Acţiune Revendicare

Sentinţă civilă 1064 din 13.04.2009


Prin actiunea înregistrata pe rolul  acestei instante sub nr. 4339/204/2008 reclamantii B.G. si B.G. au chemat în judecata pe pârâtul G. I. pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligat pârâtul sa lase în deplina proprietate si posesie apartamentul situat în mun. Câmpina,  str................., jud. Prahova.

În  motivarea actiunii reclamantii au aratat ca sunt proprietarii apartamentului nr.2 situat în mun. Câmpina, .............jud. Prahova, conform contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr.6321/11.09.1992  încheiat de Notariatul de Stat Local Câmpina.

S-a mai aratat ca pârâtul a adjudecat apartamentul conform procesului verbal de licitatie  pentru bunuri imobile nr. 3902/20.05.2005 si a procesului verbal de adjudecare nr. 4121 /25.05.2005 în urma executarii silite  efectuate de MFP-DGFP Prahova AFP Câmpina.

În  urma contestatiei la executare formulata de ei, reclamantii s-a pronuntat de catre Tribunalul Prahova decizia nr.620/25 mai 2006  în dosarul nr. 1769/2006  prin care au fost anulate actele de executare privind vânzarea la licitatie, astfel redevenind proprietarii apartamentului, iar pârâtul refuza eliberarea acestuia.

Actiunea a fost întemeiata pe disp. art. 480 Cod civil.

La termenul din 06.01.2009 pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanti invocând lipsa calitatii procesuale active a acestora.

În motivarea exceptiei pârâtul a precizat ca apartamentul în litigiu era afectat activitatii comerciale a debitorului SC B. C. & CO SNC, astfel ca acesta facea parte din patrimoniul societatii anterior încheierii procesului verbal de adjudecare, iar cererea reclamantilor este nejustificata.

Pârâtul a invocat si exceptia stingerii dreptului la actiune, în temeiul art. 520 cod proc. civ. ca urmare a depasirii termenului prevazut de acesta, precum si exceptia de garantie împotriva evictiunii în temeiul art. 1337 cod civil.

Arata pârâtul ca prin raportare la disp. art. 520 cod proc. civ. instanta sa constate actiunea reclamantilor ca inadmisibila, întrucât se încalca norme imperative de ordine publica din materia vânzarii - cumpararii.

Pe fondul cauzei pârâtul a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata, întrucât cei 2 reclamanti nu detin la acest moment un titlu valabil de proprietate asupra apartamentului situat în Câmpina, str. Soarelui nr.3 si în plus detinatorul anterior al apartamentului a fost SC Bodea Cosma & CO SNC.

De asemenea pârâtul mentioneaza ca atât Tribunalul Prahova cât si Curtea de Apel Ploiesti au retinut ca titlul sau de proprietate este pe deplin valabil, iar dreptul de proprietate asupra imobilului în discutie este înscris pentru opozabilitate, în cartea funciara.

Mentioneaza pârâtul ca reclamantii au formulat o simpla contestatie la executare, respinsa în prima instanta si admisa în recurs, numai în contradictoriu cu D.G.F.P. Prahova, iar prin decizia nr. 620/2006 au fost anulate numai actele de executare unilaterale, strict procedurale, emise de DGFP, nu si procesul verbal de adjudecare prin care s-a transmis dreptul de proprietate în patrimoniul sau.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta a retinut ca Directia Finantelor Publice Prahova - A.F.P.M. Câmpina ca urmare a unor restante la bugetul de stat a pornit executarea silita împotriva SC B. C. si a reprezentantilor sai, reclamantii din prezenta cauza, prin vânzarea la licitatie a imobilului situat în Câmpina......

Împotriva acestei executarii silite reclamantii din prezenta cauza si SC B. C. SNC au formulat contestatie, solutionata prin sentinta civila nr. 2764 pronuntata la data de 16.12.2005 de Judecatoria Câmpina.

Prin hotarârea mentionata a fost respinsa contestatia la executare si mentinute formele de executare.

Însa sentinta civila nr. 2764/2005 a fost atacata de contestatori si prin decizia nr. 620/25.03.2006, Tribunalul Prahova a admis recursul modificând în tot sentinta civila nr. 2764/2005 în sensul admiterii contestatiei la executare si anularii tuturor actelor de executare emise de DGFP Prahova privind vânzarea la licitatie a apartamentului nr.2 proprietatea contestatorilor, situat în mun. Câmpina......... jud. Prahova.

Împotriva acestei decizii intimata a formulat cerere de revizuire respinsa prin decizia nr. 1073/16.10.2006.

Dupa acest prim dosar între reclamanti si D.G.F.P, precum si între reclamanti si pârât s-au derulat o serie de alte procese privind apartamentul în cauza, respectiv ap. nr. 2, pentru care reclamantii detin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 6321/11.09.1992 si în posesia caruia se afla pârâtul, în calitate de adjudecatar.

În consecinta instanta a constatat ca reclamantii, dupa pronuntarea deciziei civile nr. 620/25.05.2006 de catre Tribunalul Prahova, prin care s-au anulat toate actele de executare privind vânzarea la licitatie a apartamentului nr.2, situat în mun. Câmpina, ....... jud. Prahova,  au întreprins numeroase alte actiuni pentru redobândirea posesiei acestui imobil, proprietatea lor, conform actului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 6321/11.09.1992.

De asemenea instanta a retinut si faptul ca pârâtul, în calitate de adjudecatar al apartamentului în litigiu, se opune restituirii acestuia catre reclamantii, motivat de faptul ca decizia de anulare a actelor de executare nu îi este opozabila, iar actul de adjudecare nu a fost anulat, ci numai actele de executare unilaterale.

