Drept civil – Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 1961 din 23.07.2013


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1961/23 Iulie 2013

Drept civil – Acţiune în constatare

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 14.02.2013 şi înregistrată sub nr.***/202/2013 reclamantul B. I. a  solicitat, în contradictoriu cu pârâtele U.A.T şi B. E., să se constate că a dobândit, prin uzucapiunea de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra imobilului situat în com. MMM, jud. Călăraşi, compus din 617 mp teren loc de casă, construcţie – casă de locuit, edificată din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din patru camere, două holuri şi anexe gospodăreşti, având ca vecinătăţi: N – F. M., E – D. V., S – R. Ghe. şi V – str. C..

Motivându-şi solicitarea reclamantul arată că bunicul său, B. N., a primit fără acte de la părinţii săi suprafaţa de 800 mp, în fapt 617 mp teren loc de casă, situat în com. Modelu, jud. Călăraşi, formată din două camere şi o sală.

După decesul bunicului B. N., potrivit certificatului de moştenitor nr. 70/1974, unicul moştenitor al acestuia a fost B. C. (tatăl reclamantului)  iar în masa succesorală  a fost trecut şi acest imobil, fără a exista acte de proprietate.

Precizează reclamantul că în imobil a locuit, stăpânindu-l în mod public, paşnic, netulburat şi sub nume de proprietar, pe o perioadă de peste 30 de ani, cu menţiunea că tatăl său, defunctul B. C. nu a locuit niciodată acolo întrucât mai avea un imobil.

Învederează reclamantul că figurează în evidenţele fiscale ale Primăriei com. MMM, jud. Călăraşi achitând toate taxele şi impozitele aferente.

În drept sunt invocate dispoziţiile art. 111 C.proc.civ., art.1864, art. 1847 şi art. 1890 C.civ.

În dovedire sunt propuse spre administrare probele cu înscrisuri (depuse la filele nr. 13 – 23 din dosar) şi martori.

La solicitarea instanţei, prin cererea depusă la dosar la data de 26.03.2013 reclamantul şi-a precizat acţiunea, în sensul că suprafaţa de teren pe care este construit imobilul este de 617 mp, iar suprafaţa construită a imobilului casă de locuit edificată pe acest teren este de 69 mp.

La data de 23.03.2013 reclamantul formulează în temeiul O.U.G. nr. 51/2008 cerere de acordare a ajutorului public judiciar sub forma reducerii la jumătate  cuantumul taxei de timbru, cererea fiind admisă prin încheierea pronunţată în prezentul dosar, în cameră de consiliu, la data de 25.03.2013.

La termenul de judecată din data de 26.03.2013 din oficiu, instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei B. E. excepţie care, după punerea în discuţie, a fost admisă, în considerarea obiectului cauzei (constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune). Prin urmare, s-a dispus scoaterea din cauză a pârâtei B. E. .

În aceeaşi şedinţă publică au fost puse în discuţie şi încuviinţate reclamantului probele cu înscrisuri, testimonială şi expertiză (topo).

S-a solicitat astfel expertului C. V. să efectueze o expertiză topo având ca obiective: identificarea imobilului compus din teren şi construcţie situat în com. MMM, jud. Călăraşi,prin efectuarea de măsurători şi stabilirea vecinătăţilor; valoarea actuală de circulaţie a imobilului şi stabilirea limitelor materiale şi juridice ale dreptului de proprietate aferent imobilului reclamantului.

Pentru justa soluţionare a cauzei s-a solicitat reclamantului să depună la dosar  extras de carte funciară pentru informare cu arătarea titularului înscris precum şi a faptului dacă imobilul este sau grevat de sarcini sau certificat de sarcini; certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul din care să rezulte că terenul nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţii administrativ – teritoriale; certificat de rol fiscal;certificat de  la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a  Persoanelor care să ateste că eventualul titular înscris în cartea funciară este decedat.

Înscrisurile solicitate au fost la dosar de către reclamant, fiind ataşate la filele nr. 60-62 şi respectiv, nr. 84 -86.

