Revendicarea unei portiuni determinate din terenul limitrof. Calificarea cererii. Conditiile admiterii actiunii in revendicare.

Sentinţă civilă 1172 din 27.09.2012


Tip document: sentinta civila

Nr. document: 1172

Data document: 27.09.2012

Domeniu asociat: Granituire

Titlu jurisprudenta: Revendicarea unei portiuni determinate din terenul limitrof. Calificarea cererii. Conditiile admiterii actiunii in revendicare.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia la data de 06.09.2011 sub nr. 2xxx/213/2011, reclamantul C.M. a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe pâratii B.A. si B.M., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta: 1) sa se stabileasca hotarul despartitor intre proprietatea reclamantului si cea a paratilor, ambele situate pe raza localitatii Cilieni, jud. Olt, 2) sa se dispuna obligarea paratilor sa-i lase reclamantului in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 250 mp teren, 3) paratii sa fie obligati sa desfiinteze pomii aflati pe linia de hotar sau in apropierea hotarului la o distanta mai mica de 1,9m sau reclamantul sa fie autorizat sa faca aceasta lucrare pe cheltuiala paratilor, 4) obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat ca este proprietarul suprafetei de teren de 21xx mp teren situat in extravilanul localitatii Cilieni, jud. Olt, in sola xx, parcela xx. Pe latura de sud, reclamantul se invecineaza cu paratul B.A. care se afla in executarea unei pedepse privative de libertate, de exploatarea si  administrarea terenului ocupandu-se tatal acestuia, paratul B.M.. Arata reclamantul ca paratii i-au ocupat o fâsie de teren in suprafata de 250 mp si nu a putut stabili amiabil linia de hotar.

De asemeni reclamantul sustine ca de-a lungul hotarului despartitor dintre cele doua proprietati paratii au planta un numar de 9 pomi care umbresc terenul generând astfel productivitate scazuta.

In drept, cererea s-a intemeiat pe dispoz. art. 480, 584, 608 Cod civil si art. 274 C.p.c.

In dovedirea cererii sale, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, in cadrul careia a depus in copie la dosar: contract de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 1xxx din 26.06.2008 (f.5), extras de carte funciara (f.8), incheierea nr. 1xxxx de inscriere in cartea funciara (f.9), documentatie pentru inscrierea in cartea funciara (f.11-15).

Paratii, desi legal citati si prezenti in instanta nu au formulat intampinare insa, la solicitarea instantei, au depus documente de proprietate respectiv contract de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 107 din 11.02.2000, schita de plan intocmita de G.D.C. in baza autorizatiei nr. 0657 si vizata de OJCGC Olt sub numarul 6006 din 20.12.1999, avand numarul cadastral al bunului imobil 13 – conform fisei bunului imobil – com. Cilieni, jud. Olt (f. 36-40, ) autorizatia de constructie si documentatia aferenta (f.41-54).

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar

Instanta a incuviintat pentru parat proba cu un martor fiind audiat sub prestare de juramant martorul  C.I. cu declaratia atasata la dosar, fila 55.

 Instanta a incuviintat proba cu expertiza tehnica in specialitatea topografie cadastru si geodezie având ca obiective: stabilirea liniei de hotar dintre cele doua proprietati in functie de semnele vechi de hotar si eventual in functie de actele detinute de parti; efectuarea unei schite cu situatia actuala din teren si a unei schite cu propunerea expertului privind linia de hotar dintre cele doua fonduri limitrofe; sa se arate daca in apropierea liniei de hotar exista plantati arbori si la ce distanta de hotarul despartitor precum si ce diametru au acestia;

A fost numit expert P.M. avand specialitatea topografie-cadastru si geodezie cu un onorariu provizoriu de 800 lei in sarcina reclamantului.

La data de 17.05.2012 s-a depus la dosar raportul de expertiza (filele 89-96).

La termenul de judecata din data de 08.06.2012, instanta a admis obiectiunile reclamantului la raportul de expertiza, obiectiuni in care se arata ca nu au fost indicate suprafetele celor doua fonduri rezultate in urma masuratorilor fiind indicate numai punctele de reper ale hotarului despartitor; linia de hotar stabilita de expert nu respecta actele de proprietate. La data de 08.08.2012 a fost depus la dosarul cauzei suplimentul de expertiza.

Analizând probatoriul administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Potrivit contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 1xxx din 26.06.2008 (f.5) reclamantul C.M. este proprietarul unei suprafete de 21xx mp teren arabil situat in extravilanul comunei Cilieni, jud. Olt, in sola xx, parcela xx avand urmatoarele vecinatati:  R-DE 150, A-DE, MZ-C.M., MN-C.F. Terenul este intabulat in CF xxx a localitatii Cilieni, jud. Olt, cu numarul cadastral xx.

Potrivit contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numarul xxx din 11.02.2000 (f.33), paratul B.A. este proprietarul unei suprafete de 2169,87 mp teren arabil situat in extravilanul comunei Cilieni, jud. Olt, in sola T38/2 avand urmatoarele vecinatati:  R-DE 150, A-SA Agropod Cilieni, MZ-D.A., MN- C.C., conform schitei de plan intocmita de G.D.C. in baza autorizatiei nr. 0657 si vizata de OJCGC Olt sub numarul 6xxx din 20.12.1999, avand numarul cadastral al bunului imobil xx – conform fisei bunului imobil – com. Cilieni, jud. Olt, care face parte integranta din contractul de vanzare-cumoarare (f.36-40).

