Constatare calitate moştenitor, succesiune

Sentinţă civilă 16 din 16.01.2014


Dosar nr.xxx/217/2013  Constatare calitate moştenitor, succesiune

R O M A N I A

JUDECĂTORIA DARABANI

Sentinţa civilă nr. xx

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Instanţa constituită din:

Preşedinte –

Grefier –

La ordine pronunţarea asupra acţiunii civile având ca obiect „constatare calitate moştenitor, succesiune”, formulată de reclamanta L.N., domiciliată în .........., judeţul Botoşani, în contradictoriu cu pârâta PRIMĂRIA COMUNEI HUDEŞTI- prin primar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat reclamanta, lipsă reprezentantul legal al unităţii pârâte.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care referă oral cu privire la modul de îndeplinire a procedurii de citare, obiectul cauzei şi stadiul judecăţii,  după care:  s-a procedat, în temeiul art. 131 C.pr.civ., la verificarea competenţei generale, materiale şi teritoriale, iar în temeiul art.94 alin.1 lit.i C.pr.civ. se constată că Judecătoria Darabani este competentă pentru judecarea cauzei.

Instanţa, din oficiu, pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei şi acordă cuvântul reclamantei.

Reclamanta, având cuvântul pe excepţie, solicită respingerea acesteia şi admiterea acţiunii, aşa cum a fost formulată, precizând că este unica moştenitoare a defuncţilor săi părinţi şi că doreşte să intre în proprietatea bunurilor succesorale rămase după aceştia.

Instanţa  constată procesul în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe excepţia invocată din oficiu.

J U D E C Ă T O R I A,

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.05.2013, sub nr. xxxx/217/2013, reclamanta L.N.  a chemat în judecată pe pârâta Primăria Comunei Hudeşti – prin primar, solicitând ca, în urma probelor ce se vor administra, instanţa să stabilească calitatea de unică moştenitoare a defuncţilor părinţi O.N.C., decedat la data de 26.11.1995 şi O.G., decedată la data de 18.03.2004; să se stabilească masa succesorală rămasă de pe urma acestora şi  să i se atribuie aceste bunuri.

În motivare, reclamanta arată că O.N.C., a decedat la data de 26.11.1995, iar O.G., a decedat la data de 18.03.2004 şi că, a rămas unică moştenitoare după aceştia, cu vocaţie succesorală, în calitate de fiică.

Mai arată reclamanta că, de pe urma defuncţilor au rămas următoarele bunuri imobile: o casă, în suprafaţă de 81 m.p., construită în anul 1962-fără autorizaţie, suprafaţa de 84,99 m.p. teren intravilan şi suprafaţa de 4,110 ha teren extravilan.

În dovedirea acţiunii a depus înscrisuri la dosar, respectiv acte de stare civilă (f.12-15), copii după titlurile de proprietate nr.27587/22.12.1993(f.16);  nr. 30342/20.07.1994(f.17); certificatul fiscal – f.5,  adeverinţa nr. 6422/22.05.2013 emisă de Primăria com.Hudeşti(f.4) şi Sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale – f.6-11).

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe disp. art. 954,963 şi 1143 C.civ.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru de 647,10 lei.

Legal citată, pârâta nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare în cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

In fapt, O.N.C. a decedat la data de 26.11.1995 iar O.G., a decedat la data de 18.03.2004, după aceştia rămânând în calitate de fiică, reclamanta. De pe urma defuncţilor au rămas următoarele bunuri imobile: o casă, în suprafaţă de 81 m.p., construită în anul 1962-fără autorizaţie, suprafaţa de 84,99 m.p. teren intravilan şi suprafaţa de 4,110 ha teren extravilan.

Având în vedere data deschiderii celor două succesiuni, respectiv 27 noiembrie 1995 a decedat O.C., tatăl reclamantei şi la data de 19 martie 2004 a decedat numita O.G., mama reclamantei, prezentei cauze îi sunt aplicabile dispoziţiile Codului Civil de la 1864. 

Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Comunei Hudeşti prin primar, invocate din oficiu, instanţa se va pronunţa cu prioritate astfel, potrivit dispoziţiilor art. 248 cod procedură civilă astfel:

Funcţia dreptului procesual constă, în principal, în a asigura sancţiunea dreptului civil material, ceea ce înseamnă că poziţia de reclamant in cadrul litigiului aparţine titularului dreptului subiectiv civil afirmat, în timp ce calitatea procesuală pasivă o are cel obligat în acelaşi raport juridic (subiectul pasiv al dreptului).

