Art. 278 indice 1, Cod proc.pen

Sentinţă penală 11 din 18.09.2013


Dosar nr.xx/217/2013Art. 278 indice 1, Cod proc.pen.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DARABANI

 JUDEŢUL BOTOŞANI

Sentinţa penală nr.

 Şedinţa publică din:

Instanţa constituită din:

Preşedinte - xxxxx

Ministerul Public este reprezentat de : Procuror - xxxxxx

Grefier - xxxxxxx

La ordine pronunţarea asupra plângerii formulată de petentul B.P., în contradictoriu cu intimaţii P. E. şi C S Suharău, judeţul Botoşani, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale .

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din 15 mai 2013, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 21 mai 2013.

INSTANŢA

Asuprea acţiunii penale de faţă :

Prin plângerea înregistrată la această instanţă cu nr.XXX/217/2013 din 01.03.2013 petentul B.i. contestă ordonanţa nr. xxx/P/2012 din 26.10.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani şi Ordonanţa nr.xx/II/2 din 30.01.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

In motivarea plângerii petentul precizează următoarele: In mod greşit s-a dispus aplicarea prevederilor art. 10 lit. d Cod procedură penală, cu privire la faptul că numiţii P.E. şi C.S., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „ tulburare de posesie ,„ faptă prevăzută şi pedepsită de art. 220 alin.l. Cod penal. . A arătat că intimaţii sunt vinovaţi de săvârşirea infracţiunii mai sus menţionate, aceştia tulburând proprietatea sa de 4800 m.p. teren situat pe raza s corn. Suharău, judeţul Botoşani, cuprins în titlul de proprietate nr. xxxxx, emis la 31.10.2002 fapte ce au făcut obiectul dosarului penal nr. XXX/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani. Mai arată petentul că numitul P. E. este complice , fiind vecin cu acest teren, organele de cercetare penale nu i-au dat posibilitatea de a-şi propune martori sau orice alt mijloc de probă.

Considerentele Rezoluţiei şi Ordonanţei de netrimitere în judecată, trebuiau să se bazeze pe probe clare şi concludente , vinovăţia intimaţilor fiind evidenţă, aceştia cu intenţie l-au mai acuzat tot pe el că ar fi distrus terenul numitei C.S. , iar Parchetul a constatat că nu a cauzat nici un prejudiciu părţii vătămate din acel dosar respectiv, numitei C. S . Consideră petentul că, odată cu analizarea plângerii împotriva Rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din data de 26.10.2012, după finalizarea cercetărilor şi administrarea tuturor probelor, efectuarea unei cercetări locale, precum şi analizarea probei cu martori, se va face dreptate prin trimiterea în judecată a celor doi intimaţi.

Din aceste considerente, a solicitat readministrarea probatoriului în cauză, cu ascultarea sa şi prezentarea materialului de urmărire penală, o condiţie esenţială ce trebuia respectată de organele de cercetare penală. Din înscrisurile pe care le-a depus la dosar o dată cu plângerea, rezultă foarte clar că este proprietarul terenului în litigiu, că s-au mai judecat pentru acest teren, iar atât Primăria cât şi instanţa de judecată i-au dat dreptate .. Apreciază că nu s-a efectuat o judecată corectă şi completă a situaţiei de fapt, în cauză nefiind aplicabile prevederile art. 10 lit.d. Cod procedură penală, motiv pentru care solicită petentul infirmarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale ,pe considerentul că fapta există.

Din aceste considerente, solicită petentul infirmarea Ordonanţei de neîncepere a urmăririi penale pe considerentul că fapta a existat, lucru pe care-1 va dovedi odată cu infirmarea Ordonanţei mai sus menţionate şi readministrarea probatoriului în cauză, cu ascultarea sa şi prezentarea materialului de urmărire penală, o condiţie esenţială ce trebuia respectată de organele de cercetare penală.

In subsidiar, dacă se va considera că este necesară administrarea de probe noi, efectuarea unei expertize precum şi efectuarea probatoriului cu martori, solicită petentul să se dispună refacerea actelor de urmărire penală, în baza art. 278 indice 1 Cod procedură penală.

B.I. a depus la dosar ca înscrisuri noi : adresa Primăriei nr. XXX/28.02.2011( fila 18 dosar judecătorie), o schiţă teren ( fila 19 dosar judecătorie) şi înregistrări de la comisia locală Suharău ( filele 16-17 dosar judecătorie).

Prin rezoluţia nr.XXX/P/2012 din 26.10.2012, Parchetul de pe lângă Judecătoria în temeiul art., 228 alin.6 şi art. 25 Cod procedură penală, a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de P.E. şi C. S. , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie , faptă prevăzută de art. 220 alin. 1. Cod penal, în cauză fiind aplicabile prevederile art. 10 lit. d Cod procedură penală, modificat prin Legea 202/2010.

Soluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria are la bază referatul Postului de Poliţie , întocmit în dosarul nr. XXX/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria care precizează următoarele : La data de 29.05.2012 la Postul de poliţie din cadrul I.P.J. s-a primit spre soluţionare plângerea numitului B. I. prin care solicită efectuarea de cercetări faţă de numiţii P.E. şi C. S. pentru faptul că în ziua de 28.05.2012, cei în cauză în mod abuziv, i-au prăşit mecanic părţii vătămate o suprafaţă de 4100 m.p. teren arabil cultivat cu porumb , pentru care deţine acte de proprietate .

In fapt din verificările efectuate în cauză şi din coroborarea probelor administrate au rezultat următoarele :

Prin acţiunea civilă cu nr. XXX/217/2008,înregistrată pe rolul Judecătoriei XXX, judeţul Botoşani, partea vătămată B.I cheamă în judecată pe numita C.S. , Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar şi Comisia Judeţeană Botoşani pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,pentru radierea din titlul de proprietate cu nr. XXX/30.04.1999, aparţinând numitei C.S. , a suprafeţei de 4800 m. p. teren situat în p.c. cu nr.XX

şi XXX, aflate pe raza satului Oroftiana, comuna Suharău, judeţul Botoşani. Prin şedinţa publică cu acelaşi nr. din data de XXXX se respinge ca nefondată acţiunea civilă, formulată de reclamantul B.I. , întrucât cesta a renunţat la capătul de cerere privind despăgubirile, hotărâre ce nu rămâne definitivă, întrucât la data de 08.04.2010, B. I formulează cerere de recurs împotriva hotărârii Judecătoriei , dosarul fiind înaintat spre soluţionare Tribunalului , având ca obiect fond funciar, aşa după cum rezultă din actele depuse la dosar.

Prin acţiunea civilă cu nr.XXX/217/2008, din 21.11.2011 a judecătoriei Darabani, admite cererea formulată de C.S. şi învesteşte cu formulă executorie sentinţa civilă nr.XX/21.12.2009 pronunţată în dosarul cu nr. XXX/217/2008, sentinţă rămasă definitivă prin Decizia XXXR/21.11.2011.

Având în vedere cele sesizate, la data de 14.05.2011, Comisia Locală de fond funciar formată din ing. P.G. şi Ş.G. se deplasează la faţa locului unde, în prezenţa părţii vătămate şi a învinuitei, procedează la efectuarea de măsurători a terenurilor deţinute de către aceştia. în urma măsurătorilor efectuate constată că, terenul numitului B. I. nu are cale de acces şi a stabilit această cale cu o lăţime de 5 m şi o lungime de 135 m.

în cauză a fost audiată partea vătămată, B.I. care declară că în ziua de 28.05.2012, numiţii P E şi C. S.,în mod abuziv i-au prăşit cu o prăsitoare trasă de cai, o suprafaţă de 4.100 m. p. teren arabil cultivat cu porumb, situat în intravilanul satului Oroftiana, comuna Suharău, judeţul Botoşani,pentru care deţine acte de proprietate , respectiv titlul de proprietate cu nr. XXXX din 31.10.2003 şi solicită efectuarea de cercetări împotriva acestora pentru săvârşirea infracţiunii de „ tulburare de posesie" faptă prev.şi ped. de art.220 alin. 1 din Codul penal.

în declaraţia sa, învinuita C.S. declară că terenul despre care B. I susţine că este calea sa de acces, îl lucrează ea de ani de zile şi anul acesta 1-a cultivat cu porumb. în anii anteriori terenul respectiv a fost însămânţat de fiecare dată cu lucerna şi porumb, iar parcela cadastrală cu nr. 153, ce aparţine numitului B I nu a fost lucrată agricol în ultimii 12 ani. Nu înţelege motivul pentru care a fost reclamată şi se consideră proprietară asupra suprafeţei de teren aflată în litigiu .

Fiind audiat învinuitul P. E., acesta declară că la data de 28.05.2012 a fost solicitat de către numita C. S. să-i prăşească mecanic cu caii porumbul cultivat în grădina locuinţei acesteia,lucru pe care 1-a acceptat, însă la data respectivă nu cunoştea dintre conflictul dintre aceasta şi B. I . Nu a smuls semnele de hotar şi nu cunoaşte nimic despre acest aspect.

Fiind audiat martorul C. C. D, vecin apropiat cu grădina şi locuinţa lui C.S., , declară că în ziua de 28.05.2012 se afla acasă şi a văzut când numitul P. E. a venit cu atelajul proprietate şi a prăşit terenul cultivat pe suprafaţa de teren aflată în litigiu .

