Acţiune în regres

Sentinţă civilă 394 din 03.03.2011


Dosar nr. …/205/2010 (Număr în format vechi …./2010)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

SENTINŢA CIVILĂ Nr. …./2011

Şedinţa publică de la 03 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE ………

Grefier …………

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul FONDUL DE

PROTECŢIE A VICTIMELOR STRĂZII, cu sediul în ……….. şi pe pârâţii B. R.

A., cu domiciliul în Câmpulung, …….jud.Argeş, S.C. A. G. S.R.L., cu sediul în

Bucureşti, …………. chemate în garanţie S.C…… ASIGURĂRI S.A.

BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti….., S.C….. ASIG S.A., cu sediul ales la …..,

S.C.D…. S.R.L., cu sediul în Bucureşti, ……, având ca obiect acţiune in regres.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa de la data de 02

martie 2011 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face

parte integrantă din prezenta sentinţă civilă.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată  sub nr. …./205/2010 pe rolul instanţei,

reclamantul Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii  a chemat în judecată pe pârâţii

B… R… A.. şi S.C. A… G. S.R.L, solicitând instanţei obligarea acestora în solidar

la plata sumei de 657,40 lei şi cheltuieli de judecată.

În considerente reclamanta arată, în esenţă că la data de  09-07-2007, pârâtul

B.. R.. A. a produs un accident de circulaţie în timp ce conducea vehiculul

proprietatea celeilalte pârâte, ocazie cu care a avariat autovehiculul marca BMW X5

înmatriculat sub nr. ……., proprietatea societăţii belgiene GDM E…..

La momentul producerii accidentului, deşi pârâtul a prezentat o poliţă de

asigurare de la SC ….. Asig SA, s-a constatat că această poliţă nu apare înregistrată

nici în evidenţele CEDAM, nici în baza de date a societăţii asiguratoare.

În atare situaţie societatea prejudiciată şi-a reparat autovehiculul, după care a

solicitat decontarea de la reclamantă, conform Directivei 2000/26/CE, prejudiciul

fiind acoperit integral de reclamantă.

După achitarea prejudiciului, reclamanta arată că a demarat procedura

prealabilă a concilierii, în vederea recuperării prejudiciului, dar acest lucru nu s-a

putut realiza pe cale amiabilă, astfel încât reclamanta în baza art. 998-999 C. civ.

1000-1003 C. civ. a formulat prezenta acţiune.

Faţă de acţiunea principală, la data de 07-05-2010 s-a depus întâmpinare şi

cerere de chemare în garanţie din partea pârâtului B. R. A..

În întâmpinare acesta arată că la data de 09-07-2007, în timp ce conducea

vehiculul proprietatea  S.C. A. G. S.R.L. a fost implicat într-un accident auto,

pentru care a fost sancţionat contravenţional de poliţie şi a predat poliţa de

asigurare de răspundere civilă nr. ….. din 29-03-2007 emisă de S.C. .. Asig S.A.

Ulterior a aflat că această poliţă nu este valabilă fiind anulată datorită greşitei

completări de către S.C. D… S.R.L., fără ca pârâtul sau societatea la care lucrează să

fi fost vreodată anunţate  sau notificate asupra faptului că această poliţă n-ar fi

valabilă  şi fără a li se restitui suma plătită ca primă de asigurare.

În aceste condiţii apreciază pârâtul că întreaga responsabilitate a achitării

prejudiciului către reclamantă trebuie să aparţină societăţii emitente a poliţei de

asigurare, pe care o cheamă în garanţie în prezenta cauză.

Arată pârâtul că, odată ce chemata în garanţie nu i-a notificat asupra viciilor

poliţei lor, nu i-a invitat la încheierea unei poliţe corecte şi nu le-a restituit prima de

asigurare încasată, întreaga culpă îi aparţine acesteia.

La data de 11-06-2010, acţiunea a fost precizată, în sensul că, alături de S.C.

…. Asig S.A.cu sediul în Sibiu, a fost introdusă în cauză şi Agenţia S.C. … Asig

S.A. cu sediul în Bucureşti.