Întrucât reclamantul declanşează procedura jurisdicţionala, lui îi revine sarcina de a demonstra atât legitimarea sa procesuală, cât şi pe aceea a pârâtului, respectiv faptul ca transpunerea pe plan procesual se face în legătură cu un raport juridic de drept material în care părţile litigiului au calitatea de titular al dreptului şi, în mod corespunzător, al obligaţiei corelative.

La rândul ei, instanţa are obligaţia verificării din oficiu a cadrului procesual subiectiv determinat de prezenţa părţilor în proces.

Raportat la aceste considerente de ordin teoretic, se reţine că, în situaţia acţiunii analizate -vizând pretenţia asupra calităţii de unică moştenitoare, primăriei nu îi este justificată calitatea procesuală, deoarece ea nu este parte in raportul juridic dedus judecăţii şi nu se află într-o opoziţie de interese faţă de reclamantă pentru a i se legitima poziţia de pârâtă în cadrul litigiului. 

În consecinţă, instanţa reţine că este investită cu o acţiune în constatarea calităţii de moştenitor pe primul capăt de cerere dublată de o acţiune de partaj succesoral, pe cel de-al doilea capăt de cerere.

În ceea ce priveşte constatarea calităţii de moştenitor, aceasta este o acţiune reală prin care reclamanta cere instanţei de judecată recunoaşterea titlului său de moştenitor.

Promovând acţiunea, reclamanta se prevalează de vocaţia sa succesorală concretă la moştenirea defuncţilor, ceea ce înseamnă că, ab initio, este contestată orice vocaţie a primăriei, având în vedere dispoziţiile art. 680 din Codul civil, potrivit cărora bunurile trec la stat „în lipsa de moştenitori legali sau testamentari”. 

În acelaşi sens sunt dispoziţiile art. 85 din Legea nr. 36/1995, potrivit cărora „în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constată că succesiunea este vacantă, eliberând certificat de vacanţă succesorală, după expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii”. 

Rezultă că în absenţa unui astfel de certificat de vacanţă succesorală, primăriei nu-i poate fi justificată prezenţa în proces în asemenea litigii.

O vocaţie succesorală generală, abstractă a statului nu îi poate legitima acestuia calitatea de pârât, întrucât nu are nicio legătură cu dreptul subiectiv care este supus dezbaterii judiciare, iar reclamanta nu poate justifica atragerea în procedura jurisdicţională a unei părţi căreia nu are motive să îi opună dreptul afirmat şi nici aceasta din urmă, motive de a contesta dreptul pretins de către reclamantă.

Aşadar, pentru ca primăriei să i se recunoască legitimare procesuală pasivă în prezentul litigiu este necesar să fi fost eliberat un certificat de vacanţă succesorală, fie privitor la întreaga masă succesorală, prin nesocotirea drepturilor moştenitorului legal rezervatar- reclamanta-, fie să existe vacanţă succesorală pentru parte din moştenire, atunci când defuncţii, deşi lasă moştenitori, aceştia nu au vocaţie la întreaga moştenire, ci doar la parte din ea, restul revenind statului cu titlu de moştenire vacantă.

Deci, primăriei nu îi poate fi legitimată poziţia procesuală de pârâtă în astfel de litigii decât în măsura în care pe seama acesteia a fost emis certificat de vacanţă succesorală pentru tot sau parte din moştenire, in sensul dispoziţiilor art. 680 din Codul civil, cererea de constatare a calităţii de unică moştenitoare având în acest caz şi valoarea de contestare a valabilităţii unui asemenea certificat şi asigurând astfel interesul atragerii în proces a primăriei(iar legat de acest interes, calitatea procesuală pasivă). În absenţa unui asemenea certificat, nu există conflict între părţi aflate pe poziţii de contrarietate juridică şi deci primăriei nu i se poate opune, în calitate de pârâtă, pretenţia reclamantei asupra unei moşteniri faţă de care primăria este terţ.

Pentru aceste considerente instanţa va admite excepţia invocată din oficiu şi având în vedere sancţiunea pentru lipsa calităţii procesuale pasive prevăzută în dispoziţiile art. 40 alin. (1) C. pr. Civ. va respinge acţiunea având ca obiect constatare calitate moştenitor ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate.

Odată cu admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive pe primul  capăt al acţiunii, instanţa a constatat că pârâta Primăria Comunei Hudeşti prin primar este străină de moştenirea în cauză, astfel că va respinge şi cererea având ca obiect succesiune, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Comunei Hudeşti-prin primar.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta L.N., domiciliată în ... ..., judeţul Botoşani, în contradictoriu cu PRIMĂRIA COMUNEI HUDEŞTI- prin primar, având ca obiect constatare calitate de moştenitor şi succesiune ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică la data de 15 octombrie 2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,