Contestaţie la executare

Hotărâre 848 din 24.09.2013


Prin contestaţia la executare înregistrată sub nr. 670/329/2013, la data de 2 aprilie 2013, contestatorul-debitor G. D. C, în contradictoriu cu intimata A. N.  A. F. – A. F. P. Turnu Măgurele, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună anularea titlului executoriu nr.343020014241065 şi a somaţiei nr.34/30/2/2013/343020019018702 emise de ANAF- Administraţia Finanţelor Publice Turnu Măgurele.

În motivarea contestaţiei, contestatorul-debitor a arătat că la data de 22 martie 2013 i-au fost comunicate titlul executoriu şi somaţia contestate, prin care s-a stabilit în sarcina sa, obligaţia de a plăti suma de 462 lei, reprezentând debit pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele care realizează activităţi independente.

Contestatorul-debitor a susţinut că somaţia şi titlul executoriu nu îndeplinesc condiţiile de validitate necesare începerii executorii silite, întrucât nu poartă semnătura conducătorului unităţii emitente şi nici ştampila acestei unităţi.

În al doilea rând, până la data de 22.03.2013, el nu a primit nicio înştiinţare de plată, pentru suma menţionată.

Pe de altă parte, suma de 462 lei nu este datorată, întrucât Întreprinderea Familiară G. D., unde el a fost asociat, a fost radiată din Registrul comerţului, la data de 20.02.2012.

De la înfiinţarea acesteia (24 noiembrie 2011) şi până la data radierii ei, aceasta nu a realizat niciun venit susceptibil de a fi impozitat sau taxat cu cota de contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate.

Nu a încheiat nici contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, contract în baza căruia să datoreze aceste contribuţii şi nici nu a fost înştiinţat, în vreun fel, despre faptul că ar datora această sumă de bani.

În drept şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.711 N. Cod procedură civilă.

A anexat acţiunii (în copii certificate): carte de identitate, somaţie nr. nr.34/30/2/2013/343020019018702, titlul executoriu nr. nr.343020014241065, certificat emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman, rezoluţii nr.560423/20/02.2012 şi nr.5870/24.11.2011, date de ORC de pe lângă Tribunalul Teleorman, act adiţional, certificat de înregistrare, certificat constatator, declaraţie privind veniturile realizate în România, declaraţie anuală de venit, decizie de impunere anuală, dovadă de comunicare, taxă timbru şi timbre judiciare.

La data de 12 aprilie 2013, contestatorul-debitor a depus o cerere precizatoare (fila 20) prin care a arătat că înţelege să cheme în judecată pe intimata D. G. F. P. Teleorman – A. F. P. a mun. Turnu Măgurele şi pe intimata Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman.

În termenul legal, intimata-creditoare Casa de Asigurări de Sănătate – Teleorman a formulat întâmpinare (filele 30-32), prin care a solicitat respingerea contestaţiei, ca fiind neîntemeiată.

În motivarea cererii, intimata-creditoare a arătat că, potrivit dispoziţiilor art.208 din Legea nr.95/2006, asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii iar contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 5,5%, ce se aplică asupra diferitelor categorii de venituri.

Calculul obligaţiilor către FNUASS se face pe baza datelor cuprinse în deciziile de impunere anuale, pe care asiguratul trebuia să le solicite administraţiei financiare de la domiciliu.

Nedepunerea declaraţiilor, neîncheierea unui contract de asigurare sau neprezentarea cu deciziile de impunere la CAS Teleorman nu-l scuteşte pe asigurat de la plata contribuţiilor.

În baza protocolului pe care l-a încheiat cu ANAF- Sucursala Teleorman, această instituţie i-a transmis datele pe baza cărora s-a calculat contribuţia la FNUASS, iar emiterea deciziei de impunere s-a făcut în baza prevederile OG nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală.

A solicitat instanţei să pună în vedere contestatorului-debitor să se prezinte la sediul său, cu deciziile anuale de impunere pentru a stabili suma datorată de acesta.

În termenul legal, intimata D. G. F. P. Teleorman a formulat întâmpinare (filele 34-35), prin care a invocat excepţia netimbrării acţiunii.

În motivarea excepţiei, intimata a invocat prevederile art.20 alin.1,2 şi 3 din Legea nr.146/1997.

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea contestaţiei, ca nefondată.

În motivarea cererii, intimata a arătat că prin somaţia şi titlul executoriu contestate, emise de AFP Teleorman, s-a iniţiat procedura de executare silită, împotriva debitorului G. D. C, având în vedere faptul că acesta figurează, în evidenţele fiscale, cu datorii în sumă de 462 lei, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente.

Prin emiterea somaţiei şi a titlului executoriu, de către organul de executare, nu s-a făcut decât să se pună în aplicare prevederile art.145 din OG nr.92/2003.