Apreciind utilă avizarea raportului de expertiză de  către O.C.P.I. Călăraşi, instanţa a dispus efectuarea unei adrese în acest sens către exp. C. V. .

Pentru această avizare  s-a solicitat de către expert, iar instanţa a încuviinţat după punerea în discuţie, suplimentarea onorariului de expert cu 100 lei.

Pentru termenul de judecată din data de 23.07.2013  exp. C. V. a depus la dosar avizul tehnic al O.C.P.I. Călăraşi.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Imobilul compus din suprafaţa totală de 611 mp, teren intravilan situat în comuna MMM, jud. Călăraşi, având vecinătăţile: nord : F. M., est: D.V., sud :R. Ghe., vest: str. C., din care suprafaţa construită constând în casă cu pereţi din cărămidă cu suprafaţa de 65 mp nu este intabulat în cartea funciară, imobilul nefigurând cu sarcini (extras de carte funciară  - fila 82).

Imobilul menţionat nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale (adresa nr.2594, Primăriei MMM – fila 85).

Totodată, instanţa constată că acest imobil nu figurează cu datorii la bugetul local (certificat de atestare fiscală emis de Primăria comunei MMM – fila 62 din dosar).

Din înscrisurile depuse la dosar (copie certificat de moşteniotr nr.70/1974 – fila 13, copie certificat de moştenitor nr.354/2007 – fila 14, copie certificat de moştenitor nr.135/2007 – fila 15, copie certificat de moştenitor nr.352/2007 – fila 16, copie certificat de deces seria DM nr.633932 -fila 17, copie certificat de deces seria DZ nr.445800 -  fila 18), reclamantul este nepotul defunctului B.N..

Bunicul reclamantului B. N. a intrat în posesia imobilului - teren în temeiul unui înscris- adeverintă – fila 19 din dosar (repartiţie de la conducerea CAP a suprafeţe de 900 mp pentru construierea unei locuinţe).

Pe acest teren, defunctul B. N., bunicul reclamantului a construit în anul 1967, o casă compusă din 2 dormitoare, 3 holuri + 1 bucătărie, având suprafaţa de 65mp (autorizaţie pentru executare lucrări – fila 20 coroborat cu raportul de expertiză tehnică – filele 69-73). 

Potrivit disp. art.1837 C.civ., “prescripţia este un mijloc de a dobândi proprietatea (...) sub condiţiile determinate prin această lege” iar în art.1846 alin.1 C.civ. se prevede că “orice prescripţie este fondată pe faptul posesiunii”.

În legătură cu această primă condiţie legală a uzucapiunii disp. art.1847 C.civ., enumeră calităţile unei posesii utile (pe care le explicitează în cuprinsul Cap. al II –lea- “Despre posesiunea cerută pentru a prescrie”, din cadrul Titlului al XX – lea Cod Civil), iar art. 1844 se referă la domeniul lucrurilor care nu se pot prescrie.

Astfel potrivit art.1847 C.civ., “ca să se poată prescrie, se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, publică şi sub nume de proprietar”.

În cauză, posesia s-a dobândit prin reunirea elementelor corpus şi animus în aceeaşi persoană – posesorul – reclamantul B. I..

Astfel, elementul animus rezultă din însăşi aproprierea lucrului de către posesor din care rezultă intenţia de a păstra imobilul pentru sine iar elementul corpus rezultă din actele materiale de folosinţă, aşa cum rezultă din declaraţiile celor doi martori audiaţi în cauză  (fila 75 şi 76).

Elementul corpus rezultă şi din anumite acte de administrare, respectiv plata taxelor şi impozitelor aferente imobilului. Astfel, din certificatul de rol fiscal de la fila - 60, reclamantul B.I. figurează ca plătitor al taxelor şi impozitelor din anul 1974 şi până în prezent.

Din declaraţia martorului N.N. (fila 75) coroborată cu declaraţia martorului V. V.  (fila 76), instanţa reţine că reclamantul B. I. a intrat în posesia imobilului în anul 1974, după moartea bunicului cu care a locuit, exercitând o posesie neîntreruptă, netulburată, sub nume de proprietar.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că nu există un titlu de proprietate pe acest imobil.