La data de 08-12-2010 în cauză s-a formulată întâmpinare din partea

chematei în garanţie S.C. …. Asig S.A. Sibiu, prin care s-a solicitat respingerea

acţiunii.

În considerente se arată că în mod greşit a fost chemată societatea de

asigurări în garanţie, că întreaga culpă referitoare la cauzele de nevalabilitate ale

poliţei aparţine S.C. D… S.R.L. care a completat-o cu încălcarea legii şi că în cauză

calitatea procesuală pasivă poate avea doar S.C. A. G. S.R.L. proprietarul

vehiculului.

La data de 08-12-2010, pârâtul şi-a completat şi precizat din nou  acţiunea,

introducând în cauză S. C. D… S.R.L. în calitate de chemat în garanţie, alături de

societatea de asigurări.

În considerente se arată că această societate a acţionat ca mandatar al S.C. ….

Asig S.A., că documentul a fost încheiat în numele şi pentru aceasta, iar neregulile

constatate ulterior sunt culpabile ambelor chemate în garanţie.

La data de 11-01-2011, s-a depus la dosar întâmpinare şi din partea chematei

în garanţie S.C. D… S.R.L.

În considerente aceasta arată că a intermediat încheierea poliţelor de

asigurare între societatea de asigurări şi pârâta din prezenta cauză, că motivul

anulării acestei poliţe se datorează faptului că societatea pârâtă nu  achitat niciodată

prima de asigurare, acesta fiind motivul pentru care, la solicitarea societăţii de

asigurări,  S.C. D…S.R.L. a anulat poliţa.

În cauză au fost admise şi administrate proba cu acte şi înscrisuri, s-au luat

interogatorii, s-au solicitat relaţii.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La data de 09-07-2007, pe raza localităţii Veştem, Judeţul Sibiu, a avut loc un

accident de circulaţie între autovehiculul marc MAN înmatriculat sub nr. ………..,

proprietatea S.C. A. G. S.R.L., condus de pârâtul B.R. A., în calitate de angajat al

societăţii şi autovehiculul marca BMW X5, înmatriculat sub nr. ……, proprietatea 

societăţii belgiene GDM E..

Conform procesului verbal de constatare seria PCA nr. 1792819 din 02-07-

2007, organele de poliţie au constatat că vinovat de producerea accidentului se face

pârâtul Be. R.. A., pe care l-au şi sancţionat (fila 11).

Cu această ocazie şoferul vinovat de producerea accidentului a pus la

dispoziţia celuilalt şofer o poliţă RCA înregistrată sub nr. ….. din 26-03-2007,

încheiată la S.C. …Asig S.A. cu sediul în Bucureşti, agenţia Brezoianu.

Vehiculul avariat a fost reparat în Belgia, iar societatea proprietară s-a adresat

organismului de compensare din Belgia, care, conform art. 6 pct. 2, din Directiva

2000/26/CE, a formulat cerere de despăgubire la reclamantă, formându-se dosarul

de daună nr. 4/2008.

Reclamantul a notificat atât persoana care a produs prejudiciul cât şi

societatea proprietară a vehiculului implicat asupra solicitării de despăgubire, dar

fără nici un răspuns.

Ca atare la data de 27-10-2009, reclamantul a achitat contravaloarea

prejudiciului către organismul de compensare din Belgia, după care, în baza art. 251

din Legea 32/2000 şi a Ordinului Preşedintelui CSA nr. 1/2008 a procedat la

prezenta acţiune pentru recuperarea prejudiciului.

Pârâtul se apără învederând instanţei că a înmânat încă de la data accidentului

poliţa de asigurare RCA nr. 00113606 încheiată de societatea pârâtă cu societatea

S.C. … Asig S.A. pentru vehiculul pe care-l conducea, poliţă valabilă la data

accidentului.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă însă următoarea stare de fapt:

Societatea proprietară a vehiculului, pârâtă în prezenta cauză, a încheiat o

poliţă de asigurare cu chemata în garanţie S.C. D…. S.R.L., broker de asigurări

pentru chemata în garanţie S.C. C… Asig S.A, poliţă ce a fost ulterior  anulată.

