Încheiere de carte funciară. Obligaţiile registratorului de carte funciară

Decizie 1161 din 24.09.2013


Încheiere de carte funciară. Obligaţiile registratorului de carte funciară

-Legea nr. 7/1996: art. 20 alin. (1), art. 48

Investit cu o cerere de înscriere în carte funciară, registratorul de carte funciară verifică aspectele de legalitate formală a titlului a cărui înscriere se cere şi pe cele legate de existenţa unor eventuale impedimente legale la întabulare şi nu temeinicia actelor juridice ori a faptelor a căror înscriere se cere.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă,

Decizia civilă nr. 1161 din 24 septembrie 2013, F.Ş.

Prin sentinţa civilă nr. 22829/08.11.2012 pronunţată în dosarul nr. 15456/325/2012, Judecătoria Timişoara a respins plângerea împotriva încheierii de carte funciară formulată de petentul Municipiul Timişoara, prin Primar, în contradictoriu cu intimaţii Asociaţia de Proprietari nr. 4 şi S.N.

S-a reţinut că prin cererea înregistrată la OCPI Timiş la data de 28.03.2012, petentul Municipiul Timişoara a solicitat radierea autorizaţiei de funcţionare referitoare la intabularea mansardei în baza sentinţei civile nr. 1208/2011 a Tribunalului Timiş, notată în CF nr. 4 Timişoara.

Prin încheierea CF nr. 43573/2012 a fost  respinsă cererea  formulată de petent,  reţinându-se faptul că în data de 16.03.2012 a fost indisponibilizat cuprinsul cărţii funciare de către BNP D. în vederea întocmirii unui contract de vânzare-cumpărare dar şi faptul că sentinţa civilă invocată de către petent nu cuprinde nicio dispoziţie cu privire la modificarea situaţiei de carte funciară.

Împotriva acestei încheieri a formulat cerere de reexaminare petentul, cererea fiind respinsă prin încheierea nr.  62742/2012.

 Analizându-se cuprinsul sentinţei civile nr. 1208/2011 a Tribunalului Timiş invocată de petent, prima instanţă a constatat că s-a dispus anularea autorizaţiei de funcţionare nr. UR2010 referitoare la intabularea mansardei în CF nr. 4.

S-a observat însă, că hotărârea nu cuprinde nicio dispoziţie cu privire la rectificarea situaţiei de carte funciară în sensul radierii mansardei evidenţiate în foaia A - foaia de avere a cărţii funciare. Astfel, s-a apreciat că radierea mansardei cu cele 4 apartamente ar presupune şi radierea proprietarilor tabulari, iar hotărârea pe care proprietarul îşi întemeiază cererea nu este opozabilă acestora, nefiind pronunţată în contradictoriu cu ei.

S-a avut în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 908 alin. (3) C. civ. „când dreptul înscris în cartea funciară urmează a fi rectificat titularul lui este obligat să predea celui îndreptăţit, odată cu consimţământul dat în formă autentică notarială pentru efectuarea rectificării şi înscrisurile necesare, în caz contrar persoana interesată va putea solicita instanţei să dispună înscrierea în cartea funciară. În acest din urmă caz, hotărârea instanţei de judecată va suplini consimţământul la înscriere al părţii care are obligaţia de a preda înscrisurile necesare rectificării”.

Prima instanţă a apreciat că hotărârea ar fi trebuit să cuprindă dispoziţii exprese cu privire la rectificarea menţiunilor din cartea funciară.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel petentul Municipiul Timişoara, prin Primar, considerând că prima instanţă a pronunţat o hotărâre netemeinică şi nelegală, neţinând cont de dispoziţiile legale în materie.

În motivare, a arătat faptul că OCPI Timiş, prin registratorii săi, au soluţionat în mod greşit cererea de reexaminare formulată de apelant pronunţând încheierea de respingere cu nr. 62742/08.05.2012 în dosarul nr. 62742/04.05. 2012, încheiere pe care o apreciază ca nelegală şi netemeinică.

S-a susţinut că în încheierea cu nr. 43573/27.03.2012 emisă de BCPI s-a specificat că întreaga carte funciară cu nr. 401622-C1-U8 Timişoara a fost indisponibilizată de către BNP D. în vederea întocmirii unui contract de vânzare-cumpărare, iar pe perioada valabilităţii extrasului de CF pentru autentificare, registratorul nu poate efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.

Registratorul a menţionat că prin „Sentinţa civilă nr. 1208/2011 a Tribunalului Timiş s-a dispus anularea autorizaţiei de funcţionare nr. UR2010 fără a dispune nimic în ceea ce priveşte radierea dreptului de proprietate sau a altui drept înscris în cartea funciară, admiterea acestei acţiuni nefiind susceptibilă de a duce la modificarea situaţiei de carte funciară (autorizaţia de funcţionare nefăcând decât să constate terminarea lucrărilor de construcţie realizate în baza autorizaţiei de construire)”, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 908 alin. (2) din C. civ.

Prin decizia civilă nr. 186/12.03.2013, Tribunalul Timiş a respins apelul declarat.

