Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2026 din 10.09.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI - JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4706/270/2012 - contestaţie la executare -

Înreg. 23.08.2012

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2026

Şedinţa publică din data de 10.09.2013

Instanţa constituită din:

Preşedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea ---în contradictoriu cu intimatul ---, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat Chirilă Marinela care substituie pe avocat Panţuru Ştefan reprezentând contestatoarea, avocat Bâra Teodora care substituie pe avocat Doboş Daniela reprezentând intimatul, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare legal  îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Avocat Bâra Teodora depune la dosar  delegaţie de substituire şi chitanţă cu onorariu avocat.

Avocat Chirilă Marinela arată că nu are alte înscrisuri de depus decât cele existente la dosar. Nu are act care să ateste că suma a fost virară către intimat.

Avocat Bâra Teodora invocă excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

Instanţa acordă cuvântul pe excepţia tardivităţii.

Avocat  Bâra Teodora, având cuvântul pe excepţie, precizează că art. 401 al.1 lit.c Cod procedură civilă stipulează că, contestaţia se formulează în termen de 15 zile de la data primirii somaţiei sau a primului act de executare. Astfel a fost emisă o somaţie pe data de 4.07.2012 către Petrom, iar pe data de 26.07.2012 a fost emisă altă somaţie cu privire la intimat în care se menţionează suma, primită pe data de 6.08.2012 iar prezenta contestaţie a fost formulată pe data de 23.08.2012. Solicită admiterea excepţiei şi depune concluzii scrise.

Avocat Chirilă Marinela, având cuvântul pe excepţie, solicită respingerea acesteia. Arată că pretenta contestaţie este o contestaţie împotriva somaţiei imobiliare şi a procesului verbal din 30.07.2012. Motivele invocate ţin de fond şi nu de interpretarea obiectului cauză. Consideră că s-a respectat termenul de 15 zile.

Avocat Bâra Teodora arată că rezultă din motivarea acţiunii că este o contestaţie împotriva executării însăşi. Depune note scrise.

Instanţa uneşte excepţia cu fondul.

Avocat Chirilă Marinela solicită efectuarea unei expertize contabile prin care urmează a se stabili cuantumul exact al sumei datorate intimatului în temeiul titlului executoriu şi să se stabilească dacă s-au executat anterior aceste sume în baza titlului executoriu.

Avocat Bâra Teodora se opune la efectuarea expertizei.

Instanţa constată că din extrasul de cont rezultă că sunt menţionate alte numere de dosare de executare, respectiv 1280-1379 care nu coincid cu numărul dosarului de executare din prezentul dosar şi nu se poate face nici o similitudine.

Avocat Chirilă Marinela arată că extrasul de cont are ataşat act privind executarea aceluiaşi titlu executoriu. S-au format alte dosare de executare şi de aceea nu coincid numerele.

Instanţa, având în vedere că Judecătoria Moineşti a admis contestaţia şi a anulat toate actele de executare, apreciază că proba cu expertiza contabilă nu este utilă şi pertinentă, motiv pentru care respinge această probă.

Instanţa, constatând că nu sunt alte cereri de formulat şi probe de administrat, consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Chirilă Marinela, având cuvântul, solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată urmând a fi avute în vedere motivele menţionate în cererea de chemare în judecată. Cheltuielile de judecată vor fi solicitate pe cale separată.

Avocat Bâra Teodora, având cuvântul, arată că Judecătoria Moineşti a admis contestaţia şi s-a dispus întoarcerea executării, motiv pentru care creditorul a formulat o nouă cerere de executare şi s-a pornit o nouă  executare. Solicită respingerea contestaţiei şi obligarea la cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

- deliberând -

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 4706/270/2012 ---- a solicitat în contradictoriu cu intimaţii ---- anularea  actelor de executare din dosarul de executare nr. --- a BEJ ---, suspendarea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare.

În motivarea contestaţiei arată că suma de bani pe care --- o datora creditorului-intimat a fost executată de 2 ori prin poprire de acelaşi BEJ --- precum şi că, creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă şi nu a fost corect calculată de BEJ --- 

Prin întâmpinare intimatul cere respingerea contestaţiei şi invocă excepţia tardivităţii iar pe fond arată că debitul a fost corect calculat prin expertiză.

BEJ --- prin avocat Bâra Teodora invocă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a BEJ --- şi obligarea contestatoarei la cheltuieli de judecată (fila 52).

Din actele şi lucrările dosarului se reţine:

Titlul executoriu în speţă este reprezentat de Decizia civilă nr. 1745/28.11.2011 pronunţată de Curtea de Apel Bacău prin care a fost obligată contestatoarea să plătească mai multor salariaţi printre care şi intimatul partea cuvenită din cota de 5% profit realizat în perioada 2005 – 2007 actualizat cu indicele inflaţiei.

