Fara titlu

Hotărâre din 18.12.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DEJ

JUDEŢUL CLUJ

SENTINŢĂ  PENALĂ Nr. 890/2009

Şedinţa publică din data de  18 Decembrie 2009

Instanţa  formată  din:

Ministerul Public reprezentat prin procuror ,prim-procuror  la Parchetul

 de pe lângă Judecătoria DEJ

Pe rol fiind judecarea cererii petentului P.D deţinut în Penitenciarul Spital Dej, pentru liberare condiţionată.

La apelul nominal făcut în cauză  lipsă părţile:

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care  se constată că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor  au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 14.12.2009  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând reţine că prin contestaţia la executare formulată de către petentul P.D deţinut în Spitalul Penitenciar Dej se solicită liberarea  condiţionată din executarea pedepsei de 2 ani 6 luni în sensul de a ţine cont de prevederile legale, privind instituţia liberării condiţionate anterioare adoptării Legii 140/1996 şi anume după ce a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei. Ulterior, petentul prin apărător ales a precizat că cererea formulată urmează a fi privită ca fiind o cerere de liberare condiţionată întemeiată pe disp. art.59 şi 60 Cod penal în forma avută anterior modificării codului penal prin Legea 140/1996.

În motivarea cererii, petentul  relevă că pedeapsa pe care o execută este în cuantum de 3 ani 6 luni, conform mandatului de executare nr.136/2002 emis de Judecătoria Tg.Lăpuş. Această pedeapsă este formată dintr-un cumul aritmetic al pedepselor de 2 ani 6 luni închisoare aplicată prin SP.75/1997 al Tribunalului Militar Cluj şi pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin SP.104/2001 a Judecătoriei Tg.Lăpuş.

Pedeapsa de 2 ani 6 luni este formată dintr-un cumul juridic a trei pedepse respectiv 2 ani 6 luni închisoare: 2 ani închisoare şi o pedeapsa de 6 luni închisoare care s-au contopit într-o singură pedeapsă de 2 ani 6 luni.

La rândul său pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin SP 104/2001 este o pedeapsă rezultantă derivând din contopirea a două pedepse, respectiv 6 luni şi 1 an închisoare.

Petentul susţine că, infracţiunea pentru care a fost condamnat la 2 ani 6 luni închisoare a fost comisă la 23.01.1996 anterior intrării în vigoare a Legii 140/1996.

Din procesul verbal al Comisiei de propuneri pentru liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Spital Dej rezultă că, petentul nu poate fi liberat condiţionat întrucât pentru a beneficia de instituţia liberării condiţionate trebuie să execute fracţia de 2/3 parte din pedeapsa de 3 ani 6 luni, respectiv 852 zile, or, până la data de 9.12.2009 petentul avea executate 695 zile. Prin urmare, a fost  amânat la liberare condiţionată până după data de 15.05.2010. Din caracterizarea de la dosar rezultă că petentul nu a fost sancţionat disciplinar, a fost recompensat de 4 ori şi are câştigate prin muncă 94 de zile.

Din examinarea sentinţelor depuse la dosar se constată că petentul execută o pedeapsă rezultantă de 3 ani 6 luni închisoare formată dintr-un cumul aritmetic a pedepselor de 2 ani 6 luni închisoare şi 1 an închisoare. Cele două pedepse rezultante la rândul lor s-au format ca urmare a contopirii unor pedepse: respectiv pedeapsa de 2 ani 6 luni închisoare este compusă din 2 ani 6 luni închisoare, o pedeapsă de 2 ani închisoare şi o pedeapsă de 6 luni închisoare, fiind contopite toate 3 în  pedeapsa de 3 ani 6 luni închisoare prin SP 75/1997 a Tribunalului Militar Cluj .

Pedeapsa de 1 an închisoare este rezultanta contopirii a două pedepse a câte 6 luni, respectiv 1 an închisoare.

Se constată că pedeapsa de 2 ani 6 luni închisoare aplicată  prin SP 75/1997 a Tribunalului Militar Cluj a fost comisă la 23.01.1996, anterior datei  de 14.nov.1996, data intrării în vigoare a Legii 140/1996.

Este adevărat că celelalte două pedepse au fost comise după intrarea în vigoare a Legii 140/1996, însă fiind absorbite în pedeapsa cea mai grea de 2 ani 6 luni închisoare(comisă la 23.01.1996) şi-au pierdut individualitatea ca urmare a contopirii.

Întrucât, pedeapsa de 3 ani 6 luni închisoare pe care o execută în prezent este rezultanta unui cumul aritmetic a pedepselor de 2 ani 6 luni închisoare respectiv 1 an închisoare rezultă că, celor două pedepse urmează a li se aplica instituţia liberării condiţionate separat conform reglementărilor în vigoare la data comiterii infracţiunilor. Adică, după executarea a 1/2 parte din pedeapsa de 2 ani 6 luni conform art.59 cod penal în  vigoare la 23.01.1996, şi respectiv 2/3 parte din pedeapsa de 1 an închisoare conform art.59 cod penal, în vigoare.

Rezultă deci, că pentru a putea fi liberat condiţionat trebuie să execute 1 an şi 3 luni închisoare conform fracţiei de ? iar pentru pedeapsa de 1 an închisoare fracţia de 2/3 respectiv 8 luni închisoare. Prin urmare, din cele două pedepse cumulate aritmetic trebuie să execute 1 an şi 11 luni închisoare pentru a beneficia de instituţia liberării  condiţionate. Până la data de 18 dec.2009 ţinând cont şi de zilele câştigate prin muncă petentul avea executate 610 zile şi 94 zile câştigate prin munca prestată, deci a executat peste fracţia legală aşa cum s-a arătat mai sus.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia XXV din 16.04.2007 pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii a stabilit că în cazul cererilor de liberare condiţionată formulată potrivit art.59,60 Cod penal pentru infracţiuni comise anterior adoptării Legii 140/1996, fracţiunile din pedepsele aplicate ce trebuie executate sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare la data comiterii infracţiunilor.

Pentru considerentele arătate în temeiul art.450 al.1 Cod proc.penală, combinat cu art.59 cod penal, va admite cererea petentului şi îl va pune în libertate condiţionată.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

ÎN  NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite cererea pentru liberare condiţionată formulată de petentul şi în temeiul art.450  alin.1 cod proc.penală, combinat cu art.59 cod penal, pune în libertate condiţionată pe condamnatul P.D  născ.la  fiul lui Ş şi a lui R, condamnat la 3 ani 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 104/2001 a Judecătoriei Tg.Lăpuş, aflat în executarea pedepsei în Penitenciarul Spital Dej, în baza mandatului nr.136/2002 pe data rămânerii definitive a sentinţei.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu recurs în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18.12.2009.