Contestatie la executare

Sentinţă civilă 46 din 09.09.2013


Dosar nr. xxxxx/193/2012  Contestaţie la executare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA BOTOŞANI - SECŢIA CIVILĂ

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN  2013

COMPLETUL CONSTITUIT  DIN:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

 

SENTINŢA CIVILĂ NR.  XXXX

Pe rol,  judecarea acţiunii civile având ca obiect contestaţie la executare, formulată de contestatorul  M. C.  în contradictoriu cu  intimata ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI. 

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din xx.xx. 2013, cuvântul părţilor fiind consemnat în Încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea  la data de  xx.xx.  2013 şi pentru  astăzi, când:

J U D E C A T A ,

Asupra  contestaţiei  de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de xx.xx.2012  contestatorul M. C. a solicitat ca în contradictoriu cu intimata Administraţia Finanţelor Publice Municipală Botoşani prin hotărârea ce se va pronunţa  să dispună anularea titlului executoriu nr. xx/xx.xx.2012, a somaţiei nr. xx/xx.xx.2012 şi a formelor de executare,  instituite prin Înştiinţarea popririi nr. xxxxxx din xx.xx.2012.

În motivarea contestaţiei arată contestatorul că prin titlul executoriu nr. xx/xx.xx.2012s-a dispus executarea silită prin poprirea drepturilor  sale salariale  până la concurenţa sumei de 49.921 lei în  baza deciziei de răspundere solidară nr. xxxxxx din xx.xx.2011 comunicată  la solicitarea sa la data de xx.xx.2012 prin adresa nr. xxxxxx/xx.xx.2012,  care este nelegală şi netemeinică

Mai arată contestatorul,  că potrivit acestei Decizii A.F.P.M. Botoşani în data de xx.xx.2012 a declarat  insolvabilă S.C. M.I.S.R.L.  Botoşani al cărei administrator a fost şi asociat unic pentru că ar fi identificat elemente care stabilesc legătura  de cauzalitate între starea de insolvabilitate a societăţii şi administrator prin faptul că în perioada  de exercitare a mandatului, cu rea credinţă nu  şi-a îndeplinit obligaţia legală de a solicita instanţei competente  deschiderea procedurii de insolvenţă  pentru obligaţiile fiscale neachitate iar motivele  reţinute sunt total neadevărate.

Învederează instanţei că la solicitarea  sa prin Încheierea nr. xx din xx.xx.2011 pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. xxxx/40/2011 s-a dispus deschiderea procedurii de faliment  în formă simplificată împotriva  debitoarei S.C. M.I.S.R.L. îndeplinindu-şi astfel obligaţia legală în calitate de administrator iar pe parcursul instrumentării dosarului  de insolvenţă A.F.P.M. Botoşani  nu a comunicat lichidatorului judiciar că a dispus  răspunderea solidară  şi din raportul întocmit de lichidator  nu rezultă  cauze sau împrejurări imputabile pentru apariţia stării de insolvenţă.

Mai mult prin sentinţa  civilă nr. xxx din xx.xx.2011 s-a dispus în temeiul art. 131 din Legea 85/2006 radierea debitoarei S.C. M.I. S.R.L.  din Registrul Comerţului care atrage automat şi descărcarea administratorului  de îndatoriri şi obligaţii  şi executarea împotriva sa nu poate avea loc. 

În dovedirea contestaţiei a depus  înscrisuri (f.4-18 ds.) şi a solicitat  judecată în lipsă.

Legal citată intimata A.F.P.M. Botoşani nu şi-a trimis reprezentant legal în  instanţă dar a depus întâmpinare (f.26-28 ds.)  şi actele de executare silită întreprinse,  prin care solicită  respingerea contestaţiei  ca neîntemeiată, întrucât prin Decizia nr. xxxxx din xx.xx..2011 s-a stabilit răspunderea solidară a contestatorului M. C. pentru suma de 49.921 lei în baza art. 27, 28, 41, 43 şi 44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală pentru obligaţiile restante ale debitoarei S.C. M.I. S.R.L., decizie care nu a fost contestată rămânând definitivă şi întrucât angajarea răspunderii fiscale este în strânsă interdependenţă  cu insolvabilitatea  societăţii  care nu a fost contestată fiind determinată de contestator în calitatea sa de administrator  care nu a achitat  la termenele scadente obligaţiile fiscale ale societăţii.

Mai precizează intimata, că administratorul S.C. M.I. S.R.L. nu se poate  prevala de inexistenţa  debitelor întrucât avea cunoştinţă despre obligaţiile fiscale ale societăţii prin emiterea nenumăratelor somaţii de plată şi pentru că debitul nu a fost achitat în termenul prevăzut de lege,  s-a demarat procedura  de executare silită prin emiterea somaţiei de plată,  însoţită de titlul executoriu aferent,  precum şi a  adreselor de înfiinţare a popririi.