La momentul încheierii acestei poliţe, societatea S.C. A…Grup S.R.L. nu a

achitat prima de asigurare prevăzută de lege, după cum arată ambele chemate în

garanţie la interogatoriu.

La rândul lor, nici pârâtele nu depun la dosar nici un document de plată din

care să rezulte că prima de asigurare ar fi fost achitată conform  legislaţiei în

vigoare.

În cazul asigurărilor, conform art. 9 din Legea 136/1995, raportul juridic

contractual între asigurat şi asigurator se naşte la momentul plăţii primei de

asigurare, moment de la care încep să curgă drepturile şi obligaţiile  contractule ale

părţilor.

Conform art. 11 din aceeaşi lege cadru, încheierea contractului de asigurare

se probează fie cu poliţa sau certificatul de asigurare semnat de asigurator, fie cu

nota de acoperire emisă şi semnată de brokerul de asigurare, în cazul în care

contractul s-a încheiat prin intermediul acestuia.

În speţa de faţă, brokerul de asigurare învederează instanţei că nu a primit

nici o sumă de bani cu titlu de primă de asigurare şi nu a transmis către S.C. … Asig

S.A. nici o astfel de sumă, acesta fiind de fapt motivul anulării poliţei.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că la momentul producerii accidentului

nu se născuse raportul juridic contractual de asigurare.

Nu poate fi primită apărarea pârâtului conform căreia dovada plăţii se află la

societatea proprietară, care la acest moment se află în faliment, câtă vreme din

înscrisurile depuse de reclamantă rezultă că pârâtul a fost notificat încă din 23

ianuarie 2008 asupra valabilităţii poliţei de asigurare (fila13).

De la data notificării până la data introducerii acţiunii pe rolul instanţei au

trecut mai mult de doi ani, timp în care ambii pârâţi  au primit mai multe notificări

şi convocări la conciliere, suficient timp pentru ca pârâţii să identifice documentul

doveditor al plăţii, dacă acesta exista.

În aceste condiţii, instanţa va respinge cererea de chemare în garanţie pentru

S.C. ….underea civilă  delictuală, în baza art. 998-999 C. civ. pentru pârâtul B.R. A.

şi art. 1000 alin. 1 şi 3 C. civ. pentru pârâta S.C. A.. Grup S.R.L, în condiţiile

prevăzute de art. 1003 C. civ.

În cauză s-a probat atât existenţa prejudiciului cauzat cât şi legătura de

cauzalitate  între fapta pârâţilor şi prejudiciu, reclamantul depunând în acest sens

înscrisuri doveditoare (fila 10-40).

În aceste condiţii, instanţa va admite acţiunea şi va obliga pe cei doi pârâţi în

solidar, la plata prejudiciului cauzat.

Totodată în baza art. 274 C.p.c, pârâţii vor fi obligaţi în solidar şi la plata

cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea, formulată de reclamantul FONDUL DE PROTECŢIE A

VICTIMELOR STRĂZII, cu sediul în Bucureşti, ….., în contradictoriu cu pârâţii

B. R. A., cu domiciliul în Câmpulung….., jud. Argeş, S.C. A. G. S.R.L., cu sediul în

Bucureşti, …., şi chematele în garanţie S.C. ….. ASIGURĂRI S.A. BUCUREŞTI,

cu sediul în Bucureşti, …., S.C. …. ASIG S.A., cu sediul ales la Sucursala Piteşti,

…., S.C. D… S.R.L., cu sediul în Bucureşti, ….

Obligă pârâtul B. R.A., în solidar cu pârâta S.C. A… Grup S.R.L. să plătească

reclamantului suma de 6.571,40 lei cu titlu de despăgubiri şi dobândă legală.

Obligă pârâţii, în solidar, la plata sumei de 481 lei cu titlu de cheltuieli de

judecată.

Respinge cele două cereri de chemare în garanţie formulate contra S.C. C

Asigurări S.A. şi S.C. D…  S.R.L.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 martie 2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 

1