Admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.

Sentinţă civilă 405/2009 din 13.04.2009


ADMIS EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI MATERIAL LA ACTIUNE.

Dosar nr. /203/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  CÂMPENI

SENTINTA CIVILĂ Nr. 405/2009

Sedinta publică de la 13 Aprilie 2009

Instanta constituită din:

PRESEDINTE :

GREFIER :

Pe rol se află solutionarea cererii de chemare în  judecată formulată de către creditoarea CNADR SA B, prin Directia Regională de Drumuri si Poduri B în contradictoriu cu debitorul SI, având ca obiect: somatie de plată cu cheltuieli de judecată.

La apelul nominal făcut în sedinta publică au lipsit părtile.

Procedura de citare a părtilor este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedintă, după care:Instanta, din oficiu, invoca exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la ratele 2, 3 si 4 si cu privire la penalitătile de întârziere aferente acestor rate, conform contractului nr. _/_.2005. 

În temeiul dispozitiilor art. 167 C.pr. civ., încuviintează pentru creditoare proba cu înscrisuri solicitată prin cererea de chemare în judecată, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă si utilă solutionării cauzei. Ulterior, apreciind că înscrisurile existente la dosar sunt suficiente pentru justa solutionare a cauzei, sub aspectul exceptiei invocate, constată cauza în stare de judecată si o retine spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei comerciale de fata, instanta constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instante sub numărul _/203/2009 din data de 12.03.2009, creditoarea CNADR SA B, prin Directia Regională de Drumuri si Poduri B în contradictoriu cu debitorul SI, a solicitat instantei să îl someze pe acesta din urmă în procedura somatiei de plată la plata sumei de 977,61 euro, din care 432 euro reprezintă tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale neachitat iar suma de 545,61 euro  reprezintă penalităti de întârziere calculate până la data de 29.02.2008, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, creditoarea a arătat că între părti s-a încheiat contractul nr. _/_.2005, având ca obiect eliberarea rovignetelor pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare ___, pretul rovignetelor urmând a fi plătit esalonat în 4 rate trimestriale. Creditoarea sustine că contractul mentionat reprezintă izvorul obligatiei de plată, fiind vorba de o răspundere contractuală fără clauze de exonerare de plată în cazul în care debitoarea nu ar fi utilizat reteaua de drumuri nationale.

Creditoarea a sustinut că debitoarea a achitat doar prima rată stabilită prin contract, ratele 2, 3 si 4 nefiind achitate, calculându-se penalităti de întârziere în cuantum de 0,15%/zi, conform art. 3 din contract.

Creditoarea a învederat că până la data depunerii cererii debitoarea nu a achitat datoria restantă, desi creanta pe care o detine este certă, lichidă si exigibilă.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe dispozitiile Legii 295/2002, OG 51/2004, 242 alin. 2 C.proc.civ.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în valoare de 39 lei si s-a aplicat timbru judiciar în cuantum de 3 lei (f. 7).

În dovedirea actiunii, creditoarea a solicitat instantei să-i încuviinteze proba cu înscrisuri.

Creditoarea a atasat cererii contractul nr. _/_.2005 (f. 4-5) si adresă prin care îl înstiintează pe debitor de obligatia de plată (f. 6).

Desi legal citat, debitorul SI nu s-a prezentat la judecarea cauzei si nici nu a formulat întâmpinare.

Pe parcursul judecătii instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisuri.

În sedinta publică din 13.04.2009, din oficiu, instanta a ridicat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune în privinta ratelor nr. 2, 3 si 4 stabilite conform contractului nr. _/_.2005.

Analizând actele si lucrările dosarului cu privire la exceptia invocată, instanta retine următoarele:

Instanta constată, potrivit art. 3 alin. 2 din OG 5/2001 că este competentă să solutioneze prezenta cerere.

Instanta constată că potrivit art. 1 din OG 5/2001 „procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură sau în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau alte prestatii”.

