Partaj b.c.

Sentinţă civilă 666 din 02.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 666 din 2 martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr..../327/2007 din data de 02.10.2007, reclamantul .. a chemat în judecată pe pârâta .. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că în timpul căsătoriei au dobândit imobilul apartament situat în Tulcea, str. ..., cu o cotă de contribuţie de 100% precum şi următoarele bunuri mobile cu o contribuţie de 1/2 fiecare: mobilă dormitor, mobilă sufragerie,mobilă bucătărie,2 Tv. color, frigider Arctic 240 l, maşină de spălat automată, canapea colţ, canapea rulantă, aragaz cu 4 ochiuri, două butelii.

În motivarea acţiunii reclamantul a mai arătat că s-au căsătorit la 22 septembrie 1989 neprecizând însă motivul pentru care solicită se constate că are o contribuţie exclusivă la dobândirea imobilului apartament.

În drept au fost invocate dispoz. art.37 alin.2 şi art.38 C. Fam.

În dovedirea acţiunii s-au depus la dosar înscrisuri.

Pârâta, legal citată, nu a depus întâmpinare.

În dovedirea acţiunii reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu martori, probe încuviinţare şi administrate de către instanţă, fiind audiaţi martorii Ivanov Valentin şi Simionov Valentin. Reclamantul a depus la dosar concluzii scrise, în conţinutul cărora a învederat că părţile au avut o cotă de contribuţie la dobândirea bunurilor de 80% reclamantul şi 20% pârâta.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnico imobiliare si a unei expertize merceologice, fiind depuse la dosar rapoartele de expertizei faţă de care părţile nu au formulat obiecţiuni.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele :

Părţile s-au căsătorit la data de 22.09.1989, căsătorie care a fost desfăcută prin divorţ prin sentinţa civilă nr.204/2008 a Judecătoriei Tulcea. În timpul căsătoriei părţile au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului apartament situat în Tulcea, str...., prin contractul de vânzare cumpărare nr.14660/1991 (fila 6). Depoziţiile concordante ale martorilor audiaţi în cauză au probat că în timpul căsătoriei părţile au dobândit şi bunurile mobile indicate de către reclamant în conţinutul acţiunii. Relativ la cota de contribuţie a soţilor la dobândirea bunurilor comune instanţa reţine că probatoriul administrat în cauză nu a infirmat prezumţia cotei egale de contribuţie a soţilor la dobândirea bunurilor, iar dintr-un alt punct de vedere, mergând pe cererea iniţială a reclamantului, în sensul de a se constata că a avut o contribuţie exclusivă la dobândirea apartamentului aceasta nu numai că nu a fost motivată pentru a permite instanţei să examineze caracterul fondat sau nu al cererii formulate, însă cota de contribuţie vizează întreaga masă partajabilă. Se reţine că depoziţia unuia dintre martorii audiaţi este subiectivă sub aspectul cotei de contribuţie (Ivanov Valentin), întrucât martorul cunoaşte aspecte pe care i le-a spus însuşi reclamantul fără a avea o percepţie directă asupra situaţiei de fapt care să vizeze în exclusivitate cota de contribuţie. Pe de altă parte depoziţia martorului Simionov Valentin nu se coroborează cu alte mijloace de probă administrate în cauză în sensul reţinerii în favoarea reclamantului a unei contribuţii mai mari la dobândirea bunurilor, neexistând la dosar probe care să evidenţieze existenţa unor venituri disproporţionate ale părţilor în perioada căsătoriei.

Pentru considerentele expuse având în vedere dispoziţiile art.36 Cod Fam. instanţa va admite în parte acţiunea şi va constata că părţile au dobândit în timpul căsătoriei în cote de contribuţie de 1/2 fiecare imobilul apartament situat în Tulcea, ..., cu o valoare de circulaţie de 185.000 lei, precum şi următoarele bunuri mobile: mobilă dormitor 1.500 lei; mobilă de sufragerie 2.100 lei; mobilă bucătărie 1.400 lei; 2 TV color 532 lei; frigider arctic 240 l. - 600 lei; maşină de spălat automată - 480 lei; canapea colţ - 240 lei; canapea rulantă - 175 lei; aragaz cu 4 ochiuri - 315 lei; 2 butelii - 200 lei, valoarea totală a masei partajabile fiind de  192.542 lei.

Deşi la termenul de judecată din data de 16 decembrie 2008 reclamantul prin apărător a depus o cerere completatoare prin care solicita să s e constate că are împotriva pârâtei un drept de creanţă de 65.514 lei vechi, reactualizat la zi funcţie de rata inflaţiei  reprezentând cota de 1/2 din valoarea apartamentului supus partajării, instanţa nu a conţinut cont de această cerere în considerarea faptului că motivarea făcută in sprijinul cererii completatoare reprezenta practic o combatere a celor reţinute prin încheierea de admitere în principiu, astfel că o astfel de pretenţie va fi putea fi examinată numai intr-o eventuală cale de atac.

Se va dispune partajarea, urmând a atribui reclamantului următoarele bunuri: imobilul apartament precum şi următoarele bunuri mobile: mobilă sufragerie, mobilă bucătărie, frigider arctic 240 l., canapea colţ, valoarea lotului ce va fi atribuit reclamantului - 189.340 lei.

Se vor atribui pârâtei celelalte bunuri incluse în masa partajabilă şi care nu au fost atribuite reclamantului, valoarea lotului ce va fi  atribuit pârâtei fiind de 3.202 lei.

La formarea loturilor instanţa a avut in vedere dispoziţiile art.6739Cod procedură civilă precum si faptul că reclamantului i-a fost încredinţat copilul rezultat din căsătorie cu care locuieşte actualmente in imobil.

Pentru egalizarea loturilor va fi obligat reclamantul la plata sumei de 93.069 lei către pârâtă cu titlu de sultă.

Se vor compensa cheltuielile de judecată şi va obliga pârâta la plata sumei de 559,65 lei către reclamant, reprezentând cheltuieli de judecată rămase necompensate