Se retine si ca, la data promovarii cererii de chemare in judecata, actiunea in revendicare nu avea o reglementare juridica distincta, fiind creatia doctrinei si practicii judiciare care au definit-o ca fiind acea actiune reala promovata de proprietarul neposesor impotriva posesorului neproprietar cu scopul de a dobândi deplina proprietate si linistita posesie a bunului sau, intemeiata pe dispozitiile art. 480 C.civ., conform carora proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege.

In prezent, sediul materiei il reprezinta dispozitiile art. 563-566 NCCiv., potrivit carora proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o alta persoana care il detine fara drept, fiind incidente si dispozitiile art. 5 alin. 2 din legea nr. 71/2011 privind punerea in aplicare a dispozitiilor noului Cod Civil, potrivit carora prevederile acestuia (NCCiv.) sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia – 01.10.2011 – derivate din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a Codului Civil.

Asemanatoare este si situatia actiunii in granituire, reglementata de dispozitiile art. 584-585 din vechiul Cod Civil, in vigoare la data promovarii actiunii, respectiv art. 560-561 NCCiv., aplicabile la data solutionarii cauzei, potrivit carora proprietarii terenurilor invecinate sunt obligati sa contribuie la granituire prin reconstituirea hotarului si fixarea semnelor corespunzatoare, suportând, in mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.

Orice proprietar poate sa isi ingradeasca proprietatea, suportând, in conditiile legii, cheltuielile ocazionate.

In cauza, reclamantul solicita, in contradictoriu cu pârâtul, stabilirea liniei de hotar ce delimiteaza proprietatile acestora, revendicând de asemenea, si suprafata de 250 mp., situata in intravilanul com. Cilieni sola xx, parcela xx, parte integranta din suprafata totala de 2186 mp., pretinzând ca este proprietarul acesteia.

In principiu, actiunea in granituire nu implica dovedirea dreptului de proprietate asupra fondurilor cu privire la care se va stabili hotarul despartitor, dar având in vedere ca reclamantul pretinde si o parte determinata din terenul limitrof, granituirea fiind astfel dublata de o revendicare a portiunii respective de teren, reclamantul trebuie sa faca dovada dreptului de proprietate cu privire la aceasta.

In consecinta, pentru apararea drepturilor sale, proprietarul are la indemâna calea actiunii in revendicare prin care tinde sa stabileasca direct existenta dreptului sau de proprietate, redobândirea posesiei, ca urmare a revendicarii, fiind numai un efect accesoriu al  acestei  actiuni.

Instanta constata ca pentru promovarea unei  actiuni in revendicare se cer a fi intrunite cumulativ doua conditii: 1)- reclamantul sa fie proprietarul bunului si 2)- reclamantul sa nu se  afle in posesia bunului.

Relativ la cele doua conditii aratate, instanta constata ca reclamantul nu a reusit sa faca, in conditiile art. 1169 Cod civil si art. 129 alin.1 teza finala C.proc.civ., dovada dreptului sau de proprietate cu privire la suprafata pe care o revendica de la pârât si aflata in prezent in posesia acestuia.

Astfel, potrivit concluziilor raportului de expertiza tehnica in specialitatea topografie-cadastru-geodezie intocmit in cauza si ale suplimentului la acest raport de expertiza, coroborate cu inscrisurile depuse de parti la dosar, anterior enumerate, instanta retine ca paratul B.A. detine suprafata de 2169 mp conform documentelor depuse la dosar, precum si suprafata de 1183 mp cumparata de la P.O. Expertul a  concluzionat ca distanta de 1,96 m care ii lipseste reclamantului C.M. nu se regaseste pe terenul detinut de paratul B.A.

De asemenea, fata de constatarile reiesite din masuratorile efectuate la fata locului, de inscrisurile reprezentând actele de proprietate ale partilor, expertul a stabilit linia de hotar dintre cele doua proprietati asa cum este materializata pe schita terenului din  anexa 1 la raportul de expertiza efectuat in cauza, dupa cum urmeaza: intre punctele 8-9-10-11-12-13-14-5, unde punctul 8 este reprezentat de stâlp de beton, punctele 9,10,11,12 sunt reprezentate de stâlpi de lemn, iar intre punctele 13-5 exista gard cu fundatie de beton si uluci de lemn.

Pentru considerentele expuse,  instanta va respinge capatul de cerere avand ca obiect revendicarea suprafetei de 250 mp teren.

Cu privire la capatul de cerere având ca obiect obligarea paratului la desfiintarea pomilor aflati pe linia de hotar sau in apropierea hotarului la o distanta mai mica de 1,9m sau autorizarea reclamantului sa faca aceasta lucrare pe cheltuiala paratilor, instanta retine urmatoarele:

Art 607 C civ prevede ca „Nu e iertat a sadi arbori care cresc inalti decit in departarea hotarita de regulamentele particulare sau de obiceiurile constante si recunoscute si in lipsa de regulamente si de obiceiuri, in departare de doi metri, de la linia despartitoare a celor doua proprietati pentru arborii inalti si de o jumatate de metru pentru celelalte plantatii si garduri vii.”

Cu toate acestea instanta constata ca nucul este un arbore care se bucura de o protectie speciala din partea legiuitorului, taierea acestuia fiind permisa numai cu autorizatie speciala. Totodata instanta constata ca in cauza este vorba de un numar de doi nuci maturi, având un diametru de aprox 30 cm. Intrucât reclamantul nu a facut dovada vreunei vatamari cauzate de existenta celor doi nuci in apropierea liniei de hotar, instanta va respinge acest capat de cerere.

In temeiul art. 276 C.proc.civ., având in vedere ca cererea reclamantului a fost admisa in parte, instanta va obliga pe pârâti sa plateasca reclamantului suma de 150 lei fiecare, reprezentind cheltuieli de judecata.

Presedinte

Elena Lascu