Actiune in pretentii . Data inceperii termenului de prescriptie pentru majorari de intarziere

Sentinţă civilă xxx din 13.01.2011


Actiune in pretentii . Data inceperii termenului de prescriptie pentru majorarideintarziere

JUDECATORIA

Constata ca pe rolul instantei a fost inregistrata cererea X SA  prin care acesta cere obligarea paratei SC Y SA sa-i plateasca suma de 1045,17 lei reprezentand contravaloare factura de majorare.

Prin motivarea cererii reclamanta arata ca, in baza unui contract de furnizare energie termica incheiat intre parti, a livrat paratei energie termica a carei valoare parata a achitat-o cu intarziere. Potrivit prevederilor contractuale achitarea cu intarziere a sumelor facturate de furnizor atrage plata de majorari de intarziere, motiv pentru care reclamanta a calculat aceste majorari de la data scadentei debitelor pentru energia termica furnizata paratei  si pana la data platii efectuata de parata, majorari pe care parata nu le-a platit, motiv pentru care a fost promovata prezenta cerere.

In dovedirea cererii sale petenta a depus la dosar o serie de inscrisuri, respectiv copia facturii nr 9433666/15.03.2007, contract nr 1556/11.11.2002, facturile pentru energia termica furnizata paratei si situatia platii acestora.

Parata a formulat intampinare si prin care a solicitat respingerea pretentiilor reclamantei formuland de asemenea cerere de chemare in garantie a Asociatiei de Proprietari M, motivat de faptul ca la data emiterii facturii de majorari parata nu mai era proprietara imobilulul a carei alimentare cu energie termica s-a facut de reclamanta, chemata in garantie fiind cea care a beneficiat de aceste servicii.

In probatiune parata a depus la dosar inscrisuri, respectiv cerere de reziliere contract 1556.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata ca intre reclamanta si parata s-a incheiat contractul de furnizare energie termica nr 1556/11.11.2002 in baza caruia a fost livrata paratei energie termica facturata lunar in perioada februarie – iulie 2006, conform facturilor depuse la dosar, toate facturile fiind platite intre 23-25 octombrie 2006.

Conform clauzelor contractuale, neplata la termen a facturilor emise de reclamanta atragea calculul de majorari de intarziere, pana la achitarea debitelor.

Aceste majorari ai fost calculate de reclamanta care a emis factura pentru majorari de intarziere nr 9433666/15.03.2007.

Luand in calcul toate aceste date instanta a invocat din oficiu exceptia prescriptiei dreptului reclamantei de a solicita plata majorarilor de intarziere pentru plata cu intarziere a facturilor emise in perioada februarie – iulie 2006.

Opinia reclamantei este aceea ca termenul de prescriptie nu era implinit la data inregistrarii la instanta a cauzei, 11.03.2010, intrucat factura de majorari a fost emisa la 15.03.2007.

Instanta constata insa ca termenul de prescriptie al dreptului de a solicita plata majorarilor de intarziere pentru plata cu intarziere a facturilor emise in perioada februarie – iulie 2006 a inceput sa curga in 25.10.2006, data cand ultima factura a fost achitata, intrucat de la acea data in patrimoniul reclamantei s-a nascut dreptul sa solicite de la parata plata acestor majorari, acesta fiind momentul in care cuantumul majorarilor devenise cert, curgerea lor fiind intrerupta prin plata debitului principal.

Or, potrivit art. 1 din DL 167/1958 coroborat cu art. 3 si 7 din acela?i decret, dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie in termen de 3 ani de la na?terea dreptului la actiune sau a dreptului de a cere executarea silita.

In acest sens se constata ca dreptul reclamantei de a solicita plata creantei s-a prescris la data de 25.10.2009, termenul de prescriptie de 3 ani incepand sa curga la data de 25.10.2006, astfel cum s-a aratat anterior.

Pentru aceste motive instanta va admite exceptia si va respinge cererea reclamantei ca fiind prescrisa.

Avand in vedere aceasta solutie cererea paratei de chemare in garantie a asociatiei de proprietari ramane fara obiect, urmand a fi respinsa.