Analizând cu prioritate, în raport de dispozitiile  art. 137 Cod Proc.Civ., exceptia presciptiei dreptului la actiune, instanta retine următoarele:

Conform contractului nr. _/_.2005 (f. 4-5), art. 2.3 (fila 4), debitorul s-a obligat să achite cu ordin de plată contravaloarea în lei a sumelor datorate cu titlu de TURDN, la termele prevăzute în anexa C a contractului, contravaloare ce urmează a fi determinată pe baza cursului valutar comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării fiecărei rate, conform art. 2.7. Conform art. 3 alin. 1 din acelasi contract, în caz de neîndeplinire a obligatiei anterioare, se stabilesc penalităti de întârziere în cuantum de 0,15%/zi asupra sumei totale datorate, în euro, la cursul BNR valabil pentru ultima zi a lunii anterioare scadentei ratei.

Instanta constată faptul că contractul nr. _/_.2005 (f. 4-5) a fost asumat de debitor prin semnătură, dobândind fortă obligatorie între părtile contractante.

Analizând înscrisurile existente la dosar, instanta constată că scadentele ratelor 2 si 3 si 4 pretinse de către creditoare, ca fiind neplătite de către debitoare, în valoare de 144 euro fiecare sunt, conform anexei C la contractul nr. _/_.2005 (fila 5), la data de 09.08.2005 rata 2, 09.11.2005 rata 3 si 09.02.2006  rata nr. 4, dată de la care a început să curgă termenul de prescriptie cu privire la dreptul de a cere executarea obligatiei asumate.

Întrucât de la scadenta ratelor nr. 2, 3 si 4 si până la data expedierii prezentei cereri – 11.03.2009, data OP B, a trecut mai mult de 3 ani, instanta urmează a face aplicarea prevederilor art. 3 si 7 alin. 3 din Decretul 167/1958, care prevăd că termenul de prescriptie este de 3 ani si curge de la  data când se naste dreptul la actiune, respectiv de când creditorul are dreptul să ceară debitorului executarea obligatie pretinse. În acelasi sens sunt si dispozitiile art. 1 din acelasi act normativ, care prevăd că dreptul la actiune, având un obiect patrimonial se stinge dacă nu a fost exercitat în termenul de trei ani.

Instanta apreciază că în procedura somatiei de plată reglementată de OG nr. 5/2001 este necesar a se constata în afară de îndeplinirea cerintelor art. 1 din ordonantă si existenta tuturor conditiilor pentru exercitarea dreptului la actiune, între care se numără si respectarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune, reglementat în modul arătat mai sus.

Întrucât creditoarea nu a făcut nici o dovadă în sensul incidentei vreunei cauze de întrerupere sau de suspendare a cursului prescriptiei, în conditiile art. 13 si 16 din Decretul nr. 167/1958, instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la ratele nr. 2, 3 si 4 stabilite conform contractului nr. _/_.2005 si va respinge cererea creditoarei CNADR în contradictoriu cu debitorul SI, de obligare a acestuia în procedura somatiei de plata la plata ratelor nr. 2, 3 si 4 stabilite conform contractului nr. _/_.2005 ca prescrise.

Instanta constată că dreptul de a solicita penalităti de întârziere aferente debitului principal este un drept accesoriu, derivat. Pe cale de consecintă, având în vedere prevederile art. 1 alin.2 din Decretul 167/1958, care dispun că odată cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii, instanta va respinge solicitarea creditoarei de acordare a penalitătilor de întârziere în cuantum de 545,61 euro,  potrivit calculului efectuat de creditoare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

ORDONĂ

Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la ratele nr. 2, 3 si 4 stabilite conform contractului nr. _/_.2005.

Respinge cererea creditoarei CNADR SA DRDP B în contradictoriu cu debitorul SI domiciliat în localitatea _, jud. Alba de obligare a acestuia în procedura somatiei de plată la plata sumei de 977,61 euro, în echivalent în lei, reprezentând contravaloarea ratelor nr. 2, 3 si 4 si a penalitătilor de întârziere aferente acestora stabilite conform contractului nr. _/_.2005 ca prescrisă.

Irevocabilă.

Pronuntată în sedinta publică din data de _._.2009.

 

PRESEDINTE GREFIER

Redc.

Dact.

Ex. 

_ aprilie  2009

1