BEJ --- a întocmit dosarul de executare silită, debitul fiind calculat printr-o expertiză contabilă.

La 4.07.2012 se emite prima somaţie către --- prin care se pune în vedere acesteia să achite creditorilor menţionaţi sumele datorate în baza titlului executoriu emis de Curtea de Apel Bacău şi procesele verbale de stabilire cheltuieli de executare nr. 128-149/2012 emis cu aceeaşi dată. Aceste acte au fost comunicate debitoarei la 10.07.2012.

Ulterior, la data de 26.07.2012 (prezenta contestaţie) este emisă o altă somaţie care vizează strict pe intimatul de faţă şi în care este menţionată suma pe care debitoarea o are de achitat, sumă rezultată din raportul de expertiză întocmit de expertul Miftodi Octavian Gil şi suma reprezentând cheltuieli de executare conform procesului verbal de cheltuieli emis la aceeaşi dată. Această somaţie împreună cu procesul verbal de stabilire cheltuieli şi raportul de expertiză au fost comunicate debitoarei ---- la data de 06.08.2012.

La aceeaşi dată, respectiv 06.08.2012 a fost emisă somaţie imobiliară nr. 84-127, 128-149 şi procesul verbal de situaţie nr.84-127, 128-149, acte primite de debitoarea contestatoare la data de 9.08.2012.

Potrivit dispoziţiilor art. 401 lit.a şi c Cod procedură civilă „contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă ….. debitorul care contestă executarea însăţi a primit somaţia”.

Problema care trebuie analizată în cauză o constituie clarificarea obiectului contestaţiei de faţă respectiv de contestaţie împotriva executării silite însăşi sau contestaţie împotriva unor acte de executare.

Astfel, din motivarea contestaţiei rezultă că în realitate ---- contestă chiar executarea însăşi precum şi procesul verbal de stabilire a cheltuielilor din data de 26.07.2012 şi somaţia imobiliară şi procesul verbal de situaţie din 10.09.2013. Deci în cauză nu se invocă vicii proprii ale actelor de executare constând în somaţia imobiliară şi procesul verbal de situaţie (acte întocmite în conformitate cu dispoziţiile art. 496 şi 497 Cod procedură civilă) cu nelegalitatea executării silite însăşi, respectiv faptul că suma respectivă a fost executată prin poprire de două ori asupra conturilor bancare deschise la BCR şi BRD în data de 29.06.2011, că executarea silită a început la cererea unui avocat care nu avea mandatul creditorilor în acest sens, că această creanţă pusă în executare nu îndeplineşte condiţiile art. 379 al.3 şi 4 Cod procedură civilă, respectiv că nu este certă şi lichidă, că procesele verbale încheiate de către executorul judecătoresc nu respectă dispoziţiile art. 388 Cod procedură civilă, precum şi că procesele verbale de constatare a cheltuielilor de executare au fost încheiate în mod abuziv şi nelegal.

Obiectul acţiunii este contestaţia împotriva executării silite însăşi şi în cauză îşi găsesc aplicarea prevederile art. 401 lit.c Cod procedură civilă care stabilesc ca moment al calculării termenul de 15 zile de la data primirii somaţiei.

Somaţia a fost primită de contestatoare la data de 6.08.2012 iar cererea de chemare în judecată a fost introdusă la 23.08.2012 astfel că s-a depăşit termenul de 15 zile prevăzut de art. 401 lit.c Cod procedură civilă.

Urmează a fi admisă excepţia tardivităţii formulării contestaţiei şi în consecinţă a fi respinsă contestaţia ca tardiv formulată.

În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual pasive a BEJ --- instanţa, în temeiul art. 137 Cod procedură civilă o va soluţiona având în vedere dispoziţiile art. 2 al.1 din legea 188/2000 potrivit cărora executorul judecătoresc este investit să îndeplinească un serviciu de ordin public.

De asemenea în Decizia nr. 162/2003 a Curţii Constituţionale s-a reţinut că organul de executare nu are interese proprii şi nu are calitate de parte în proces.

Urmează a fi admisă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a BEJ ----

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va fi obligată contestatoarea la cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat de 1000 lei (conform chitanţei depuse de av. Doboş Daniela) către intimat şi de 100 lei (conform chitanţei depusă de av. Bâra Teodora la f.18).

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia tardivităţii invocată de intimat.

Respinge contestaţia ca tardiv formulată de contestatoarea ---- în contradictoriu cu intimat ----

Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a BEJ --

Respinge contestaţia faţă de BEJ --- ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă obligă contestatoarea la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat în sumă de 1000 lei către intimatul --- şi în sumă de 100 lei către BEJ ---

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.09.2013.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. L.S.M. – 09.10.2013

Tehnored. L.G. – 09.10.2013

Ex5/ com. părţi – 09.10.2013