Sentinta civilă nr. 935

Hotărâre 935 din 06.06.2007


Dosar nr. 1002/201/2007 - actiune in constatare -

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ NR.935

Şedinta publică de la 01.06.2007

Preşedinte – E M - judecător

Grefier – M P

x.x.x.x.

Pe rol, solutionarea actiunii civile formulată de reclamantii V C şi V C, împotriva pîrîtului C O.I.

La apelul nominal, făcut in şedinta publică, au răspuns reclamantul V C, lipsă fiind reclamanta  şi pîrîtul.

Procedura completă.

S-a facut referatul oral de grefierul de şedinţă,  reclamantul a depus schiţa amplasament şi certificatul fiscal, după care, constatindu-se cauza in stare de judecată, s-a acordat cuvintul in fond.

Reclamantul a solicitat admiterea actiunii, constatarea valabilitatii conventiei de vinzare-cumpărare şi pronuntarea unei hotarîri care să tină loc de act autentic de vinzare-cumpărare.

J U D E C A T A :

Reclamantii VC şi VC au chemat in judecată pe pîrîtul COI , solicitind ca prin hotarirea ce se va pronunta, să se constate valabilitatea conventiei de vinzare-cumpărare pentru supraf. de 205 mp. teren intravilan şi pronuntarea unei hotarîri care să tină loc de act autentic de vinzare-cumpărare.

In fapt, a motivat că la data de 12.08.2004 au încheiat cu pîrîtul o conventie de vinzare-cumpărare, prin care au cumpărat de la acesta suprafaţa de 205 mp. teren intravilan in com. Poiana Mare jud. Dolj în T 4 P 46/1 pentru pretul de 3.000.000 lei, achitaţi integral.

Au mai arătat că părtile au convenit ca actele autentice  să fie perfectate de vinzator pînă la data de 01.01.2005..

In drept, s-au invocat preved.art.111 c.p.c .

A depus la dosar conventia de vinzare-cumpărare intitulată "antecontract de vinzare-cumpărare" încheiată la data de 12.08.2004, TDP nr. 4739-1327/22.08.2002, contract de vinzare-cumpărare , certificatul de moştenitor, schiţa amplasament, certificatul fiscal  precum şi dovada achitarii taxei de timbru şi timbru judiciar.

Din actele şi lucrarile dosarului, instanta a retinut că pîrîtul a incheiat cu reclamantii la data de 12.08.2004, in prezenta martorilor , o conventie de vinzare-cumpărare intitulată " antecontract de vinzare-cumpărare", prin care a vindut acestora supraf. de 205 mp. teren intravilan situat în com. Poiana Mare în T 4 P 46/1, pentru preţul de 3.000.000 lei.

În speţă, conventia incheiată între reclamanţi şi pîrît indeplineste toate conditiile cerute de lege pentru un antecontract de vinzare-cumpărare valabil incheiat.

Potrivit art.1073 c.civ., creditorul este indreptăţit să obtină executarea intocmai a obligatiei asumate de debitor, iar in cazul in care obligatia de "a face" nu este adusă la indeplinire de debitor, creditorul poate fi autorizat să o aducă la indeplinire potrivit disp.art.1077 c.civ.

În acest sens, suplinind consimtamintul debitorului obligatiei de "a face" izvorîtă din antecontract, instanta poate pronunta o hotarire care să tină loc de act autentic de vinzare-cumpărare.

Avînd în vedere şi disp.art.5 al.2 Titlul X din Leg.247/2005, privind circulatia juridică a terenurilor, instanta urmează să admită actiunea, astfel cum a fost formulată.

Se va constata valabilitatea conventiei de vinzare-cumpărare, urmind să se pronunte o hotarîre care să tină loc de act autentic.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite actiunea civilă formulată de reclamantii VC şi VC, ambii cu domiciliul in com. Poiana Mare  jud. Dolj, împotriva pîrîtului COI, cu domiciliul in Calafat, jud. Dolj.

Constată valabilitatea conventiei de vinzare-cumpărare încheiată la data de 12.08.2004, pentru supraf. de 205 mp. teren intravilan situat in T 4 P 46/1 cu vecini : N – Vintilă Vasilica, E – Stoica Gheorghe, S – DN 55, V – Stamin Constantin pe raza com. Poiana Mare, Dolj.

Prezenta hotarîre ţine loc de act autentic de vînzare-cumpărare.

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 01.06.2007.

Presedinte

Grefier,

EM/CB/

5 ex./

11.06.2007

Domenii speta