 Totodată, din raportul de expertiză tehnică (filele 69-73),  avizat de O.C.P.I. (filele 111 – 113)  rezultă pentru că imobilul compus  din suprafaţa totală de 611 mp, teren intravilan situat în comuna M MM, jud. Călăraşi, având vecinătăţile: nord : F.M., est: D. V., sud :R. Ghe., vest: str. C., din care suprafaţa construită constând în casă cu pereţi din cărămidă cu suprafaţa de 65 mp nu s-au identificat în baza de date grafice a O.C.P.I. documentaţii cadastrale recepţionate.

Prin urmare,  reclamantul a exercitat o posesie continuă, neîntreruptă, publică şi sub nume de proprietar din anul 1974 şi până în prezent.

Cu privire la termenul uzucapiunii, art.1890 C.civ., prevede termenul de 30 de ani drept o condiţie a uzucapiunii de lungă durată. Termenul poate fi împlinit prin adăugirea la termenul posesiei actuale a posesorului, a termenului de posesie a autorului său (adică a posesorului anterior).

În cauză, nu sunt incidente disp. art. 1858 – 1861 C.civ. referitoare la joncţiunea posesiilor.

Astfel, reclamantul care invocă uzucapiunea deţine imobilul de la autorii săi pe baza unui raport juridic, el fiind succesorul în drepturi ai acestora astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei (copie certificat de moşteniotr nr.70/1974 – fila 13, copie certificat de moştenitor nr.354/2007 – fila 14, copie certificat de moştenitor nr.135/2007 – fila 15, copie certificat de moştenitor nr.352/2007 – fila 16, copie certificat de deces seria DM nr.633932 -fila 17, copie certificat de deces seria DZ nr.445800 -  fila 18).

Prin urmare, posesia fiind începută în 1974, de către reclamant, posesorul actual,  fără a avea în vedere joncţiunea posesiilor, instanţa constată că termenul de 30 ani prev. de art.1890 C.civ. a fost împlinit.

Faţă de cele expuse, instanţa apreciază drept întemeiat cererea de constatare a intervenirii uzucapiunii, pentru  imobilul compus din suprafaţa totală de 611 mp, teren intravilan situat în comuna M MM, jud. Călăraşi, având vecinătăţile: nord : F. M., est: D.V., sud :R.Ghe., vest: str. C., din care suprafaţa construită constând în casă cu pereţi din cărămidă cu suprafaţa de 65 mp (identificarea conform raportului de expertiză tehnică de la filele 69-73 din dosar).

În consecinţă, va admite cererea şi va constata că reclamantul B. I. a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului menţionat anterior prin efectul uzucapiunii de lungă durată.

Potrivit art.50 ind.2 din O.U.G. nr.51/2008, în situaţia în care prin hotărâre judecătorească, beneficiarul ajutorului public dobândeşte bunuri sau drepturi de creanţă a căror valoare, respectiv cuantum depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat să restituie ajutorul public.

Având în vedere că potrivit raportului de expertiză tehnică – filele 69-73), imobilul area valoarea de 42 094 lei şi ajutorul public acordat este 792 lei, instanţa va obliga reclamantul B.I. la restituirea ajutorului public acordat în cuantum de 792 lei  către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul B.I. în contradictoriu cu pârâtul UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ .

Constată că reclamantul a dobândit prin uzucapiunea de 30 ani dreptul de proprietate asupra imobilului compus din suprafaţa totală de 611 mp, teren intravilan situat în comuna MMM, jud. Călăraşi, având vecinătăţile: nord : F. M., est: D. V., sud :R. Ghe., vest: str. C., din care suprafaţa construită constând în casă cu pereţi din cărămidă cu suprafaţa de 65 mp.

În temeiul art.50 ind.2 din O.U.G. nr.51/2008, obligă reclamantul la restituirea ajutorului public acordat în cuantum de 792 lei  către stat.

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.07.2013.