Prin adresa nr. xxx din 29.08.2012, Primăria comunei , judeţul Botoşani, ne comunică faptul că, terenul în litigiu se află amplasat în T. 24 în extravilanul satului în locul denumit „Vatră de sat" şi parcelele cadastrale 153/9 şi 153/10.  La data de 14.05.2012 Comisia Locală de fond funciar din

cadrul acestei instituţii s-a deplasat la faţa locului şi a procedat la delimitarea suprafeţelor de teren deţinute în tarlaua şi parcelele cadastrale menţionate mai sus,ocazie cu care s-a delimitat şi calea de acces la teren, cale de acces cu suprafaţa totală de 0,41 ha , teren arabil trecută în titlul de proprietate cu nr. 143268/31.10.2003 emis pe numele moştenitorilor defunctei B. L. -P.

Această cale de acces a fost delimitată de către Comisia comunală de fond funciar, în vederea rezolvării pe cale amiabilă a litigiului dintre cele două părţi.

La data de 18.05.2010 numitul B. I. s-a adresat cu plângere la acest post de poliţie, prin care a solicitat efectuarea de cercetări împotriva numitei C.S. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 220 Cod penal, în care în temeiul art. 10 lit.d Cod procedură penală, s-a dispus neînceperea urmăririi penale, soluţia propusă fiind confirmată prin rechizitoriul procurorului de caz.

întrucât între părţi a existat un litigiu judecătoresc, prin care B. I. a solicitat anularea parţială a titlului de proprietate emis pe numele lui C. S., instanţa, prin sentinţa civilă nr. XXX/21.12.2009 a Judecătoriei şi Decizia nr. XXXR/10.02.2011 a Tribunalului , a respins cererea de anulare a titlului de proprietate cu nr. XXXX/30.04.1999, iar numita C.S. nu acceptă calea de acces propusă de Comisia Locală de fond funciar , se impune ca numitul B. I. să acţioneze în instanţă pe cale civilă pârâta ca prin hotărâre judecătorească să se stabilească servitutea de trecere la terenul pe care-1 are în proprietate .

Având în vedere cele expuse mai sus, consideră că, în cauză sunt aplicabile prevederile art. 10 lit.d. Cod procedură penală.

Prin Ordonanţa nr. XX/II/2 din 30.01.2013,Parchetul de pe lângă Tribunalul, a respins plângerea petentului B. I. împotriva ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria .

Analizând ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria nr.XXX/P/2012 DIN 26.10.2012ŞI Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul nr. XX/II/2 din 30.01.2013, instanţa, constată că soluţia din rezoluţia şi ordonanţa atacată este legală şi temeinică.

Petentul a fost în confuzie şi din cauza procesului verbal încheiat la 14.05.2012 de Comisia Locală de fond funciar.

în titlul de proprietate al judeţului Botoşani nr.XXXX/31.10.2003, titlu în vigoare în prezent, suprafaţa în litigiu de 4.100 m.p. teren situat pe teritoriul satului Oroftiana, comuna Suharău, judeţul Botoşani, are următorul amplasament:

-3.000 m.p.arabil extravilan tarlaua XX parcela cadastrală XXX cu vecinikNord

-C S, Est - O I., Sud - DE , Vest - Gh.

-1.100 m. p. arabil extravilan parcela cadastrală XX/10 cu vecinii : Nord - C S., Est -Linie plan, Sud - B P., Vest -C. S.

în procesul verbal încheiat la data de 14.05.2012 de Comisia Locală de fond funciar , terenul în litigiu are amplasamentul modificat faţă de titlul de proprietate :

-Nord - C S, Est B P., şi C I., Vest C S., Sud - DE 152.

Amplasamentul modificat al terenului în litigiu în procesul verbal din 14.05.2012, în condiţiile în care titlul de proprietate nr.XXX/31.10.2003 nu a fost anulat sau modificat au creat confuzie între posesia părţilor şi dreptul de proprietate al acestora asupra terenului în litigiu .

în acest context, în temeiul art. 278 indice 1 , alin.8 Cod procedură penală, instanţa, va respinge plângerea şi va menţine soluţia din rezoluţia şi ordonanţa atacată.

în temeiul art. 192 alin.2. Cod procedură penală, petentul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE :

Respinge plângerea formulată de petentul B. I.,, în contradictoriu cu intimaţii P. P. E., şi C. D. S, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale nr. XXX/P/2012 din 26.10.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria şi a ordonanţei de respingere a plângerii nr. XX/II/2 din 30.01.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul şi menţine soluţia din rezoluţia şi ordonanţa atacată.

Obligă petentul B. I. să plătească statului 30 lei cheltuieli judiciare.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică la data de xxxx2013 .

PREŞEDINTE, 'GREFIER,