Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2959 din 24.10.2012


JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 8053/260/2011

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2959/2012/24.10.2012

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă,

Constată că prin acţiunea inregistrată pe rolul acestei instanţe la 31.10.2011 sub nr. 8053/260/2011, contestatoarea P.B.R. - CU SEDIUL

ALES - in  ............a chemat in judecată pe intimaţii BEJ B.E. cu sediul

in ...............şi  B.C., cu  domiciliul  in ......., solicitând  anularea

procesului verbal de constatare emis de BEJ B.E.la data de 26.09.2011; obligarea BEJ la continuarea executării silite in dosarul 641/E/2009; restituirea taxei de timbru la rămânerea irevocabilă a hotărârii ce urmează a fiu pronunţată; obligarea BEJ B.E. la plata unei amenzi de 2500 lei.

Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciara de timbru in valoare de 8 lei achitata conform chitanţei depusă la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Constată că in urma cererii de executare silită a petentei, s-a intocmit dosarul de executare silită nr. 641/E/2009, al executorului judecătoresc B.E. prin care s-a pus in executare contractul de imprumut pentru nevoi

personale prin care intimata B.C. din ......... a solicitat si obţinut un

împrumut bancar pe care nu 1-a restituit.

Cererea de executare a fost incuviintată de către Judecătoria Moinesti prin încheierea din 2010.

Executorul judecătoresc a intocmit forme de executare silită a debitoarei, care au finalizat un proces verbal de constatare din data de 26.09.20011 prin care conform art. 371 ind. 5 Cp. civ., executarea silită incetează prin lipsa bunurilor asupra cărora să se facă executarea silită.

Petenta arată că executorul judecătoresc nu a întreprins toate demersurile către toate autorităţile statului in vederea stabilirii dacă

debitoarea are sau nu bunuri  ce pot fi supuse executării silite, respectiv al ITM, CJP Bacău, CAS Bacău.

Din actele de executare silită rezultă că executorul judecătoresc a somat debitoarea la plata debitului, a cerut relaţii de la Primăria Dărmanesti, de unde s-a arătat că debitoarea nu lucrează si nu are bunuri mobile sau imobile ce pot fi supuse executării şi că de la locul de muncă al debitoarei SC S.S. România SRL, s-a arătat că raporturile de muncă au incetat. Executorul judecătoresc nu a făcut si alte demersuri constatând pe baza acestor acte că executarea silita incetează din lipsa bunurilor supuse executării.

Solicitarea reclamantei privind verificări făcute de organul de executare la ITM, CAS sau CJP este justificată in sensul că aceste instituţii pot preciza daca in prezent debitoarea are un alt loc de muncă, respectiv venituri ce pot fi supuse executării silite. In aceste condiţii, raportat la art. 399 şi următoarele din C.p.civ. instanţa va admite contestaţia creditoarei si-1 va obliga pe executorul judecătoresc să continue executarea silită prin toate formele de executare rămase in vederea realizării creanţei. Petenta a solicitat restituirea taxei de timbru şi aplicarea unei amenzi executorului judecătoresc, aspecte pe care instanţa le va respinge ca nefondate intrucât taxa de timbru a acestei acţiuni care raportat la cerere este neevaluabilă in bani, este câştigată in vederea judecării contestaţiei la executare, iar executorul judecătoresc nu s a dovedit in mod expres că ar fi avut o atitudine care să arate un refuz nejustificat de a continua executarea silită.

Nu există o aducere la cunoştinţă expresă a petentei a modurilor in care doreşte să se facă executarea silită şi pe care executorul judecătoresc să nu le fi instrumentat.

Raportat la culpa procesuală, instanţa ii va obliga insă pe intimatul executor judecătoresc B.E. la cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar ca un corelativ al admiterii contestaţiei la executare.