia învederează că: la data de 28.01.2014, pârâtul a depus personal, prin Serviciul Registratură, întâmpinare, prin care arată că : este de acord cu desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, ca reclamanta să-şi păstreze numele de familie dobândit prin căsătorie, ca autoritatea părintească asupra minorei să fie exercitată de ambii părinţi, să fie stabilită locuinţa minorei la domiciliul mamei, iar el să contribuie la cheltuielile de creştere şi educare a minorei cu suma de 100 lei lunar, solicitând totodată judecata cauzei în lipsă; la data de 28.01.2014, reclamanta a depus personal, prin Serviciul Registratură, precizare la cererea de chemare în judecată, în sensul că solicită să-şi păstreze numele de familie dobândit prin căsătorie şi pârâtul să contribuie la cheltuielile de creştere şi îngrijire a minorei cu suma de 100 lei lunar.

Avocat T depune delegaţie de asistenţă şi reprezentare juridică a reclamantei.

În raport de dispoziţiile art.131 C.p.civ., coroborat cu art.94 şi art.914 C.p.civ., instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial pentru soluţionarea prezentei cause.

În temeiul art.204 alin.2 C.p.civ., instanţa ia act de precizarea cererii de chemare în judecată, în sensul că reclamanta solicită să-şi păstreze numele de familie dobândit prin căsătorie, iar pârâtul să contribuie la cheltuielile de creştere şi îngrijire a minorei cu suma de 100 lei lunar şi acordă cuvântul pentru propunerea de probe.

Pentru dovedirea cererii precizate, faţă de poziţia pârâtului exprimată prin întâmpinare, reclamanta, prin apărător, solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile existente la dosar.

Instanţa apreciază proba cu înscrisurile de la dosar ca pertinentă, concludentă şi utilă pentru justa soluţionare a cauzei deduse judecăţii şi, în temeiul 258 alin.1 C.p.civ., o încuviinţează ca atare.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat şi nici probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului.

Avocat T, pentru reclamantă, solicită admiterea acţiunii precizate, să se dispună desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, să se ia act de învoiala părţilor asupra cererilor accesorii astfel : reclamanta să-şi păstreze numele de familie dobândit prin căsătorie, exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorei T Cătălina - Alexandra să se facă de către ambii părinţi, să fie stabilită locuinţa minorei la domiciliul mamei – reclamante, să fie obligat pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei în cuantum de 100 lei lunar, fără cheltuieli de judecată.

I N S T A N Ţ A

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.170/184/2014 din 24.01.2014, reclamanta T XX a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul T Doru să se dispună desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, să se dispună stabilirea locuinţei minorei T XX, născută la data de 17.10.1998, la domiciliul reclamantei, să se dispună ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorei să se facă în comun de către ambii părinţi, reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Niţu, iar pârâtul să fie obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei.

În fapt, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul în anul 1998, iar din relaţia acestora a rezultat minora T XX, născută la data de 17.10.1998.

În drept, au fost invocate disp art. 373 lit.a sau b C.civ., art.400 alin.1, 397, 402 şi 383 C.civil.

În dovedire, reclamanta a depus certificatul de căsătorie în original (f.4) şi certificatul de naştere al minorei - f.7.

Cererea de chemare în judecată a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei.

La data de 28.01.2014, pârâtul a depus personal, prin Serviciul Registratură, întâmpinare, prin care a arătat că : este de acord cu desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, ca reclamanta să-şi păstreze numele de familie dobândit prin căsătorie, ca autoritatea părintească asupra minorei să fie exercitată de ambii părinţi, să fie stabilită locuinţa minorei la domiciliul mamei, iar el să contribuie la cheltuielile de creştere şi educare a minorei cu suma de 100 lei lunar şi a solicitat  judecata cauzei în lipsă.

În cauză, la aceeaşi dată, reclamanta a depus precizare la cerere, în sensul că solicită să-şi păstreze numele de familie dobândit prin căsătorie şi pârâtul să contribuie la cheltuielile de creştere şi îngrijire a minorei cu suma de 100 lei lunar.

Instanţa a luat act de precizarea cererii de chemare în judecată, urmând să ia act şi de învoiala părţilor pe cererile accesorii.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 04.07.1998 a fost încheiată căsătoria părţilor şi înregistrată în Registrul de stare civilă al Primăriei Oraşului Balş, jud.Olt sub nr.68, astfel cum rezultă din certificatul depus la dosar – f.4, iar din relaţia acestora a rezultat minora T XX, născută la data de 17.10.1998.

Instanţa constatând că relaţiile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate, nemaifiind posibilă continuarea căsătoriei, în temeiul art.373 lit. a şi art.374 alin.1 Cod Civil conform căruia: « divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie » va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, admiţând, astfel, cererea principală precizată. Pentru a se pronunţa astfel, instanţa are în vedere poziţia pârâtului exprimată prin întâmpinare, în sesul că acesta este de acord cu desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

Totodată în temeiul art.383 alin.1 C.civil, instanţa va lua act de învoiala părţilor şi va dispune ca reclamanta să-şi păstreze numele de familie dobândit prin căsătorie, acela de « T ». Instanţa are în vedere faptul că aceasă învoială este exprimată de pârât prin întâmpinare, iar de reclamantă prin precizarea la cererea de chemare în judecată.

În ceea ce priveşte exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilirea locuinţei minorei, în temeiul art.397 C. civil conform căruia “După divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel.“ şi art. 400 alin.1 C.civil conform căruia “1) În lipsa înţelegerii dintre părinţi sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanţa de tutelă stabileşte, odată cu pronunţarea divorţului, locuinţa copilului minor la părintele cu care locuieşte în mod statornic, va dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorei T XX, născută la data de 17.10.1998, să se facă în comun, de către ambii părinţi şi va stabili locuinţa minorei la domiciliul mamei reclamante, conform înţelegerii părţilor.

Cu privire la pensia de întreţinere în favoarea minorei, instanţa, în aplicarea art.525 şi art.529 Cod Civil, va lua act de învoiala părţilor şi va obliga pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei, în cuantum de 100 lei lunar, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată 24.01.2014 şi până la majoratul minorei sau intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei.

Se va înfiinţa poprire la cererea reclamantei.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea precizată formulată de reclamanta T XX, domiciliată în Balş, în contradictoriu cu pârâtul T DORU, cu acelaşi domiciliu.

Desface căsătoria încheiată între părţi la data de 04.07.1998 şi înregistrată sub nr.68/04.07.1998 în Registrul de Stare Civilă al Primăriei Oraşului Balş, jud.Olt, prin acordul soţilor.

Ia act de învoiala părţilor asupra cererilor accesorii şi în consecinţă :

Dispune ca reclamanta să-şi păstreze numele de familie dobândit prin căsătorie, acela de “T”.

Dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorei T Cătălina - Alexandra, născută la data de 17.10.1998, să se facă în comun, de către ambii părinţi.

Stabileşte locuinţa minorei la domiciliul mamei – reclamante.

Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei T C - A, născută la data de 17.10.1998, în cuantum de 100 lei lunar, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată - 24.01.2014 şi până la majoratul minorei sau intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei.

Poprire la cererea reclamantei.

Ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Definitivă pentru divorţ. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare pentru cererile accesorii.

Data publicarii pe site: 25.09.2014