Pentru a  pronunţa astfel, tribunalul a reţinut în esenţă că în mod legal a apreciat judecătoria că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a opera radierea solicitată de către apelant, deoarece sentinţa civilă nr. 1208/2011 a Tribunalului Timiş nu cuprinde nicio dispoziţie cu privire la rectificarea situaţiei de carte funciară, în sensul radierii mansardei evidenţiate în foaia A - foaia de avere a cărţii funciare. S-a apreciat că prin această hotărâre s-a dispus doar anularea autorizaţiei de funcţionare nr. UR2010 referitoare la intabularea mansardei în CF nr. 4 ceea ce nu echivalează cu radierea proprietarilor tabulari din CF, proprietari cărora hotărârea - pe care apelantul îşi întemeiază cererea - nu le este opozabilă.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamantul Municipiul Timişoara prin Primar care a solicitat, modificarea deciziei civile recurate în sensul admiterii apelului cu consecinţa admiterii cererii de radiere din CF nr. 4, a autorizaţiei de funcţionare nr. UR2010.

În motivare, a arătat că OCPI Timiş, a soluţionat în mod greşit cererea de reexaminare formulată de instituţia reclamantă pronunţând încheierea de respingere cu nr. 62742/08.05.2012 în dosarul nr. 62742/04.05.2012, încheiere pe care o apreciază ca nelegală şi netemeinică.

A învederat că, prin sentinţa civilă nr. 1208/19.10.2011 a Tribunalului Timiş (definitivă şi irevocabilă) pronunţată în dosarul nr. 239/30/2011, s-a admis acţiunea formulată de instituţia reclamantă în contradictoriu cu pârâta Asociaţia de proprietari nr. 4, dispunându-se anularea autorizaţiei de funcţionare nr. UR2010 emisă de Municipiul Timişoara referitoare la intabularea mansardei în CF individual nr. 4. De asemenea, s-a dispus suspendarea executării autorizaţiei de funcţionare.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 8, 9 şi urm. C. pr. civ.

Examinând hotărârea atacată, prin prisma motivelor invocate, în limitele trasate de art. 304 şi 306 alin. (2) C. pr. civ., faţă de dispoziţiile art. 299 şi urm. C. pr. civ. şi ale art. 50 şi urm. din Legea nr. 7/1996, ale art. 908 C. civ., Curtea a constatat că recursul nu este întemeiat.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 1208 din 19.10.2011, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 239/30/2011, irevocabilă s-a dispus anularea autorizaţiei de funcţionare nr. UR 2010 emisă de Municipiul Timişoara precum şi suspendarea executării autorizaţiei de funcţionare.

Prin cererea adresată OCPI Timiş la data de 28.03.2012, reclamantul Municipiul Timişoara a solicitat radierea autorizaţiei de funcţionare nr. UR 2010 referitoare la intabularea mansardei notată în CF nr. 4, în baza sentinţei civile menţionate mai sus.

În mod corect a fost respinsă cererea reclamantului prin încheierile de carte funciară date de OCPI Timiş – încheieri menţinute şi de instanţa de fond respectiv de Tribunalul Timiş, raportat la dispoziţiile Legii nr. 7/1996 dar şi ale art. 888 respectiv art. 908 C. civ., invocate de reclamantul recurent.

Trebuie precizat că în cauză ne aflăm într-o procedură specială reglementată de art. 50 şi urm. din Legea nr. 7/1996 ce prevede competenţe limitate, având în vedere că înscrierea în CF este o procedură necontencioasă ce nu implică decât analiza formală a valabilităţii actelor depuse.

Instanţa investită - în condiţiile art. 50 şi urm. din Legea nr. 7/1996 (în forma în vigoare la data formulării cererii de către reclamant) – cu soluţionarea plângerii împotriva încheierii de CF, nu poate verifica decât dacă, raportat la înscrisurile depuse, încheierile atacate sunt legale.

În procedura de înscriere a unor drepturi în CF se verifică doar aspecte de ordin formal întrucât în raport de dispoziţiile art. 50 şi urm. din Legea nr. 7/1996 – nici registratorul de CF şi nici instanţa nu pot efectua verificări cu privire la temeinicia fondului pretenţiilor părţii.

Mai mult, conform art. 51 din lege, înscrierile şi radierile efectuate în cărţi funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti, definitive şi irevocabile. 

Or, prin sentinţa civilă nr. 1208/19.10.2011 a Tribunalului Timiş nu s-a făcut nicio menţiune cu privire la radierea autorizaţiei de funcţionare sau cu privire la rectificarea situaţiei de CF.

În acord cu dispoziţiile legale menţionate sunt şi dispoziţiile art. 888 şi 908 C. civ. (invocate de reclamant) ce prevăd că înscrierea în CF se efectuează în baza hotărârii judecătorești definitive iar în cuprinsul art. 908 C. civ. sunt prevăzute situaţiile în care se poate solicita rectificarea înscrierilor din CF; or, reclamantul nu a investit instanţa cu o cerere de rectificare CF.