Cu privire la aceasta sustinere instanta a apreciat ca este neîntemeiata, întrucât asa cum s-a retinut în majoritatea hotarârilor judecatoresti pronuntate, prin decizia nr. 620/2006 a Tribunalului Prahova, s-au anulat toate actele de executare privind vânzarea la licitatie a apartamentului în litigiu, inclusiv actul de adjudecare, neexistând nicio distinctie în senul mentionat de pârât. Actul de adjudecare reprezentând actul final al procedurii de vânzare silita a imobilului urmarit, implicit a fost anulat si acesta, astfel ca apararea pârâtului în sensul ca detine un titlu de proprietate valabil, este nejustificata.

Faptul ca acesta a fost intabulat în cartea funciara nu înseamna ca acesta si-a pierdut caracterul  esential de act executional.

Se retine si faptul ca din adresa comunicata la data de 05.02.2009 de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpina rezulta ca nici reclamantii si nici pârâtul nu figureaza înscrisi cu acest imobil în evidentele de carte funciara.

În plus hotarârea judecatoreasca chiar daca nu a fost pronuntata si în contradictoriu cu el, trebuie respectata ca orice alt act juridic, neputându-se face abstractie de existenta acesteia.

A mai sustinut pârâtul ca pe calea contestatiei la executare nu se pot anula acte juridice translative de proprietate, însa potrivit art. 399 alin. 1 cod proc. civ. contestatie se poate face împotriva oricarui act de executare, iar analizarea legalitatii sau nelegalitatii actului de adjudecare nu se mai poate face în prezenta cauza, având în vedere sentinta civila nr. 2764/2005 si decizia civila nr. 620/2006, prin care au fost analizate toate actele de executare privitoare la vânzarea la licitatie a apartamentului în cauza.

Prin întâmpinarea formulata pârâtul a invocat mai multe exceptii, prima fiind exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor motivata de faptul ca imobilul în cauza facea parte din patrimoniul SC B. C. & CO SNC si chiar daca n-ar fi facut parte efectele contractului de vânzare-cumparare al reclamantilor s-au epuizat în momentul transmiterii dreptului de proprietate în patrimoniul adjudecatarului.

Instanta a respins aceasta exceptie întrucât nu s-a facut dovada faptului ca apartamentul ar fi facut parte din patrimoniul vreunei societatii anterior derularii procedurii executarii silite, singurul titlu de proprietate fiind contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 6321/1992  în care în calitate de cumparator figureaza reclamanta B. G. P, casatorita.

De asemenea sustinerea pârâtului în sensul ca efectele acestui act "s-au epuizat" prin adjudecarea imobilului, nu poate fi retinuta întrucât actul de înstrainare nu a fost anulat, ci actul de adjudecare în favoarea pârâtului.

Pârâtul a invocat si exceptia stingerii dreptului la actiune al reclamantilor în temeiul art. 520 cod proc. civ.

Potrivit art. 520 cod  proc. civ. orice cerere de evictiune privind imobilul adjudecat este stinsa, daca imobilul adjudecat era înscris în cartea funciara si daca de la data înregistrarii cererii de înscriere formulate de dobânditorul anterior al dreptului înscris în folosul tertului adjudecatar, au trecut cel putin 3 ani.

Actiunea reclamantilor este o actiune în revendicare, iar nu o cerere de evictiune pusa la dispozitie de prev. art. 520 - 523 cod proc. civ. adjudecatarului, caruia actul de adjudecare îi confera o situatie speciala cu privire la eventualele actiuni cu efect de evictiune.

Or, actiunea în revendicare este, în principiu, imprescriptibila atâta timp cât proprietatea imobilului nu a fost dobândita de catre un tert, pe cale de uzucapiune si, în acest din urma caz, înca prescriptia este mult mai lunga. Stabilirea unui termen relativ scurt permite lamurirea rapida a situatiei juridice a imobilului, conferindu-se mai multa siguranta cumparatorului la licitatie publica, respectiv adjudecatarului, iar nu proprietarului imobilului - debitorul urmarit.

În consecinta fata de cele aratate instanta a respins si aceasta exceptie ca neîntemeiata.

Prin întâmpinarea formulata pârâtul a invocat si exceptia de garantie contra evictiunii în temeiul art. 1337 cod civil.

Instanta urmeaza a respinge si aceasta exceptie motivata în primul rând de faptul ca aceasta nu mai subzista prin anularea titlului pârâtului, astfel ca formularea acesteia în prezenta actiune în revendicare, ulterioara anularii tuturor actelor de executare, nu se mai justifica.

Având în vedere ca actiunea principala este o actiune în revendicare, prin care proprietarul neposesor cheama în judecata pe posesorul neproprietar, pentru a i se recunoaste dreptul de proprietate si pentru a redobândi posesia bunului, buna credinta a pârâtului nu are relevanta în acest cadru procesual.

Comparând titlurile de proprietate invocate de parti, pentru motivele sus aratate, instanta apreciaza ca preferabil este titlul reclamantilor, actiunea acestora fiind întemeiata si pe cale de consecinta urmând a fi admisa în baza prevederilor art. 480 cod civil..

De altfel instanta retine si faptul ca în urma numeroaselor demersuri efectuate de reclamantii instantele de control judiciar au recunoscut dreptul reclamantilor asupra imobilului în litigiu prin pronuntarea deciziei civile nr. 620/2006 a Tribunalului Prahova, iar singura cale procesuala a acestora de a reintra în posesia imobilului ramânând prezenta actiune.

Asa fiind instanta a respins exceptiile invocate de pârât si a admis actiunea formulata de reclamanti..