Reziliere contract

Sentinţă civilă 57 din 11.01.2012


 Dosar nr.7428/327/2011

SENTINŢA CIVILĂ  NR.57

Şedinţa publică de 11 ianuarie 2012

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu prevederile art.256 alin.1 Cod proc.civ., constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 24.11.2010 sub nr….., reclamanta … a solicitat în contradictoriu cu pârâta …., constatarea rezilierii contractului de închiriere nr.230/01.12.2008, obligarea pârâtei  la plata sumei de 1359,47 lei cu titlu de chirie restantă şi evacuarea acesteia din imobilul închiriat, situat în ….. În subsidiar s-a solicitat obligarea pârâtei şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că pârâta … nu şi-a achitat obligaţiile contractuale ce derivă din contractul de închiriere nr….., fapt pentru care nu mai are niciun drept locativ asupra imobilului din .., …

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.1429 pct.2 Cod civ.

Pârâta, legal citată nu a formulat întâmpinare, nu a solicitat administrarea de probe în apărare  şi nu s-a prezentat la dezbateri.

În  baza art. 167 Cod proc.civ., instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind că aceste probe sunt utile, pertinente şi concludente pentru elucidarea situaţiei de fapt şi soluţionarea cauzei

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Hotărârea nr…., Consiliul Local al oraşului … a hotărât înfiinţarea noului serviciu public ca urmare a fuzionării.…., denumit în continuare Administraţia Serviciilor Publice Locale ….

Prin Hotărârea nr.120 din data de 19.08.2010, Consiliul Local al oraşului … a hotărât comasarea Serviciului public Administraţia Serviciilor Publice Locale … cu …, prin absorbţia Serviciului public Administraţia Serviciilor Publice Locale…. de către  …..

Potrivit contractului de închiriere nr…., pârâta a închiriat imobilul din …., pe o durată de 5 ani, cu începere de la data de …. Preţul chiriei a fost stabilit la suma de 39,75 lei/lună, chirie ce urma a fi achitată lunar, în termen de 30 zile de la data emiterii facturii.

La art.10 – părţile au prevăzut că locaţiunea încetează prin reziliere pentru neexecutarea obligaţiilor iar la art.12 – faptul că, neachitarea în termen a facturilor emise de locator atrage calcularea şi facturarea penalităţilor de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

Pârâta înregistrează restanţe la plata chiriei pentru perioada iulie 2009-august 2011, fiind percepute şi majorări de întârziere, fapt ce  rezultă din facturile fiscale ataşate în probatoriu, de către reclamantă.

Având în vedere faptul că pârâta …. nu şi-a executat întocmai obligaţiile contractuale, respectiv nu a achitat chiria pentru imobilul ce face obiectul contractului de închiriere …, pe o perioadă de aprox. doi ani – sunt incidente dispoziţiile art.12 din contract (privind rezilierea acestuia).

Cu privire la pretenţiile reclamantei, acestea urmează a fi admise, întrucât pârâta nu a făcut proba executării obligaţiilor de plată.

De asemenea, urmează a fi admis şi capătul de cerere privind evacuarea pârâtei şi implicit a familiei sale, în virtutea dreptului proprietarului de a-şi exercita prerogativele în mod neîngrădit, ca urmare a rezilierii contractului de închiriere.

În temeiul art.274 Cod proc.civ. pârâta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată.