-contestaţie la executare-

Sentinţă civilă 136 din 28.01.2010


2.  -contestaţie la executare-

SENTINŢA CIVILĂ NR.136

Şedinţa publică din 28 ianuarie 2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. /198/2009, contestatoarea SC V. SRL, cu sediul în  , în contradictoriu cu intimatele SC G. SRL, cu sediul în  , şi SC L. SRL, cu sediul în  , a formulat contestaţie împotriva  executării silite pornite în dosarul de executare nr. /2009 al BEJ  , solicitând anularea actelor de executare şi suspendarea executării silite.

În motivarea contestaţiei, contestatoarea arată că în data de 3.04.2009 a devenit proprietara unui autovehicul tractor cu încărcător frontal şi instalaţie cu cupă, marca JCB 4x4, galben, serie 5160-2200/AA50525/U7947318, prin cumpărare de la SC G. SRL, dovada făcînd-o cu factura nr. 15 din 3.04.2009 şi chitanţa nr.1/3.04.2009, OP 262/19.09.2008, OP 273/26.09.2008, OP 292/13.10.2008 şi OP 298/21.10.2009.

Contestatoarea precizează că după încheierea contractului a covenit cu vânzătoarea să ridice vehiculul la o dată ulterioară.

Arată contestatoarea că la data de 13.05.2009 a fost înştinţată de SC G. SRL despre faptul că executorul judecătoresc a sechestrat acest bun, în vederea valorificării, cu scopul achitării unor datorii ale SC G. SRL.

Aflând despre această împrejurare, contestatoarea arată că a depus la biroul executorului o adresă prin care l-a înştiinţat despre faptul că are calitatea de proprietar al bunului în cauză, solicitându-i ridicarea sechestrului instituit în mod nelegal pe bunul său.

Cu toate acestea executorul a refuzat să ridice sechestrul, drept pentru care solicită admiterea contestaţiei şi anularea actelor de executare întocmite în dosarul de executare /2009.

În dovedirea contestaţiei, a depus la dosarul cauzei copie proces verbal din 29.04.2009, copie adresa nr. 4/11.05.2009, copie factura nr.15/3.04.2009, copie chitanţa nr.1/3.04.2009, copie OP 262,292,298,273.

Instanţa a dispus ataşarea spre consultare a dosarului de executare silită /2009 şi citarea în calitate de intimat şi a creditoarei SC L. SRL.

Intimata creditoare a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare însoţită de copie proces verbal din 6.03.2009, copie adresă 12/1.04.2009, copie adresă 423/P/2009.

Intimata a solicitat proba cu înscrisuri şi efectuarea unor adrese.

Instanţa a admis proba cu înscrisuri şi , totodată a stabilit cauţiunea în vederea soluţionării cererii de suspendare, respectiv 5500 lei.

Intimata a depus la dosar extras de la Registrul Oficiului Comerţului cu privire la SC G. SRL.

Părţile au solicitat mai multe termene de judecată în vederea rezolvării litigiului pe cale amiabilă, însă aceasta nu s-a concretizat.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Contestatoarea a formulat contestaţie împotriva actelor de executare din dosarul /2009 al BEJ motivat de faptul că vehiculul, tractor cu încărcător frontal şi instalaţie cu cupă, marca JCB 4x4 galben, sechestrat în data de 29.04.2009, în vederea valorificării, pentru plata unei datorii a SC G. SRL către SC L. SRL, este proprietatea sa, fiind cumpărat de la SC G.SRL la  data de 3.04.2009.

A mai arătat contestatoarea că , deşi printr-o adresă a adus la cunoştinţa executorului că este proprietara bunului mobil şi a solicitat ridicarea sechestrului, acesta a refuzat.

În dovedirea contestaţiei, contestatoarea a depus la dosar factura nr.15/3.04.2009, precum şi o chitanţă şi mai multe ordine de plată.

S-a ataşat dosarul de executare silită nr. /2009 din care rezultă că executarea silită a fost pornită la cererea creditoarei SC L.SRL.

Ca urmare, instanţa a dispus citarea în cauză, în calitate de intimat şi a SC L. SRL.

Această intimată a depus la dosar întâmpinare prin care a arătat că factura este întocmită”pro causa”, în frauda creditoarei, după începerea formelor de executare.

Astfel, a arătat intimata că factura nu are serie şi număr (menţiuni obligatorii), iar din analiza chitanţei şi a ordinelor de plată reiese că buldoexcavatorul a fost plătit cu 10 luni înainte de a se fi încheiat factura , deci înainte de vânzare.

De asemenea, intimata invederează că pentru o datorie a SC G.  către SC D. şi G. SRL s-a întocmit dosarul de executare /2009, în cadrul căruia la data de 6.03.2009 a fost sechestrat de la sediul SC G. SRL acelaşi buldoexcavator, stabilindu-se ca dată a vânzării la licitaţie 7.04.2009. La această dată, SC G. a achitat  debitul şi bunul a fost scos de sub sechestru.

Arată că bunul a rămas în curtea Judecătoriei Brezoi, iar la data de 29.04.2009 bunul a fost din nou pus sub sechestru în prezentul dosar de executare silită.

Ca urmare, arată că vânzarea bunului la data de 3.04.2009, când bunul era sechestrat este evident făcută în frauda creditorilor.

Mai mult, contestatoarea, deşi pretinde că a cumpărat bunul la 3.04.2009 nu a venit să-l ridice din curtea Judecătoriei în perioada 7.04.2009-29.04.2009 cât acesta nu era sub sechestru.

Precizează intimata creditoare că la data de 13.05.2009 bunul a fost sustras de sub sechestru de M.A., angajatul SC G. SRL, care dealtfel era custode al bunului, fapt pentru care se efectuează cercetări faţă de acesta de Parchetul Brezoi în dos. nr./P/2009.

În final, precizează că administratorul contestatoarei este asociat cu cotă de 50% la SC G.SRL, fapt ce demonstrează că cele două societăţi, de conivenţă au încheiat acea factură în frauda creditorilor.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata adepus la dosar înscrisuri.

Instanţa a stabilit cauţiune în sarcina contestatoarei în vederea soluţionării cererii de suspendare a executării în cuantum de 10% din valoarea bunului, respectiv 5500 lei.

Contestatoarea nu a achitat cauţiunea.

Potrivit dispoziţiilor art.403 al.1 cod procedură civilă, până la soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa poate suspenda executarea dacă s-a plătit o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă.

Cum admiterea cererii de suspendare este condiţionată de plata cauţiunii, pe care în speţă contestatoarea nu a achitat-o, instanţa va respinge această cerere.

Cu privire la fondul contestaţiei, din probatoriul administrat în cauză instanţa reţine următoarele.

În dosarul de executare silită nr. /2009, având ca obiect executarea silită împotriva debitoarei SC G. la cererea creditoarei SC D. şi G. SRL, la data de 6.03.2009 s-a dispus de către executor instituirea unui sechestru asupra unui buldoexcavator marca JCB, de culoare galbenă, proprietatea debitorei, de la punctul de lucru al acesteia.(f.25)

Prin adresa nr.12 din 1.04.2009 (f.26) executorul a înştinţat SC G. că la data de 7.04.2009 se va vinde la licitaţie acest bun sechestrat .

La data de 17.04.2009, creditoarea SC L. SRL formulează cerere de executare silită a debitoarei SC G. în baza a trei bilete la ordin, iar la data de 24.04.2009 este somată debitoarea.

La data de 29.04.2009, executorul judecătoresc, instituie sechestru asupra buldoexcavatorului proprietatea debitoarei, aflat în curtea Judecătoriei, lăsându-l în custodia lui G. F., procesul verbal fiind comunicat debitoarei la data de 4.05.2009.(f.4)

Prin adresa nr.4 din 11.05.2009 (f.10) debitoarea înştinţează executorul că utilajul sechestrat a fost vândut altei firme.

În prezenta contestaţie, contestatoarea invocă un drept de proprietate asupra bunului sechestrat în baza facturii nr.15 din 3.04.2009 (f.6).

Cu privire la dreptul invocat de contestatoare, instanţa reţine că acesta nu este dovedit de contestatoare.

Astfel, factura invocată nu are serie şi nr., adică nu este o factură, înscris cu regim special, potrivit legii.

Pe de altă parte, această factură este încheiată la data de 3.04.2009, adică după ce debitoarea SC G. fusese înştinţată de executor prin adresa 12/1.04.2009 (f.26) că la data de 7.04.2009 se vor vinde la licitaţie bunurile sale mobile.

Mai mult decât atât, la data de 3.04.2009 bunul nu putea fi înstrăinat în mod valabil întrucât era sechestrat în baza procesului verbal din 6.03.2009 (f.25) şi aflat în custodia angajatului SC G., M. D..

Că această factură este fictivă o dovedeşte şi faptul că bunul nu a fost niciodată remis aşa zisei cumpărătoare iar preţul a fost achitat în mare parte în perioada septembrie-octombrie 2008 (f.8-11) adică înainte de încheierea facturii cu cca.6 luni.

Mai mult, faptul că administratorul contestatoarei T. V. (f.2) este asociat cu o cotă de 50% la SC G.SRL (f.49) dovedeşte de asemenea că această factură a fost încheiată „pro causa” cu intenţia de a frauda creditoarea.

Pentru toate aceste considerente, şi văzând că nu există motive de nelegalitate a actelor de executare silită întocmite în dosarul /2009, instanţa reţine că cererea este neîntemeiată şi ca atare va fi respinsă.

În temeiul art.274 cod procedură civilă, va fi obligată contestatoarea la 700 lei cheltuieli de judecată către intimata SC L.SRL.