Susţine intimata, că instituirea răspunderii solidare de către organul fiscal este posibilă  în baza prevederilor Codului de procedură fiscală,  fiind determinată de necesitatea de a evita nerespectarea obligaţiilor ce decurg din  legislaţia fiscală care se aplică cu prioritate.

În dovedirea afirmaţiilor a depus înscrisuri şi a solicitat judecata în lipsă.

Contestatorul M. C. a formulat răspuns la întâmpinare (f.52-53 ds.) la care intimata a formulat precizări (f.56-57 ds.).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că este învestită cu judecarea unei contestaţii la executare silită întemeiată pe disp.  art. 172 C.pr.fiscală.

A.F.P.M. Botoşani a emis în ceea ce priveşte pe contestatorul M. C. titlul executoriu nr. xx din xx.xx.2012 pentru suma de 49.921 lei în baza deciziei de atragere a răspunderii solidare nr. xxxxx din xx.xx..2011 pornind astfel executarea silită  a acestei creanţe prin emiterea somaţiei de plată nr. x/xx/x/2012/xxx.

Totodată,  tot în vederea recuperării creanţei,  s-a procedat şi la efectuarea popririi asupra  disponibilităţilor băneşti ale contestatorului  conform adreselor  de înfiinţare a popririi  nr. xxxxxx din xx.xx.2012 către B.C.R.  şi Raiffeisen Bank SA, măsuri despre care a fost înştiinţat şi debitorul M. C..

Prin decizia nr. xxxxx din xx.xx..2011 A.F.P.M. Botoşani s-a stabilit răspunderea solidară a contestatorului  M. C. pentru suma de 49.921 lei în baza  art. 27, 28, 41, 43 şi 44 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicat cu modificările  şi completările ulterioare pentru obligaţiile  restante ale debitoarei S.C. M.I. S.R.L.  declarată insolvabilă,  act administrativ comunicat  cu respectarea procedurii prev. de art. 44 C.pr.fisc., necontestat în termen legal rămânând definitivă – dobândind astfel  caracter executoriu.

Ori,  în speţă în cadrul  contestaţiei la executare nu se poate modifica cuprinsul Deciziei de impunere aceasta fiind supusă căilor de atac prevăzute  de lege.

Având în vedere  că debitul stabilit prin titlul de creanţă  în speţă decizia de atragere a răspunderii solidare nu a fost  achitat în termenul prevăzut de lege,  organul fiscal a demarat procedura de executare silită, prin emiterea somaţiei de plată,  a titlului executor şi a adreselor de înfiinţare a popririi.

Este de reţinut,  că angajarea răspunderii fiscale este  în strânsă interdependenţă  cu insolvabilitatea societăţii administrată de M. C.,  care în atribuţiile sale de  administrator nu a achitat la termenele scadente  obligaţiile fiscale ale societăţii şi nu a răspuns  la notificările organului fiscal, iar contestatorul nu poate contrazice această stare decât prin dovada existenţei  unor elemente de activ care să prezinte o garanţie pentru acoperirea creanţei sau să efectueze plata,  care duce la stingerea creanţei bugetare.

Susţinerile contestatorului privind procedura  insolvenţei prevăzută  de Legea nr. 85/2006 este fără relevanţă,  atât timp cât forma de răspundere stabilită de Codul de Procedură Fiscală  la art.  27 este o răspundere specială fiscală,  care pune  în discuţie săvârşirea unor fapte  de către persoane cu o anumită calificare, pe când Legea 85/2006 instituie o procedură colectivă pentru acoperirea pasivului unui debitor  aflat în  insolvenţă în cadrul căreia poate fi creditor şi statul  în vederea recuperării creanţelor fiscale. 

Ori, Codul de procedură Fiscală instituie răspunderea solidară conform art. 27 ca modalitate de  recuperare doar a creanţelor bugetare,  iar dispoziţiile fiscale se aplică cu prioritare şi în mod corect,  organul fiscal a demarat procedura de executare silită  prin emiterea somaţiei de plată  precum  şi a adreselor de înfiinţare a popririi.

Mai mult deschiderea procedurii insolvenţei  nu are legătură cu răspunderea  instituită conf. art. 27  C.pr.fisc. iar faptele pentru care poate fi atrasă răspunderea  membrilor organelor de conducere potrivit legii insolvenţei nu se suprapun cu reglementările  pe care le conţin în ceea ce priveşte răspunderea administratorului, fiind situaţii care nu se  exclud.

Faţă de considerentele expuse, instanţa apreciază  că cererea formulată de contestatorul M. C.,  este neîntemeiată şi va fi respinsă, ca atare.

Văzând că cererea a  fost legal timbrată,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge, ca neîntemeiată contestaţia la executare, formulată de contestatorul  M. C., domiciliat în municipiul Botoşani,  Bd. X nr. Y, sc. Z, et. T, ap. U, judeţul Botoşani  în contradictoriu cu  intimata ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI, având sediul în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 5, judeţul Botoşani. 

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi xx.xx.  2013.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red./I.M.

Tehnored./V.M.

Ex.5/06.07.2013