A menţionat că titlul executoriu şi somaţia au fost emise pe CNP- ul contestatorului-debitor, şi nu al întreprinderii familiare, ce a fost radiată la data de 20.02.2012, iar la baza emiterii acestora au stat debitele de la CAS – Teleorman ce au fost preluate de AFP Turnu Măgurele, începând cu data de 01.07.2012.

Având în vedere că debitul nu a fost stins în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei, conform dispoziţiilor art.145 din OG nr.92/2003 s-au continuat măsurile de executare silită.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.205 N. Cod procedură civilă.

La solicitarea instanţei, prin adresa nr.12625/28.05.2013, intimata D. G. F. P. Teleorman, a comunicat actele dosarului de executare (în copii certificate).

Prin încheierea de şedinţă din data de 11 iunie 2013, instanţa a respins, ca neîntemeiată, excepţia netimbrării acţiunii, invocată de intimata D. G. F. P. Teleorman, cu motivarea că din actele dosarului reiese că acţiunea a fost legal timbrată, conform dispoziţiilor art.2 alin.2 din Legea nr.146/1997, privind taxele judiciare de timbru.

La solicitarea contestatorului debitor şi a intimatei-creditoare Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Teleorman, instanţa a acordat două termene de judecată pentru ca intimata-creditoare să verifice fişele fiscale anulate ale contestatorului-debitor.

Contestatorul-debitor a depus concluzii scrise (fila 56), prin care a arătat că nu i-a fost comunicată nicio decizie de impunere, de la Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, şi a reiterat apărările formulate în acţiunea introductivă.

Pe fondul cauzei, analizând actele din dosarul de executare nr.34/30/2/2013/343020019018702 din 15.03.2013, instanţa reţine că intimata-creditoare Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman a emis, pe numele contestatorului-debitor decizia de impunere nr.17637/31.05.2012, pentru suma de 462 lei, reprezentând debit-contribuţie de asigurări de sănătate, şi decizia nr.176378/31.05.2012, referitoare la obligaţiile de plată accesorii, prin care s-a reţinut cuantumul acestora ca fiind zero.

Potrivit dispoziţiilor art.172 alin.3 Cod procedură fiscală, combinat cu dispoziţiile art.712 alin.2 N. Cod procedură civilă: „în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca, în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură acel titlu executoriu o cale procesuală specială pentru desfiinţarea lui”.

Cât priveşte Decizia de impunere nr.17637/31.05.2012, emisă de intimata-creditoare Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, dispoziţiile art.205-206 din OG nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, stabilesc o cale specială de atac, respectiv contestaţia la organul fiscal emitent, ce se introduce în termen de 30 de zile de la data comunicării actului fiscal, sub sancţiunea decăderii.

Decizia de impunere a fost comunicată prin publicitate, conform dispoziţiilor art.44 alin.2 lit. d) din OG nr.92/2003, conform anunţului colectiv pentru publicare prin publicitate, nr.8948 la data de 28.08.2012, aşa cum reiese din actele dosarului de executare (filele 47-48).

În această situaţie instanţa nu poate analiza apărările de fond ale contestatorului-debitor, respectiv dacă suma reţinută în acest titlu de creanţă fiscală este sau nu datorată şi nici dacă aceasta a fost sau nu corect calculată.

Cât priveşte legalitatea somaţiei şi a titlului executoriu contestat, instanţa constată că acestea au fost emise de organul fiscal de executare, cu respectarea dispoziţiilor art.141 şi 145 din OG nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală.

Astfel, cât priveşte apărarea contestatorului-debitor, privind lipsa semnăturii şi a ştampilei de pe titlul executoriu contestat, instanţa urmează să o respingă cu motivarea că, potrivit dispoziţiilor art.43 alin.3 din OG nr.92/2003: „actul administrativ fiscal, emis în condiţiile alin.2, prin intermediul mijloacelor informatice, este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite de organul fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent (…)”.

Pe de altă parte, creanţa pusă în executare este certă, lichidă şi exigibilă.

Astfel, caracterul cert al creanţei rezultă din titlul de creanţă fiscală; creanţa este lichidă, întrucât este cuantificată în titlul de creanţă, iar creanţa este şi exigibilă, întrucât nu a fost achitată în termenul prevăzut de lege.

Astfel, decizia de impunere nr.17637/31.05.2012 se consideră comunicată la data de 05 septembrie 2012, conform anunţului colectiv pentru publicare prin publicitate (în termen de 15 zile de la data afişării publicaţiei 28.08. 2012).

Conform dispoziţiilor art.111 alin.2 lit. a din OG nr.92/2003: „dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare”.

La expirarea termenului de plată, şi anume la data de 05 octombrie 2012, titlul de creanţă fiscală, respectiv decizia de impunere nr.17637/31.05.2012, a devenit executorie, conform dispoziţiilor art.141 alin.2 din OG nr.92/2003.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază ca fiind neîntemeiată contestaţia la executare, formulată de contestatorul-debitor Gărgăriţă D. Dan Cornel, în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman - Administraţia Finanţelor Publice a mun. Turnu Măgurele şi intimata-creditoare Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman,  motiv pentru care urmează să o respingă.